STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 25.3.2003 kl. 19.00

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2003

Stockmanns ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 25 mars 2003 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2002 och beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Bolagsstämman beslöt att i dividend för räkenskapsperioden 2002 utdela 0,70 euro per aktie och ytterligare 0,20 euro per aktie som 140-årsjubileumsdividend.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid Stockmanns bolagsstämma den 25 mars 2003 konstaterade verkställande direktör Hannu Penttilä att bolagets ledning uppskattar, vad beträffar det inledda årets utsikter, att koncernen verkar inom strategiskt rätta marknadsområden. Konsumenternas tillit till sin privatekonomi och dess utveckling är i Finland trots all osäkerhet undantagsvis hög jämfört med många andra länder i Europa. Å andra sidan verkar Stockmannkoncernen inom Baltikum och Ryssland, där tillväxten på grund av det ekonomiska utgångsläget varit betydligt snabbare än i Finland och det övriga Europa.

Stockmannkoncernens målsättning är att försäljningen i år överskrider 1,7 miljarder euro och att resultatet igen förbättras. Enligt Penttilä tyder de två första månadernas försäljning på att detta år fått en mycket god start.

Dividenden totalt 0,90 euro per aktie

Bolagsstämman fastslog att bolaget i dividend för år 2002 utdelar 0,70 euro per aktie samt bolagets 140-årsjubileum till ära en tilläggsdividend på 0,20 euro per aktie eller sammanlagt 45,9 miljoner euro. Dividenden utbetalas 4.4.2003 till de aktieägare som på avstämningsdagen 28.3.2003 är registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Styrelsemedlemmarna i tur att avgå omvaldes

Av styrelsens medlemmar stod verkställande direktör Lasse Koivu, professor Eva Liljeblom och minister Christoffer Taxell i tur att avgå. Samtliga omvaldes till medlemmar av styrelsen för den följande treårsperioden.

Vid styrelsens konstituerande möte den 25 mars 2003 återvaldes verkställande direktör Lasse Koivu till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Wilhelm Holmberg och som ny CGR-revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter KPMG Wideri Oy Ab.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka