Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1-31.3.2013

Rörelseresultatet minskade i en svag marknadssituation

Helsingfors, Finland, 2013-04-26 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 26.4.2013 kl. 8.00 EET

Januari–mars 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 431,3 miljoner euro (450,3 miljoner euro), en minskning med 3,2 procent exklusive avslutade franchiseverksamheter.
Rörelseresultat uppgick till -34,6 miljoner euro (-16,2 miljoner euro).
Periodens resultat var -36,5 miljoner euro (-20,9 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till -0,51 euro (-0,29 euro).
Utsikter för år 2013 (reviderade den 16 april): Stockmannkoncernens omsättning uppskattas öka år 2013, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten uppskattas inte överstiga nivån för år 2012.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
Den exceptionellt svaga detaljhandelsmarknaden och färre försäljningsdagar än år 2012 påverkade Stockmannkoncernens omsättning under det första kvartalet år 2013. Omsättningen minskade inom bägge affärsenheter och särskilt i verksamheten i Finland. Lindex omsättning utanför Norden fortsatte öka. Stockmannvaruhuset i S:t Petersburg överträffade återigen alla andra enheter i fråga om omsättningsökning.

Stockmanns rörelseresultat för kvartalet låg klart under målet. Vi har inlett ett kostnadsinbesparingsprogram som kommer att minska kostnaderna från och med sommaren 2013. Vårt mål är att öka lönsamheten med hjälp av en effektivare kostnadsstruktur i alla verksamheter och enheter. 

Galna Dagar-kampanjen i april, som inföll efter rapportperioden, uppnådde en rekordomsättning med en tillväxt på 10 procent. Trots inriktade besparingar och den lyckade Galna Dagar-kampanjen reviderade Stockmann sin resultatprognos för hela året 2013. Vi förväntar oss att detaljhandelsmarknaden i de nordiska länderna kommer att vara fortsatt svag under resten av året och uppskattar att Stockmannkoncernens rörelsevinst inte kommer att överstiga nivån för år 2012.

Utsikter för år 2013
Den europeiska ekonomin förväntas vara fortsatt instabil under år 2013. Ingen lösning har hittats på Europas skuldkris och detta kommer att fortsätta orsaka osäkerhet gällande detaljhandelsmarknadens utveckling. Minskande köpkraft kan ytterligare försvaga konsumenternas förtroende och det verkar som om marknaden i Finland sannolikt kommer att få uppleva en lång period av låg tillväxt. Marknaden för prisvärt mode utvecklades svagt både år 2011 och år 2012, framför allt i Sverige, där utsikterna förväntas bli något bättre mot slutet av året.

Trots att Rysslands BNP-prognoser har sjunkit, kommer den ryska marknaden sannolikt att fortsättningsvis prestera bättre än de nordiska marknaderna, förutsatt att oljepriset inte avsevärt sjunker från sin nuvarande nivå. De baltiska detaljhandelsmarknadernas stabila utveckling förväntas fortsätta. Stor osäkerhet och lågt konsumentförtroende kan emellertid fortsättningsvis påverka konsumenternas köpvilja på alla marknadsområden.

Stockmanns avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland och Zara-franchiseverksamheten i Finland, vilket innebär en något långsammare omsättningstillväxt. I Ryssland kommer nedläggningen emellertid att förbättra rörelseresultatet. Uppmärksamhet kommer att ägnas åt att förbättra kostnadseffektiviteten, särskilt i Finland, där ett kostnadsinbesparingsprogram har inletts. Koncernens investeringar beräknas vara lägre än avskrivningarna och uppgå till cirka 60 miljoner euro under år 2013.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning ökar år 2013, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten uppskattas inte överstiga nivån för år 2012.

Nyckeltal

 

  1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Omsättning, Me 431,3 450,3 2 116,4
Omsättningstillväxt, % -4,2 10,4 5,5
Relativ bruttomarginal, % 45,8 48,0 49,5
Rörelsevinst, Me -34,6 -16,2 87,3
Nettofinansieringskostnader, Me 6,0 8,7 32,4
Vinst före skatt, Me -40,7 -24,9 54,9
Rapportperiodens vinst, Me -36,5 -20,9 53,6
Resultat per aktie, outspädd, euro -0,51 -0,29 0,74
Eget kapital per aktie, euro 11,31 11,30 12,40
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me -111,3 -73,3 123,7
Investeringar, Me 11,5 10,3 60,3
Nettoskuldsättningsgrad, % 116,2 112,5 90,9
Soliditet, % 37,7 38,5 42,8
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 71 841 71 945
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande12 månader, % 4,0 4,8 5,1
Personal, medeltal 14 829 15 057 15 603


Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för januari-mars 2013 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats www.stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag den 26 april 2013 kl. 9.15 i Fazers F8 Tema-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag den 26 april 2013 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 OVK Q1 2013 SWE.pdf


Tillbaka