STOCKMANNKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 ­- 30.6.2011

Omsättningen fortsatte att öka, rörelseresultatet ännu under fjolåret

Helsingfors, Finland, 2011-08-10 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 10.8.2011 kl. 8.00 EET

April - juni 2011:
Koncernens omsättning ökade med 13,0 procent och uppgick till 510,2 miljoner euro (451,7 Me).
Rörelsevinsten var 25,6 miljoner euro (30,9 Me).

Januari - juni 2011:
Koncernens omsättning ökade med 11,4 procent och uppgick till 917,9 miljoner euro (824,3 Me).
Rörelseresultatet var -4,4 miljoner euro (21,8 Me).
Rapportperiodens resultat var -20,1 miljoner euro (27,9 Me).
Resultatet per aktie var -0,28 euro (0,39 e).

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
”Stockmannkoncernens omsättning fortsatte att öka under årets andra kvartal. Konsumenternas förtroende som hölls på en god nivå samt de nyligen färdigställda nya varuhusen i S:t Petersburg och Jekaterinburg gav fart åt varuhusgruppens tillväxt. I Finland har varuhusen ökat sin marknadsandel speciellt inom modehandeln.

Marknaden för prisvärt mode är fortsättningsvis svag, vilket ledde till att våra modekedjors Lindex och Seppäläs omsättning blev mindre än uppskattat. Lindex har trots detta lyckats öka sin marknadsandel på sina huvudmarknader Sverige, Norge och Finland.

Rörelsevinsten för andra kvartalet var mindre än året innan, eftersom omsättningstillväxten inte var tillräcklig för att täcka de ökade avskrivningarna och kostnaderna orsakade av expansion och stegrad inflation samt en försvagning av den relativa bruttomarginalen. Resultatutvecklingen har dock vänt i en positiv riktning. Vi uppskattar att rörelsevinsten för det andra halvåret och speciellt det sista kvartalet blir bättre än året innan. Trots det svaga första halvåret är Stockmanns mål fortsättningsvis en bättre rörelsevinst för hela året än året innan. Detta är ett utmanande mål, och förutsätter att det inte sker några betydande försvagningar inom den allmänna ekonomiska utvecklingen under slutet av året.”

Utsikter för resten av år 2011

Den internationella ekonomiska utvecklingen har bibehållits på en relativt god nivå, men osäkerheter i anslutning till skötseln av euroområdets och Förenta Staternas skuldkris har gjort det allt svårare att uppskatta hur marknaderna kommer att utvecklas framöver. Osäkerheten kan påverka konsumenternas köpbeteende, trots att konsumenternas förtroende för sin egen ekonomiska situation tillsvidare har bibehållits på en god nivå på Stockmannkoncernens huvudmarknader. Då det funnits tillgång till finansiering, har tyngdpunkten för den privata konsumtionen under det senaste halvåret speciellt riktats till stora kapitalvaror såsom bostäder och bilar. Även livsmedelshandeln har utvecklats positivt, delvis beroende på en stark kostnadsinflation.

Marknadstillväxten i Ryssland förväntas fortsätta öka snabbare än i de nordiska länderna. Den positiva utvecklingen av konsumtionsmarknaden i Baltikum uppskattas fortsätta. Den höjda inflationen påverkar dock konsumenternas köpkraft på samtliga marknader.

Marknaden för prisvärt mode inleddes svagt år 2011 jämfört med det starka första kvartalet året innan. Efterfrågan uppskattas öka mot slutet av året och överstiga den svaga utvecklingen i slutet av år 2010. Kapacitetsproblemen på inköpsmarknaderna i Fjärran Östern har lättat, varpå höstens leveranser har anlänt i rätt tid, och Stockmannkoncernens bolag lider inte längre av sådana förseningar som under hösten år 2010. Även trycket på prisförhöjningar har lättat under den senaste tiden.

Stockmanns varuhusgrupps investeringar, vilka färdigställdes på hösten år 2010 och i början av år 2011, inverkar positivt på omsättningsutvecklingen år 2011. Flera av varuhusen i Ryssland befinner sig dock ännu i sin inledningsfas. De färdigställda investeringarnas inverkan på affärsenhetens rörelsevinst syns först fr.o.m. det sista kvartalet år 2011.

Stockmannkoncernen uppskattar att omsättningen fortsätter att öka under slutet av året. År 2010 förbättrades koncernens resultat kraftigt under början av året och i synnerhet under det första kvartalet, medan resultatutvecklingen under slutet av året var otillfredsställande. Enligt Stockmanns uppskattning kommer rörelsevinsten under slutet av år 2011 och i synnerhet det sista kvartalet att vara bättre än året innan.

Koncernens mål är fortsättningsvis att rörelsevinsten för hela året är bättre än året innan. Det är utmanande att uppnå detta mål pga. den svaga resultatutvecklingen under det första halvåret, och förutsätter att det inte sker några betydande försvagningar inom den allmänna ekonomiska utvecklingen under slutet av året.

Koncernens totalinvesteringar uppskattas vara ca 70 miljoner euro år 2011 (165,4 miljoner euro år 2010) och bli mindre än de uppskattade avskrivningarna för hela året.

Nyckeltal

  4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
Omsättning, Me 510,2 451,7 917,9 824,3 1 821,9
Omsättningstillväxt, % 13,0 5,1 11,4 5,3 7,3
Relativ bruttomarginal, % 49,5 51,3 48,6 50,1 49,9
Rörelsevinst, Me 25,6 30,9 -4,4 21,8 88,8
Nettofinansieringskostnader, Me 9,2 3,2 17,5 3,8 14,6
Vinst före skatt, Me 16,4 27,8 -21,9 18,0 74,2
Rapportperiodens vinst, Me 14,7 25,7 -20,1 27,9 78,3
Resultat/aktie, outspädd, e 0,21 0,36 -0,28 0,39 1,10
Eget kapital/aktie, e     11,31 11,71 12,45
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me 70,9 57,8 -74,6 -16,1 91,8
Investeringar, Me 15,2 34,1 39,0 72,7 165,4
Nettoskuldsättningsgrad, %     114,9 93,1 87,7
Soliditet, %     39,1 43,3 43,1
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     71 150 71 094 71 120
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.     3,8 6,7 5,8
Personal, medeltal 16 072 15 104 15 812 14 607 15 164


Publicering av delårsrapporter

Stockmann har övergått till att följa ett nytt publiceringsförfarande enligt Finansinspektionens Standard 5.2b. Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för perioden januari-juni 2011 och innehåller rapportens väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.fi.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag 10.8.2011 kl. 9.15 i Fazers F8 Easy-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag 10.8.2011 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets internetsidor.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tfn (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tfn (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmediaQ2 2011 Interim Report SWE.pdf


Tillbaka