STOCKMANNKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2011

Omsättningen ökade, rörelsevinsten mindre än året innan

Helsingfors, Finland, 2011-04-28 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 28.4.2011 kl. 8.00 EET

Första kvartalet:
Koncernens omsättning ökade 9,4 procent och uppgick till 407,7 Me (372,6 Me).
Rörelseresultatet var -29,9 Me (-9,2 Me).
Rapportperiodens resultat var -34,8 Me (2,2 Me).
Resultatet per aktie var -0,49 e (0,03 e).

Verkställande direktör Hannu Penttilä:

”Stockmannkoncernens omsättning ökade under början av året, speciellt tack vare de investeringar som färdigställdes år 2010. Speciellt det nya varuhuset i S:t Petersburg, det utvidgade varuhuset i Helsingfors centrum och modekedjornas expansion ökade vår omsättning. Situationen på marknaden i Baltikum är på väg att förbättras efter den ekonomiska recessionen, och försäljningen i varuhusen ökade.

Å andra sidan har konsumtionsefterfrågan på prisvärt mode varit svagare än förväntat och konkurrensen har blivit hårdare. Det syns i antalet besökare och i försäljningen i våra modekedjor Seppälä och Lindex.

Stockmanns rörelseresultat för det första kvartalet är karakteristiskt negativt på grund av säsongfluktuation, men vi är inte nöjda med den uppnådda resultatutvecklingen.

Galna Dagar-kampanjen efter rapportperioden i april lyckades på alla marknader, och gav en god inledning för det andra kvartalet. Stockmann ser möjligheter till vinstökning speciellt under årets två sista kvartal. Vi bibehåller resultatprognosen för hela året oförändrad.”
 

Nyckeltal   1-3/2011 1-3/2010 Index
Omsättning milj. euro 407,7 372,6 109
Rörelseresultat milj. euro -29,9 -9,2  
Vinst före skatt milj. euro -38,3 -9,8  
Resultat/aktie, outspädd euro -0,49 0,03  
Eget kapital/aktie euro 11,13 11,29 98
Affärsverksamhetens kassaflöde milj. euro -145,4 -73,8  
         
Nyckeltal   3/2011 3/2010  
Nettoskuldsättnings-grad procent 119,7 93,0  
Soliditet procent 36,8 41,9  
Antal aktier, vägt medelvärde, utspädd tusen st. 71 936 71 750  
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 mån. procent 4,3 6,7  


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Den internationella ekonomin i sin helhet utvecklades väl under kvartalet och inom detaljhandeln ökade försäljningen god inom vissa produktgrupper. Efterfrågan på prisvärt mode uppnådde inte den förväntade nivån, vilket inverkade på utvecklingen av denna marknad, inkluderande Lindex och Seppälä som haft ett mindre antal besökare i butikerna. Detta resulterade i klart mindre försäljningsvolymer än förväntat under det första kvartalet. Trots den allmänna marknadsutvecklingen fortsatte varuhusgruppens omsättning att öka.

Stockmannkoncernens omsättning för rapportperioden ökade med 9,4 procent och uppgick till 407,7 miljoner euro (372,6 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 3,8 procent och uppgick till 212,2 miljoner euro. Omsättningen i utlandet uppgick till 195,5 miljoner euro och ökade med 16,2 procent. Ökningen var stark speciellt i Ryssland tack vare det nyligen öppnade köpcentret Nevsky Centre och varuhuset i S:t Petersburg. Den utländska omsättningens andel av koncernens omsättning var 48,0 procent (45,1 procent).

Inga övriga rörelseintäkter förekom under rapportperioden.

Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet under rapportperioden ökade med 11,7 miljoner euro och uppgick till 193,4 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 47,4 procent (48,8 procent). Verksamhetens kostnader ökade med 27,6 miljoner euro och avskrivningarna med 4,9 miljoner euro.

Koncernens rörelseresultat minskade under rapportperioden med 20,8 miljoner euro och var -29,9 miljoner euro (-9,2 miljoner euro).

Nettofinansieringskostnaderna ökade med 7,7 miljoner euro under rapportperioden och uppgick till 8,3 miljoner euro (0,6 miljoner euro). Ökningen av det räntebärande främmande kapitalet och stigande marknadsräntor ledde till högre räntekostnader. Även valutakursförluster av engångsnatur på 0,7 miljoner euro belastade rapportperiodens nettofinansieringskostnader. Året innan minskade nettofinansieringskostnaderna på grund av valutakursvinster av engångsnatur med 3,7 miljoner euro.

Rapportperiodens resultat före skatt var -38,3 miljoner euro dvs. 28,5 miljoner euro mindre än året innan. På det förlustbringande resultatet under rapportperioden bokfördes en skattegottgörelse på 3,5 miljoner euro. Föregående år var skatternas positiva inverkan på resultatet 12,0 miljoner euro. Rapportperiodens resultat uppgick till -34,8 miljoner euro (2,2 miljoner euro).

Rapportperiodens resultat per aktie var -0,49 euro (0,03 euro) och utspätt med inverkan av optioner -0,48 euro (0,03 euro). Det egna kapitalet per aktie var 11,13 euro (11,29 euro).

OMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING PER AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Varuhusgruppens omsättning ökade med 13,4 procent och uppgick till 256,4 miljoner euro (226,0 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 5,6 procent och uppgick till 180,8 miljoner euro (171,1 miljoner euro). Omsättningen ökade speciellt i det utvidgade varuhuset i Helsingfors centrum. Även Hobby Hall, som är marknadsledare inom distanshandeln, ökade sin omsättning.

Utlandsverksamhetens omsättning i euro ökade med 37,7 procent. Den utländska omsättningens andel av enhetens omsättning var 29,4 procent (24,3 procent). Omsättningen i Ryssland ökade betydligt tack vare det nya varuhuset i S:t Petersburg och en stark utveckling av de nyaste varuhusen i Moskva. Även i Baltikum utvecklades omsättningen i varuhusen bra.

Den relativa bruttomarginalen för rapportperioden var på samma nivå som året innan, 39,7 procent (39,6 procent). Varuhusgruppens rörelseresultat var -14,8 miljoner euro (-8,2 miljoner euro). Kostnaderna och avskrivningarna ökade klart från jämförelseperioden, speciellt pga. expansion och flytten av logistikcentret i Moskva.

Lindex

Lindex omsättning under rapportperioden var 123,3 miljoner euro, vilket var 6,6 procent mer än året innan (115,7 miljoner euro). Omsättningen i Finland var på fjolårets nivå och ökade med 7,5 procent i övriga länder. Omsättningen fortsatte att öka starkt på de nya marknaderna i Centraleuropa och Ryssland. Den svenska kronans förstärkning i förhållande till euron ökade omsättningen. Med jämförbara lokala valutor var omsättningen nästan på samma nivå som året innan.

Den relativa bruttomarginalen för rapportperioden minskade, men förblev på en hög nivå, 62,1 procent (64,3 procent). På grund av expansionen av butiksnätet ökade kostnaderna och avskrivningarna för verksamheten snabbare än bruttomarginalen. Lindex rörelseresultat under rapportperioden var -7,9 miljoner euro (2,1 miljoner euro).

Seppälä

Seppäläs omsättning minskade med 9,5 procent i jämförelse med motsvarande period år 2010 och uppgick till 27,9 miljoner euro (30,8 miljoner euro). Omsättningen minskade med 9,9 procent i Finland och med 8,8 procent i utlandet. Antalet besökare i butikerna minskade på alla marknader. Dessutom försenades leveranserna till den ryska marknaden i början av säsongen pga. kapacitetsunderskott på inköpsmarknaden i Fjärran Östern. Den utländska omsättningens andel av Seppäläs totala omsättning var 36,2 procent (35,9 procent).

Ökade inköpspriser och åtgärder för att få fart på försäljningen minskade den relativa bruttomarginalen som var 53,8 procent (56,7 procent). Seppäläs rörelseresultat var -4,9 miljoner euro (-0,9 miljoner euro).

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick i slutet av mars 2011 till 31,6 miljoner euro, jämfört med 22,2 miljoner euro året innan och 36,7 miljoner euro i slutet av år 2010. Kassaflödet från affärsverksamheten var -145,4 miljoner euro (-73,8 miljoner euro).

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av mars till 979,5 miljoner euro (769,3 miljoner euro), varav 520,1 miljoner euro (616,7 miljoner euro) var långfristigt. Dessutom har koncernen 341,8 miljoner euro outnyttjade långfristiga kommitterade lånelimiter. I slutet av år 2010 uppgick det räntebärande främmande kapitalet till 813,3 miljoner euro, varav 521,3 miljoner euro var långfristigt.

Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av mars till 151,6 miljoner euro, jämfört med 119,6 miljoner euro året innan och 79,5 miljoner euro i slutet av år 2010. Den av bolagsstämman den 22 mars 2011 fastställda dividenden för år 2010, 58,3 miljoner euro, utbetalades i april. I slutet av mars var soliditeten 36,8 procent (41,9 procent). Vid utgången av år 2010 var soliditeten 43,1 procent. Nettoskuldsättningsgraden (net gearing) var i slutet av mars 119,7 procent (93,0 procent). Vid utgången av år 2010 var den 87,7 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna var 4,3 procent (5,8 procent under år 2010). Koncernens sysselsatta kapital ökade med 199,3 miljoner euro jämfört med mars i fjol och uppgick i slutet av rapportperioden till 1 771,6 miljoner euro (1 572,3 miljoner euro).

INVESTERINGAR

Investeringarna under rapportperioden uppgick till sammanlagt 23,8 miljoner euro (38,5 miljoner euro). Avskrivningarna uppgick till 19,1 miljoner euro (14,2 miljoner euro).

Stockmann öppnade ett nytt varuhus i Jekaterinburg i Ryssland den 30 mars 2011. Varuhuset verkar i hyrda lokaler i Greenwich-köpcentret och försäljningsytan uppgår till ca 7 800 kvadratmeter. Stockmanns investering i projektet uppgår till ca 14 miljoner euro, varav 7,8 miljoner euro hänfördes tillrapportperioden.

Varuhusgruppens logistikcenter i Ryssland flyttades till nya och moderna hyreslokaler i nordvästra delen av Moskva vid utgången av år 2010. Investeringen i det nya centret uppgår till 3,1 miljoner euro, varav 2,7 miljoner euro hänfördes tillrapportperioden.

Inom varuhusgruppen fattades i december 2010 ett beslut att anskaffa ett nytt styrningssystem för verksamheten. Det omfattande systemprojektet inleddes i mars 2011 och det kommer att pågå i flera år. Investeringarna i projektet uppgick till 2,8 miljoner euro under rapportperioden.

Varuhusgruppens investeringar under rapportperioden uppgick till sammanlagt 15,5 miljoner euro (33,0 miljoner euro).

Lindex öppnade under rapportperioden sex butiker: tre i Ryssland, en i Litauen, en franchisebutik i Saudiarabien och en butik i det nya marknadsområdet i Polen. Lindex öppnade i januari sin nya nätbutik inom hela EU:s område. Nu kan man köpa Lindex mode via internet i 27 europeiska länder. Under rapportperioden stängdes en butik i Sverige och en i Norge. Lindex investeringar uppgick till sammanlagt 6,6 miljoner euro (5,0 miljoner euro).

Seppälä öppnade inga nya butiker under rapportperioden. En butik stängdes i Finland. Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 1,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Koncernens övriga investeringar uppgick till 0,5 miljoner euro (0,1 miljoner euro). Systemen i koncernens ekonomiförvaltning ändras stegvis i samband med att varuhusgruppen förnyar sitt styrningssystem för verksamheten.

NYA PROJEKT

Investeringsplanen för 2011 har anpassats för att motsvara osäkerheten på marknaden. Investeringarna uppskattas sammanlagt uppgå till ca 70 miljoner euro under år 2011, vilket är 15 miljoner euro mindre än i den tidigare planen.

Stockmann undertecknade år 2010 ett avtal om att utvidga Tammerforsvaruhuset, som verkar i hyrda lokaler. Utvidgningen ökar varuhusets försäljningsyta med ca 4 000 kvadratmeter till 15 000 kvadratmeter. Stockmanns andel av investeringen är ca 6 miljoner euro. Målet är att färdigställa utvidgningen år 2013.

Lindex fortsätter sin expansion, men antalet nya butiker har justerats. Avsikten är att öppna omkring 30 nya butiker, inklusive franchisebutiker, år 2011. Merparten av de nya butikerna kommer att öppnas i Centraleuropa och Ryssland. Efter rapportperioden har två butiker öppnats: en i Finland och en franchisebutik i Saudiarabien.

Seppälä fortsätter att expandera sitt butiksnät men litet långsammare än tidigare planerat. Efter rapportperioden har tre nya butiker öppnats och ytterligare fyra butiker kommer att öppnas under år 2011 i Ryssland och Finland.

BESLUT VID STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 22 mars 2011 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2010, beviljade ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga och beslöt att utdela en dividend på 0,82 euro per aktie för år 2010, totalt 58,3 miljoner euro. Dividenden är 74,5 procent av resultatet per aktie.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att åtta ledamöter inväljs i styrelsen. I enlighet med utskottets förslag återvaldes som styrelseledamöter verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Erkki Etola, rektor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, verkställande direktör Charlotta Tallqvist-Cederberg, minister Christoffer Taxell och filosofie magister Carola Teir-Lehtinen, samt som ny ledamot valdes Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:s verkställande direktör Dag Wallgren. Styrelseledamöternas mandat fortsätter till slutet av följande bolagsstämma. Styrelseledamöternas arvoden beslöts bibehållas oförändrade och fortsättningsvis utbetalas huvudsakligen i form av aktier.

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman den 22 mars 2011 återvalde styrelsen minister Christoffer Taxell till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Styrelsen valde Christoffer Taxell till utnämnings- och belöningsutskottets ordförande och till övriga ledamöter Erkki Etola, Charlotta Tallqvist-Cederberg och Dag Wallgren.

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

I slutet av mars 2011 uppgick marknadsvärdet på bolagets aktiestock till 1 636,6 miljoner euro. Vid utgången av år 2010 var aktiestockens marknadsvärde 2 047,1 miljoner euro.

Vid utgången av rapportperioden var kursen för A-aktien 25,39 euro, medan den i slutet av år 2010 var 29,40 euro. Kursen för B-aktien var 21,20 euro, medan den i slutet av året var 28,30 euro. Under rapportperioden omsattes 0,1 miljon A-aktier (0,6 miljoner) och 4,9 miljoner B-aktier (5,9 miljoner). Detta motsvarar 0,3 procent av det genomsnittliga antalet A-aktier och 12,0 procent av det genomsnittliga antalet B-aktier.

Stockmann hade 30 627 563 aktier i serie A och 40 518 437 aktier i serie B dvs. totalt 71 146 000 aktier 31.3.2011. Aktier i A-serien har 10 röster per aktie och aktier i B-serien en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till dividender.

Bolaget innehar inga egna aktier och styrelsen har inga gällande fullmakter att förvärva egna aktier eller emissionsfullmakter.

Stockmann hade 45 760 aktieägare i slutet av mars, jämfört med 43 734 aktieägare året innan.

PERSONAL

I början av år 2011 var det genomsnittliga antalet anställda i Stockmannkoncernen större än under jämförelseperioden 2010. Ökningen berodde främst på öppnandet av de nya varuhusen i Ryssland, utvidgningen av varuhuset i Helsingfors och expansionen av Lindex butiknätverk.

Under det första kvartalet uppgick det genomsnittliga antalet anställda i koncernen till 15 552, vilket är 1 442 personer fler än under jämförelseperioden 2010. Omvandlat till heltidspersonal ökade det genomsnittliga antalet anställda med 949 personer och uppgick till 11 843 personer.

Koncernens lönekostnader uppgick till 76,8 miljoner euro, jämfört med 67,9 miljoner euro året innan. De totala kostnaderna av anställningsförmåner var 98,0 miljoner euro (85,8 miljoner euro) dvs. 24 procent (23 procent) av omsättningen.

I slutet av mars 2011 sysselsatte koncernen 16 224 personer (14 447). I detta antal ingår ca 600 visstidsanställda säsongsarbetare i Finland på grund av förläggningen av Galna Dagar-kampanjen. Antalet anställda utomlands var 9 039. Året innan var antalet anställda i utlandet 8 077. Andelen anställda i utlandet var 56 procent (56 procent) av hela personalen.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Stockmann har den 26 april 2011 inlämnat en ansökan till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut om att inleda ett skiljeförfarande mellan Stockmann och byggbolaget OOO CSCEC:n (”Kitai Stroi”). Avsikten med skiljeförfarandet är att hitta en lösning på meningsskiljaktigheter kring det slutliga värdet på byggentreprenadavtalet för Nevsky Centre-köpcentret i S:t Petersburg.

Det egentliga skiljeförfarandet beräknas inledas under år 2011, och kommer uppskattningsvis att pågå i två år. Parternas slutliga krav preciseras under skiljeförfarandet. Stockmann uppskattar att skiljeförfarandets slutresultat har ingen betydande inverkan på bolagets ekonomiska ställning.

RISKFAKTORER

Förutom i Finland, Sverige, Norge, Ryssland och Baltikum idkar Stockmannkoncernen även affärsverksamhet i Tjeckien, Slovakien, Polen och Ukraina, där affärsverksamheten befinner sig i inledningsfasen. Konjunkturläget, som håller på att återhämta sig, påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Snabba och oväntade vändningar på marknaden samt den senaste tidens händelser i världen kan påverka beteendet såväl på finansieringsmarknaden som även hos konsumenterna. Därutöver ökar de stigande priserna på nödvändighetsvaror såsom livsmedel och energi inflationen och kan minska konsumenternas köpkraft. Konsumtionsefterfrågan har inte ännu återgått till nivån innan recessionen.

Affärsriskerna i Ryssland är större än i Norden och Baltikum och verksamhetsmiljön är mer instabil på grund av bland annat affärskulturen och den outvecklade infrastrukturen i landet. Den grå ekonomins andel av framför allt importen av konsumentvaror är fortfarande stor, vilket gör att konkurrensen snedvrids. Rysslands eventuella medlemskap i Världshandelsorganisationen WTO skulle sannolikt förtydliga konkurrensläget, då bland annat tullavgifterna skulle minska. Den ryska ekonomin gjorde en vändning i början av år 2010 och började växa snabbt som en följd av förhöjda energipriser. Detta förstärkte landets valuta. Energiprisets utveckling kommer att ha en väsentlig inverkan på den ekonomiska utvecklingen i Ryssland också under de närmaste åren.

Kinas växande roll inom hela den globala ekonomin samt den snabbväxande kinesiska hemmamarknaden har tillsammans överhettat inköpsmarknaden i Fjärran Östern. Med tanke på detaljhandeln utgör bristen på produktionskapacitet och stigande priser på råvaror en central utmaning, eftersom de ger upphov till prisförhöjningstryck.

Modets andel av koncernens omsättning uppgår till över hälften. Modehandeln är i stor utsträckning förknippad med den korta livslängden på produkterna och produkternas beroendeförhållande till trenderna, den säsongsbetonade försäljningen enligt årstiderna samt känsligheten för förändringar som avviker från det normala i väderleken. Den vardagliga styrningen av affärsverksamheten reageras det på dessa faktorer. Bortsett från betydande undantagssituationer bedöms dessa faktorer inte påverka koncernens omsättning eller resultat i väsentlig utsträckning.

Koncernens affärsverksamhet bygger på flexibel logistik och effektiva varuströmmar. Förseningar eller störningar i varutrafiken eller datakommunikationen kan ha tillfälligt negativ inverkan på affärsverksamheten. De operativa risker som anknyter till dessa kontrolleras genom utveckling av ändamålsenliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt samt genom att satsa på störningsfri funktion hos informationssystemen. De operativa riskerna täcks även med försäkringar. De operativa riskerna bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på Stockmanns affärsverksamhet.

Koncernens omsättning, resultat och balansräkning påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta euro, den svenska kronan, den norska kronan, den ryska rubeln, US dollarn samt vissa andra valutor. Finansieringsriskerna, inklusive de risker som variationer i räntenivån medför, kontrolleras i enlighet med den riskpolicy som har fastställts av styrelsen och bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens affärsverksamhet.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅR 2011

Återhämtningen av den internationella ekonomin har fortsatt och konsumenternas förtroende bedöms fortfarande förbli på en god nivå på Stockmanns viktigaste marknadsområden. Tillväxten på den ryska marknaden förväntas vara större än i Norden. På den baltiska marknaden förstärker det positiva uppsvinget konsumtionsmarknaden. Den ökade inflationen påverkar konsumenternas köpkraft på alla marknader.

Investeringarna för Stockmanns varuhusgrupp, vilka blev klara under hösten 2010 ökar omsättningen under hela år 2011. Ett nytt varuhus öppnades i Jekaterinburg i slutet av mars 2011. Flera av varuhusen i Ryssland befinner sig dock i en inledningsfas.

Marknaden för prisvärt mode inleddes svagt under år 2011 jämfört med det starka första kvartalet 2010. Utvecklingen uppskattas förbättras mot slutet av året jämfört med året innan. Ökade inköpspriser ger dock fortsättningsvis upphov till ett höjningstryck på konsumentpriserna.

År 2010 uppnådde koncernen en klar vinstökning speciellt under det första kvartalet. Som helhet ser Stockmann möjligheter till vinstökning speciellt under de två sista kvartalen år 2011.

Stockmannkoncernen bedömer att omsättningen fortsättningsvis ökar år 2011. Räkenskapsperiodens rörelsevinst uppskattas vara bättre än året innan.

Koncernens totalinvesteringar år 2011 har justerats från uppskattade 85 miljoner euro till en ny uppskattning på 70 miljoner euro.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med standarden IAS 34. Principerna för upprättandet och beräkningsmetoderna är de samma som i bokslutet för år 2010. Siffrorna är oreviderade.


Koncernens resultaträkning        
Milj. euro 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010   1.1.-31.12.2010
         
OMSÄTTNING 407,7 372,6   1,821,9
         
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0   0,0
Användning av material och förnödenheter sammanlagt -214,3 -190,9   -913,0
Kostnader av löner och anställningsförmåner -98,0 -85,8   -361,9
Avskrivningar och nedskrivningar -19,1 -14,2   -61,8
Övriga rörelsekostnader -106,2 -90,8   -396,4
RÖRELSEVINST -29,9 -9,2   88,8
         
Finansiella intäkter och kostnader -8,3 -0,6   -14,6
         
VINST / FÖRLUST FÖRE SKATTER -38,3 -9,8   74,2
         
Inkomstskatter 3,5 12,0   4,2
RÅKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST -34,8 2,2   78,3
         
         
         
Rapport över totalresultatet 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 * 1.1.-31.12.2010
         
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST -34,8 2,2   78,3
         
Övrigt totalresultat        
Omräkningsdifferenser av utländska enhet 0,2 2,8   8,5
Säkring av kassaflöde, minskad med skatt -1,1 0,3   -0,9
Periodens övrigt totalresultat, netto -0,9 3,1   7,6
         
PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT -35,7 5,2   85,9
         
Periodens summa totalresultat hänförigt till:        
Moderbolagets ägare -35,7 5,2   85,9
Minoritetsintresse 0,0 0,0   0,0
         
Nyckeltalen 31.3.2011 31.3.2010 * 31.12.2010
Resultat per aktie, emissionsjusterad, euro -0,49 0,03   1,10
Resultat per aktie, emissionsjusterad, utspädd, euro -0,48 0,03   1,09
Rörelsevinst av omsättning, procent -7,3 -2,5   4,9
Eget kapital per aktie, euro 11,13 11,29   12,45
Avkastning på eget kapital, glidande 12 mån., procent 5,2 11,2   9,0
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån., procent 4,3 6,7   5,8
Personel i medeltal, omräknad till heltidsanställda 11 843 10 894   11 503
Investeringar, milj. euro 23,8 38,5   165,4
*) Periodens jämförelseuppgifter har korrigerats för felen avseende räkenskapsåren 2008-2009. För tilläggsinformation, se Stockmann bokslut 2010, not 30.         

 

Koncernbalansräkning        
Milj. euro 31.3.2011 31.3.2010 * 31.12.2010
         
TILLGÅNGAR        
         
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar 122,1 110,7   122,3
Goodwill 786,6 723,4   783,8
Materiella anläggningstillgångar 731,4 648,7   726,0
Långfristiga fordringar 0,7 0,4   0,8
Placeringar som kan säljas 5,0 5,0   5,0
Latenta skattefordringar 9,0 5,4   8,7
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 1 654,9 1 493,7   1 646,7
         
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Omsättningstillgångar 305,4 244,6   240,3
Fordringar, räntebarande 70,8 64,9   41,4
Fordringar, räntefria 91,5 92,8   88,7
Likvida medel 31,6 22,2   36,7
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 499,3 424,5   407,1
         
         
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 2 154,2 1 918,1   2 053,8
         
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
EGET KAPITAL        
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 792,0 803,0   885,7
Minoritetsintresse -0,0 -0,0   -0,0
EGET KAPITAL 792,0 803,0   885,7
         
LÅNGFRISTIGA SKULDER        
Latenta skatteskulder 66,2 61,7   63,8
Långfristiga skulder, räntebärande 520,1 616,7   521,3
Avsättningar 0,4 1,4   0,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 586,6 679,8   585,2
         
KORTFRISTIGA SKULDER        
Kortfristiga skulder, räntebärande 459,5 152,6   292,0
Kortfristiga skulder, räntefria 316,1 282,7   290,9
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 775,6 435,3   582,9
         
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT 2 154,2 1 918,1   2 053,8
         
         
Nyckeltalen 31.3.2011 31.3.2010 * 31.12.2010
Soliditet, procent 36,8 41,9   43,1
Nettoskuldsättningsgrad, procent 119,7 93,0   87,7
Kassaflöde från rörelsen per aktie, euro -2,02 -1,04   1,29
Räntebärande nettoskuld, milj. euro 877,2 682,2   735,1
         
Antal aktier vid periodens slut, 1 000 st. 71 146 71 094   71 146
Emissionsjusterat antal aktier, vägt medeltal, 1 000 st. 71 146 71 094   71 120
Antal aktier, vägt medeltal, utspädd, 1 000 st. 71 936 71 750   71 897
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro 1 636,6 1 971,6   2 047,1
*) Periodens jämförelseuppgifter har korrigerats för felen avseende räkenskapsåren 2008-2009. För tilläggsinformation, se Stockmann bokslut 2010, not 30.         

 

Koncernens kassaflödesanalys      
Milj. euro  1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.12.2010
       
Kassaflöde från rörelsen      
       
Räkenskapsperiodens resultat -34,8 2,2 78,3
       
Justeringar      
Avskrivningar och nedskrivningar 19,1 14,2 61,8
Försäljningvinster och -förluster från försäljning av bestående aktiva 0,0 0,0 0,1
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 7,7 4,3 22,8
Ränteintäkter 0,7 -3,7 -8,2
Skatter -3,5 -12,0 -4,2
Övriga justeringar 0,4 0,1 -1,1
       
Förändringar av rörelsekapital      
Ökning (-) / minskning (+) av omsättningstillqångar -64,8 -44,3 -34,3
Ökning (-) / minskning (+) av försäljningsfordringar och övriga fordringar -28,5 -27,7 -1,1
Ökning (-) / minskning (+) av leverantörsskulder och övriga skulder -38,9 -0,4 15,7
Betalda räntor -5,3 -4,3 -22,5
Erhållna räntor 0,1 0,2 0,8
Övriga finansiella poster -0,1 1,1 0,0
Betalda skatter 2,5 -3,5 -16,4
Nettokassaflöde från rörelsen -145,4 -73,8 91,8
       
Kassaflöde från investeringar      
       
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -21,3 -41,9 -166,7
Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar 0,1 0,1 0,7
Investeringar i övriga placeringar 0,0 0,0 0,1
Överlåtelseintäkter från övriga placeringar -0,1 0,0 0,0
Erhållna dividender 0,0 0,1 0,3
Nettokassaflöde från investeringar -21,3 -41,7 -165,7
       
Kassaflöde från finansiering      
       
Betalningar erhållna från emission 0,0 0,0 1,5
Upptagning av kortfristiga lån 160,5 150,0 236,8
Återbetalning av kortfristiga lån 0,0 0,0 -50,3
Upptagning av långfristiga lån 0,0 0,0 518,8
Återbetalning av långfristiga lån -0,1 -189,4 -721,8
Återbetalning av skulder för finansiell leasing -0,5 -0,4 -1,5
Utbetalda dividender 0,0 0,0 -51,2
Nettokassaflöde från finansiering 160,0 -39,7 -67,7
       
Nettoförändring av likvida medel -6,8 -155,3 -141,6
       
Likvida medel vid periodens ingång 36,7 176,3 176,3
Checkkonto med kreditlimit -0,3 -0,5 -0,5
Likvida medel vid periodens ingång 36,4 175,8 175,8
Nettoökning /-minskning i likvida medel -6,8 -155,3 -141,6
Inverkan av kursdifferenser 0,1 0,9 2,2
Likvida medel vid periodens utgång 31,6 22,2 36,7
Checkkonto med kreditlimit -1,9 -0,9 -0,3
Likvida medel vid periodens utgång 29,7 21,3 36,4

 

Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen Aktie kapital Över kursfond Fonden för säkrings instru ment*
EGET KAPITAL 1.1.2010 142,2 186,1 0,0
Förändringar i eget kapital      
Dividend      
Nyemission 0,0    
Utnyttjade optioner 0,0 0,0  
Emissionvinst   0,0  
Försäljning av egna aktier   0,0  
Transaktionskostnader från eget kapital   0,0  
Periodens summa totalresultat 0,0 0,0 0,3
       
Övriga förändringar      
Andel av latenta skatter i periodens förändringar   0,0  
Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 31.3.2010 142,2 186,1 0,3
       
       
Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen Aktie kapital Över kursfond Fonden för säkrings instru ment*
EGET KAPITAL 1.1.2011 142,3 186,1 -0,6
Förändringar i eget kapital      
Dividend      
Nyemission 0,0    
Utnyttjade optioner 0,0 0,0  
Emissionvinst   0,0  
Överlåtelseintäkter av egna aktier   0,0  
Transaktionskostnader från eget kapital   0,0  
       
Periodens summa totalresultat 0,0 0,0 -1,1
       
Övriga förändringar      
Andel av latenta skatter i periodens förändringar   0,0  
Övirga förändringar 0,0 0,0 0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 31.3.2011 142,3 186,1 -1,7
       
*) Minskad med latent skatteskuld.      

 

Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen Fonden för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder Omräknings- differenser**
EGET KAPITAL 1.1.2010 243,3 44,1 -5,0
Förändringar i eget kapital      
Dividend      
Nyemission      
Utnyttjade optioner 0,0    
Emissionvinst 0,0    
Försäljning av egna aktier      
Transaktionskostnader från eget kapital 0,0    
Periodens summa totalresultat 0,0 0,0 2,8
       
Övriga förändringar      
Andel av latenta skatter i periodens förändringar 0,0 0,0  
Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 31.3.2010 243,3 44,1 -2,2
       
       
Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen Fonden för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder Omräknings- differenser**
EGET KAPITAL 1.1.2011 244,6 43,8 3,5
Förändringar i eget kapital      
Dividend      
Nyemission      
Utnyttjade optioner 0,0    
Emissionvinst 0,0    
Överlåtelseintäkter av egna aktier      
Transaktionskostnader från eget kapital 0,0    
       
Periodens summa totalresultat 0,0 0,0 0,2
       
Övriga förändringar      
Andel av latenta skatter i periodens förändringar 0,0 0,0  
Övirga förändringar 0,0 0,1 0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 31.3.2011 244,6 43,9 3,7
       
**) Periodens jämförelseuppgifter har korrigerats för felen avseende räkenskapsåren 2008-2009. För tilläggsinformation, se Stockmann bokslut 2010, not 30.      

 

Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen Ackumu lerade vinst-medel** Totalt Minoritets intresse Totalt
EGET KAPITAL 1.1.2010 238,1 848,8 0,0 848,8
Förändringar i eget kapital        
Dividend -51,1 -51,1 0,0 -51,1
Nyemission   0,0 0,0 0,0
Utnyttjade optioner 0,2 0,2 0,0 0,2
Emissionvinst   0,0 0,0 0,0
Försäljning av egna aktier 0,0 0,0 0,0 0,0
Transaktionskostnader från eget kapital   0,0 0,0 0,0
Periodens summa totalresultat 2,0 5,1 0,0 5,1
         
Övriga förändringar        
Andel av latenta skatter i periodens förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 31.3.2010 189,2 803,0 0,0 803,0
         
         
Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen Ackumu lerade vinst-medel** Totalt Minoritets intresse Totalt
EGET KAPITAL 1.1.2011 266,0 885,7 0,0 885,7
Förändringar i eget kapital        
Dividend -58,3 -58,3 0,0 -58,3
Nyemission   0,0 0,0 0,0
Utnyttjade optioner 0,3 0,3 0,0 0,3
Emissionvinst   0,0 0,0 0,0
Överlåtelseintäkter av egna aktier 0,0 0,0 0,0 0,0
Transaktionskostnader från eget kapital   0,0 0,0 0,0
         
Periodens summa totalresultat -34,8 -35,7 0,0 -35,7
         
Övriga förändringar        
Andel av latenta skatter i periodens förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Övirga förändringar 0,0 0,1 0,0 0,1
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 31.3.2011 173,1 792,0 0,0 792,0
         
**) Periodens jämförelseuppgifter har korrigerats för felen avseende räkenskapsåren 2008-2009. För tilläggsinformation, se Stockmann bokslut 2010, not 30.        

 

Ansvarförbindelser, koncernen, milj. euro   31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Inteckningar i jordområden och byggnader   201,7 201,7 201,7
Panter   0,5 1,1 0,5
Ansvar för justering av momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar   34,5 35,8 41,4
Totalt   236,6 238,5 243,5
         
         
Hyrekontrakt för affärslägenhet, milj. euro        
Minimumhyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägenheter        
Inom ett år   156,0 146,7 174,2
Senare än ett år   670,0 641,9 651,9
Totalt   826,1 788,6 826,0
         
         
Avgifter för leasingavtal, milj. euro        
Inom ett år   7,3 7,2 7,3
Senare än ett år   11,2 17,4 12,8
Totalt   18,5 24,6 20,2
         
         
Derivatkontrakt, koncernen, milj. euro        
Nominellt värde        
Valutaderivat   625,3 509,8 517,8
Elderivat   3,0 3,2 3,2
Totalt   628,3 513,0 521,0
         
Valutakurser        
Land        
Ryssland RUB 40,2850 39,6950 40,8200
Lettland LVL 0,7095 0,7085 0,7094
Litauen LTL 3,4528 3,4528 3,4528
Norge NOK 7,8330 8,0135 7,8000
Sverige SEK 8,9329 9,7135 8,9655

 

Segmentuppgifter, koncernen,
milj. euro  
       
         
Rörelsesegmenten        
         
Omsättning 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 Förändr. % 1.1.-31.12.2010
Varuhusgruppen 256,4 226,0 13 1 099.9
Lindex 123,3 115,7 7 578.7
Seppälä 27,9 30,8 -9 143.2
Ofördelat 0,1 0,1   0.0
Koncernen 407,7 372,6 9 1 821.9
         
Rörelsevinst 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 Förändr. % 1.1.-31.12.2010
Varuhusgruppen -14,8 -8,2   32.9
Lindex -7,9 2,1   54.8
Seppälä -4,9 -0,9   9.0
Ofördelat -2,3 -2,1   -7.9
Koncernen -29,9 -9,2   88.8
         
Investeringar, brutto 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 Förändr. % 1.1.-31.12.2010
Varuhusgruppen 15,5 33,0 -53 131.1
Lindex 6,6 5,0 32 28.2
Seppälä 1,1 0,5 130 4.7
Ofördelat 0,5 0,1 686 1.4
Koncernen 23,8 38,5 -38 165.4
         
Tillgångar 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010* Förändr. % 1.1.-31.12.2010
Varuhusgruppen 979,6 856,5 14 904.4
Lindex 1 035,9 928,2 12 1 005.9
Seppälä 107,7 109,1 -1 108.3
Ofördelat 31,0 26,1 19 35.2
Koncernen 2 154,2 1 919,9 12 2 053.8
         
Upgifter om marknadsområden        
         
Omsättning 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 Förändr. % 1.1.-31.12.2010
Finland 212,2 204,4 4 987.8
Sverige och Norge ** 102,5 96,9 6 480.6
Baltikum och Centraleuropa *** 28,5 25,8 10 123.7
Ryssland och Ukraina 64,5 45,5 42 229.8
Koncernen 407,7 372,6 9 1 821.9
Finland, % 52,0 54,9   54.2
Utlandet, % 48,0 45,1   45.8
         
Rörelsevinst 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 Förändr. % 1.1.-31.12.2010
Finland -10,7 -3,3   44.9
Sverige och Norge ** -3,1 5,1   57.1
Baltikum och Centraleuropa *** -2,5 -2,4   1.0
Ryssland och Ukraina -13,6 -8,5   -14.2
Koncernen -29,9 -9,2   88.8
Finland, % 35,7 36,0   50.6
Utlandet, % 64,3 64,0   49.4
         
*) Periodens jämförelseuppgifter har korrigerats för felen avseende räkenskapsåren 2008-2009. För tilläggsinformation, se Stockmann bokslut 2010, not 30.        
**) Lindex        
***) Estland, Lettland, Litauen, Tjecken, Slovakien, Polen        

 

Resultaträkning per kvartal, koncernen Q1 Q4 Q3 Q2
milj. euro 2011 2010 2010 2010
Omsättning 407,7 576,9 420,7 451,7
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Användning av material och förnödenheter -214,3 -291,7 -210,2 -220,2
Kostnader för löner och anställningsförmåner -98,0 -102,9 -82,7 -90,4
Avskrivningar och nedskrivningar -19,1 -17,1 -15,3 -15,2
Övriga rörelsekostnader -106,2 -116,6 -94,0 -95,0
Rörelsevinst
(-förlust)
-29,9 48,5 18,4 30,9
Finansiella intäkter och kostnader -8,3 -4,2 -6,6 -3,2
Vinst (förlust) före skatter -38,3 44,3 11,9 27,8
Inkomstskatter 3,5 -7,3 1,5 -2,1
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -34,8 37,1 13,4 25,7
         
Resultat/aktie, euro        
Grund -0,49 0,52 0,19 0,36
Utspätt -0,48 0,52 0,18 0,36
         
Omsättning,
milj. euro
       
Varuhusgruppen 256,4 373,4 235,0 265,5
Lindex 123,3 165,6 149,4 148,1
Seppälä 27,9 37,9 36,8 37,7
Ofördelat 0,1 0,0 -0,5 0,5
Koncernen 407,7 576,9 420,7 451,7
         
Rörelsevinst
(-förlust),
milj. euro
       
Varuhusgruppen -14,8 30,9 1,4 8,8
Lindex -7,9 17,1 16,2 19,5
Seppälä -4,9 2,8 2,2 4,8
Ofördelat -2,3 -2,3 -1,4 -2,2
Koncernen -29,9 48,5 18,4 30,9
         
*) Periodens jämförelseuppgifter har korrigerats för felen avseende räkenskapsåren 2008-2009. För tilläggsinformation, se Stockmann bokslut 2010, not 30.         

 

Resultaträkning per kvartal, koncernen Q1 Q4 Q3 Q2
milj. euro 2010 2009 * 2009 2009
Omsättning 372,6 526,3 389,3 429,7
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,3
Användning av material och förnödenheter -190,9 -262,7 -201,0 -220,1
Kostnader för löner och anställningsförmåner -85,8 -90,8 -74,3 -82,6
Avskrivningar och nedskrivningar -14,2 -15,1 -14,0 -14,7
Övriga rörelsekostnader -90,8 -96,8 -82,3 -84,0
Rörelsevinst (-förlust) -9,2 60,8 17,7 28,6
Finansiella intäkter och kostnader -0,6 -5,2 -8,8 -5,1
Vinst (förlust) före skatter -9,8 55,6 8,9 23,5
Inkomstskatter 12,0 -17,0 8,0 -1,4
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 2,2 38,6 16,9 22,0
         
Resultat/aktie, euro        
Grund 0,03 0,58 0,27 0,36
Utspätt 0,03 0,58 0,27 0,36
         
Omsättning, milj. euro        
Varuhusgruppen 226,0 332,0 215,6 257,5
Lindex 115,7 155,3 136,5 136,5
Seppälä 30,8 38,4 36,7 35,6
Ofördelat 0,1 0,5 0,6 0,1
Koncernen 372,6 526,3 389,3 429,7
         
         
Rörelsevinst (-förlust), milj. euro        
Varuhusgruppen -8,2 33,5 -2,8 8,4
Lindex 2,1 24,2 18,1 19,7
Seppälä -0,9 4,9 2,9 3,0
Ofördelat -2,1 -1,7 -0,5 -2,5
Koncernen -9,2 60,8 17,7 28,6
         
*) Periodens jämförelseuppgifter har korrigerats för felen avseende räkenskapsåren 2008-2009. För tilläggsinformation, se Stockmann bokslut 2010, not 30.         

 

STOCKMANN      
       
Tillgångar      
       
milj. euro 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Anskaffningsutgift vid periodens ingång 1 125,5 964,8 964,8
Omräkningsdifferens +/- 0,3 8,5 19,3
Ökningar under perioden 23,8 38,5 165,4
Minskningar under perioden -0,5 -0,2 -23,9
Överföringar mellan posterna 0,0 -0,2 0,0
Anskaffningsutgift vid periodens utgång 1 149,1 1 011,4 1 125,5
Ackumulerade avskrivningar vid periodens ingång -277,2 -237,0 -237,0
Omräkningsdifferens +/- 0,2 -1,2 -1,5
Avskrivningar på minskningar 0,4 0,3 23,1
Räkenskapsperiodens avskrivning -19,1 -14,2 -61,8
Ackumulerade avskrivningar vid periodens utgång -295,6 -252,0 -277,2
Bokföringsvärde vid periodens ingång 848,3 727,8 727,8
Bokföringsvärde vid periodens utgång 853,5 759,4 848,3
       
Goodwill      
milj. euro 31.3.2011 31.03.2010 31.12.2010
Anskaffningsutgift vid periodens ingång 783,8 685,4 685,4
Omräkningsdifferens +/- 2,9 38,0 98,4
Anskaffningsutgift vid periodens utgång 786,6 723,4 783,8
Bokföringsvärde vid periodens ingång 783,8 685,4 685,4
Bokföringsvärde vid periodens utgång 786,6 723,4 783,8
       
Totalt 1 640,1 1 482,8 1 632,1


Definitioner på nyckeltalen

Soliditet, % = 100 x eget kapital + minoritetsintresse / balansomslutning - erhållna förskott    

Nettoskuldsättningsgrad, % = 100 x     räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital    

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar    

Aktiestockens marknadsvärde =     antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen 

Resultat/aktie, emissionsjusterad = vinst före skatter - minoritetsandel – inkomstskatter / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt         

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent =
100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / eget kapital + minoritetsintresse (genomsnittligt under 12 mån.)         

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent =
100 x vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)    
 

Närmare information:

Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


En press- och analytikerträff ordnas i dag 28.4.2011 kl. 9.15 i Fazers F8 Easy-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska hålls i dag 28.4.2011 kl. 11.15. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. 28.4.2011 kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets internetsidor.
 

STOCKMANN Oyj Abp


Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmediaOVK Q1 2011 SWE.pdf


Tillbaka