STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.9.2009

STOCKMANN Oyj Abp Delårsrapport 23.10.2009 kl. 8.00

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.9.2009

EN ÅTERHÄMTNING AV STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING MÄRKTES INTE ÄNNU UNDER DET TREDJE KVARTALET, MEN ETT BÄTTRE RESULTAT ÄR ATT VÄNTA FÖR DET FJÄRDE KVARTALET

Stockmannkoncernens försäljning minskade med 11,5 procent och uppgick till 470,5 Me (531,5 Me) under det tredje kvartalet. Rörelsevinsten uppgick under det tredje kvartalet till 17,7 Me (34,6 Me) och resultatet före skatt till 8,9 Me (21,8 Me). Jämförelseperiodens resultat förbättrades av upplösningen av den kostnadsreservering på 3,3 Me som gjordes till följd av stängningen av Smolenskajavaruhuset. Under perioden januari-september minskade försäljningen med 12,3 procent och uppgick till 1 415,0 Me (1 613,0 Me). Till den minskade försäljningen bidrog det allmänna konjunkturläget, den kraftiga nedgången av flera valutor, de höga jämförelsesiffrorna år 2008, som även omfattade försäljningen för Smolenskajavaruhuset, som avslutade sin verksamhet i maj 2008, samt den stegvisa avvecklingen av Hobby Halls verksamhet i Baltikum före utgången av augusti. Koncernens rörelsevinst i januari-september minskade och uppgick till 24,3 Me (63,5 Me). I fjolårets resultat ingick en försäljningsvinst av engångsnatur på 4,0 Me samt kostnader på 5,8 miljoner euro och kostnadsreservering på 4,9 Me som stängningen av Smolenskajavaruhuset gav upphov till. Nettofinansieringskostnaderna minskade som väntat och uppgick till 18,8 Me (37,4 Me). Ett kalkylmässigt skatteavdrag som har bokförts på grund av en orealiserad kursförlust för ett valutalån förbättrar översiktsperiodens resultat. Översiktsperiodens resultat var 15,1 Me (19,2 Me). Resultatet per aktie uppgick till 0,24 e (0,33 e). Under det tredje kvartalet genomförde Stockmann en riktad aktieemission och en nyemission med förteckningsrätt. Det kapital som samlades in genom dessa uppgick till totalt 140,9 miljoner euro.

Nyckeltal 7-9/2009 7-9/2008 Index

Försäljningmilj. euro470,5531,589
Omsättningmilj. euro389,3440,788
Rörelsevinstmilj. euro17,734,651
Resultat före skattmilj. euro8,921,817
Vinstmilj. euro16,915,6108
Resultat/aktieeuro0,270,27100
1-9/20091-9/2008Index2008
Försäljningmilj. euro1 415,01 613,0882 265,8
Omsättningmilj. euro1 172,21 337,4881 878,7
Rörelsevinstmilj. euro24,363,538121,9
Resultat före skattmilj. euro5,526,12171,7
Vinstmilj. euro15,119,27939,1
Resultat/aktieeuro0,240,33730,67
Eget kapital/aktieeuro11,3611,0210311,24
Kassaflöde frånmilj. euro-8,138,1170,1
rörelsen Relationstal Nettoskuldsätt- procent 94,0 130,7 107,4 ningsgrad
Soliditetprocent43,436,239,0
Antal aktier, vägttusen st.63 00557 69358 609
medeltal, utspätt Avkastning på procent 5,2 12,2 8,3 sysselsatt kapital, rullande 12 mån.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Stockmannkoncernens försäljning minskade med 12,3 procent och uppgick till 1 415,0 miljoner euro (1 613,0 miljoner euro) under perioden januari- september. Till den minskade försäljningen bidrog svängningen i det allmänna konjunkturläget, den kraftiga nedgången av den svenska och norska kronan samt den ryska rubeln, de höga jämförelsesiffrorna år 2008, som även omfattade försäljningen för Smolenskajavaruhuset, som avslutade sin verksamhet i maj 2008, samt den stegvisa avvecklingen av Hobby Halls verksamhet i Baltikum före utgången av augusti.

Försäljningen i Finland minskade med 9,6 procent under perioden januari-september och uppgick till 770,7 miljoner euro. Koncernens försäljning i utlandet uppgick till 644,3 miljoner euro och minskade med 15,3 procent. Utan valutakursförändringar skulle koncernens försäljning i utlandet ha minskat med 5 procent. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning var 45,5 procent (47,2 procent).

Under översiktsperioden bokfördes en försäljningsvinst för aktier på 0,3 miljoner euro (4,0 miljoner euro) som övriga rörelseintäkter.

Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet minskade med 85,3 miljoner euro och uppgick till 553,9 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 47,3 procent (47,8 procent). Den relativa bruttomarginalen för Lindex ökade, medan den relativa bruttomarginalen för varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä minskade. Samtliga affärsenheters lagernivåer var lägre än året innan, och koncernens lagernivå minskade med 21,3 miljoner euro till 260,2 miljoner euro. Rörelsekostnaderna minskade med 46,0 miljoner euro och avskrivningarna med 3,9 miljoner euro. Bolaget har redan uppnått det ursprungliga kostnadsbesparingsmålet för hela året på 28 miljoner euro. Effektiverande åtgärder som syftar till kostnadsbesparingar vidtas fortsättningsvis.

Koncernens rörelsevinst minskade under översiktsperioden med 39,2 miljoner euro och uppgick till 24,3 miljoner euro.

Nettofinansieringskostnaderna minskade med 18,6 miljoner euro och uppgick till 18,8 miljoner euro (37,4 miljoner euro). Översiktsperiodens nettofinansieringskostnader ökar pga. upplösning av de under byggtiden aktiverade räntekostnaderna på 2,8 miljoner euro för Mannerheimvägens parkeringsanläggning som såldes i september.

Under översiktsperioden uppgick vinsten före skatt till 5,5 miljoner euro, dvs. 20,6 miljoner euro mindre än året innan. I skatterna på 9,7 miljoner euro för översiktsperioden ingår ett kalkylmässigt skatteavdrag på 10,8 miljoner euro som har bokförts på grund av en orealiserad kursförlust för ett valutalån samt en periodisering av skattekostnader på 1,1 miljoner euro. På grund av det kalkylmässiga skatteavdraget förbättras översiktsperiodens resultat av skatten för översiktsperioden. Resultatet under motsvarande period året innan belastades av skatter på 6,9 miljoner euro.

Vinsten för det tredje kvartalet ökade och uppgick till 16,9 miljoner euro (15,6 miljoner euro).

I augusti och september genomförde bolaget aktieemissioner där aktieantalet ökade med 9 390 617 stycken och 15,2 procent samt det egna kapitalet med 137 999 253,64 euro och 20,6 procent. Under översiktsperioden var resultatet per aktie 0,24 euro (0,33 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,24 euro (0,33 euro). Det egna kapitalet per aktie var 11,36 euro (11,02 euro).

FÖRSÄLJNING OCH RESULTATUTVECKLING PER AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Varuhusgruppens försäljning minskade med 15,3 procent och uppgick till 717,2 miljoner euro. Försäljningen i Finland minskade med 11,5 procent. Utlandsverksamhetens försäljning minskade med 24,5 procent, och dess andel av gruppens försäljning var 26,4 procent (29,6 procent). Till varuhusgruppens försäljningsminskning bidrog förutom förändringen i det allmänna konjunkturläget också den kraftiga försvagningen av den ryska rubeln, de mycket höga jämförelsesiffrorna för år 2008, som också omfattar försäljningen för Smolenskajavaruhuset, som upphörde med sin verksamhet i maj 2008, samt en kraftig tillväxt i varuhusen i Baltikum under år 2008. Försäljningen i rubel från de jämförbara varuhusen i Ryssland låg på samma nivå som i fjol. Den relativa bruttomarginalen minskade under översiktsperioden som en följd av priskampanjer. Varuhusgruppens lagernivå minskade planenligt och var mindre än i fjol. Varuhusgruppens rörelseresultat minskade med 26,2 miljoner euro och uppgick till -7,2 miljoner euro (19,0 miljoner euro).

Försäljningen under det tredje kvartalet minskade med 14,8 procent och uppgick till 225,7 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till -1,9 miljoner euro, då det under motsvarande period året innan uppgick till 13,5 miljoner euro. Jämförelseperiodens resultat förbättras av upplösningen av den kostnadsreservering på 3,3 miljoner euro som gjordes till följd av stängningen av Smolenskajavaruhuset, vilket delvis förbättrade bruttomarginalen året innan.

Lindex

Under översiktsperioden ökade Lindex försäljning med 3 procent i lokala valutor, men pga. den försvagade svenska och norska kronan minskade försäljningen i euro med 7,1 procent och uppgick till 461,9 miljoner euro (496,9 miljoner euro). Försäljningen ökade i Finland med 2,6 procent och minskade i de övriga länderna med 8,3 procent. Den relativa bruttomarginalen förbättrades. Lindex lagernivå minskade planenligt och var mindre än året innan. Lindex rörelsevinst under översiktsperioden uppgick till 38,0 miljoner euro (38,4 miljoner euro). Försvagningen av den svenska kronan i jämförelse med euron minskar översiktsperiodens kalkylmässiga rörelsevinst med 5,6 miljoner euro. Lindex har lyckats öka sin marknadsandel på alla sina huvudmarknader.

Försäljningen under det tredje kvartalet ökade med 5 procent i lokala valutor, men pga. den försvagade svenska och norska kronan minskade försäljningen i euro med 2,9 procent och uppgick till 169,7 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade och uppgick till 18,1 miljoner euro, då den under motsvarande period året innan uppgick till 15,7 miljoner euro. Den svenska kronan försvagades i jämförelse med euron, vilket kalkylmässigt minskar rörelsevinsten för det tredje kvartalet med 2,6 miljoner euro. Räknad i de lokala valutorna var rörelsevinsten under det tredje kvartalet den bästa någonsin i Lindex historia.

Seppälä

Seppäläs försäljning minskade under översiktsperioden med 7,2 procent jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 121,7 miljoner euro (131,1 miljoner euro). Försäljningen i Finland minskade med 4,8 procent. Försäljningen i utlandet minskade med 11,6 procent, och dess andel av Seppäläs försäljning var 32,5 procent (34,2 procent). Försäljningen i rubel i Ryssland ökade med 18 procent. Försäljningen i Baltikum minskade avsevärt trots kraftiga priskampanjer, vilket försämrade Seppäläs relativa bruttomarginal. De fasta kostnaderna och avskrivningarna ökade som en följd av Seppäläs expansion. Seppäläs lagernivå minskade planenligt och var mindre än året innan. Seppäläs rörelsevinst minskade med 7,3 miljoner euro och uppgick till 3,1 miljoner euro (10,4 miljoner euro).

Under det tredje kvartalet minskade Seppäläs försäljning med 12,0 procent och uppgick till 44,1 miljoner euro. Rörelsevinsten uppgick till 2,9 miljoner euro. Under motsvarande period året innan uppgick rörelsevinsten till 5,9 miljoner euro.

Hobby Hall

Försäljningen för Hobby Hall minskade med 16,9 procent under översiktsperioden och uppgick till 114,1 miljoner euro (137,3 miljoner euro). Försäljningen i Finland minskade med 8,8 procent. Utomlands minskade försäljningen med 53,2 procent under översiktsperioden. På grund av olönsamhet upphörde Hobby Hall stegvis med sin verksamhet i Baltikum före utgången av augusti. Också Hobby Halls relativa bruttomarginal minskade. Hobby Halls lagernivå minskade planenligt och var klart mindre än året innan. Hobby Halls rörelseresultat minskade och var -3,5 miljoner euro (-0,8 miljoner euro), främst pga. den avslutade verksamheten i Baltikum. Rörelsevinsten i Finland förväntas för hela årets del vara positiv.

Hobby Halls försäljning minskade med 25,6 procent under det tredje kvartalet och uppgick till 30,9 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till -0,9 miljoner euro, då rörelsevinsten under motsvarande period året innan uppgick till 0,7 miljoner euro.

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick i slutet av september till 22,7 miljoner euro, när de året innan uppgick till 23,0 miljoner euro och i slutet av år 2008 till 35,2 miljoner euro.

Det program för frigörelse av kapital som tidigare har tillkännagivits har verkställts genom försäljnings- och återhyrningsarrangemang samt genom avveckling av icke-strategiska innehav, vilket har minskat balansräkningens långfristiga tillgångar med totalt 84,4 miljoner. I detta ingår försäljningen av aktiestocken för den nyligen öppnade parkeringsanläggningen under Mannerheimvägen i Helsingfors, som i september såldes med försäljnings- och återhyrningsarrangemang.

Under det tredje kvartalet genomförde Stockmann en riktad emission samt en nyemission med företrädesrätt till teckning. Det kapital som samlades in genom dessa uppgick till totalt 140,9 miljoner euro. För arrangerandet av emissionen betalades totalt 4,0 miljoner euro i arvoden och teckningsgarantier.

Med de medel som flöt in genom aktieemissionerna gjordes avkortningar på det långfristiga främmande kapitalet i förtid. Det räntebärande främmande kapitalet minskade jämfört med situationen vid utgången av september år 2008 med 125,2 miljoner euro, och uppgick vid utgången av september år 2009 till 781,9 miljoner euro (907,1 miljoner euro), varav 780,9 miljoner euro (113,4 miljoner euro) var långfristigt. Investeringarna under översiktsperioden uppgick till 105,0 miljoner euro. I dividend utbetalades 38,0 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av september till 200,3 miljoner euro, när det året innan uppgick till 216,0 miljoner euro och i slutet av år 2008 till 150,9 miljoner euro. Vid utgången av år 2008 uppgick det räntebärande främmande kapitalet till 775,7 miljoner euro, varav 755,7 miljoner euro var långfristigt.

Soliditeten ökade i och med aktieemissionerna och var 43,4 procent (36,2 procent) i slutet av september. Vid utgången av år 2008 var soliditeten 39,0 procent. Nettoskuldsättningsgraden (net gearing) var 94,0 procent (130,7 procent) vid utgången av september. Vid utgången av år 2008 var skuldsättningsgraden 107,4 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 5,2 procent (8,3 procent vid utgången av år 2008). Koncernens sysselsatta kapital ökade med 124,7 miljoner euro från september året innan och uppgick vid översiktsperiodens slut till 1 591,3 miljoner euro (1 466,8 miljoner euro vid utgången av år 2008).

INVESTERINGAR

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 105,0 miljoner euro (126,0 miljoner euro). Nettoinvesteringarna efter det pågående programmet för frigörelse av kapital var 20,6 miljoner euro.

Varuhusgruppen

Stockmann öppnade den 13 februari 2009 ett nytt varuhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis i närheten av Moskvas centrum. Varuhuset har en totalyta på cirka 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet uppgick till 14,2 miljoner euro, varav 2,8 miljoner euro bands år 2009. Varuhusets verksamhet har kommit väl igång.

I varuhuset i Helsingfors centrum pågår ett omfattande utvidgnings- och förändringsprojekt. Varuhusets kommersiella lokaliteter byggs ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom att lokaler byggs om för kommersiell användning och genom nybygge. Till projektet hör dessutom nya varuhanterings- och serviceutrymmen samt en parkeringsanläggning. Den nya parkeringsanläggningen öppnades i maj och såldes genom försäljnings- och återhyrningsarrangemang som en del av projektet för frigörelse av kapital i september. Efter utvidgningen kommer Helsingforsvaruhusets försäljningsyta att uppgå till cirka 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för utvidgningen av varuhuset uppgår efter försäljningen av parkeringsanläggningen till omkring 200 miljoner euro. I anslutning till projektet har man dessutom utfört och fortsätter att utföra omfattande reparations- och saneringsåtgärder i den gamla fastigheten. De nya och renoverade lokaliteterna tas i bruk stegvis. Arbetena beräknas bli färdiga efter hand före utgången av år 2010. Under översiktsperioden användes 32,4 miljoner euro för projektet.

Stockmann förvärvade år 2006 en cirka 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på cirka 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaler. Köpcentret kommer att inrymma ett cirka 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Totalinvesteringarna beräknas uppgå till cirka 185 miljoner euro. Byggarbetena pågår och framskrider enligt tidsplanen. Byggnaden beräknas stå färdig under sommaren 2010 och den kommersiella verksamheten beräknas inledas under sista kvartalet år 2010. Uthyrningen av lokaler till utomstående aktörer framskrider planenligt. Under översiktsperioden användes 32,3 miljoner euro för projektet.

Under översiktsperioden öppnades en ny Stockmann Beauty-butik i Finland, medan en annan stängdes. I Ryssland stängdes två Bestsellerbutiker.

I köpcentret Rocca al Mare i Tallinn öppnades en Outletbutik i september, och Outletbutiken i Riga stängdes.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 82,8 miljoner euro.

Lindex

Under översiktsperioden öppnade Lindex 18 butiker; fem butiker i Sverige, tre i Finland, Ryssland och Litauen samt en butik i Norge, Lettland, Tjeckien, och en butik i Slovakien, som är Lindex och hela Stockmannkoncernens nyaste marknadsområde. I Finland och Lettland stängdes en butik. Efter översiktsperioden har två butiker öppnats i Sverige.

Lindex franchising-samarbetspartner öppnade sex nya Lindexbutiker i Saudiarabien.

Lindex investeringar uppgick till sammanlagt 15,7 miljoner euro.

Seppälä

Under översiktsperioden öppnade Seppälä nio butiker, varav två butiker i Finland, Ryssland, Lettland och Litauen och en butik i Ukraina. Två butiker i Finland och en butik i Ryssland stängdes.

Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 3,3 miljoner euro.

Hobby Hall

Hobby Halls förnyade näthandel togs i bruk i juli.

Hobby Halls investeringar uppgick till sammanlagt 3,0 miljoner euro.

På grund av olönsamhet lade Hobby Hall stegvis ned sin verksamhet i Baltikum före utgången av augusti. Nedläggningen av verksamheten i Baltikum utgör ett led i den pågående saneringen av Hobby Halls ekonomi.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till sammanlagt 0,2 miljoner euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Det femte varuhuset i Moskva öppnas i mars 2010 i Rostokino-köpcentret, som håller på att byggas i norra Moskva. Varuhuset kommer att ha en försäljningsyta på cirka 10 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i varuhuset uppgår till cirka 16 miljoner euro.

Föravtalet om varuhuset i Jekaterinburg har omarbetats så att Stockmannkoncernens kedjebutiker öppnas i de hyrda lokaliteterna i det första skedet. Målet är att år 2011 öppna ett fullskaligt varuhus i lokaliteterna. Föravtalet om att öppna ett varuhus i Litauens huvudstad Vilnius har hävts.

Lindex

Lindex fortsätter att expandera och räknar med att öppna fem nya butiker under slutet av året. Antalet franchisingbutiker i Mellanöstern beräknas öka med omkring tre stycken.

Den modernisering av butikerna i Finland som har inletts år 2009 fortsätter.

Seppälä

Seppälä planerar att öppna fyra nya butiker under slutet av året.

Hobby Hall

Hobby Halls butik på Tavastvägen i Helsingfors stängs före utgången av året. Integrationen i varuhusgruppen framskrider enligt planerna. Hobby Hall slås samman med varuhusgruppen från och med början av år 2010.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Marknadsvärdet på bolagets aktiestock uppgick i slutet av september till 1 304,6 miljoner euro (1 063,2 miljoner euro). Vid utgången av år 2008 var aktiestockens marknadsvärde 611,6 miljoner euro.

Under översiktsperioden var kursutvecklingen för Stockmannaktierna positivare än för både indexet OMX Helsinki och indexet OMX Helsinki Cap. Vid utgången av september var kursen för A-aktien 18,80 euro, medan den i slutet av år 2008 var 10,10 euro. Kursen för B-aktien var 18,01 euro, medan den i slutet av år 2008 var 9,77 euro.

Den ordinarie bolagsstämman våren 2007 befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelsen av bolagets egna B-aktier i en eller flera rater. Fullmakten är giltig i fem år. Som ett led i det tidigare tillkännagivna programmet för frigörelse av kapital sålde Stockmann den 3 juni 2009 genom offentlig handel på NASDAQ OMX Helsingfors Ab 336 528 aktier i serie B som bolaget har förfogat över. Aktierna såldes till investerare genom en värdepappersförmedlares försorg. Efter överlåtelsen har bolaget inga egna aktier till sitt förfogande. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att förvärva egna aktier.

Den ordinarie bolagsstämman våren 2008 befullmäktigade styrelsen att besluta om aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen i en eller flera rater. Styrelsen befullmäktigades att fatta beslut om antalet A- och B-aktier som skall emitteras. Antalet aktier som emitteras med stöd av denna fullmakt kan dock högst uppgå till 15 000 000 aktier. En aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras så att man antingen rättar sig efter aktieägarnas företrädesrätt till teckning eller avviker från denna (riktad emission). På basis av fullmakten har styrelsen rätt att fatta beslut om alla villkor för aktieemissioner och emission av särskilda rättigheter i enlighet med 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen. Fullmakten är giltig i högst tre år.

Med stöd av den fullmakt som bolagsstämman beviljade år 2008 riktade Stockmanns styrelse den 14 augusti 2009 en aktieemission som omfattade 2 433 537 nya aktier i A-serien och 3 215 293 nya aktier i B-serien till HTT Holding, som ägs av släkten Hartwall. Genom emissionen erhöll bolaget 96,0 miljoner euro i nytt kapital. De nya aktierna registrerades i handelsregistret den 18 augusti 2009 och upptogs som föremål för offentlig handel på Nasdaq OMX Helsingfors Ab:s börslista från och med den 19 augusti 2009.

Med stöd av den fullmakt som bolagsstämman beviljade år 2008 beslutade bolagets styrelse den 14 augusti 2009 vidare om den nyemission med företrädesrätt som genomfördes mellan den 31 augusti och den 18 september 2009, vid vilken 1 611 977 nya aktier i A-serien och 2 129 810 nya aktier i B-serien, dvs. totalt 3 741 787 aktier, tecknades med teckningsrätter. Genom emissionen erhöll bolaget 42,0 miljoner euro i nytt kapital efter att kostnaderna dragits av. Aktierna registrerades i handelsregistret den 28 september 2009 och upptogs som föremål för offentlig handel på Nasdaq OMX Helsingfors Ab:s börslista tillsammans med de gamla aktierna från och med den 29 september 2009.

Som en följd av de ovannämnda registreringarna ökade Stockmanns aktiekapital till 142 187 906 euro. Den 30 september 2009 uppgick Stockmanns aktiestock till 30 627 563 aktier i serie A och 40 466 390 aktier i serie B. I och med ovannämnda aktieemissioner har styrelsens aktieemissionsfullmakt till fullo utnyttjats.

PERSONAL

Koncernens personalantal har under hela året minskat i förhållande till jämförelseperioden i fråga om den etablerade verksamheten. Antalet arbetstimmar har anpassats efter efterfrågan och kundströmmarna. Personalantalet har vuxit endast i Litauen, Tjeckien och Ukraina, tack vare de nya butiker som Lindex och Seppälä har öppnat. Koncernen fick även nya medarbetare som en följd av att Lindex öppnade sin första butik i Slovakien.

Medelantalet anställda vid koncernen minskade med 1 027 personer och uppgick till 14 586. Omräknat till heltidsanställda minskade medelantalet anställda vid Stockmann med 841 personer och uppgick till 11 002 personer.

Koncernens personalkostnader var 236,6 miljoner euro, jämfört med 257,6 miljoner euro året innan. Personalkostnadernas andel av omsättningen ökade och var 20,2 procent (19,3 procent).

Vid utgången av september 2009 arbetade 7 952 personer i utlandet. Vid utgången av september året innan arbetade 8 358 personer i utlandet. Andelen anställda i utlandet uppgick till 55 procent (54 procent) av hela koncernens personal.

RISKFAKTORER

Det har inte skett några förändringar i riskfaktorerna efter styrelsens översikt i verksamhetsberättelsen den 13 februari 2009. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller konjunkturnedgångens inverkan på konsumenternas köpbeteende på Stockmanns marknadsområden.

AB Lindex (publ) har genom rättegång krävt avdragsgillhet i beskattningen i Sverige för Lindexkoncernens tyska bolags förluster på cirka 70 miljoner euro. Göteborgs kammarrätt hävde det positiva beslut som AB Lindex fick i länsrätten, varvid Lindex blev tvunget att återbetala cirka 23,8 miljoner euro i skatter och räntor till beskattaren. Skattebetalningen har inte inverkat på Stockmannkoncernens resultat, eftersom Stockmann bokförde skattebetalningen inklusive räntorna som en minskning av Lindex eget kapital i förvärvskalkylen. AB Lindex överklagade kammarrättens beslut till högsta förvaltningsdomstolen i Sverige, som sommaren 2009 beslöt att låta bli att ta upp fallet till behandling. Bolagets fortsatta åtgärder i detta fall beror på slutresultatet av den nedannämnda processen om avlägsnandet av den dubbla beskattningen för AB Lindex och Lindex GmbH.

AB Lindex (publ) och dess tyska dotterbolag Lindex GmbH har bett behöriga myndigheter i Tyskland och Sverige att avlägsna koncernens interna dubbla beskattning från skatteåren 1997-2004 med stöd av skatteavtalet mellan länderna samt EU:s arbitrationsbestämmelse. Den dubbla beskattningen är en följd av Lindex GmbH:s beskattning enligt prövning, vilken ökade Lindex GmbH:s inkomster med sammanlagt 94 miljoner euro. Beroende på myndigheternas beslut kan AB Lindex i återbäring få en del eller hela den skatt, dvs. cirka 26 miljoner euro, som betalats på basis av de påförda inkomsterna. Skatteinverkan av kravet har inte bokförts via resultaträkningen.

Stockmann inledde år 2008 en rättsprocess mot hyresvärdarna för Smolenskajavaruhuset i den internationella skiljedomstolen (ICAC) i Moskva. Stockmann krävde cirka 75 miljoner dollar i skadestånd för den olagliga stängningen av varuhuset. Skiljedomstolen gav med sitt beslut den 14 april 2009 Stockmann rätt, men minskade skadeståndsbeloppet till cirka 7 miljoner dollar samt påförde hyresvärdarna Stockmanns rättegångskostnader. Stockmannkoncernen har inte bokfört skadeståndet via resultaträkningen. För att beslutet skall vinna laga kraft måste det fastställas i allmän domstol i Ryssland. I juli 2009 lämnade hyresvärdarna in en talan till underrätten i Moskva i vilken de yrkar på att rätten skall häva det beslut som den internationella skiljedomstolen fattade i ärendet.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET

Konjunkturnedgången i den globala ekonomin har fortsatt stark. Konsumtionsefterfrågan har försvagats på Stockmanns alla marknadsområden, och det är alltjämt svårt att förutspå hur den kommer att utvecklas. På de nordiska marknaderna har man dock kunnat skönja vissa positiva tecken beträffande konsumenternas framtidstro. Försäljningsutvecklingen har i början av det fjärde kvartalet varit bättre än den minskande trenden under perioden januari-september.

Det är uppenbart att ekonomierna på Stockmanns samtliga marknadsområden minskar år 2009, och minskningen är speciellt kraftig i Baltikum. Utvecklingen i Ryssland är till stor del beroende av energipriset. Det omedelbara trycket att sänka rubelns värde har lättat. Värdet på den svenska kronan förväntas inte heller försvagas betydande under slutet av året.

Enligt aktuella uppskattningar är det möjligt att fjolårets försäljningsnivå för det fjärde kvartalet uppnås och att rörelsevinsten för det fjärde kvartalet blir bättre än året innan. Försäljningen och rörelsevinsten för hela året kommer att bli mindre än år 2008.

Stockmann fortsätter de tidigare inledda anpassningsåtgärderna för att förbättra verksamhetens effektivitet och förbereder sig för en relativt lång period med långsam tillväxt. Finansieringskostnaderna kommer att vara klart lägre än år 2008. Målet är ett positivt kassaflöde efter nettoinvesteringarna.

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTERINGEN

Delårsrapporten har upprättats enligt standarden IAS 34. Principerna för upprättandet av delårsrapporten och beräkningsmetoderna är desamma som i bokslutet för år 2008. Stockmannkoncernen har från och med den 1 januari 2009 tillämpat ändringen av standarden IAS 1 Presentation av bokslutet och standarden IFRS 8 Rörelsesegment. I delårsrapporten presenteras en omfattande resultaträkning i enlighet med ändringen av standarden IAS 1. De verksamhetssegment i enlighet med standarden IFRS 8 som presenteras i koncernens delårsrapport är desamma som de affärssegment som har presenterats tidigare och som beskrivs i koncernbokslutet för år 2008. Siffrorna är oreviderade.

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar109,7121,0112,1
Goodwill686,8717,4646,5
Materiella anläggningstillgångar577,8550,4587,5
Långfristiga fordringar0,11,71,6
Placeringar som kan säljas5,06,66,6
Latenta skattefordringar5,26,04,5
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 384,71 403,11 358,8
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar260,2281,4220,3
Fordringar, räntebarande99,751,252,2
Fordringar, räntefria95,4108,598,4
Likvida medel22,723,035,2
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT478,0464,1406,2
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 862,71 867,31 765,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till807,9676,2689,1
moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse-0,0-0,0-0,0
EGET KAPITAL807,9676,2689,1
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder65,356,578,1
Långfristiga skulder, räntebärande780,9113,4755,7
Avsättningar1,52,52,0
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT847,6172,3835,7
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder, räntebärande1,0793,720,0
Kortfristiga skulder, räntefria206,1225,1220,1
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT207,21 018,8240,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT1 862,71 867,31 765,0
Nyckeltalen30.9.200930.9.2008 31.12.2008
Soliditet, procent43,436,239,0
Nettoskuldsättningsgrad, procent94,0130,7107,4
Kassaflöde från rörelsen per aktie, euro-0,130,662,90
Räntebärande nettoskuld, milj. euro659,6832,9688,2
Antal aktier vid periodens slut, 1 00071 09461 70361 703
st. Emissionsjusterat antal aktier, vägt 62 459 57 693 58 609 medeltal, 1 000 st. Antal aktier, vägt medeltal, utspädd, 1 63 005 57 693 58 609 000 st. Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro 1 304,6 1 063,2 611,6

KASSAFLÖDESANALYS, IFRS09/200909/200812/2008
Milj.EUR
Kassaflöde från rörelsen
Räkenskapsperiodens resultat15,119,239,1
Justeringar
Avskrivningar och nedskrivningar43,347,261,4
Försäljningvinster och -förluster från-0,3-4,0-3,5
försäljning av bestående aktiva Räntekostanader och övriga finansiella 20,0 39,6 51,7 kostnader
Ränteintäkter-1,2-2,2-1,6
Skatter-9,76,932,7
Övriga justeringar-0,63,3-1,4
Förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+)av-35,6-39,824,0
omsättningstillqångar Ökning (-) / minskning (+) av 7,4 72,1 75,6 försäljningsfordringar och övriga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av -28,0 -22,0 -12,7 leverantörsskulder och övriga skulder
Betalda räntor-23,5-34,1-47,7
Erhållna räntor1,60,60,8
Betalda skatter3,2-48,6-48,3
Nettokassaflöde från rörelsen-8,138,1170,1
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-110,1-127,7-181,1
immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från materiella och 27,5 5,0 6,1 immateriella tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med -18,9 -18,9 likvida medel vid anskaffningstidpunkten Överlåtelseintäkter från dotterbolag 5,6 0,0 0,0 minskad med likvida medel vid överlåtelsetidpunkten
Investeringar i övriga placeringar-0,1
Överlåtelseintäkter från övriga1,80,30,0
placeringar
Erhållna dividender0,20,10,1
Nettokassaflöde från investeringar-75,0-141,3-193,7
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission138,0135,4135,2
Överlåtelseintäkter av egna aktier5,1
Upptagning av kortfristiga lån0,0161,220,0
Återbetalning av kortfristiga lån-19,3-50,1-33,3
Upptagning av långfristiga lån200,049,5152,2
Återbetalning av långfristiga lån-216,2-129,7-157,3
Utbetalda dividender-38,0-75,2-75,2
Nettokassaflöde från finansiering69,691,141,7
Nettoförändring av likvida medel-13,5-12,118,1
Likvida medel vid periodens ingång35,233,233,2
Checkkonto med kreditlimit-0,7-14,6-14,6
Likvida medel vid periodens ingång34,518,618,6
Nettoökning /-minskning i likvida medel-13,5-12,118,1
Inverkan av kursdifferenser0,70,2-2,2
Likvida medel vid periodens utgång22,723,035,2
Checkkonto med kreditlimit-1,0-16,2-0,7
Likvida medel vid periodens utgång21,76,834,5

Resultaträkning, koncernen,1-9/20091-9/2008Förändr.1-12/2008
milj. euro%
OMSÄTTNING1 172,21 337,4-121 878,7
Övriga rörelseintäkter0,34,0-934,2
Användning av material och-618,3-698,2-11-971,7
förnödenheter sammanlagt Kostnader av löner och -236,6 -257,6 -8 -350,5 anställningsförmåner Avskrivningar och -43,3 -47,2 -8 -61,4 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-250,0-275,0-9-377,4
RÖRELSEVINST24,363,5-62121,9
Finansiella intäkter och-18,8-37,450-50,1
kostnader VINST / FÖRLUST FÖRE SKATTER 5,5 26,1 -79 71,7
Inkomstskatter9,7-6,9-240-32,7
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST /15,119,2-2139,1
FÖRLUST Rapport över totalresultatet 1-09/2009 1-09/2008 Förändr. 1-12/2008 % RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / 15,1 19,2 39,1 FÖRLUST Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser av 0,6 0,1 -6,8 utländska enhet Säkring av kassaflöde, minskad -3,1 1,3 0,9 med skatt Periodens övrigt totalresultat, -2,5 1,5 -5,9 netto PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT 12,6 20,7 33,2 Periodens summa totalresultat hänförigt till:
Moderbolagets ägare12,620,733,2
Minoritetsintresse0,0-0,0-0,0
Nyckeltalen30.9.200930.9.2008Förändr. 31.12.2008
%
Resultat per aktie,0,240,33-270,67
emissionsjusterad, euro Resultat per aktie, 0,24 0,33 -28 0,67 emissionsjusterad, utspädd, euro Rörelsevinst av omsättning, 2,1 4,7 -56 6,5 procent
Eget kapital per aktie, euro11,3611,02311,24
Avkastning på eget kapital,4,711,1-586,1
glidande 12 mån., procent Avkastning på sysselsatt 5,2 12,2 -57 8,3 kapital, glidande 12 mån., procent Personel i medeltal, omräknad 11 002 11 843 -7 11 964 till heltidsanställda Investeringar, milj. euro 105,0 126,0 -17 182,3

Segmentuppgifter, koncernen, milj. euro Rörelsesegment Försäljning 1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008 Förändr. 1.1.-31.12.2008 %

Varuhusgruppen717,2847,1-151 218,9
Lindex461,9496,9-7672,5
Hobby Hall114,1137,3-17191,0
Seppälä121,7131,1-7182,6
Ofördelat0,10,6-870,8
Koncernen1 415,01 613,0-122 265,8
Omsättning1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Förändr. 1.1.-31.12.2008
%
Varuhusgruppen602,8713,0-151 025,9
Lindex371,7399,2-7540,2
Hobby Hall95,2114,7-17159,6
Seppälä101,1109,1-7151,9
Ofördelat1,51,421,1
Koncernen1 172,21 337,4-121 878,7
Rörelsevinst1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Förändr. 1.1.-31.12.2008
%
Varuhusgruppen-7,219,054,0
Lindex38,038,458,7
Hobby Hall-3,5-0,80,8
Seppälä3,110,414,6
Ofördelat-6,1-2,8-6,1
Elimineringar-0,8
Koncernen24,363,5-62121,9
Investeringar,1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Förändr. 1.1.-31.12.2008
brutto%
Varuhusgruppen82,898,2-16146,0
Lindex15,720,5-2425,2
Hobby Hall3,01,9593,1
Seppälä3,34,8-307,2
Ofördelat0,20,7-710,8
Koncernen105,0126,0-17182,3
Tillgångar1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Förändr. 1.1.-31.12.2008
%
Varuhusgruppen713,5682,15704,0
Lindex875,2987,4-11806,0
Hobby Hall67,996,5-3090,4
Seppälä118,149,0141116,5
Ofördelat87,952,46848,1
Koncernen1 862,61 867,301 765,0
Upgifter om
marknadsområden Försäljning 1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008 Förändr. 1.1.-31.12.2008 %
Finland 1)770,7852,3-101 224,8
Sverige och Norge385,1426,1-10575,2
2) Baltikum och 114,6 152,2 -25 211,7 Tjeckien 1)
Ryssland 1)144,7182,3-21254,1
Koncernen1 415,01 613,0-122 265,8
Finland, %54,552,854,1
Utlandet, %45,547,245,9
Omsättning1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Förändr. 1.1.-31.12.2008
%
Finland 1)644,0711,4-91 021,8
Sverige och Norge308,5340,9-9460,2
2) Baltikum och 96,0 129,4 -26 179,8 Tjeckien 1)
Ryssland 1)123,7155,8-21217,0
Koncernen1 172,21 337,4-121 878,7
Finland, %54,953,254,4
Utlandet, %45,146,845,6
Rörelsevinst1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Förändr. 1.1.-31.12.2008
%
Finland 1)17,440,3-5771,1
Sverige och Norge37,637,4057,3
2) Baltikum och -5,3 6,7 10,7 Tjeckien 1)
Ryssland 1)-25,4-21,0-17,3
Koncernen24,363,5-62121,9
Finland, %71,663,558,4
Utlandet, %28,436,541,6
1)
Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall, Seppälä 2) Lindex

Kalkyl över förändringar i eget kapital,Aktie-Över- Fonden för
koncernen, milj. euro 1 - 09 / 2008kapital*kursfondsäkrings-
instru-
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG112,2186,00,5
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission11,2
Utnyttjade optioner
Emissionvinst
Transaktionskostnader från eget kapital
Periodens summa totalresultat0,01,3
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens
förändringar Övriga förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 123,4 186,0 1,8
Kalkyl över förändringar i eget kapital,Aktie-Över- Fonden för
koncernen, milj. euro 1 - 09 / 2009kapital*kursfondsäkrings-
instru-
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG123,4186,11,4
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission18,8
Utnyttjade optioner
Emissionvinst
Överlåtelseintäkter av egna aktier
Transaktionskostnader från eget kapital
Periodens summa totalresultat0,0-3,1
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens
förändringar Övirga förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 09 / 2009 142,2 186,1 -1,7 *Innehåller aktieemission. ** Minskad med latent skatteskuld.

Kalkyl över förändringar i eget kapital,FondenÖvriga Omräknings-
koncernen, milj. euro 1 - 09 / 2008förfonder differenser
inbetalt
fritt
eget
kapital
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG0,044,10,0
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission
Utnyttjade optioner
Emissionvinst126,2
Transaktionkostnader från eget kapital-2,0
Periodens summa totalresultat0,00,1
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens
förändringar Övriga förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 124,2 44,1 0,1
Kalkyl över förändringar i eget kapital,FondenÖvrigaOmräknings
koncernen, milj. euro 1 - 09 / 2009förfonder differenser
inbetalt
fritt
eget
kapital
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG124,144,1-6,8
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission
Utnyttjade optioner
Emissionvinst122,2
Överlåtelseintäkter av egna aktier
Transaktionkostnader från eget kapital-2,9
Periodens summa totalresultat0,00,6
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens
förändringar Övirga förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 09 / 2009 243,3 44,1 -6,2

Kalkyl över förändringar iAckumu-TotaltMinoritets-Totalt
eget kapital, koncernen,leradeintresse
milj. euro 1 - 09 / 2008vinstmedel
EGET KAPITAL VID PERIODENS250,9593,80,0593,8
INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-75,2-75,2-75,2
Nyemission11,211,2
Utnyttjade optioner1,51,51,5
Emissionvinst126,2126,2
Transaktionkostnader från-2,0-2,0
eget kapital Periodens summa 19,2 20,7 0,0 20,7 totalresultat Övriga förändringar Andel av latenta skatter i periodens förändringar
Övriga förändringar0,00,00,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT196,5676,20,0676,2
Kalkyl över förändringar iAckumu-TotaltMinoritets-Totalt
eget kapital, koncernen,leradeintresse
milj. euro 1 - 09 / 2009vinstmedel
EGET KAPITAL VID PERIODENS216,9689,10,0689,1
INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-38,0-38,0-38,0
Nyemission18,818,8
Utnyttjade optioner1,01,01,0
Emissionvinst122,2122,2
Överlåtelseintäkter av egna5,15,15,1
aktier Transaktionkostnader från -2,9 -2,9 eget kapital Periodens summa 15,1 12,6 0,0 12,6 totalresultat Övriga förändringar Andel av latenta skatter i periodens förändringar
Övirga förändringar0,00,00,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 09200,2807,9807,9
/ 2009

Ansvarförbindelser, 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008 koncernen, milj. euro Inteckningar i jordområden 201,7 1,7 1,7 och byggnader

Panter1,00,21,0
Ansvar för justering av30,829,2
momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar Totalt 233,5 1,9 31,9 Hyrekontrakt för affärslägenhet, milj. euro Minimumhyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägenheter
Inom ett år145,785,5143,2
Senare än ett år581,4455,7478,9
Totalt727,0541,2622,1
Avgifter för leasingavtal,
milj. euro
Inom ett år7,31,31,1
Senare än ett år19,71,10,9
Totalt27,02,42,0
Derivatkontrakt, koncernen,
milj. euro Nominellt värde
Valutaderivat315,6224,4204,4
Elderivat3,53,02,5
Totalt319,1227,4206,9
Valutakurser
Land
RysslandRUB43,980036,409541,2830
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,70790,70860,7083
LitauenLTL3,45283,45283,4528
NorgeNOK8,46008,33309,7500
SverigeSEK10,23209,794310,8700

ResultaträkningQ3Q2Q1Q4
Per kvartal,2009200920092008
koncernen, milj. euro
Omsättning389,3429,7353,2541,3
Övriga rörelseintäkter0,00,30,1
Användning av material och-201,0-220,1-197,2-273,5
förnödenheter Kostnader för löner och -74,3 -82,6 -79,7 -92,9 anställningsförmåner Avskrivningar och -14,0 -14,7 -14,6 -14,2 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-82,3-84,0-83,7-102,4
Rörelsevinst (-förlust)17,728,6-22,058,4
Finansiella intäkter och-8,8-5,1-4,8-12,7
kostnader
Vinst (förlust) före skatter8,923,5-26,945,7
Inkomstskatter8,0-1,43,1-25,8
Räkenskapsperiodens vinst16,922,0-23,819,9
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund0,270,36-0,390,34
Utspätt0,270,36-0,390,34
Q3Q2Q1Q4
Försäljning, milj. euro2009200920092008
Varuhusgruppen225,7267,0224,5371,8
Lindex169,7169,6122,6175,6
Hobby Hall30,940,243,153,7
Seppälä44,142,934,751,5
Ofördelat0,00,00,00,2
Koncernen470,5519,7424,8652,8
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen189,8224,0189,0312,9
Lindex136,5136,598,6141,0
Hobby Hall25,833,535,944,9
Seppälä36,735,628,842,8
Ofördelat0,60,10,8-0,3
Koncernen389,3429,7353,2541,3
Rörelsevinst (-förlust),
milj. euro
Varuhusgruppen-1,99,2-14,534,9
Lindex18,119,70,220,3
Hobby Hall-0,9-0,8-1,71,6
Seppälä2,93,0-2,84,2
Ofördelat-1,2-3,2-1,8-3,3
Elimineringar0,70,6-1,40,8
Koncernen17,728,6-22,058,4
Denna delårsrapport är
oreviderad.

ResultaträkningQ3Q2Q1Q4
Per kvartal,2008200820082007
koncernen, milj. euro
Omsättning440,8483,3413,4483,9
Övriga rörelseintäkter0,3-0,13,80,0
Användning av material och-224,7-242,6-231,0-255,8
förnödenheter Kostnader för löner och -82,3 -90,2 -85,1 -73,2 anställningsförmåner Avskrivningar och -13,2 -18,7 -15,2 -10,5 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-86,2-100,3-88,5-73,7
Rörelsevinst (-förlust)34,631,4-2,570,8
Finansiella intäkter och-12,8-13,3-11,3-4,3
kostnader
Vinst (förlust) före skatter21,818,1-13,866,5
Inkomstskatter-6,2-2,92,2-17,9
Räkenskapsperiodens vinst15,615,2-11,648,6
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund0,270,27-0,210,87
Utspätt0,270,27-0,210,87
Q3Q2Q1Q4
Försäljning, milj. euro2008200820082007
Varuhusgruppen264,8306,4275,9400,4
Lindex174,9183,8138,368,1
Hobby Hall41,648,347,458,9
Seppälä50,145,235,751,2
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen531,5583,9497,5578,8
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen223,1257,3232,7336,9
Lindex140,6147,6111,054,7
Hobby Hall34,740,439,749,2
Seppälä41,737,629,742,5
Ofördelat0,60,40,40,7
Koncernen440,7483,3413,4483,9
Rörelsevinst (-förlust),
milj. euro
Varuhusgruppen13,54,11,546,9
Lindex15,723,8-1,215,0
Hobby Hall0,70,7-2,12,7
Seppälä5,95,1-0,68,6
Ofördelat-0,7-2,20,2-2,4
Elimineringar-0,50,0-0,30,0
Koncernen34,631,4-2,570,8
Denna delårsrapport är
oreviderad.

1. TILLGÅNGAR

milj. euro30.09.200930.9.200831.12.2008
Anskaffningsutgift 1.1945,3813,8813,8
Omräkningsdifferens +/-11,7-6,1-21,0
Ökningar 1.1-30.9105,0124,9181,6
Minskningar 1.1-30.9-115,9-6,8-29,0
Anskaffningsutgift 30.9 / 31.12946,1925,7945,4
Ackumulerade avskrivningar 1.1-245,7212,5212,5
Omräkningsdifferens +/--2,9-0,8-2,6
Avskrivningar på minskningar33,3-4,5-25,5
Räkenskapsperiodens avskrivning-43,347,261,4
Ackumulerade avskrivningar 30.9 / 31.12-258,7254,3245,7
Bokföringsvärde 1.1699,6601,3601,3
Bokföringsvärde 30.9 och 31.12687,5671,4699,6
Goodwill
milj. euro30.09.200930.9.200831.12.2008
Anskaffningsutgift 1.1646,5720,0720,0
Omräkningsdifferens +/-40,3-25,9-94,6
Ökningar 1.1-30.923,323,8
Omräkningsdifferens +/--2,8
Anskaffningsutgift 30.9 / 31.12686,8717,4646,5
Bokföringsvärde 1.1646,5720,0720,0
Bokföringsvärde 30.9 och 31.12686,8717,4646,5
Totalt1 374,31 388,81 346,1

Definitioner på nyckeltalen:

Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad, procent = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 23.10.2009 kl. 9.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka