STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 31.3.2010

STOCKMANN Oyj Abp Delårsrapport 28.4.2010 kl. 8.00

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 31.3.2010

STOCKMANNS OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRBÄTTRADES

Stockmannkoncernens omsättning vände uppåt och alla affärsenheter uppvisade bättre resultat. Koncernens omsättning (exkl. moms) förbättrades med 5,5 procent och uppgick till 372,6 miljoner euro (353,2 miljoner euro). Koncernens rörelseresultat ökade med 12,9 miljoner euro och var -9,2 miljoner euro (-22,0 miljoner euro). Periodens resultat var 2,2 miljoner euro (-23,8 miljoner euro). Resultatet per aktie uppgick till 0,03 euro (-0,38 euro).

Nyckeltal 1-3/2010 1-3/2009 2009

Omsättningmilj. euro372,6353,2 1 698,5
Rörelsevinstmilj. euro-9,2-22,085,3
Resultat före skattmilj. euro-9,8-26,961,3
Periodens resultatmilj. euro2,2-23,854,0
Resultat/aktieeuro0,03-0,38*0,82
Eget kapital/aktieeuro11,3210,2011,96
Kassaflöde från rörelsenmilj. euro-73,8-94,6146,8
Nyckeltal
Nettoskuldsättningsgradprocent92,9140,172,1
Soliditetprocent41,934,044,1
Antal aktier, vägt medeltal,tusen st.72 55562 496*65 995
utspätt Avkastning på sysselsatt procent 6,7 6,9 5,8 kapital, rullande 12 mån. *Justerat med 2009 års aktieemission

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

I stället för försäljning inklusive moms rapporterar Stockmann från början av år 2010 omsättning exklusive moms, så att de rapporterade siffrorna är jämförbara och beskriver den faktiska utvecklingen, oberoende av ändringar i moms. Återhämtningen i konsumtionsefterfrågan, konsumenternas förstärkta förtroende och samtliga affärsenheters åtgärder för att förstärka konkurrensförmågan visade sig i Stockmannkoncernens omsättning (exkl. moms), som ökade med 5,5 procent och uppgick till 372,6 miljoner euro (353,2 miljoner euro). I januari-mars ökade omsättningen i Finland med 2,1 procent och uppgick till 204,4 miljoner euro. Koncernens omsättning utomlands var 168,2 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 9,9 procent. Den svenska och den norska kronan samt den ryska rubeln förstärktes under översiktsperioden i förhållande till euron. Omräknat i jämförbara valutakurser skulle koncernens omsättning utomlands ha ökat med 2,1 procent. Den utländska omsättningens andel av koncernens omsättning uppgick till 45 procent (44 procent).

Under översiktsperioden förekom inga övriga rörelseintäkter.

Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet ökade med 25,7 miljoner euro och var 181,6 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 48,8 procent (44,2 procent). Varuhusgruppens och Seppäläs relativa bruttomarginaler ökade klart och Lindex relativa bruttomarginal låg på samma nivå som året innan. Rörelsekostnaderna ökade med 13,2 miljoner euro och avskrivningarna minskade med 0,4 miljoner euro.

Koncernens rörelseresultat ökade med 12,9 miljoner euro och var -9,2 miljoner euro.

Nettofinansieringskostnaderna minskade med 4,2 miljoner euro och var 0,6 miljoner euro (4,8 miljoner euro). En låg räntenivå samt valutakursvinster av engångsnatur inverkade på nettofinansieringskostnadernas minskning.

Resultatet före skatt var -9,8 miljoner euro, dvs. 17,1 miljoner euro bättre än året innan. I skatterna på 12,0 miljoner euro för översiktsperioden ingår en kalkylmässig minskning av skatteskulden på 10,6 miljoner euro som har bokförts på grund av en orealiserad kursförlust för ett valutalån samt en skattegottgörelse på 2,4 miljoner euro som bokats som en minskning av översiktsperiodens förlust. Skatternas positiva inverkan på resultatet var 8,9 miljoner euro större än året innan. Resultatet per aktie var 0,03 euro (-0,38 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,03 euro (-0,38 euro). Det egna kapitalet per aktie var 11,32 euro (10,20 euro).

OMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING ENLIGT AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Hobby Halls affärsverksamhet övergick till varuhusgruppen från och med början av år 2010, och avsikten är att Oy Hobby Hall Ab fusioneras med moderbolaget 30.6.2010. Varuhusgruppens siffror för översiktsperioden innefattar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 0,5 procent och var 226,0 miljoner euro (224,9 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 2,3 procent. Ökningen i omsättningen påskyndades av att förnyelse- och utvidgningsprojektet i Helsingforsvaruhuset framskridit och särskilt av att Delikatessens nya lokaler delvis kunde tas i bruk i mars. Då Hobby Halls affärsverksamhet i utlandet, som avslutades år 2009, inte beaktas i varuhusgruppens jämförelsesiffror, ökade varuhusgruppens omsättning med 2,6 procent och utlandsverksamhetens omsättning i euro med 3,5 procent. Den utländska omsättningens andel av gruppens omsättning var 24 procent (26 procent). Ökningen i utlandsverksamhetens omsättning påverkades av öppningen av det nya Stockmannvaruhuset i köpcentret Golden Babylon i Moskva 4.3.2010. Som en följd av den goda försäljningen och lagersituationen ökade den relativa bruttomarginalen klart under översiktsperioden. Varuhusgruppens rörelseresultat ökade med 8,0 miljoner euro och var -8,2 miljoner euro (-16,2 miljoner euro).

Lindex

Lindex omsättning under översiktsperioden var 115,7 miljoner euro, vilket är 17,3 procent mer än året innan (98,6 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 8,6 procent och i de övriga länderna med 18,5 procent. Lindex ökade sin marknadsandel ytterligare på sin huvudmarknad i Sverige. Översiktsperiodens relativa bruttomarginal låg på samma höga nivå som föregående år. Lindex rörelsevinst ökade och uppgick till 2,1 miljoner euro (0,2 miljoner euro).

Seppälä

Seppäläs omsättning ökade med 7,0 procent jämfört med motsvarande period i fjol och var 30,8 miljoner euro (28,8 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 4,2 procent och utomlands med 12,2 procent, och den sistnämndas andel av Seppäläs omsättning var 36 procent (34 procent). Omsättningen ökade i Ryssland med 26 procent, men minskade i Baltikum. Som en följd av den goda försäljningen och lagersituationen ökade den relativa bruttomarginalen klart under översiktsperioden. Seppäläs rörelseresultat ökade med 1,9 miljoner euro och var -0,9 miljoner euro (-2,8 miljoner euro).

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick i slutet av mars till 22,2 miljoner euro, jämfört med 23,3 miljoner euro året innan och 176,4 miljoner euro i slutet av år 2009.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av mars till 769,3 miljoner euro (900,2 miljoner euro), varav 616,7 miljoner euro (834,6 miljoner euro) var långfristigt. I slutet av år 2009 uppgick det räntebärande främmande kapitalet till 789,2 miljoner euro, varav 786,9 miljoner euro var långfristigt. Investeringarna uppgick under översiktsperioden till 38,5 miljoner euro.

Nettorörelsekapitalet uppgick i slutet av mars till 121,1 miljoner euro, jämfört med 201,8 miljoner euro året innan och 110,6 miljoner euro i slutet av år 2009. Den av bolagsstämman 16.3.2010 fastställda dividenden för år 2009, 51,2 miljoner euro, utbetalades den 7 april.

I delårsrapporten har dividenden upptagits som vinstutdelning och skuld till aktieägarna. I slutet av mars var soliditeten 41,9 procent (34,0 procent). Vid utgången av år 2009 var soliditeten 44,1 procent. Skuldsättningsgraden (gearing) var i slutet av mars 92,9 procent (140,1 procent). Vid utgången av år 2009 var skuldsättningsgraden 72,1 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna var 6,7 procent (5,8 procent under år 2009). Koncernens sysselsatta kapital ökade med 47,1 miljoner euro jämfört med mars i fjol och uppgick i slutet av översiktsperioden till 1 575,2 miljoner euro (1 640,9 miljoner euro vid utgången av år 2009).

INVESTERINGAR

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 38,5 miljoner euro (39,6 miljoner euro).

Varuhusgruppen

Det femte Stockmannvaruhuset i Moskva och det fjortonde i hela koncernen invigdes 4.3.2010 i affärscentret Golden Babylon i stadsdelen Rostokino i norra Moskva. Varuhuset har en försäljningsyta på cirka 10 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i varuhuset uppgår till 16,0 miljoner euro. Under översiktsperioden bands 8,4 miljoner euro i projektet.

I varuhuset i Helsingfors centrum pågår det omfattande utvidgnings- och förändringsprojektet. Varuhusets kommersiella lokaler byggs ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom att lokaler byggs om för kommersiell användning och genom nybygge. Till projektet hör dessutom nya varuhanterings- och serviceutrymmen samt en parkeringsanläggning. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till cirka 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för utvidgningen av varuhuset uppgår till omkring 200 miljoner euro. I anslutning till projektet har man dessutom utfört och fortsätter att utföra omfattande reparations- och saneringsåtgärder i den gamla fastigheten. De nya och renoverade lokalerna tas i bruk stegvis. Arbetena beräknas bli färdiga stegvis före utgången av år 2010. Under översiktsperioden bands 6,8 miljoner euro i projektet.

Stockmann förvärvade år 2006 en cirka 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvajärnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre, som har en bruttoyta på cirka 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter består av butiks- och kontorslokaler. Köpcentret kommer att inrymma ett cirka 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en underjordisk parkeringsanläggning. Totalinvesteringarna beräknas uppgå till cirka 185 miljoner euro. Byggarbetena pågår och framskrider enligt tidsplanen. Taklagsfesten för byggnaden firades 19.3.2010. Den beräknas stå färdig sommaren 2010 och den kommersiella verksamheten inledas i november 2010. Uthyrningen av lokaler till utomstående aktörer framskrider planenligt och samtliga lokaler beräknas vara uthyrda innan köpcentret öppnas. Under översiktsperioden bands 12,7 miljoner euro i projektet.

I Ryssland öppnades en Bestsellerbutik och en stängdes.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till totalt 33,0 miljoner euro.

Lindex

Under översiktsperioden öppnade Lindex en butik i Finland, Norge, Estland, Litauen, Slovakien och Ryssland.

Franchisesamarbetspartnern öppnade två nya Lindexbutiker i Saudiarabien.

Lindex investeringar uppgick till totalt 5,0 miljoner euro.

I april efter översiktsperioden har Lindex öppnat tre butiker i Tjeckien och en i Ryssland. Franchisepartnern har öppnat en butik på den nya marknaden i Dubai.

Seppälä

Seppälä öppnade under översiktsperioden en butik i Finland, Estland och Ryssland.

Seppäläs investeringar uppgick till 0,5 miljoner euro.

I april efter översiktsperioden har Seppälä öppnat en butik i Finland och en i Estland.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till totalt 0,1 miljon euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Efter att Hobby Hall har integrerats i varuhusgruppen från och med början av år 2010 fortsätter denna verksamhet som en del av varuhusgruppen under eget varumärke. Hobby Halls kompetens inom distanshandel och de investeringar som har gjorts i denna utnyttjas genom att man bygger upp en egen distanshandel för varumärket Stockmann. Webbutiken stockmann.com öppnas hösten 2010, och dess profil kommer att skilja sig avsevärt från Hobby Halls. Det kommer således att finnas tre varumärken med distanshandel i varuhusgruppens organisation: Hobby Hall, Stockmann och Akademiska Bokhandeln.

Målet är att öppna ett Stockmannvaruhus i Jekaterinburg i maj 2011. Fram till öppningen används en del av de lokaler som reserverats för varuhuset av Stockmannkoncernens kedjebutiker.

Stockmann har undertecknat ett avtal om att utvidga Tammerforsvaruhuset som verkar i hyrda lokaliteter. I och med utvidgningen ökar varuhusets försäljningsyta med ca 4 000 kvadratmeter från nuvarande 11 000 kvadratmeter till 15 000 kvadratmeter. Samtidigt byggs en förbindelse från varuhuset till en parkeringsanläggning som byggs under Hämeenkatu. Stockmanns andel av investeringen är ca 6 miljoner euro. Målet är att öppna de nya lokaliteterna innan slutet av år 2012.

Lindex

Lindex fortsätter sin expansion och kommer enligt prognosen att öppna cirka 40 nya butiker år 2010, inklusive franchisebutikerna, i första hand i Mellaneuropa och Ryssland. Även näthandelns expansion fortsätter: i maj öppnas en webbutik i Finland. Lindex franchisepartner avser att år 2010 utvidga den välfungerande franchisebutikskedjan även till Egypten. Lindex har dessutom ingått ett annat franchiseavtal, enligt vilket avtalets franchisepartner kommer att utvidga Lindexkedjan till Bosnien-Hercegovina och dess grannländer. Den första butiken i Bosnien-Hercegovina öppnas i maj i Sarajevo.

Seppälä

Också Seppälä utvidgar sitt butiksnät ytterligare. År 2010 öppnas totalt 5-8 nya butiker, huvudsakligen i Finland och Ryssland.

BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

Stockmanns ordinarie bolagsstämma hölls den 16 mars 2010 i Helsingfors.

Dividend

Bolagsstämman beslöt att en dividend på 0,72 euro per aktie utbetalas för räkenskapsperioden 2009, dvs. totalt 51,2 miljoner euro. Dividenden utgör 87,8 procent av resultatet per aktie.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag att åtta medlemmar inväljs i styrelsen, och valde enligt utskottets förslag styrelsemedlemmarna minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj- Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, direktören för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Dessutom valdes verkställande direktör Charlotta Tallqvist-Cederberg till ny styrelsemedlem för samma mandatperiod.

Vid sitt konstituerande möte den 16 mars 2010 återvalde styrelsen Christoffer Taxell till ordförande och Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet valde styrelsen Christoffer Taxell och till övriga medlemmar Erkki Etola, Charlotta Tallqvist-Cederberg och Henry Wiklund.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avvikande från aktieägarnas företrädesrätt ge 1 500 000 optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmann och dess dotterbolag. En avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt föreslås, eftersom optionsrätterna är en del av koncernens incitament- och lojalitetssystem för nyckelpersonerna och en viktig del av upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden. Av optionsrätterna tecknas 500 000 stycken med beteckningen 2010A, 500 000 stycken med beteckningen 2010B och 500 000 stycken med beteckningen 2010C. Tiden för teckning av aktierna är 1.3.2013-31.3.2015 med optionsrätt 2010A, 1.3.2014-31.3.2016 med optionsrätt 2010B och 1.3.2015-31.3.2017 med optionsrätt 2010C. Med en optionsrätt kan man teckna en aktie i Stockmann Oyj Abp:s B-serie, vilket innebär att med optionsrätterna kan tecknas totalt högst 1 500 000 aktier. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010 A är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2010 vägd med aktiens omsättning plus minst 10 procent. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010B är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2011 vägd med aktiens omsättning plus minst 10 procent och teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010C är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-29.2.2012 vägd med aktiens omsättning plus minst 10 procent. På avstämningsdagen för respektive dividendutdelning sänks teckningspriset för en aktie som tecknas med optionsrätterna med beloppet av de dividender om vilka beslut har fattats efter att perioden för fastställande av teckningspriset började och före tecknandet av aktien. Som en följd av teckningarna kan bolagets aktiekapital öka med högst 3 000 000 euro.

Vid sitt möte 27.4.2010 beslöt styrelsen emittera totalt 484 000 optionsrätter 2010A med ovannämnda teckningspris i februari 2010, vägd medelkurs plus 20 procent, dvs. 26,41 euro per aktie. Efter att den i april utbetalade dividenden dragits av är teckningspriset 25,69 euro per aktie. Ej emitterade optionsrätter 2010A förblir i bolagets besittning. En del av de emitterade optionsrätterna 2010A innefattar en förpliktelse att äga aktier i bolaget. Som en följd av teckningar som görs med 2010A- optionsrätter kan bolagets aktiekapital öka med högst 1 000 000 euro.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

I slutet av mars uppgick marknadsvärdet på bolagets aktiestock till 1 971,6 miljoner euro (683,5 miljoner euro). Antalet aktieägare var över 43 000. Vid utgången av år 2009 var aktiestockens marknadsvärde 1 396,7 miljoner euro.

Under översiktsperioden var kursutvecklingen för Stockmannaktierna positivare än för både indexet OMX Helsinki och indexet OMX Helsinki Cap. I slutet av mars var kursen för A-aktien 28,78 euro, medan den i slutet av år 2009 var 20,50 euro. Kursen för B-aktien var 26,94 euro, medan den i slutet av år 2009 var 19,00 euro.

Stockmann hade 30 627 563 aktier i serie A och 40 466 390 aktier i serie B 31.3.2010.

Bolaget innehar inga egna aktier och styrelsen har inga gällande fullmakter att förvärva egna aktier.

PERSONAL

I början av år 2010 var det genomsnittliga antalet anställda i koncernen mindre än under jämförelseperioden, eftersom anpassningen av antalet anställda och arbetstimmar till efterfrågan och kundströmmar fortsatte under hela år 2009. Endast i Ryssland ökade antalet anställda i och med öppningen av det nya varuhuset och expansionen av Lindex butiksnät.

Under det första kvartalet uppgick det genomsnittliga antalet anställda i koncernen till 14 110, vilket är 625 personer färre än under motsvarande period ett år tidigare. Omvandlat till heltidspersonal minskade Stockmanns genomsnittliga antal anställda med 214 personer och uppgick till 10 894 personer.

Koncernens personalkostnader var 85,8 miljoner euro, jämfört med 79,7 miljoner euro året innan. Personalkostnadernas andel av omsättningen var 23 procent (23 procent).

I slutet av mars 2010 arbetade 8 077 personer utomlands. I slutet av mars föregående år arbetade 7 893 personer utomlands. Andelen anställda utomlands uppgick till 56 procent (52 procent) av hela koncernens personal.

RISKFAKTORER

Det har inte skett några förändringar i de allmänna riskfaktorerna efter styrelsens översikt i verksamhetsberättelsen den 11 februari 2010. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller utvecklingen av konsumenternas köpbeteende på Stockmanns marknadsområden.

AB Lindex (publ) har genom rättegång krävt avdragsgillhet i beskattningen i Sverige för Lindexkoncernens tyska bolags förluster på cirka 70 miljoner euro. Göteborgs kammarrätt hävde det positiva beslut som AB Lindex fick i länsrätten, varvid Lindex blev tvunget att återbetala cirka 23,8 miljoner euro i skatter och räntor till beskattaren. Skattebetalningen har inte inverkat på Stockmannkoncernens resultat, eftersom Stockmann bokförde skattebetalningen inklusive räntorna som en minskning av Lindex eget kapital i förvärvskalkylen. AB Lindex överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten, som sommaren 2009 beslöt att låta bli att ta upp fallet till behandling. Bolagets fortsatta åtgärder i detta fall beror på slutresultatet av den nedannämnda processen om avlägsnandet av den dubbla beskattningen för AB Lindex och Lindex GmbH.

AB Lindex (publ) och dess tyska dotterbolag Lindex GmbH har bett behöriga myndigheter i Tyskland och Sverige att avlägsna koncernens interna dubbla beskattning från skatteåren 1997-2004 med stöd av skatteavtalet mellan länderna samt EU:s skiljedomskonvention. Den dubbla beskattningen är en följd av Lindex GmbH:s beskattning enligt prövning, vilken ökade Lindex GmbH:s inkomster med sammanlagt 94 miljoner euro. Beroende på myndigheternas beslut kan AB Lindex få en del av eller hela den skatt, dvs. cirka 26 miljoner euro, som har betalats på basis av de påförda inkomsterna i återbäring. Skatteinverkan av kravet har inte bokförts via resultaträkningen.

Den internationella skiljedomstolen i Moskva (ICAC) avgjorde år 2008 hyrestvisten om Stockmanns Smolenskajavaruhus, som var beläget i centrum av Moskva, till Stockmanns fördel. Rättegången gällde användningen av den i hyresavtalet angivna fortsatta hyresperioden på tio år. Trots detta slutade hyresvärdarna distribuera el till Stockmann, vilket ledde till att Stockmann tvingades stänga varuhuset. Stockmann inledde år 2008 en skadeståndsprocess mot hyresvärdarna för Smolenskajavaruhuset i den internationella skiljedomstolen (ICAC) i Moskva. I rättegången krävde Stockmann cirka 75 miljoner dollar i skadestånd för avtalsstridig stängning av varuhuset. Skiljedomstolen gav med sitt beslut den 14 april 2009 Stockmann rätt, och förpliktigade motparterna att utbetala Stockmann ett skadeståndsbelopp på cirka 7 miljoner dollar samt att ersätta Stockmanns rättegångskostnader. För att besluten ska vinna laga kraft måste de fastställas i allmän domstol i Ryssland. Moskva stads skiljedomstol och kassationsdomstol, som utgör första besvärsinstans, har upphävt den internationella skiljedomstolens beslut. Stockmann överklagade det sistnämnda beslutet till Rysslands högsta skiljedomstol, som den 7 april 2010 beslöt att inte ta upp Stockmanns besvär till behandling. De av skiljedomstolen till Stockmanns fördel givna besluten kan således inte verkställas i Ryssland. Beslutet påverkar inte Stockmanns resultat- eller balansräkning.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET

Konjunkturläget förbättrades något under början av året. Osäkerheten på den internationella penningmarknaden har minskat, och även tillgången till långsiktig finansiering har förbättrats. Utvecklingen av konsumtionsefterfrågan i Norden och Ryssland uppvisade tecken på en begynnande tillväxt. Även om konsumtionsefterfrågan i Baltikum inte förutspås växa den närmaste tiden, har nedgången i ekonomin stannat upp också där.

I Stockmannkoncernens samtliga affärsenheter vidtogs under det svåra året 2009 flera åtgärder med inriktning på att bättra lönsamheten i affärsverksamheten. Tack vare dessa åtgärder har samtliga affärsenheter goda förutsättningar att förbättra sina resultat när försäljningen vänder uppåt. Så skedde redan under det första kvartalet. Försäljningsökningen bedöms fortsätta, och slutförandet av de stora investeringsprojekten samt öppnandet av nya affärslokaler väntas sätta fart på försäljningen mot slutet av året. Varuhusgruppens viktiga Galna Dagar-kampanj i april lyckades utomordentligt, och försäljningen ökade jämfört med året innan på samtliga marknadsområden. Rörelsevinsten under årets andra kvartal kommer att vara bättre än året innan. Samtliga affärsenheter uppskattas förbättra sin rörelsevinst för hela året. Målet är att koncernens rörelsevinst för hela året ska vara klart bättre än år 2009.

PRINCIPER FÖR RAPPORTERINGEN

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med standarden IAS 34. Principerna för upprättandet av rapporten och beräkningsmetoderna är desamma som i bokslutet för år 2009. I stället för försäljning inklusive moms rapporterar Stockmann från början av år 2010 omsättning exklusive moms. Varuhusgruppens siffror för översiktsperioden innefattar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Siffrorna är oreviderade.

Koncernbalansräkning, milj. euro 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar110,7110,1108,3
Goodwill723,4642,3685,4
Materiella anläggningstillgångar648,7614,7619,5
Långfristiga fordringar0,41,70,6
Placeringar som kan säljas5,06,65,0
Latenta skattefordringar5,44,75,1
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 493,71 380,01 423,9
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar244,0271,8196,1
Fordringar, räntebarande64,974,044,5
Fordringar, räntefria95,289,386,5
Likvida medel22,223,3176,4
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT426,3458,4503,4
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 919,91 838,41 927,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till804,4625,7850,2
moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse-0,0-0,0-0,0
EGET KAPITAL804,4625,7850,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder61,777,170,1
Långfristiga skulder, räntebärande616,7834,6786,9
Avsättningar1,42,21,5
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT679,8913,8858,5
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder, räntebärande152,665,62,3
Kortfristiga skulder, räntefria283,0233,3216,4
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT435,6298,9218,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT1 919,91 838,41 927,4
Nyckeltalen31.3.201031.3.2009 31.12.2009
Soliditet, procent41,934,044,1
Nettoskuldsättningsgrad, procent92,9140,172,1
Kassaflöde från rörelsen per aktie, euro-1,04-1,512,23
Räntebärande nettoskuld, milj. euro682,2802,9568,3
Antal aktier vid periodens slut, 1 00071 09461 70371 094
st. Emissionsjusterat antal aktier, vägt 71 094 62 496 65 676 medeltal, 1 000 st. * Antal aktier, vägt medeltal, utspädd, 1 72 555 62 496 65 995 000 st. * Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro 1 971,6 683,5 1 396,7 *) Optionernas utspädningseffekt har beaktas i siffrorna för 2009.

KASSAFLÖDESANALYS, IFRS, milj. euro 03/2010 03/2009 12/2009 Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat 2,2 -23,8 54,0 Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar14,214,658,4
Försäljningvinster och -förluster från0,00,0-0,3
försäljning av bestående aktiva Räntekostnader och övriga finansiella 4,3 6,6 28,4 kostnader
Ränteintäkter-3,7-1,7-4,4
Skatter-12,0-3,17,3
Övriga justeringar0,1-0,2-0,4
Förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+)av-44,3-51,927,7
omsättningstillqångar Ökning (-) / minskning (+) av -27,7 -22,3 -1,8 försäljningsfordringar och övriga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av -0,4 -9,8 7,2 leverantörsskulder och övriga skulder
Betalda räntor-4,3-10,9-32,9
Erhållna räntor0,20,82,1
Övriga finansiella poster1,10,00,0
Betalda skatter-3,57,11,4
Nettokassaflöde från rörelsen-73,8-94,6146,8
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-41,9-45,6-152,9
immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från materiella och 0,1 0,2 71,1 immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från dotterbolag 0,0 0,0 5,6 minskad med likvida medel vid överlåtelsetidpunkten Överlåtelseintäkter från övriga 0,0 0,0 1,8 placeringar
Erhållna dividender0,10,10,2
Nettokassaflöde från investeringar-41,7-45,3-74,3
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission0,00,0137,0
Överlåtelseintäkter av egna aktier0,05,1
Upptagning av kortfristiga lån150,038,50,0
Återbetalning av kortfristiga lån0,0-20,4-19,3
Upptagning av långfristiga lån0,0179,3200,0
Återbetalning av långfristiga lån-189,4-96,8-216,2
Återbetalning av skulder för finansiell-0,40,0-0,7
leasing
Utbetalda dividender0,00,0-38,0
Nettokassaflöde från finansiering-39,7100,767,9
Nettoförändring av likvida medel-155,3-39,2140,4
Likvida medel vid periodens ingång176,435,235,2
Checkkonto med kreditlimit-0,5-0,7-0,7
Likvida medel vid periodens ingång175,934,534,5
Nettoökning /-minskning i likvida medel-155,3-39,2140,4
Inverkan av kursdifferenser0,8-0,11,0
Likvida medel vid periodens utgång22,223,3176,4
Checkkonto med kreditlimit-0,9-28,1-0,5
Likvida medel vid periodens utgång21,3-4,9175,9

Resultaträkning, koncernen,1-3/20101-3/2009Förändr.1-12/2009
milj. euro%
OMSÄTTNING372,6353,261,698,5
Övriga rörelseintäkter0,0-0,00,3
Användning av material och-190,9-197,2-3-880,8
förnödenheter sammanlagt Kostnader av löner och -85,8 -79,7 8 -327,4 anställningsförmåner Avskrivningar och -14,2 -14,6 -3 -58,4 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-90,8-83,78-346,8
RÖRELSEVINST-9,2-22,05885,3
Finansiella intäkter och-0,6-4,887-24,0
kostnader VINST / FÖRLUST FÖRE SKATTER -9,8 -26,9 64 61,3
Inkomstskatter12,03,1290-7,3
RÅKENSKAPSPERIODENS VINST /2,2-23,810954,0
FÖRLUST Rapport över totalresultatet 1-03/2010 1-03/2009 Förändr. 1-12/2009 % RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / 2,2 -23,8 54,0 FÖRLUST Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser av 2,7 0,7 1,9 utländska enhet Säkring av kassaflöde, minskad 0,3 -2,4 -1,4 med skatt Periodens övrigt 3,0 -1,6 0,5 totalresultat, netto PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT 5,2 -25,4 54,5 Periodens summa totalresultat hänförigt till:
Moderbolagets ägare5,2-25,454,5
Minoritetsintresse0,00,00,0
Nyckeltalen31.3.201031.3.2009Förändr. 31.12.2009
%
Resultat per aktie,0,03-0,381080,82
emissionsjusterad, euro * Resultat per aktie, 0,03 -0,38 108 0,82 emissionsjusterad, utspädd, euro * Rörelsevinst av omsättning, -2,5 -6,2 61 5,0 procent
Eget kapital per aktie, euro11,3210,201111,96
Avkastning på eget kapital,11,24,81357,0
glidande 12 mån., procent Avkastning på sysselsatt 6,7 6,9 -3 5,8 kapital, glidande 12 mån., procent Personel i medeltal, omräknad 10 894 11 108 -2 11 133 till heltidsanställda Investeringar, milj. euro 38,5 39,6 -3 152,8 *) Optionernas utspädningseffekt har beaktas i siffrorna för 2009.

Segmentuppgifter, koncernen, milj. euro Rörelsesegmenten Omsättning 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 Förändr. 1.1.-31.12.2009 %

Varuhusgruppen 1)226,0224,901 030,0
Lindex115,798,617527,0
Seppälä30,828,87139,5
Ofördelat0,10,8-921,9
Koncernen372,6353,261 698,5
Rörelsevinst1.1.-31.3.20101.1.-31.3.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
%
Varuhusgruppen 1)-8.2-16.24922.8
Lindex2.10.2114262.4
Seppälä-0.9-2.8698.0
Ofördelat-2.1-1.8-19-7.9
Elimineringar0.0-1.41000.0
Koncernen-9.2-22.05885.3
Investeringar, brutto 1.1.-31.3.20101.1.-31.3.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
%
Varuhusgruppen 1)33,031,74125,7
Lindex5,05,9-1522,2
Seppälä0,51,9-744,5
Ofördelat0,10,1-360,4
Koncernen38,539,6-3152,8
Tillgångar1.1.-31.3.20101.1.-31.3.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
%
Varuhusgruppen 1)856,5856,60764,8
Lindex928,2820,713870,4
Seppälä109,1116,0-6119,8
Ofördelat26,145,1-42172,3
Koncernen1 919,91 838,441 927,4
Upgifter om
marknadsområden Omsättning 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 Förändr. 1.1.-31.12.2009 %
Finland 2)204,4200,12948,0
Sverige och Norge 3)96,981,918439,2
Baltikum, Tjeckien25,833,2-22129,6
och Slovakien 2) Ryssland och Ukraina 45,5 38,0 20 181,8 2)
Koncernen372,6353,261 698,5
Finland, %54,956,7-355,8
Utlandet, %45,143,3444,2
Rörelsevinst1.1.-31.3.20101.1.-31.3.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
%
Finland 2)-3,3-6,85154,3
Sverige och Norge 3)5,10,592461,5
Baltikum, Tjeckien-2,4-4,040-4,4
och Slovakien 2) Ryssland och Ukrana -8,5 -11,7 27 -26,0 2)
Koncernen-9,2-22,05885,3
Finland, %36,030,91763,6
Utlandet, %64,069,1-736,4
1) Hobby Hall
integrerades i Varuhusgruppen i början av år 2010. Jämförelseuppgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen. Jämförelseupgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen. 2) Varuhusgruppen, Lindex, Seppälä 3) Lindex

Kalkyl över förändringar i eget kapital,Aktie-Över- Fonden för
koncernen, milj. euro 1 - 03 / 2009kapital*kursfondsäkrings-
instru-
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG123,4186,11,4
Förändringar i eget kapital
Dividend
Utnyttjade optioner
Försäljningav egna aktier
Periodens summa totalresultat0,00,0-2,4
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens0,0
förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 123,4 186,1 -1,0
Kalkyl över förändringar i eget kapital,Aktie-Över- Fonden för
koncernen, milj. euro 1 - 03 / 2010kapital*kursfondsäkrings-
instru-
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG142,2186,10,0
Förändringar i eget kapital
Dividend
Utnyttjade optioner
Periodens summa totalresultat0,00,00,3
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens0,0
förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 03 / 2010 142,2 186,1 0,3 *Innehåller aktieemission. ** Minskad med latent skatteskuld.

Kalkyl över förändringar i eget kapital,FondenÖvriga Omräknings-
koncernen, milj. euro 1 - 03 / 2009förfonder differenser
inbetalt
fritt
eget
kapital
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG124,144,1-6,7
Förändringar i eget kapital
Dividend
Utnyttjade optioner
Försäljningav egna aktier
Periodens summa totalresultat0,00,00,7
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens0,00,0
förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 124,1 44,1 -6,0
Kalkyl över förändringar i eget kapital,FondenÖvriga Omräknings-
koncernen, milj. euro 1 - 03 / 2010förfonder differenser
inbetalt
fritt
eget
kapital
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG243,344,1-4,9
Förändringar i eget kapital
Dividend
Utnyttjade optioner
Periodens summa totalresultat0,00,02,7
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens0,00,0
förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 03 / 2010 243,3 44,1 -2,2

Kalkyl över förändringar iAckumu-TotaltMinoritetsTotalt
eget kapital, koncernen,leradeintresse
milj. euro 1 - 03 / 2009vinst-
medel
EGET KAPITAL VID PERIODENS216,8689,10,0689,1
INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-38,0-38,0-38,0
Utnyttjade optioner-0,2-0,2-0,2
Försäljningav egna aktier0,20,20,2
Periodens summa totalresultat-23,8-25,40,0-25,4
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i0,00,00,00,0
periodens förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 155,1 625,7 0,0 625,7
Kalkyl över förändringar iAckumu-TotaltMinoritetsTotalt
eget kapital, koncernen,leradeintresse
milj. euro 1 - 03 / 2010vinst-
medel
EGET KAPITAL VID PERIODENS239,4850,20,0850,2
INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-51,1-51,1-51,1
Utnyttjade optioner0,20,20,2
Periodens summa totalresultat2,15,10,05,1
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i0,00,00,00,0
periodens förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 03 / 190,7 804,4 0,0 804,4 2010

Ansvarförbindelser, 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 koncernen, milj. euro Inteckningar i jordområden 201,7 201,7 201,7 och byggnader

Panter1,11,40,9
Ansvar för justering av35,832,533,8
momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar Totalt 238,5 235,6 236,4 Hyrekontrakt för affärslägenhet, milj. euro Minimumhyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägenheter
Inom ett år146,7144,0155,6
Senare än ett år641,9490,0625,8
Totalt788,6634,0781,4
Avgifter för leasingavtal,
milj. euro
Inom ett år7,21,17,5
Senare än ett år17,41,119,1
Totalt24,62,226,6
Derivatkontrakt, koncernen,
milj. euro Nominellt värde
Valutaderivat509,8189,7296,4
Elderivat3,23,53,2
Totalt513,0193,2299,6
Valutakurser
Land
  RysslandRUB39,695045,032043,1540
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,70850,70960,7093
LitauenLTL3,45283,45283,4528
NorgeNOK8,01358,89008,3000
SverigeSEK9,713510,940010,2520

ResultaträkningQ1Q4Q3Q2
Per kvartal,2010200920092009
koncernen, milj. euro
Omsättning372,6526,3389,3429,7
Övriga rörelseintäkter0,00,00,00,3
Användning av material och-190,9-262,5-201,0-220,1
förnödenheter Kostnader för löner och -85,8 -90,8 -74,3 -82,6 anställningsförmåner Avskrivningar och -14,2 -15,1 -14,0 -14,7 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-90,8-96,8-82,3-84,0
Rörelsevinst (-förlust)-9,261,017,728,6
Finansiella intäkter och-0,6-5,2-8,8-5,1
kostnader
Vinst (förlust) före skatter-9,855,88,923,5
Inkomstskatter12,0-17,08,0-1,4
Räkenskapsperiodens vinst2,238,916,922,0
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund **0,030,580,270,35
Utspätt **0,030,580,270,35
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen *226,0332,0215,6257,5
Lindex115,7155,3136,5136,5
Seppälä30,838,436,735,6
Ofördelat0,10,50,60,1
Koncernen372,6526,3389,3429,7
Rörelsevinst (-förlust),
milj. euro
Varuhusgruppen *-8,233,5-2,88,4
Lindex2,124,418,119,7
Seppälä-0,94,92,93,0
Ofördelat-2,1-1,7-1,2-3,2
Elimineringar0,00,00,70,6
Koncernen-9,261,017,728,6
*) Hobby Hall integrerades i
Varuhusgruppen i början av år 2010. Jämförelseuppgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen. *) Optionernas utspädningseffekt har beaktas i siffrorna för 2009. Denna delårsrapport är oreviderad.

ResultaträkningQ1Q4Q3Q2
Per kvartal,2009200820082008
koncernen, milj. euro
Omsättning353,2541,3440,8483,3
Övriga rörelseintäkter0,00,10,3-0,1
Användning av material och-197,2-273,5-224,7-242,6
förnödenheter Kostnader för löner och -79,7 -92,9 -82,3 -90,2 anställningsförmåner Avskrivningar och -14,6 -14,2 -13,2 -18,7 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-83,7-102,4-86,2-100,3
Rörelsevinst (-förlust)-22,058,434,631,4
Finansiella intäkter och-4,8-12,7-12,8-13,3
kostnader
Vinst (förlust) före skatter-26,945,721,818,1
Inkomstskatter3,1-25,8-6,2-2,9
Räkenskapsperiodens vinst-23,819,915,615,2
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund **-0,380,320,270,27
Utspätt **-0,380,320,270,27
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen *224,9357,8257,8297,6
Lindex98,6141,0140,6147,6
Seppälä28,842,841,737,6
Ofördelat0,8-0,30,60,4
Koncernen353,2541,3440,7483,3
Rörelsevinst (-förlust),
milj. euro
Varuhusgruppen *-16,236,514,14,7
Lindex0,220,315,723,8
Seppälä-2,84,25,95,1
Ofördelat-1,8-3,3-0,7-2,2
Elimineringar-1,40,8-0,50,0
Koncernen-22,058,434,631,4
*) Hobby Hall integrerades i
Varuhusgruppen i början av år 2010. Jämförelseuppgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen. *) Optionernas utspädningseffekt har beaktas i siffrorna för 2009. Denna delårsrapport är oreviderad.

STOCKMANN Tillgångar

milj. euro31/03/201031/3/2009 31/12/2009
Anskaffningsutgift 1.1964,8945,3945,3
Omräkningsdifferens +/-8,53,012,2
Ökningar 1.1-31.3.38,539,6160,9
Minskningar 1.1-31.3.-0,2-0,5-153,5
Överföringar mellan posterna 1.1.-31.3.-0,20,00,0
Anskaffningsutgift 31.3.1 011,4987,5964,8
Ackumulerade avskrivningar 1.1-237,0-245,7-245,7
Omräkningsdifferens +/--1,2-2,6-3,5
Avskrivningar på minskningar0,30,270,6
Räkenskapsperiodens avskrivning-14,2-14,6-58,4
Ackumulerade avskrivningar 31.3.-252,0-262,7-237,0
Bokföringsvärde 1.1727,8699,6699,6
Bokföringsvärde 31.3.759,4724,8727,8
Goodwill
milj. euro31/03/201031/03/2009 31/12/2009
Anskaffningsutgift 1.1685,4646,5685,4
Omräkningsdifferens +/-38,0-4,10,0
Anskaffningsutgift 31.3.723,4642,3685,4
Bokföringsvärde 1.1685,4646,5685,4
Bokföringsvärde 31.3.723,4642,3685,4
Totalt1 482,81 367,11 413,2

Definitioner på nyckeltalen

Soliditet, % = 100 x eget kapital + minoritetsintresse / balansomslutning - erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad, % = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Resultat/aktie, emissionsjusterad = vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / eget kapital + minoritetsintresse (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 28.4.2010 kl. 9.00, Rake-Sali, Skillnadsgatan 4C, Helsingfors.

Tillbaka