Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1 - 30.6.2012

Fortsatt ökad rörelsevinst under det andra kvartalet

Helsingfors, Finland, 2012-08-10 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 10.8.2012 kl. 8.00 EET

April - juni 2012:
Koncernens omsättning ökade med 5,3 procent och uppgick till 537,2 Me (510,2 Me).
Rörelsevinsten ökade med 16,0 procent och uppgick till 29,7 Me (25,6 Me).

Januari - juni 2012:
Koncernens omsättning ökade med 7,6 procent och uppgick till 987,5 Me (917,9 Me).
Rörelsevinsten var 13,4 Me (-4,4 Me).
Rapportperiodens resultat var -2,3 Me (-20,1 Me).
Resultatet per aktie var -0,03 e (-0,28 e).
Oförändrad resultatprognos för hela året: omsättningen och rörelsevinsten uppskattas vara högre än år 2011, förutsatt att marknadssituationen inte avsevärt försämras.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
Stockmannkoncernens omsättning fortsatte att växa under andra kvartalet år 2012. I varuhusgruppen förstärktes tillväxten tack vare den framgångsrika Galna Dagar-kampanjen och den fortsatt goda utvecklingen i de nyaste ryska varuhusen. Lindex förbättrade sin omsättning och ökade sina marknadsandelar på samtliga marknader.

Under kvartalet förbättrade vi rörelsevinsten med 4,1 miljoner euro och därmed fortsatte den starka utveckling som påbörjades tidigare i år. Rörelseresultatet förbättrades avsevärt i Ryssland, trots den förlustbringande Bestseller-verksamheten som kommer att avslutas under år 2012. Lindex gynnades av lyckade sommarkollektioner och förbättrade resultatet klart under kvartalet. Seppäläs affärsverksamhet har utvecklats svagare än väntat. Vi etablerade en gemensam Modekedjorna-affärsenhet, vars syfte är att öka tillväxten samt dra nytta av synergier i både Lindex och Seppälä.

Marknadsutsikterna för andra halvåret är fortfarande osäkra på grund av den fortsatta europeiska skuldkrisen. Vi är dock väl positionerade för att uppnå de uppsatta målen gällande omsättning och rörelsevinst för hela året,
förutsatt att marknadssituationen inte avsevärt försämras.

LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅL

Stockmannkoncernens långsiktiga ekonomiska mål är: minst 20 procents avkastning på sysselsatt kapital, en rörelsevinst på minst 12 procent av omsättningen, en försäljningsökning som är snabbare än branschens allmänna tillväxt och en soliditet på minst 40 procent. Styrelse fastslog i juni 2010 att tidtabellen för att uppnå de långsiktiga målen är år 2015.

Till följd av den fortsatta osäkerheten inom ekonomin och den olösta europeiska skuldkrisen har styrelsen fastslagit att de långsiktiga ekonomiska målen bibehålls oförändrade men att uppnå dem i given tidtabell inte är realistiskt under rådande marknadsförhållanden.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅR 2012

Det instabila läget i världsekonomin och den olösta europeiska skuldkrisen skapar en utmanande situation när det gäller att bedöma framtidsutsikterna, speciellt gällande detaljhandelns marknadsutveckling på lång sikt. Det finns tecken på minskande konsumtion speciellt i Finland, där konsumenternas förtroende till den egna ekonomin försvagats.

Den ryska marknaden fortsätter sannolikt att prestera bättre än de nordiska länderna, huvudsakligen förutsatt att råoljepriset inte avsevärt sjunker från sin nuvarande nivå. Konsumentmarknadernas positiva utveckling i Baltikum förväntas fortsätta. Dock kan stor osäkerhet och lågt konsumentförtroende fortsättningsvis försvaga konsumenternas köpvilja på samtliga marknader.

Marknaden för prisvärt mode utvecklades svagt under år 2011, särskilt i Sverige.
Den svaga utvecklingen fortsatte under det första halvåret 2012. Marknadsläget förväntas förbättras under hösten jämfört med det svaga andra halvåret 2011.

Stockmanns beslut att avsluta den förlustbringande Bestseller-franchiseverksamheten under år 2012 kommer att ha en liten påverkan på omsättningen i Ryssland, men förbättrar rörelsevinsten från år 2013 framåt. Stockmann har som mål att uppnå en positiv rörelsevinst i Ryssland under år 2012, exklusive Bestsellerverksamheten.

Under år 2012 kommer Stockmann att fokusera på att dra full nytta av tidigare gjorda investeringar och att eftersträva en effektiv kapitalanvändning. Dessutom är förbättrad kostnadseffektivitet i fokus i alla enheter. Koncernens investeringar beräknas vara klart mindre än avskrivningarna och totalt uppgå till cirka 50 miljoner euro under år 2012.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning och rörelsevinst blir högre än år 2011, förutsatt att marknadssituationen inte avsevärt försämras.


Nyckeltal

  4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
Omsättning, Me 537,2 510,2 987,5 917,9 2 005,3
Omsättningstillväxt, % 5,3 13,0 7,6 11,4 10,1
Relativ bruttomarginal, % 49,7 49,5 48,9 48,6 48,7
Rörelsevinst, Me 29,7 25,6 13,4 -4,4 70,1
Nettofinansieringskostnader, Me 7,5 9,2 16,2 17,5 34,4
Vinst före skatt, Me 22,2 16,4 -2,8 -21,9 35,7
Rapportperiodens vinst, Me 18,6 14,7 -2,3 -20,1 30,8
Resultat/aktie, outspädd, e 0,26 0,21 -0,03 -0,28 0,43
Eget kapital/aktie, e     11,60 11,31 12,11
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me 88,2 70,9 14,9 -74,6 66,2
Investeringar, Me 13,0 15,2 23,3 39,0 66,0
Nettoskuldsättningsgrad, %     104,1 114,9 95,3
Soliditet, %     41,0 39,1 42,2
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     71 842 71 150 71 496
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.     5,1 3,9 4,1
Personal, medeltal 15 749 16 072 15 403 15 812 15 964

Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport Q2 2012 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats www.stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag 10.8.2012 kl. 9.15 i Fazers F8 Tema-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag 10.8.2012 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 Q2 2012 SWE.pdf


Tillbaka