Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1-30.6.2013

Omsättningen och rörelsevinsten ökade under andra kvartalet

Helsingfors, Finland, 2013-08-09 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 9.8.2013 kl. 8.00 EET

April–juni 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 543,6 miljoner euro (537,2 miljoner euro), en ökning på 3,0 procent exklusive avslutade franchiseverksamheter.
Rörelsevinsten ökade med 1,4 procent och uppgick till 30,1 miljoner euro (29,7 miljoner euro).

Januari–juni 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 974,9 miljoner euro (987,5 miljoner euro), en ökning på 0,2 procent exklusive avslutade franchiseverksamheter.
Rörelseresultatet uppgick till -4,6 miljoner euro (13,4 miljoner euro).
Periodens resultat var -17,1 miljoner euro (-2,3 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till -0,24 euro (-0,03 euro).

Oförändrade utsikter för hela året: Stockmannkoncernens omsättning uppskattas öka år 2013, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten uppskattas inte överstiga nivån från år 2012.

Händelser efter rapportperioden: AB Lindex förväntas erhålla en betydande skattegottgörelse, vilken förbättrar Stockmannkoncernens vinst för år 2013.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
Stockmannkoncernens omsättning och rörelsevinst vände i en positiv riktning under årets andra kvartal. Detaljhandelsmarknaden var exceptionellt svag i Finland där koncernens rörelsevinst minskade, medan den ökade i marknadsområdena Sverige/Norge och Ryssland. Resultatet förbättrades i bägge affärsenheter. Varuhusgruppen hade en god inledning av andra kvartalet med den lyckade Galna Dagar-kampanjen. Varuhusens resultat i Ryssland ökade, särskilt god var utvecklingen i S:t Petersburg. Lindex uppvisade en god utveckling och vinsten ökade under kvartalet. Seppäläs utveckling har varit svagare, men initiativen för att möjliggöra modekedjans helomvändning är långt framskridna.

Vi siktar på att få upp lönsamheten för hela Stockmannkoncernens verksamhet. De första effekterna av kostnadsinbesparingsprogrammet, vilket lanserades i april, syntes redan i varuhusens resultat under det andra kvartalet. Koncernens rörelsevinst för hela året uppskattas dock inte överstiga nivån från år 2012.

På grund av osäkra långsiktiga marknadsutsikter har styrelsen beslutat fastställa nya medelsiktiga ekonomiska mål för Stockmannkoncernen. Innan utgången av år 2016 siktar Stockmann på att uppnå en 10 procents avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), en rörelsevinstmarginal på 7 procent, samt en snabbare försäljningstillväxt än marknaden. Det finns många fokusområden för att de nya målen skall kunna uppnås.

Stockmann kommer tillsvidare att behålla köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg i sin ägo. Köpcentrets viktigaste nyckeltal har utvecklats speciellt bra, vilket förväntas öka det framtida fastighetsvärdet samt bidra till att Stockmann uppnår sina nya ekonomiska mål.

Ekonomiska mål
Stockmannkoncernens långsiktiga ekonomiska mål fastställdes ursprungligen år 2008 i ett annorlunda affärsklimat. På grund av osäkra marknadsutsikter på lång sikt, har styrelsen beslutat att ersätta målen med nya medelsiktiga ekonomiska mål. Innan utgången av år 2016 siktar Stockmann på att uppnå en 10 procents avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), en rörelsevinstmarginal på 7 procent, samt en snabbare försäljningstillväxt än marknaden. Det nuvarande soliditetsmålet på 40 procent, som redan har uppnåtts, kommer fortsättningsvis att gälla.

Koncernens affärsverksamhet i Ryssland kommer att inneha en nyckelroll för att uppnå de ekonomiska målen. Speciellt förväntas investeringarna som gjorts i varuhusverksamheten i Ryssland generera snabbt ökande vinster. Övriga åtgärder i syfte att uppnå de nya målen kommer att inkludera strukturella förändringar inom varuhusgruppen för att förbättra lönsamheten, flera åtgärder för att förverkliga Seppäläs helomvändning, samt en fortsatt internationell expansion av Lindex. Bägge affärsenheterna har goda tillväxtmöjligheter genom den starkt expanderande näthandeln. En mer effektiv kapitalanvändning kommer fortsättningsvis att ligga i fokus för hela Stockmannkoncernen.

Utvärdering av Nevsky Centre
Stockmann meddelade i oktober 2012 att bolaget utvärderar det kommersiella värdet av sitt köpcenter Nevsky Centre i S:t Petersburg. Baserat på utvärderingen samt de lovande utsikterna för köpcenteraffärsverksamheten, kommer Stockmann tillsvidare att fortsätta enligt den nuvarande verksamhetsmodellen. Antalet besökare i Nevsky Centre, hyresintäkterna från de nuvarande hyresgästerna, samt nyttjandegraden av parkeringslokaliteterna har ökat speciellt bra under de senaste månaderna. Denna utveckling, kombinerat med en konstant förbättrad mix av hyresgäster, förväntas öka det framtida fastighetsvärdet, möjliggöra en stark rörelseintäkt, samt bidra Stockmann till att uppnå sina nya ekonomiska mål.


Händelser efter rapportperioden
Sveriges och Tysklands skattemyndigheter har fattat ett beslut om att avlägsna Lindexkoncernens dubbla beskattning för skatteåren 1997–2004. De tyska lokala skattemyndigheterna bekräftade beslutet i juli 2013. Efter att beslutet har behandlats av de svenska skattemyndigheterna, förväntas AB Lindex erhålla en betydande skattegottgörelse. Gottgörelsen kommer att redovisas i resultaträkningen och den kommer att förbättra Stockmannkoncernens vinst för år 2013.

Den dubbla beskattningen är en följd av Lindex GmbH:s beskattning enligt prövning, vilket ökade bolagets beskattningsbara inkomster med sammanlagt 94 miljoner euro. AB Lindex var år 2008 tvungen att erlägga skatt och räntor på ca 26 miljoner euro för denna inkomst till de svenska skattemyndigheterna, som förväntas gottgöra största delen av denna summa.

Utsikter för år 2013
Den europeiska ekonomin förväntas utvecklas svagt under år 2013, vilket kommer att förorsaka osäkerhet på detaljhandelsmarknaden. Minskande köpkraft kan ytterligare försvaga konsumenternas förtroende och det verkar som om marknaden i Finland sannolikt kommer att få uppleva en lång period av låg eller ingen tillväxt. Marknaden för prisvärt mode utvecklades svagt både år 2011 och år 2012, framför allt i Sverige, där utsikterna förväntas bli något bättre mot slutet av året.

Trots att den ryska rubeln har försvagats och landets BNP-prognoser har sjunkit, kommer den ryska marknaden sannolikt att fortsättningsvis prestera bättre än de nordiska marknaderna. Den starka detaljhandelsmarknadsutvecklingen i Baltikum förväntas fortsätta. En stor osäkerhet och lågt konsumentförtroende kan emellertid fortsättningsvis påverka konsumenternas köpvilja på alla marknadsområden.

Stockmanns avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland och Zara-franchiseverksamheten i Finland, vilket innebär en något långsammare omsättningstillväxt. I Ryssland kommer nedläggningen emellertid att förbättra rörelsevinsten. Uppmärksamhet kommer att ägnas åt att förbättra kostnadseffektiviteten, särskilt i Finland, där ett kostnadsinbesparingsprogram har inletts. Koncernens investeringar beräknas vara lägre än avskrivningarna och uppgå till cirka 60 miljoner euro under år 2013.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning ökar år 2013, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten uppskattas inte överstiga nivån för år 2012. AB Lindex förväntas erhålla en betydande skattegottgörelse, vilken förbättrar Stockmannkoncernens vinst för år 2013.


Nyckeltal
 

  4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Omsättning, Me 543,6 537,2 974,9 987,5 2 116,4
Omsättningstillväxt, % 1,2 5,3 -1,3 7,6 5,5
Relativ bruttomarginal, % 49,1 49,7 47,7 48,9 49,5
Rörelsevinst, Me 30,1 29,7 -4,6 13,4 87,3
Nettofinansierings-
kostnader, Me
8,5 7,5 14,5 16,2 32,4
Vinst före skatt, Me 21,6 22,2 -19,1 -2,8 54,9
Rapportperiodens vinst, Me 19,5 18,6 -17,1 -2,3 53,6
Resultat/aktie, outspädd, euro 0,27 0,26 -0,24 -0,03 0,74
Eget kapital/aktie, euro     11,50 11,60 12,40
Affärsverksamhetens kassaflöde,
Me
101,4 88,2 -9,8 14,9 123,7
Investeringar, Me 16,9 13,0 28,4 23,3 60,3
Nettoskuldsättningsgrad, %     107,0 104,1 90,9
Soliditet, %     40,5 41,0 42,8
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     72 049 71 842 71 945
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, %     4,0 5,1 5,1
Personal, medeltal 14 977 15 749 14 903 15 403 15 603


Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för januari-juni 2013 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats www.stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag den 9 augusti 2013 kl. 9.15 i Fazers F8 Tema-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag den 9 augusti 2013 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 OVK Q2 2013 SWE.pdf


Tillbaka