STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 16.3.2010

STOCKMANN Oyj Abp Kommuniké från årsstämma 16.3.2010 kl. 18.30

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 16.3.2010

STOCKMANNS STÖRSTA INVESTERINGAR SLUTFÖRS

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 16 mars 2010 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2009, ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt att utdela en dividend på 0,72 euro per aktie för förra året. Styrelsens förslag till bolagsstämman godkändes i oförändrad form.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid Stockmanns bolagsstämma i Helsingfors den 16 mars 2010 konstaterade verkställande direktör Hannu Penttilä att recessionen i världsekonomin som började under andra halvan av 2008 präglade Stockmannkoncernens verksamhet starkt under 2009. Efterfrågan minskade på alla marknader, och dessutom skedde kraftiga devalveringar av valutor med central betydelse för Stockmann: den ryska rubeln och den svenska och den norska kronan. Marknaderna i Baltikum rasade i fritt fall efter en period av livlig tillväxt.

Stockmann satte igång kraftiga motåtgärder, vars framgång ledde till att koncernen klarade sig med relativt små skavanker ur det historiskt svåra året. Den relativa bruttomarginalen minskade bara med 0,2 procentenheter och uppgick till 48,1 procent, koncernens kostnader minskade med 53,7 miljoner euro från föregående år, i kapital frigjordes 84,4 miljoner euro, och soliditeten slutade på 44,1 procent vid årets slut och överträffade därmed den gräns på 40 procent som varit målet. Skuldsättningsgraden låg på godtagbara 72 procent.

Lindex förmåga att åstadkomma resultat översteg enligt Penttilä även Stockmanns egna förväntningar. Kedjan förmådde i en mycket svår marknadssituation att öka sin marknadsandel på alla sina huvudmarknader, och gjorde räknat i lokala valutor den bästa rörelsevinsten i sin historia. I Sverige utnämndes Lindex till årets modekedja 2009 och fick dessutom pris för bästa butiksinteriör. Penttilä menade att det kanske delvis var på grund av Lindex som Stockmannkoncernen valdes till bästa företag 2009 i serien ”internationaliserare” i en tävling arrangerad av Suomen Kuvalehti.

Under årets sista kvartal förbättrade Stockmanns alla affärsenheter sin rörelsevinst exklusive engångsposter. Då världsekonomin under 2010 sakta håller på att återhämta sig, förväntar sig Stockmann att försäljningen långsamt börjar öka och att öppnandet av nya enheter stärker försäljningen mot årets slut. Rörelsevinsten beräknas alltjämt öka, såväl under årets första kvartal som under hela året.

Stockmann har genomlevt det största investeringsskedet i sin historia. År 2010 är det sista av de fyra år, under vilka koncernens investeringar årligen har överstigit 150 miljoner euro. I och med att projekten håller på att slutföras går man från och med 2011 in i ett skede där nivån på de årliga investeringarna faller med cirka 90-100 miljoner euro. Nästa år är Stockmanns största investeringar för första gången i bruk ett helt år, och kassaflödet förbättras avsevärt.

De mest betydelsefulla kommersiella tilläggslokaler som utvidgningen av varuhuset i Helsingfors medför tas i helhet i bruk i november. Före hösten slutförs även renoveringen av Centralgatan i Helsingfors som blir gågata. Det femte varuhuset i Moskva öppnades i mars. I S:t Petersburg öppnas i november köpcentrum- och varuhusfastigheten Nevsky Centre, som har en kommersiell yta på fem hektar. Där placeras Stockmanns flaggskeppsvaruhus i Ryssland, butiker för Stockmanns egna modekedjor samt butiker för kända kedjor som inte ingår i koncernen. Flaggskeppsvaruhuset i Ryssland blir hela kedjans näst största Stockmannvaruhus.

Under hösten lanseras som en del av Stockmann-varuhusens flerkanalsstrategi näthandeln stockmann.com utöver Hobby Hall, som ägs av Stockmann och är Finlands största distanshandel.

År 2011 öppnas Stockmannvaruhuset som på grund av krisen senarelagts med två år i Jekaterinburg i Ryssland.

Lindex fortsatte under förra året sin tillväxt genom att öppna 34 nya butiker på såväl gamla som nya marknadsområden, senast i Slovakien. Kedjans utvidgningsplan för föreliggande år innefattar cirka 40 nya butiker, dels egna och dels butiker öppnade av franchisepartners. Franchisebutikerna i Egypten, Dubai och Bosnien-Hercegovina kommer att verka på helt nya marknadsområden. Dessutom utvidgar Lindex sin näthandel till Finland. Redan under förra året utvidgades näthandeln från Sverige till Danmark. Även Seppälä fortsätter sin utvidgning och öppnar i år 5-8 nya butiker.

Dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att en dividend på 0,72 euro per aktie utbetalas för räkenskapsperioden 2009, dvs. 87,8 procent av resultatet per aktie. Dividenden utbetalas den 7 april 2010 till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning den 19 mars 2010 är antecknade som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag att åtta medlemmar inväljs i styrelsen, och valde i enlighet med utskottets förslag styrelsemedlemmarna minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, direktören för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Dessutom valdes verkställande direktör Charlotta Tallqvist-Cederberg till ny styrelsemedlem för samma mandatperiod.

Vid sitt konstituerande möte den 16 mars 2009 återvalde styrelsen minister Christoffer Taxell till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet valde styrelsen minister Christoffer Taxell och till övriga medlemmar verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Charlotta Tallqvist-Cederberg och kammarrådet Henry Wiklund.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att man avvikande från aktieägarnas företrädesrätt ska ge 1 500 000 optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmann och dess dotterbolag. En avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt föreslås, eftersom optionsrätterna är en del av koncernens incitament- och lojalitetssystem för nyckelpersonerna och en viktig del av upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden. Av optionsrätterna betecknas 500 000 stycken med beteckningen 2010A, 500 000 stycken med beteckningen 2010B och 500 000 stycken med beteckningen 2010C. Tiden för teckning av aktierna är 1.3.2013-31.3.2015 med optionsrätt 2010A, 1.3.2014-31.3.2016 med optionsrätt 2010B och 1.3.2015-31.3.2017 med optionsrätt 2010C. Med en optionsrätt kan man teckna en aktie i Stockmann Oyj Abp:s B-serie, vilket innebär att man med optionsrätterna kan teckna totalt högst 1 500 000 aktier. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010A är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2010 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010B är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2011 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent och teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010C är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-29.2.2012 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. På avstämningsdagen för respektive dividendutdelning sänks teckningspriset för en aktie som tecknas med optionsrätterna med beloppet av de dividender om vilka beslut har fattats efter att perioden för fastställande av teckningspriset började och före tecknandet av aktien. Som en följd av teckningarna kan bolagets aktiekapital öka med högst 3 000 000 euro.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka