Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1 - 31.3.2012

Rörelseresultatet förbättrades med 14 miljoner euro mot fjolåret

Helsingfors, Finland, 2012-04-27 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 27.4.2012 kl. 8.00 EET

Januari - mars 2012:
Koncernens omsättning ökade med 10,4 procent och uppgick till 450,3 Me (407,7 Me).
Rörelseresultatet var -16,2 Me (-29,9 Me).
Rapportperiodens resultat var -20,9 Me (-34,8 Me).
Resultatet per aktie var -0,29 e (-0,49 e).

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
Stockmannkoncernens omsättning ökade under första kvartalet 2012 i alla affärsenheter. Varuhuset i S:t Petersburg ökade omsättningstillväxten i Ryssland, men jag är särskilt glad över att försäljningen ökade på alla marknadsområden trots den osäkra marknadssituationen.

Det finns tecken på att marknaden för prisvärt mode håller på att förbättras efter den svaga utvecklingen år 2011. Den svenska modemarknaden växte under mars efter ett år av sjunkande försäljning. Lindex har tagit marknadsandelar både i Sverige såväl som på andra marknader.

Stockmanns rörelseresultat för första kvartalet är karakteristiskt negativt på grund av säsongfluktuation. I år minskade en god försäljningsvolym den relativa kostnadsandelen och rörelseresultatet ökade med nästan 14 miljoner euro. Lindex gjorde ett mycket gott resultat, särskilt i mars. Tack vare ökad omsättning i varuhusen kunde vi förbättra rörelseresultatet i Ryssland betydligt. Därmed finns en stabil grund för att uppnå en positiv rörelsevinst i Ryssland för hela året, exklusive Bestsellerverksamheten.

Galna Dagar-kampanjen, som inföll efter rapportperioden i april, uppnådde igen ett nytt omsättningsrekord med en ökning på 13 procent. Detta ger en bra start på det andra kvartalet och vi är väl positionerade för en god resultatutveckling under resten av år 2012. Det instabila marknadsläget bör dock tas i beaktande, eftersom det kan förorsaka störningar i konsumtionsbeteendet. Vi uppskattar att Stockmanns rörelsevinst för helåret
blir högre än år 2011, förutsatt att marknadssituationen inte avsevärt försämras.

Utsikter för år 2012
Det instabila läget i världsekonomin och den olösta europeiska skuldkrisen skapar en utmanande situation när det gäller att bedöma framtidsutsikterna, speciellt gällande detaljhandelns marknadsutveckling på lång sikt. Stämningen på marknaden är för tillfället positivare än tidigare i år.

Den ryska marknaden presterar sannolikt bättre än de nordiska länderna, förutsatt att råoljepriset inte avsevärt sjunker från sin nuvarande nivå. Konsumentmarknadernas positiva utveckling i Baltikum förväntas fortsätta. Dock kan stor osäkerhet och lågt konsumentförtroende fortsättningsvis försvaga konsumenternas köpvilja på samtliga marknader.

Marknaden för prisvärt mode utvecklades svagt under år 2011, särskilt i Sverige. Det finns tecken på att marknadsutvecklingen förbättras under år 2012.

Stockmanns beslut att avsluta den förlustbringande Bestseller-franchiseverksamheten under år 2012 kommer att minska omsättningen i Ryssland något, men förbättrar rörelsevinsten från år 2013 framåt. Stockmann har som mål att uppnå en positiv rörelsevinst i Ryssland under år 2012, exklusive Bestsellerverksamheten.

Under år 2012 kommer Stockmann att fokusera på att dra full nytta av tidigare gjorda investeringar och att eftersträva en effektiv kapitalanvändning. Dessutom är förbättrad kostnadseffektivitet i fokus i alla enheter. Koncernens investeringar beräknas vara klart mindre än avskrivningarna och totalt uppgå till cirka 50 miljoner euro under år 2012.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning och rörelsevinst blir högre än år 2011, förutsatt att marknadssituationen inte avsevärt försämras.

Nyckeltal

  1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Omsättning, Me 450,3 407,7 2 005,3
Omsättningstillväxt, % 10,4 9,4 10,1
Relativ bruttomarginal, % 48,0 47,4 48,7
Rörelsevinst, Me -16,2 -29,9 70,1
Nettofinansieringskostnader, Me 8,7 8,3 34,4
Vinst före skatt, Me -24,9 -38,3 35,7
Rapportperiodens vinst, Me -20,9 -34,8 30,8
Resultat/aktie, outspädd, e -0,29 -0,49 0,43
Eget kapital/aktie, e 11,30 11,13 12,11
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me -73,3 -145,4 66,2
Investeringar, Me 10,3 23,8 66,0
Nettoskuldsättningsgrad, % 112,5 119,7 95,3
Soliditet, % 38,5 36,8 42,2
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st. 71 841 71 146     71 496
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. 4,8 4,3 4,1
Personal, medeltal 15 057 15 552 15 964

Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport Q1/2012 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats www.stockmanngroup.fi.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag 27.4.2012 kl. 9.15 i Fazers F8 Tema-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag 27.4.2012 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp


Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 Q1 2012 SWE.pdf


Tillbaka