STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2009

STOCKMANN Oyj Abp Delårsrapport 5.8.2009 kl. 8.00

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2009

FÖRUTSEDD UTVECKLING I STOCKMANNS FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT FÖR DET FÖRSTA HALVÅRET

Stockmannkoncernens försäljning minskade med 11,0 procent och uppgick till 519,7 Me (583,9 Me) under det andra kvartalet. Rörelsevinsten för det andra kvartalet uppgick till 28,6 Me (31,4 Me). Under perioden januari-juni minskade försäljningen med 12,7 procent och uppgick till 944,5 Me (1 081,5 Me). Det allmänna konjunkturläget, en kraftig nedgång av flera valutor och de höga jämförelsesiffrorna i början av år 2008, i vilka även ingick Smolenskajavaruhusets försäljning, som upphörde i maj 2008, bidrog till minskningen. Koncernens rörelsevinst i januari-juni minskade och uppgick till 6,6 Me (28,8 Me). I fjolårets resultat ingick en försäljningsvinst av engångsnatur på 3,7 Me och en bokförd kostnadsreservering om 14 Me till följd av stängningen av Smolenskajavaruhuset. Nettofinansieringskostnaderna minskade som väntat och uppgick till 10,0 Me (24,6 Me). Översiktsperiodens resultat var -1,8 Me (3,6 Me). Resultatet per aktie uppgick till -0,03 e (0,06 e).

Nyckeltal 4-6/2009 4-6/2008 Index

Försäljningmilj. euro519,7583,989
Omsättningmilj. euro429,7483,389
Rörelsevinstmilj. euro28,631,491
Resultat före skattmilj. euro23,518,1130
Resultat/aktieeuro0,360,27133
1-6/20091-6/2008Index2008
Försäljningmilj. euro944,51 081,5872 265,8
Omsättningmilj. euro782,9896,7871 878,7
Rörelsevinstmilj. euro6,628,823121,9
Resultat före skattmilj. euro-3,44,371,7
Resultat/aktieeuro-0,030,060,67
Eget kapital/aktieeuro10,5410,7311,24
Kassaflöde frånmilj. euro22,726,9170,1
rörelsen Relationstal Nettoskuldsätt- procent 124,2 131,1 107,4 ningsgrad
Soliditetprocent35,336,339,0
Antal aktier, vägttusen st.61 40855 85058 609
medeltal, utspätt Avkastning på procent 6,7 12,2 8,3 sysselsatt kapital, rullande 12 mån.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Stockmannkoncernens försäljning minskade med 12,7 procent och uppgick till 944,5 miljoner euro (1 081,5 miljoner euro) under perioden januari-juni. Till den kraftiga försäljningsminskningen bidrog svängningen i det allmänna konjunkturläget, en kraftig försvagning av svenska och norska kronan samt ryska rubeln och de höga jämförelsesiffrorna i början av år 2008, i vilka även ingick Smolenskajavaruhusets försäljning som upphörde i maj 2008.

Försäljningen i Finland minskade under perioden januari-juni med 9,5 procent och uppgick till 523,4 miljoner euro. Koncernens försäljning i utlandet uppgick till 421,1 miljoner euro och minskade med 16,3 procent. Utan valutakursförändringarna skulle koncernens försäljning i utlandet ha minskat med 5 procent. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning var 44,6 procent (46,5 procent).

Under översiktsperioden bokfördes försäljningsvinster för aktier på 0,3 miljoner euro (3,7 miljoner euro) i övriga rörelseintäkter. Resultatet för det andra kvartalet 2008 belastades av en reservering om 14 miljoner som bokfördes på grund av att Smolenskajavaruhuset stängdes.

Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet minskade med 57,6 miljoner euro och uppgick till 365,6 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 46,7 procent (47,2 procent). Den relativa bruttomarginalen för Lindex ökade, medan den relativa bruttomarginalen för varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä minskade. Koncernens lagernivå minskade med 15,0 miljoner euro och var 216,6 miljoner euro. Rörelsekostnaderna minskade med 34,1 miljoner euro och avskrivningarna med 4,7 miljoner euro. Bolaget har redan under början av året uppnått det ursprungliga kostnadsbesparingsmålet för hela året om 28 miljoner euro. Effektiverande åtgärder som syftar till kostnadsbesparingar fortsätts.

Koncernens rörelsevinst minskade under översiktsperioden med 22,3 miljoner euro och uppgick till 6,6 miljoner euro.

Nettofinansieringskostnaderna minskade med 14,6 miljoner euro och uppgick till 10,0 miljoner euro (24,6 miljoner euro).

Under översiktsperioden uppgick resultatet före skatt till -3,4 miljoner euro, dvs. 7,7 miljoner euro mindre än året innan. Översiktsperiodens skatt uppgick till 1,6 miljoner euro och inkluderar en latent skatteperiodisering på 0,7 miljoner euro som bokförts under översiktsperioden. Inverkan av skatterna på resultatet var 2,3 miljoner euro mindre än året innan.

Vinsten för det andra kvartalet ökade och uppgick till 22,0 miljoner euro (15,2 miljoner euro).

Under översiktsperioden var resultatet per aktie -0,03 euro (0,06 euro) och utspätt med inverkan av optioner -0,03 euro (0,06 euro). Det egna kapitalet per aktie var 10,54 euro (10,73 euro).

FÖRSÄLJNING OCH RESULTATUTVECKLING PER AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Varuhusgruppens försäljning minskade med 15,6 procent och uppgick till 491,5 miljoner euro. Försäljningen i Finland minskade med 11,7 procent. Utlandsverksamhetens försäljning minskade med 24,8 procent, och dess andel av gruppens försäljning var 26,4 procent (29,6 procent). Till varuhusgruppens försäljningsminskning bidrog förutom förändringen i det allmänna konjunkturläget också en kraftig försvagning av ryska rubeln, de mycket höga jämförelsesiffrorna i början av år 2008 som också omfattar försäljningen för Smolenskajavaruhuset som upphörde med sin verksamhet i maj 2008, samt en kraftig tillväxt i varuhusen i Baltikum i början av år 2008. Försäljningen i rubel från de jämförbara varuhusen i Ryssland var på fjolårets nivå. Den relativa bruttomarginalen för översiktsperioden minskade. Varuhusgruppens rörelseresultat minskade med 10,9 miljoner euro och uppgick till -5,3 miljoner euro (5,6 miljoner euro).

Försäljningen under det andra kvartalet minskade med 12,9 procent och uppgick till 267,0 miljoner euro. Rörelsevinsten uppgick till 9,2 miljoner euro då den under motsvarande period året innan uppgick till 4,1 miljoner euro. Jämförelseperiodens resultat innehåller kostnader på 14 miljoner euro på grund av att Smolenskajavaruhuset stängdes.

Lindex

Under översiktsperioden uppgick Lindex försäljning till 292,2 miljoner euro, dvs. 9,3 procent mindre än året innan (322,1 miljoner euro). Försäljningen ökade i Finland med 0,9 procent och minskade i de övriga länderna med 10,6 procent. Svenska och norska kronan försvagades kraftigt, vilket bidrog till försäljningsminskningen. Räknat i lokala valutor ökade Lindex försäljning med 2 procent. Den relativa bruttomarginalen förbättrades. Lindex rörelsevinst under översiktsperioden uppgick till 19,9 miljoner euro (22,6 miljoner euro). Lindex har lyckats öka marknadsandelar på alla sina huvudmarknader.

Försäljningen under det andra kvartalet minskade med 7,7 procent och uppgick till 169,6 miljoner euro. Räknat i lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent. Rörelsevinsten minskade och uppgick till 19,7 miljoner euro då den under motsvarande period året innan uppgick till 23,8 miljoner euro. Svenska kronan försvagades i jämförelse med euron, vilket kalkylmässigt minskar det andra kvartalets rörelsevinst med 3,3 miljoner euro.

Hobby Hall

Försäljningen för Hobby Hall minskade med 13,1 procent under översiktsperioden och uppgick till 83,2 miljoner euro (95,8 miljoner euro). Försäljningen minskade med 7,5 procent i Finland och med 37,6 procent i utlandet och även det relativa försäljningsbidraget för Hobby Hall minskade. Försäljningsminskningen var speciellt kraftig i Estland och Lettland. Hobby Halls rörelseresultat minskade och var -2,6 miljoner euro (-1,4 miljoner euro). Hobby Hall har beslutat att dra sig tillbaka från den förlustbringande marknaden i Baltikum före utgången av augusti.

Hobby Halls försäljning minskade med 16,9 procent under det andra kvartalet och uppgick till 40,2 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 miljoner euro då rörelsevinsten under motsvarande period året innan uppgick till 0,7 miljoner euro.

Seppälä

Seppäläs försäljning minskade under översiktsperioden med 4,2 procent jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 77,5 miljoner euro (80,9 miljoner euro). Försäljningen i Finland minskade med 2,1 procent. Försäljningen i utlandet minskade med 8,4 procent, och dess andel av Seppäläs försäljning var 31,8 procent (33,3 procent). I Ryssland ökade försäljningen i rubel med 20 procent, medan försäljningen i Baltikum minskade betydligt på grund av konjunkturnedgången. Seppäläs relativa bruttomarginal minskade på grund av stora rabatter givna i Baltikum. De fasta kostnaderna och avskrivningarna ökade på grund av Seppäläs snabba expansion. Seppäläs rörelsevinst minskade med 4,2 miljoner euro och uppgick till 0,2 miljoner euro (4,5 miljoner euro).

Under det andra kvartalet minskade Seppäläs försäljning med 5,2 procent och uppgick till 42,9 miljoner euro. Rörelsevinsten uppgick till 3,0 miljoner euro då den under motsvarande period året innan uppgick till 5,1 miljoner euro.

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick i slutet av juni till 88,3 miljoner euro, jämfört med 23,8 miljoner euro vid motsvarande tidpunkt i fjol och 35,2 miljoner euro i slutet av år 2008. Det tidigare tillkännagivna programmet för frigörelse av kapital har verkställts genom försäljnings- och återhyrningsarrangemang samt genom avveckling av icke-strategiska innehav vilket har frigjort kapital på sammanlagt 29,9 miljoner euro.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid utgången av juni till 895,5 miljoner euro (886,7 miljoner euro), varav 882,3 miljoner euro (759,8 miljoner euro) var långfristigt. Vid utgången av år 2008 uppgick det räntebärande främmande kapitalet till 775,7 miljoner euro, varav 755,7 miljoner euro var långfristigt. Under översiktsperioden uppgick investeringarna till 74,4 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av juni till 149,4 miljoner euro, medan det året innan var 184,8 miljoner euro och 150,9 miljoner euro vid utgången av år 2008. I dividend utbetalades 38,0 miljoner euro.

Soliditeten var 35,3 procent (36,3 procent) vid utgången av juni. Vid utgången av år 2008 var soliditeten 39,0 procent. Nettoskuldsättningsgraden (net gearing) var 124,2 procent (131,1 procent) vid utgången av juni. Vid utgången av år 2008 var skuldsättningsgraden 107,4 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 6,7 procent (8,3 procent vid utgången av år 2008). Koncernens sysselsatta kapital minskade med 0,1 miljon euro jämfört med juni året innan och uppgick vid översiktsperiodens slut till 1 547,2 miljoner euro (1 466,8 miljoner euro vid utgången av år 2008).

INVESTERINGAR

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 74,4 miljoner euro (76,5 miljoner euro).

Varuhusgruppen

Stockmann öppnade den 13 februari 2009 ett nytt varuhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis i närheten av Moskvas centrum. Varuhuset har en totalyta på cirka 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet uppgår till 14,2 miljoner euro. Under översiktsperioden användes 2,8 miljoner euro för projektet. Varuhusets verksamhet har kommit väl igång.

I varuhuset i Helsingfors centrum pågår ett omfattande utvidgnings- och förändringsprojekt. Varuhusets kommersiella lokaliteter byggs ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver har projektet omfattat byggandet av helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till cirka 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för utvidgningen uppgår till omkring 250 miljoner euro. I anslutning till projektet har man dessutom utfört och fortsätter att utföra omfattande reparations- och saneringsåtgärder i den gamla fastigheten. De nya lokaliteterna tas i bruk stegvis. I mars 2009 öppnades nya restauranglokaler på 8:e våningen i varuhuset samt Skönhetens Värld på 7:e våningen och nya underjordiska utrymmen för varuhantering. Den nya parkeringsanläggningen öppnades i maj och nya försäljningslokaliteter tas i bruk under år 2009. Arbetena beräknas bli färdiga stegvis före utgången av år 2010. Under översiktsperioden användes 26,2 miljoner euro för projektet.

Stockmann förvärvade år 2006 en cirka 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på cirka 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaler. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Totalinvesteringarna beräknas uppgå till cirka 185 miljoner euro. Byggarbetena framskrider i projektet. Byggnaden beräknas stå färdig under sommaren 2010 och den kommersiella verksamheten inledas före utgången av år 2010. Uthyrningen av lokaler till utomstående aktörer framskrider planenligt. Under översiktsperioden användes 23,4 miljoner euro för projektet.

Under översiktsperioden öppnades en ny Stockmann Beauty-butik i Finland. Två Bestsellerbutiker stängdes i Ryssland.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 60,2 miljoner euro.

Lindex

Under översiktsperioden öppnade Lindex tre butiker i såväl Finland, Sverige som Ryssland, två butiker i Litauen och en butik i Lettland och Tjeckien. En butik i Finland stängdes.

Franchising-samarbetspartnern öppnade två nya Lindexbutiker i Saudiarabien.

Lindex investeringar uppgick till sammanlagt 10,4 miljoner euro.

Hobby Hall

Hobby Halls förnyade näthandel togs i bruk i juli.

Hobby Halls investeringar uppgick till sammanlagt 1,0 miljon euro.

Seppälä

Under översiktsperioden öppnade Seppälä två butiker i såväl Finland, Ryssland som Lettland och en butik i Litauen och Ukraina. Två butiker i Finland och en butik i Ryssland stängdes. I Finland flyttade tre butiker till nya lokaler.

Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 2,7 miljoner euro.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till sammanlagt 0,1 miljon euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Varuhusgruppen har föravtal om öppnande av ett varuhus i hyrda lokaliteter som för närvarande byggs i Ryssland i Jekaterinburg och i norra Moskva. Föravtalet om varuhuset i Jekaterinburg har omarbetats så att Stockmannkoncernens kedjebutiker öppnas i det första skedet i de hyrda lokaliteterna. Målet är att öppna ett fullskaligt varuhus i lokaliteterna år 2011 i enlighet med den ursprungliga planen. Till följd av konjunkturnedgången omvärderas förverkligandet och tidtabellen av varuhusprojektet i norra Moskva på nytt. Föravtalet om att öppna ett varuhus i Litauens huvudstad Vilnius har hävts.

Lindex

Lindex fortsätter att expandera och räknar med att öppna ungefär 15 nya butiker under slutet av året. Slovakien blir Lindex och hela Stockmannkoncernens nyaste marknadsområde då Lindex öppnar två nya butiker i landet i höst. Antalet franchisingbutiker i Mellanöstern ökar med omkring sex.

En modernisering av butikerna i Finland har inletts under år 2009.

Hobby Hall

Hobby Hall upphör stegvis med sin verksamhet i Baltikum före utgången av augusti. Nedläggningen av den olönsamma verksamheten i Baltikum utgör ett led i den pågående saneringen av Hobby Halls ekonomi. Beslut har fattats om att stänga butiken på Tavastvägen i Helsingfors före utgången av året. Integrationen i varuhusgruppen framskrider enligt planerna. Målet är att Hobby Hall sammanslås med varuhusgruppen från och med början av år 2010.

Seppälä

Seppälä öppnar ungefär 5 nya butiker under slutet av året.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av juni till 935,6 miljoner euro (1 511,4 miljoner euro). Vid utgången av år 2008 var aktiestockens marknadsvärde 611,6 miljoner euro.

Under översiktsperioden var kursutvecklingen för Stockmannaktierna positivare än både för indexet OMX Helsinki och för indexet OMX Helsinki Cap. Vid utgången av juni var kursen för A-aktien 15,22 euro, medan den i slutet av år 2008 var 10,10 euro. Kursen för B-aktien var 15,12 euro, medan den i slutet av år 2008 var 9,77 euro.

Den ordinarie bolagsstämman för år 2007 befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelsen av bolagets egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft fem år. Som ett led i det tidigare tillkännagivna programmet för frigörelse av kapital sålde Stockmann den 3 juni 2009 genom offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy 336 528 aktier i serie B som bolaget förfogat över. Aktierna såldes till investerare på värdepappersförmedlarens försorg. Efter överlåtelsen har bolaget inga egna aktier till sitt förfogande. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att förvärva egna aktier.

Den 30 juni 2009 uppgick Stockmanns aktiestock till 26 582 049 aktier i serie A och 35 121 287 aktier i serie B.

PERSONAL

Under översiktsperioden fortsatte personalplaneringen i likhet med början av året, och de tillgängliga arbetstimmarna allokerades enligt kundflödena. Medelantalet anställda vid koncernen minskade med 967 personer och uppgick till 14 670. Omräknat till heltidsanställda minskade Stockmanns medelantal anställda med 755 personer och uppgick till 11 056 personer.

Koncernens personalkostnader var 162,2 miljoner euro, jämfört med 175,3 miljoner euro året innan. Personalkostnadernas andel av omsättningen ökade och var 20,7 procent (19,5 procent).

Vid utgången av juni 2009 arbetade 7 899 personer i utlandet. I slutet av juni året innan var antalet anställda i utlandet 8 313. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 55 procent (53 procent).

RISKFAKTORER

Det har inte skett några förändringar i riskfaktorerna efter styrelsens översikt i verksamhetsberättelsen den 13 februari 2009. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller konjunkturnedgångens inverkan på konsumenternas köpbeteende på Stockmanns marknadsområden samt ofullbordade rättegångsprocesser.

AB Lindex (publ) har genom rättegång krävt avdragsgillhet i beskattningen i Sverige för Lindexkoncernens tyska bolags förluster på ca 70 miljoner euro. Göteborgs kammarrätt hävde de postiva beslut som AB Lindex fick i länsrätten, varpå Lindex blev tvungen att återbetala ca 23,8 miljoner euro skatter och räntor till beskattaren. Skattebetalningen har inte inverkat på Stockmannkoncernens resultat, eftersom Stockmann bokförde skattebetalningen inklusive räntor som en minskning av Lindex eget kapital i förvärvskalkylen. AB Lindex överklagade kammarrättens beslut till högsta förvaltningsdomstolen i Sverige, som sommaren 2009 beslöt att låta bli att behandla fallet. Bolagets fortsatta åtgärder i detta fall är beroende av slutresultatet av den nedan nämnda processen om avlägsnandet av den dubbla beskattningen för AB Lindex och Lindex GmbH.

AB Lindex (publ) och dess tyska dotterbolag Lindex GmbH har bett behöriga myndigheter i Tyskland och Sverige att avlägsna koncernens interna dubbla beskattning från skatteåren 1997-2004 med stöd av skatteavtal mellan länderna samt EU:s arbitrationsbestämmelse. Den dubbla beskattningen är en följd av Lindex GmbH:s beskattning enligt prövning, vilken ökade Lindex GmbH:s inkomster med sammanlagt 94 miljoner euro. Beroende på myndigheternas beslut, kan AB Lindex i återbäring få en del eller hela den skatt, dvs. ca 26 miljoner euro, som betalats på basen av de påförda inkomsterna. Skatteinverkan av kravet har inte bokförts via resultaträkningen.

Stockmann inledde år 2008 en rättsprocess mot hyresvärdarna för Smolenskajavaruhuset i den internationella skiljedomstolen (ICAC) i Moskva. Stockmann krävde cirka 75 miljoner dollar i skadestånd för den olagliga stängningen av varuhuset. Skiljedomstolen gav med sitt beslut den 14 april 2009 Stockmann rätt, men minskade skadeståndsbeloppet till ca 7 miljoner dollar samt påförde hyresvärdarna Stockmanns rättegångskostnader. Stockmannkoncernen har inte bokfört skadeståndet via resultaträkningen. För att beslutet skall vinna laga kraft, måste det fastställas i allmän domstol i Ryssland. I juli 2009 inlämnade hyresvärdarna talan till underrätten i Moskva i vilken de yrkar på att rätten skall häva det beslut som den internationella skiljedomstolen fattade i ärendet.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET

Konjunkturnedgången har snabbt och kraftigt spridit sig i den globala ekonomin. Konsumtionsefterfrågan har försämrats på Stockmanns alla marknadsområden och det är alltjämt svårt att förutspå hur den kommer att utvecklas. På de nordiska marknaderna har man dock kunnat skönja vissa positiva tecken beträffande konsumenternas framtidstro.

Det är uppenbart att ekonomierna på Stockmanns samtliga marknadsområden minskar år 2009, minskningen är speciellt kraftig i Baltikum. Utvecklingen i Ryssland är till stor del beroende av energipriset.

Under det tredje kvartalet kommer försäljningssiffrorna att vara mindre än året innan på grund av den fortsatta svaga ekonomiska situationen och konsumenternas osäkerhet. Försäljningen förväntas minska långsammare jämfört med året innan eftersom den jämförs med fjolårets siffror som redan hunnit bli svagare. Rörelsevinsten för det tredje kvartalet uppskattas bli mindre än året innan. Enligt aktuella uppskattningar är det möjligt att försäljningssiffrorna och rörelsevinsten för det fjärde kvartalet når upp till nästan samma nivå som året innan. Försäljningen och rörelsevinsten för hela året kommer att bli mindre än år 2008.

Stockmann fortsätter de tidigare inledda åtgärderna för anpassning till förhållanden med mindre efterfrågan. Finansieringskostnaderna kommer att vara klart lägre än år 2008. Målet är ett positivt kassaflöde efter nettoinvesteringar.

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTERINGEN

Delårsrapporten har upprättats enligt standarden IAS 34. Principerna för upprättandet av delårsrapporten och beräkningsmetoderna är de samma som i bokslutet för år 2008. Stockmannkoncernen har fr.o.m. 1.1.2009 tillämpat ändringen av standarden IAS 1 Presentation av bokslutet och standarden IFRS 8 Rörelsesegment. I delårsrapporten presenteras en omfattande resultaträkning i enlighet med ändringen av standarden IAS 1. Verksamhetssegmenten i enlighet med IFRS 8 som presenteras i koncernens delårsrapport är de samma som de tidigare presenterade affärssegmenten som beskrivs i koncernbokslutet för år 2008. Siffrorna är oreviderade.

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar105,4125,2112,1
Goodwill649,9740,3646,5
Materiella anläggningstillgångar618,2516,1587,5
Långfristiga fordringar1,71,71,6
Placeringar som kan säljas5,06,66,6
Latenta skattefordringar4,85,34,5
LÄNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 385,11 395,31 358,8
KORTFRISTIGA TILLGÄNGAR
Omsättningstillgångar216,6231,6220,3
Fordningar, räntebarande72,763,452,2
Fordningar, räntefria80,6100,698,4
Likvida medel88,323,835,2
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT458,1419,4406,2
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 843,21 814,61 765,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till650,1658,1689,1
moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse-0,0-0,0-0,0
EGET KAPITAL650,1658,1689,1
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder75,656,678,1
Långsfristiga skulder, räntebarande882,3759,8755,7
Avsättningar1,52,52,0
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT959,4818,9835,7
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder, räntebarande13,3126,920,0
Kortfristiga skulder, räntefria220,4210,8220,1
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT233,7337,7240,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT1 843,21 814,61 765,0
Nyckeltalen30.6.200930.6.200831.12.2008
Soliditet, procent35,336,339,0
Nettoskuldsättningsgrad, procent124,2131,1107,4
Kassaflöde från rörelsen per aktie, euro0,370,482,90
Räntebärande främmande kapital, milj.734,6799,5688,2
euro Antal aktier vid periodens slut, 1 000 61 703 61 703 61 703 st. Emissionjusterad antal aktier, vägt 61 408 55 850 58 609 medeltal, 1 000 st. Antal aktier, vägt medeltal, utspädd, 1 61 738 55 850 58 609 000 st. Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro 935,6 1 511,4 611,6

KASSAFLÖDEANALYS, IFRS 06/2009 06/2008 12/2008 Milj. euro Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat -1,8 3,6 39,1 Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar29,334,061,4
Försäljningvinster och -förluster från-0,3-3,7-3,5
försäljning av bestående aktiva Räntekostanader och övriga financiella 13,2 25,1 51,7 kostnader
Ränteintäkter-3,2-0,5-1,6
Skatter-1,60,732,7
Transaktioner utan kassaflöde
Övriga justeringar-0,73,6-1,4
Förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+)av4,26,124,0
omsättningstillqångar Ökning (-) / minskning (+) av -4,3 64,2 75,6 försäljningsfordningar och övriga fordningar Ökning (-) / minskning (+) av 0,4 -46,2 -12,7 leverantörskulder och övriga skulder
Betalda räntor-18,4-27,3-47,7
Erhållna räntor1,50,20,8
Betalda skatter4,6-32,9-48,3
Nettokassaflöde från rörelsen22,726,9170,1
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-77,9-80,7-181,1
immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från materiella och 23,0 5,5 6,1 immateriella tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med -8,3 -18,9 likvida medel vid anskaffningstidpunkten
Investeringar i övriga placeringar-0,2
Överlåtelseintäkter från övriga1,80,00,0
placeringar
Erhållna dividender0,20,10,1
Nettokassaflöde från investeringar-53,0-83,6-193,7
Kassaflöde från financiering
Betalningar erhållna från emission135,5135,2
Överlåtelseintäkter av enga aktier5,1
Upptagning av kortfristiga lån11,9107,720,0
Återbetalning av kortfristiga lån-19,3-37,1-33,3
Upptagning av långfristiga lån200,341,1152,2
Återbetalning av långfristiga lån-77,5-134,1-157,3
Utbetalda dividenter-38,0-75,2-75,2
Nettokassaflöde från financiering82,637,841,7
Nettoförändring av likvida medel52,4-18,818,1
Likvida medel vid periodens ingång35,233,233,2
Checkkonto med kreditlimit-0,7-14,6-14,6
Likvida medel vid periodens ingång34,518,618,6
Nettoökning /-minskning i likvida medel52,4-18,818,1
Verking av kursdifferenser0,10,1-2,2
Likvida medel vid periodens utgång88,323,835,2
Checkkonto med kreditlimit-1,3-23,7-0,7
Likvida medel vid periodens utgång87,00,134,5

Resultaträkning, koncernen 1-6/2009 1-6/2008 Förändr. % 1-12/2008 Milj. euro OMSÄTTNING 782,9 896,7 -13 1 878,7

Övriga rörelseintäkter0,33,7-934,2
Användning av material och-417,3-473,6-12-971,7
förnödenheten sammanlagt Kostnader för löner och -162,2 -175,3 -7 -350,5 anställningsförmåner Avskrivningar och -29,3 -34,0 -14 -61,4 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-167,7-188,8-11-377,4
RÖRELSEVINST6,628,8-77121,9
Finansiella intäkter och-10,0-24,659-50,1
kostnader VINST / FÖRLUST FÖRE -3,4 4,3 71,7 SKATTER
Inkomstskatter1,6-0,7-32,7
RÅKENSKAPSPERIODENS VINST /-1,83,639,1
FÖRLUST Det utökade resultatens 1-06/2009 1-06/2008 Förändr. % 1-12/2008 poster RÅKENSKAPSPERIODENS VINST / -1,8 3,6 39,1 FÖRLUST Det utökade resultatets övriga poster Omräkningsdifferenser av -1,5 -0,1 -4,2 utländska enheterna
Kassaflödesäkringar-3,5-0,31,1
Periodens totalresultat,-5,1-0,5-3,1
minskad med skatter PERIODENS SUMMA -6,8 3,1 36,0 TOTALRESULTAT Totalresultat hänförigt till:
Moderbolagets ägare-6,83,136,0
Minoritetsintresse0,0-0,0-0,0
Nyckeltalen30.6.200930.6.2008Förändr. % 31.12.2008
Resultat per aktie,-0,030,060,67
emissionsjusterad, euro Resultat per aktie, -0,03 0,06 0,67 emissionsjusterad, utspädd, euro Rörelsevinst av omsättning, 0,8 3,2 6,5 procent Eget kapital per aktie, 10,54 10,73 -2 11,24 euro Avkastning på eget kapital, 5,2 12,9 6,1 glidande 12 mån., procent Avkastning på sysselsatt 6,7 12,2 8,3 kapital, glidande 12 mån., procent Personel i medeltal, 11 056 11 811 -6 11 964 omräknad till heltidsanställda Investeringar, milj. euro 74,4 76,5 -3 182,3

Segmentuppgifter, koncernen, milj. euro Äffarsegmenten Försäljning 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2008 Förändr. 1.1-31.12.2008 %

Varuhusgruppen491,5582,3-161 218,9
Lindex292,2322,1-9672,5
Hobby Hall83,295,8-13191,0
Seppälä77,580,9-4182,6
Ofördelat0,10,4-820,8
Koncernen944,51,081,5-132 265,8
Omsättning1.1-30.6.20091.1-30.6.2008Förändr. 1.1-31.12.2008
%
Varuhusgruppen413,0490,0-161 025,9
Lindex235,2258,6-9540,2
Hobby Hall69,480,0-13159,6
Seppälä64,467,3-4151,9
Ofördelat0,90,8161,1
Koncernen782,9896,7-131 878,7
Rörelsevinst1.1-30.6.20091.1-30.6.2008Förändr. 1.1-31.12.2008
%
Varuhusgruppen-5,35,654,0
Lindex19,922,6-1258,7
Hobby Hall-2,6-1,4-860,8
Seppälä0,24,5-9514,6
Ofördelat-5,0-2,0-6,1
Elimineringar-0,7-0,40,0
Koncernen6,628,8-77121,9
Investeringar,1.1-30.6.20091.1-30.6.2008Förändr. 1.1-31.12.2008
brutto%
Varuhusgruppen60,257,25146,0
Lindex10,414,9-3025,2
Hobby Hall1,01,0-63,1
Seppälä2,72,8-57,2
Ofördelat0,10,5-730,8
Koncernen74,476,5-3182,3
Tillgångar1.1-30.6.20091.1-30.6.2008Förändr. 1.1-31.12.2008
%
Varuhusgruppen743,0623,919704,0
Lindex831,81 012,6-18806,0
Hobby Hall74,294,3-2190,4
Seppälä115,144,0116,5
Ofördelat79,139,89948,1
Koncernen1 843,21 814,621 765,0
Upgifter om
marknadsområden Försäljning 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2008 Förändr. 1.1-31.12.2008 %
Finland 1)523,4578,5-101 224,8
Sverige och Norge 2)244,1277,3-12575,2
Baltikum och80,9102,1-21211,7
Tjeckien 1)
Ryssland 1)96,1123,6-22254,1
Koncernen944,51 081,5-132 265,8
Finland, %55,453,5454,1
Utlandet, %44,646,5-445,9
Omsättning1.1-30.6.20091.1-30.6.2008Förändr. 1.1-31.12.2008
%
Finland 1)437,2482,6-91 021,8
Sverige och Norge 2)195,6221,8-12460,2
Baltikum och68,086,8-22179,8
Tjeckien 1)
Ryssland 1)82,1105,6-22217,0
Koncernen782,9896,7-131 878,7
Finland, %55,853,8454,4
Utlandet, %44,246,2-445,6
Rörelsevinst1.1-30.6.20091.1-30.6.2008Förändr. 1.1-31.12.2008
%
Finland 1)7,824,6-6871,1
Sverige och Norge 2)20,322,9-1157,3
Baltikum och-4,13,910,7
Tjeckien 1)
Ryssland 1)-17,5-22,623-17,3
Koncernen6,628,8-77121,9
Finland, %85,358,4
Utlandet, %14,741,6
1) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall, Seppälä 2) Lindex

Kalkyl över förändringar i egetAktie-Över- Fonden för
kapital, koncernen,kapital*kursfondsäkrings-
milj. euro 1 - 06 / 2008instru-
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG112,2186,00,5
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission11,2
Utnyttjade optioner
Emissionvinst
Periodens summa totalresultat0,00,0-0,3
Övriga förändringar
EGET KAPITAL SAMMANLAGT123,4186,00,2
Kalkyl över förändringar i egetAktie-Över- Fonden för
kapital, koncernen,kapital*kursfondsäkrings-
milj. euro 1 - 06 / 2009instru-
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG123,4186,11,4
Förändringar i eget kapital
Divindend
Utnyttjade optioner
Överlåtelseintäkter av enga aktier
Perioden summa totalresultat0,00,0-3,6
Övriga förändringar
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 06 / 2009123,4186,1-2,1
*Innehåller aktieemission.
** Minskad med latenta skatteskulder.

Kalkyl över förändringar i egetFonden förÖvrigaOm-
kapital, koncernen,inbetaltfonderräknings-
milj. euro 1 - 06 / 2008fritt egetdiffe-
kapitalrenser
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG0,044,10,0
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission
Utnyttjade optioner0,0
Emissionvinst124,3
Periodens summa totalresultat0,00,0-0,1
Övriga förändringar0,0-0,20,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT124,343,9-0,1
Kalkyl över förändringar i egetFonden förÖvrigaOm-
kapital, koncernen,inbetaltfonderräknings-
milj. euro 1 - 06 / 2009fritt egetdiffe-
kapitalrenser
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG124,144,1-6,7
Förändringar i eget kapital
Divindend
Utnyttjade optioner
Överlåtelseintäkter av enga aktier
Perioden summa totalresultat0,00,0-1,5
Övriga förändringar
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 06 / 2009124,144,1-8,2

Kalkyl över förändringar iAckumu-TotaltMinoritetsTotalt
eget kapital, koncernen,leradeintresse
milj. euro 1 - 06 / 2008vinstmedel
EGET KAPITAL VID PERIODENS250,9593,80,0593,8
INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-75,2-75,2-75,2
Nyemission11,211,2
Utnyttjade optioner0,90,90,9
Emissionvinst124,3124,3
Periodens summa3,63,10,03,1
totalresultat
Övriga förändringar0,20,00,00,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT180,3658,10,0658,1
Kalkyl över förändringar iAckumu-TotaltMinoritetsTotalt
eget kapital, koncernen,leradeintresse
milj. euro 1 - 06 / 2009vinstmedel
EGET KAPITAL VID PERIODENS216,8689,10,0689,1
INGÅNG Förändringar i eget kapital
Divindend-38,0-38,0-38,0
Utnyttjade optioner0,50,50,5
Överlåtelseintäkter av enga5,15,15,1
aktier Perioden summa -1,8 -6,8 0,0 -6,8 totalresultat
Övriga förändringar0,10,10,00,1
EGET KAPITAL SAMMANLAGT182,8650,10,0650,1
06 / 2009

Ansvarförbindelser, 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008 koncernen, milj. euro Inteckningar i jordområden 201,7 1,7 1,7 och byggnader

Panter0,91,0
Ansvar för justering av28,629,2
momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar Totalt 231,2 1,7 31,9 Hyrekontrakt för affärslägenhet, milj. euro Minimumhyrorna enligt fasta kontrakt föraffärslägenhet
Inom ett år139,496,7143,2
Senare än ett år509,0466,8478,9
Totalt648,4563,5622,1
Avgifter för leasingsavtal,
milj. euro
Inom ett år7,01,31,1
Senare än ett år20,81,10,9
Totalt27,82,42,0
Derivatkontrakt, koncernen,
milj. euro Nominellt värde
Valutaderivaten201,1325,5204,4
Elderivater3,53,22,5
Totalt204,6328,7206,9
Valutakurser
Land
  RysslandRUB43,881036,947741,2830
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,70360,70470,7083
LituanienLTL3,45283,45283,4528
SverigeSEK10,81259,470310,8700

Resultaträkning per Q2 Q1 Q4 Q3 kvartal,

koncernen, milj. euro2009200920082008
Omsättning429,7353,2541,3440,8
Övriga rörelseintäkter0,30,10,3
Användning av material och-220,1-197,2-273,5-224,7
förnödenheter Kostnader för löner och -82,6 -79,7 -92,9 -82,3 anställningsförmåner Avskrivningar och -14,7 -14,6 -14,2 -13,2 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-84,0-83,7-102,4-86,2
Rörelsevinst (-förlust)28,6-22,058,434,6
Finansiella intäkter och-5,1-4,8-12,7-12,8
kostnader Vinst (förlust) före 23,5 -26,9 45,7 21,8 skatter
Inkomstskatter-1,43,1-25,8-6,2
Räkenskapsperiodens vinst22,0-23,819,915,6
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund0,36-0,390,340,27
Utspätt0,36-0,390,340,27
Q2Q1Q4Q3
Försäljning, milj. euro2009200920082008
Varuhusgruppen267,0224,5371,8264,8
Lindex169,6122,6175,6174,9
Hobby Hall40,243,153,741,6
Seppälä42,934,751,550,1
Ofördelat0,00,00,20,2
Koncernen519,7424,8652,8531,5
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen224,0189,0312,9223,1
Lindex136,598,6141,0140,6
Hobby Hall33,535,944,934,7
Seppälä35,628,842,841,7
Ofördelat0,10,8-0,30,6
Koncernen429,7353,2541,3440,7
Rörelsevinst (-förlust),
milj. euro
Varuhusgruppen9,2-14,534,913,5
Lindex19,70,220,315,7
Hobby Hall-0,8-1,71,60,7
Seppälä3,0-2,84,25,9
Ofördelat-3,2-1,8-3,3-0,7
Elimineringar0,6-1,40,8-0,5
Koncernen28,6-22,058,434,6
Denna delårsrapport är
oreviderad.

Resultaträkning per Q2 Q1 Q4 Q3 kvartal,

koncernen, milj. euro2009200920082008
Omsättning483,3413,4483,9308,6
Övriga rörelseintäkter-0,13,80,09,7
Användning av material och-242,6-231,0-255,8-179,8
förnödenheter Kostnader för löner och -90,2 -85,1 -73,2 -47,6 anställningsförmåner Avskrivningar och -18,7 -15,2 -10,5 -8,9 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-100,3-88,5-73,7-50,0
Rörelsevinst (-förlust)31,4-2,570,832,1
Finansiella intäkter och-13,3-11,3-4,3-0,5
kostnader Vinst (förlust) före 18,1 -13,8 66,5 31,6 skatter
Inkomstskatter-2,92,2-17,9-8,1
Räkenskapsperiodens vinst15,2-11,648,623,5
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund0,27-0,210,870,43
Utspätt0,27-0,210,870,42
Q2Q1Q4Q3
Försäljning, milj. euro2008200820072007
Varuhusgruppen306,4275,9400,4275,5
Lindex183,8138,368,1
Hobby Hall48,347,458,945,9
Seppälä45,235,751,245,4
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen583,9497,5578,8367,0
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen257,3232,7336,9232,2
Lindex147,6111,054,7
Hobby Hall40,439,749,238,2
Seppälä37,629,742,537,8
Ofördelat0,40,40,70,5
Koncernen483,3413,4483,9308,6
Rörelsevinst (-förlust),
milj. euro
Varuhusgruppen4,11,546,925,7
Lindex23,8-1,215,0
Hobby Hall0,7-2,12,72,5
Seppälä5,1-0,68,65,5
Ofördelat-2,20,2-2,4-1,1
Elimineringar0,0-0,30,0-0,5
Koncernen31,4-2,570,832,1
Denna delårsrapport är
oreviderad.

1. TILLGÅNGAR

milj. euro30.6.200930.6.200831.12.2008
Anskaffningsutgift vid periodens945,3813,8813,8
ingång
Omräkningsdifferens +/-3,8-0,8-21,0
Ökningar under perioden74,476,2181,6
Minskningar under perioden-55,6-2,3-29,0
Överföringar mellan posterna0,0
Anskaffningsutgift vid periodens968,0886,9945,4
utgång Ackumulerade avskrivningar vid -245,7 -212,5 -212,5 periodens ingång
Omräkningsdifferens +/--2,00,22,6
Avskrivningar på minskningar32,60,625,5
Räkenskapsperiodens avskrivning-29,3-34,0-61,4
Ackumulerade avskrivningar vid-244,4-245,6-245,7
periodens utgång
Bokföringsvärde vid periodens ingång699,6601,3601,3
Bokföringsvärde vid periodens utgång723,6641,3699,6
Goodwill
milj. euro30.6.200930.6.200831.12.2008
Anskaffningsutgift vid periodens646,5720,0720,0
ingång
Omräkningsdifferens +/-3,4-2,2-94,6
Ökningar under perioden22,523,8
Omräkningsdifferens +/--2,8
Anskaffningsutgift vid periodens649,9740,3646,5
utgång
Bokföringsvärde vid periodens ingång646,5720,0720,0
Bokföringsvärde vid periodens utgång649,9740,3646,5
Totalt1 373,51 381,61 346,1

Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad, procent = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 5.8.2009 kl. 9.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka