STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 29.3.2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 29.3.2005 kl. 18.30

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 29.3.2005

Stockmanns ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 29 mars 2005 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2004 och beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Bolagsstämman beslöt att som dividend för fjolåret utdela 1,00 euro per aktie. Styrelsens förslag till bolagsstämman godkändes som sådana.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt på Stockmanns bolagsstämma i Helsingfors 29.3.2005 konstaterade verkställande direktör Hannu Penttilä att resultatet för Stockmannkoncernens ordinarie affärsverksamhet under år 2004 ökat till det klart bästa genom tiderna och att det ökat t.o.m. 30 procent pga. varuhusgruppens och Seppäläs betydligt förbättrade resultat. De övriga rörelseintäkterna var betydligt lägre under år 2004 än året innan, men trots det förbättrades också koncernens totala resultat till 79,1 miljoner euro. Koncernens totala försäljning uppgick till 1 735 miljoner euro.

Då försäljningen utomlands ökade kraftigt steg dess andel till 14 procent av koncernens totala försäljning. Penttilä uppskattade att Stockmann gott håller tidtabellen i förverkligandet av det strategiska målet enligt vilken en tredjedel av koncernens försäljning och minst en lika stor andel av resultatet genereras från utlandet innan utgången av år 2008.

Enligt Penttilä kommer Stockmannkoncernens försäljning i år att öka betydligt kraftigare i Ryssland och Baltikum än i Finland. Den totala försäljningen uppskattas öka till ca 1,9 miljarder euro och koncernens vinst uppskattas igen vara bättre än i fjol.

Dividend 1,00 euro per aktie

Bolagsstämman fastslog att bolaget i dividend för räkenskapsperioden 2004 utdelar 1,00 euro per aktie. Sammanlagt utdelas 53,0 miljoner euro i dividend. Dividenden utbetalas 8.4.2005 till de aktieägare som på avstämningsdagen 1.4.2005 är registrerade i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att delvis ändra paragraferna 2, 11 och 12. Paragraf 2 i bolagsordningen ändrades så, att bolaget även kan idka restaurangverksamhet. Paragraf 11 ändrades så, att den motsvarar aktiebolagslagens förändrade stadganden, enligt vilka kallelse till bolagsstämma bör publiceras senast 17 dagar före bolagsstämman. Även paragraf 12 i bolagsordningen ändrades så, att den motsvarar aktiebolagslagens förändrade stadganden, enligt vilka aktieägare bör anmäla sig till bolagsstämman senast på det datum som angivits på kallelsen till bolagsstämma, vilket kan vara tidigast 10 dagar före stämman. De tidigare och nya paragraferna 2, 11 och 12 i bolagsordningen som bilaga.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt, enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag, att sju medlemmar inväljs i styrelsen, och återvalde av styrelsemedlemmarna verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir- Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Vid styrelsens konstituerande möte den 29 mars 2005 återvaldes verkställande direktör Lasse Koivu till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet valde styrelsen fortsättningsvis verkställande direktör Lasse Koivu och till övriga medlemmar fortsättningsvis verkställande direktör Erkki Etola och kammarrådet Henry Wiklund.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Wilhelm Holmberg och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter KPMG Oy Ab.

Övriga beslut

Bolagsstämman beslöt att ge styrelsen fullmakt att överlåta högst 401 172 av bolaget ägda egna B-aktier i ett eller flera partier. Fullmakten är i kraft i ett år.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

BILAGA ändringar i bolagsordningen

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

STOCKMANN Oyj Abp BILAGA TILL BÖRSMEDDELANDET 29.3.2005

Den gamla bolagsordningens 2:a paragraf:

2:a paragrafen: Föremålet för verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varuhusverksamhet, handel med bilar, postorderförsäljning och annan handel samt affärsverksamhet och tjänster i anslutning därtill. Bolaget kan bedriva finansierings- och investeringsverksamhet.

Den nya bolagsordningens 2:a paragraf:

2:a paragrafen: Föremålet för verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varuhusverksamhet, handel med bilar, postorderförsäljning och annan handel samt affärsverksamhet och tjänster i anslutning därtill. Bolaget kan bedriva finansierings- och investeringsverksamhet samt restaurangverksamhet.

Den gamla bolagsordningens 11:e paragraf:

11:e paragrafen: Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall tidigast två (2) månader och senast två (2) veckor före sista anmälningsdatum publiceras i någon dagstidning som utkommer i Helsingforsregionen. Tidningen väljs av styrelsen. Alternativt kan kallelsen inom ramarna för ovan nämnda tidpunkter sändas såsom vanligt brev till i aktieägarförteckningen antecknade aktieägare.

Den nya bolagsordningens 11:e paragraf:

11:e paragrafen: Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall tidigast två (2) månader och senast sjutton (17) dagar före sista anmälningsdatum publiceras i någon dagstidning som utkommer i Helsingforsregionen. Tidningen väljs av styrelsen. Alternativt kan kallelsen inom ramarna för ovan nämnda tidpunkter sändas såsom vanligt brev till i aktieägarförteckningen antecknade aktieägare.

Den gamla bolagsordningens 12:e paragraf:

12:e paragrafen: Rösträtt och anmälan till bolagsstämma

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämma personligen eller genom ombud.

För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande inom den tid och på det ställe som nämns i kallelsen till bolagsstämma. Anmälningsdatum kan infalla tidigast fem dagar före bolagsstämman. Även en aktieägare, vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet, har rätt att delta i bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren var antecknad i bolagets aktiebok före 28.9.1994. I detta fall skall aktieägaren uppvisa sitt aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har överförts till värdeandelssystemet.

Den nya bolagsordningens 12:e paragraf:

12:e paragrafen: Rösträtt och anmälan till bolagsstämma

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämma personligen eller genom ombud.

För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande inom den tid och på det ställe som nämns i kallelsen till bolagsstämma. Anmälningsdatum kan infalla tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman. Även en aktieägare, vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet, har rätt att delta i bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren var antecknad i bolagets aktiebok före 28.9.1994. I detta fall skall aktieägaren uppvisa sitt aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har överförts till värdeandelssystemet.

Tillbaka