STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 31.3.2009

STOCKMANN Oyj Abp Delårsrapport 24.4.2009 kl. 8.00

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 31.3.2009

ETT VÄNTAT SVÅRT FÖRSTA KVARTAL

Stockmannkoncernens försäljning minskade med 15 procent och uppgick till 424,8 Me (497,5 Me). Svängningen i det allmänna konjunkturläget, en kraftig nedgång av flera valutor och de mycket höga jämförelsesiffrorna för år 2008 inklusive Smolenskajavaruhusets försäljning som upphörde i maj 2008 bidrog till minskningen. Koncernens rörelseresultat minskade som förutsett och uppgick till -22,0 Me (-2,5 Me). En försäljningsvinst av engångsnatur på 3,8 Me ingick i fjolårets resultat. Nettofinansieringskostnaderna minskade som planerat och uppgick till 4,8 Me (11,3 Me). Räkenskapsperiodens resultat var -23,8 Me (-11,6 Me). Resultatet per aktie uppgick till -0,39 e (-0,21 e).

Nyckeltal 1-3/2009 1-3/2008 2008

Försäljningmilj. euro424,8497,52 265,8
Omsättningmilj. euro353,2413,41 878,7
Rörelsevinstmilj. euro-22,0-2,5121,9
Resultat före skattmilj. euro-26,9-13,871,7
Resultat/aktieeuro-0,39-0,210,67
Eget kapital/aktieeuro10,209,0711,24
Kassaflöde från rörelsenmilj. euro-94,6-76,4170,1
Nettoskuldsättningsgradprocent140,1197,4107,4
Soliditetprocent34,026,939,0
Antal aktier,tusen st.
utspätt vägt medeltal
61 34655 79858 609
Avkastning på sysselsattprocent
kapital, glidande 12 mån.6,910,78,3

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Stockmannkoncernens försäljning minskade med 15 procent och uppgick till 424,8 miljoner euro (497,5 miljoner euro). Till den kraftiga försäljningsminskningen bidrog svängningen i det allmänna konjunkturläget, en kraftig försvagning av svenska och norska kronan samt ryska rubeln och de mycket höga jämförelsesiffrorna för år 2008 inklusive Smolenskajavaruhusets försäljning som upphörde i Moskva i maj 2008.

Försäljningen i Finland minskade under perioden januari-mars med 10 procent och uppgick till 237,8 miljoner euro. Koncernens försäljning i utlandet uppgick till 186,9 miljoner euro och minskade med 20 procent. Utan valutakursförändringarna skulle koncernens försäljning i utlandet ha minskat med 9 procent. Utlandsförsäljningens andel av koncernens totala försäljning var 44 procent (47 procent).

Under översiktsperioden bokfördes inga övriga rörelseintäkter (3,8 miljoner euro).

Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet minskade med 26,4 miljoner euro och uppgick till 156,0 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 44,2 procent (44,1 procent). Den relativa bruttomarginalen för Lindex och Hobby Hall ökade, medan den relativa bruttomarginalen för varuhusgruppen och Seppälä minskade. Rörelsekostnaderna minskade med 10,2 miljoner euro och avskrivningarna med 0,6 miljoner euro. Förverkligandet av åtgärdsprogrammet, vars sikte är inställt på inbesparingar om sammanlagt cirka 28 miljoner euro, har inletts planenligt.

Koncernens rörelseresultat minskade med 19,5 miljoner euro och uppgick till -22,0 miljoner euro.

Nettofinansieringskostnaderna minskade med 6,5 miljoner euro och uppgick till 4,8 miljoner euro (11,3 miljoner euro).

Resultatet före skatt uppgick till -26,9 miljoner euro, dvs. 13,1 miljoner euro mindre än året innan. Översiktsperiodens skatt uppgick till 3,1 miljoner euro, inkluderande en latent skattegottgörelse på 4,3 miljoner euro som bokförts från översiktsperiodens förlust. Inverkan av skatterna på resultatet var 0,9 miljoner euro mindre än året innan. Resultatet per aktie var -0,39 euro (-0,21 euro) och utspätt med inverkan av optioner -0,39 euro (-0,21 euro). Det egna kapitalet per aktie var 10,20 euro (9,07 euro).

FÖRSÄLJNING OCH RESULTATUTVECKLING PER AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Varuhusgruppens försäljning minskade med 19 procent och uppgick till 224,5 miljoner euro. Försäljningen i Finland minskade med 13 procent. Utlandsverksamhetens försäljning i euro minskade med 31 procent, och dess andel av gruppens försäljning var 28 procent (33 procent). Till varuhusgruppens försäljningsminskning bidrog förutom svängningen i det allmänna konjunkturläget också en kraftig försvagning av ryska rubeln, de mycket höga jämförelsesiffrorna för år 2008 i vilka också ingår försäljningen i Smolenskajavaruhuset som upphörde med sin verksamhet i Moskva i maj, samt en kraftig tillväxt i de baltiska varuhusen i början av år 2008. Den relativa bruttomarginalen för översiktsperioden minskade. Varuhusgruppens rörelseresultat minskade med 16,0 miljoner euro och uppgick till -14,5 miljoner euro (1,5 miljoner euro).

Lindex

Under översiktsperioden uppgick Lindex försäljning till 122,6 miljoner euro, dvs. 11 procent mindre än året innan (138,3 miljoner euro). Försäljningen i Finland minskade med 2 procent och i de övriga länderna med 13 procent. Svenska och norska kronan försvagades kraftigt vilket bidrog till försäljningsminskningen. Räknat i lokala valutor ökade Lindex försäljning med en procent, och Lindex ökade marknadsandelen på sitt huvudsakliga marknadsområde Sverige. Den relativa bruttomarginalen ökade betydligt. De fasta kostnaderna och avskrivningarna ökade när verksamheten expanderade. Lindex rörelseresultat var 0,2 miljoner euro (-1,2 miljoner euro).

Hobby Hall

Försäljningen för Hobby Hall minskade med 9 procent och uppgick till 43,1 miljoner euro (47,4 miljoner euro). Försäljningen minskade både i Finland och i utlandet, men däremot ökade den relativa bruttomarginalen för Hobby Hall något. Hobby Halls rörelseresultat blev bättre och uppgick till -1,7 miljoner euro (-2,1 miljoner euro). Resultatförbättringen beror i första hand på att den förlustbringande affärsverksamheten i Ryssland avslutades vid början av översiktsperioden.

Seppälä

Seppäläs försäljning minskade med 3 procent jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 34,7 miljoner euro (35,7 miljoner euro). Försäljningen i Finland var på samma nivå som året innan, och Seppäläs marknadsandel ökade. Försäljningen i utlandet minskade med 8 procent och dess andel av Seppäläs försäljning var 33 procent (35 procent). I Ryssland ökade försäljningen i rubel med 21 procent, medan försäljningen i Baltikum minskade betdyligt pga. konjunkturnedgången. I Baltikum minskade Seppäläs relativa bruttomarginal pga. stora rabatter. De fasta kostnaderna och avskrivningarna ökade snabbare än bruttomarginalens tillväxt beroende på Seppäläs snabba expansion. Seppäläs rörelseresultat minskade med 2,2 miljoner euro och uppgick till -2,8 miljoner euro (-0,6 miljoner euro).

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick i slutet av mars till 23,3 miljoner euro, jämfört med 17,1 miljoner euro vid motsvarande tidpunkt i fjol och 35,2 miljoner euro i slutet av år 2008.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid utgången av mars till 900,2 miljoner euro (1 014,6 miljoner euro), varav 834,6 miljoner euro (865,6 miljoner euro) var långfristigt. Vid utgången av år 2008 uppgick det räntebärande främmande kapitalet till 775,7 miljoner euro, varav 755,7 miljoner euro var långfristigt. Under översiktsperioden uppgick investeringarna till 39,6 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av mars till 201,8 miljoner euro, medan det året innan var 203,8 miljoner euro och 150,9 miljoner euro vid utgången av år 2008. Dividenden för år 2008, dvs. 38,0 miljoner euro, som bolagsstämman 17.3.2009 fattade beslut om, utbetalades den 2 april. I delårsrapporten har dividenden upptagits som vinstutdelning och skuld till aktieägarna. Soliditeten var 34,0 procent (26,9 procent) i slutet av mars. Vid utgången av år 2008 var soliditeten 39,0 procent. Skuldsättningsgraden (gearing) var vid utgången av mars 140,1 procent (197,4 procent). Vid utgången av år 2008 var skuldsättningsgraden 107,4 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 6,9 procent (8,3 procent vid utgången av år 2008). Koncernens sysselsatta kapital ökade med 5,5 miljoner euro jämfört med mars året innan och uppgick vid översiktsperiodens slut till 1 528,1 miljoner euro (1 466,8 miljoner euro vid utgången av år 2008).

INVESTERINGAR

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 39,6 miljoner euro (35,7 miljoner euro).

Varuhusgruppen

Stockmann öppnade den 13 februari 2009 ett nytt varuhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis i närheten av Moskvas centrum. Varuhusets totalyta är cirka 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet uppgår till cirka 12 miljoner euro varav 2,6 miljoner euro användes under översiktsperioden. Varuhusets verksamhet har startat väl.

I centrumvaruhuset i Helsingfors pågår omfattande utvidgnings- och förändringsprojekt. Varuhusets kommersiella lokaliteter byggs ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiellt bruk och genom nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för utvidgningen uppgår till omkring 250 miljoner euro. I anslutning till projektet har man dessutom utfört och fortsätter att utföra omfattande reparations- och saneringsåtgärder i den gamla fastigheten. De nya lokaliteterna tas i bruk stegvis. I mars 2009 öppnades nya restauranglokaler på 8:e våningen i varuhuset samt Skönhetens Värld på 7:e våningen. Nya underjordiska utrymmen för varuhantering öppnades också. Den nya parkeringsanläggningen öppnas i maj, och nya försäljningslokaliteter tas i bruk under år 2009. Arbetena utförs stegvis och beräknas vara slutförda före utgången av år 2010. Under översiktsperioden användes 12,3 miljoner euro i projektet.

Stockmann förvärvade år 2006 en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på ca 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaler. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Totalinvesteringen beräknas uppgå till cirka 185 miljoner euro. Projektets byggarbeten är i gång. Byggnaden beräknas stå färdig under sommaren 2010 och den kommersiella verksamheten inledas före utgången av år 2010. Uthyrningen av lokaler till utomstående aktörer framskrider planenligt. Under översiktsperioden användes 15,1 miljoner euro i projektet.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 31,3 miljoner euro.

Efter översiktsperioden öppnades en ny Stockmann Beauty-butik i Åbo i april.

Lindex

Under översiktsperioden öppnade Lindex två butiker i Sverige och Litauen samt en butik i Finland, Lettland, Tjeckien och Ryssland.

Franchising-samarbetspartnern öppnade två nya Lindexbutiker i Saudiarabien.

Lindex investeringar uppgick till sammanlagt 5,9 miljoner euro.

I april efter översiktsperioden öppnade Lindex två butiker i Finland och en butik i Ryssland.

Hobby Hall

Hobby Halls investeringar uppgick till sammanlagt 0,4 miljoner euro.

Seppälä

Under översiktsperioden öppnade Seppälä en butik i Ryssland, Lettland, Litauen och Ukraina och stängde en butik i Ryssland.

Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 1,9 miljoner euro.

I april efter översiktsperioden öppnade Seppälä en butik i Finland och en butik i Lettland.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till sammanlagt 0,1 miljon euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Stockmann har föravtal om att öppna ett varuhus i hyrda lokaliteter som för närvarande byggs i Ryssland i Jekaterinburg och i norra Moskva. På grund av konjunkturnedgången omvärderas dessa projekt och tidpunkten för dem. Föravtalet om att öppna ett varuhus i Litauens huvudstad Vilnius har hävts.

Lindex

Lindex fortsätter att expandera och räknar med att år 2009 öppna ungefär lika många nya butiker som år 2008. Lindex har ingått ett föravtal om att i höst öppna två butiker i Slovakien som blir Lindex och hela Stockmannkoncernens nyaste marknadsområde. Antalet franchisingbutiker i Mellanöstern ökar med omkring tio.

En modernisering av butikerna i Finland inleds under år 2009.

Hobby Hall

Hobby Halls förnyade näthandel kommer att tas i bruk under sommaren. Beslut har fattats om att stänga butiken på Tavastvägen i Helsingfors innan utgången av året. Integrationen av Hobby Hall i varuhusgruppen framskrider enligt planerna. Målet är att Hobby Hall sammanslås med varuhusgruppen från och med början av år 2010.

Seppälä

År 2009 öppnar Seppälä sammanlagt 8-12 nya butiker, av vilka hälften i Ryssland och hälften i de övriga länderna där Seppälä för tillfället har verksamhet.

BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

Stockmanns ordinarie bolagsstämma hölls den 17 mars 2009 i Helsingfors.

Dividend

Bolagsstämman beslöt att en dividend på 0,62 euro per aktie utbetalas för räkenskapsperioden 2008, dvs. 93 procent av resultatet per aktie. Därtill beviljade bolagsstämman styrelsen fullmakt att före den 31 december 2009, ifall bolagets ekonomiska läge tillåter, bestämma om att förutom den av ovannämnda bolagsstämman fastställda dividenden, dessutom utdela en dividend om högst 0,38 euro per aktie.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag att sju medlemmar inväljs i styrelsen, och valde i enlighet med utskottets förslag styrelsemedlemmarna minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, direktören för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Vid sitt konstituerande möte den 17 mars 2009 återvalde styrelsen Christoffer Taxell till ordförande och Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet återvalde styrelsen Christoffer Taxell och till övriga medlemmar Erkki Etola, Eva Liljeblom och Henry Wiklund.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Ändringar av bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att röstrestriktionen som ingår i paragraf 3 av bolagsordningen, och enligt vilken ingen får använda mer än en femtedel av rösterna representerade i bolagsstämman, avlägsnas. Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningens paragraf 5 ändras så att den övre åldersgränsen på 65 år för personer som inväljs som styrelsemedlemmar avlägsnas.

Ändring i villkoren för stamkundsoptionerna 2008

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ändra villkoren för stamkundsoptionerna för år 2008 så att teckningspriset för aktierna som tecknas på grundval av optionerna blir B-aktiens med omsättningens vägda medelkurs på Helsingforsbörsen under perioden 1.2.2009-28.2.2009, dvs. 11,28 euro. Enligt de villkor för stamkundsoptionerna som bolagsstämman godkände år 2008, var perioden för bestämmandet av teckningspriset 1.2.2008-29.2.2008. I övrigt förblir villkoren gällande optionsrätter oförändrade.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av mars till 683,5 miljoner euro (1 756,5 miljoner euro). Antalet aktieägare var över 43 000. Vid utgången av år 2008 var aktiestockens marknadsvärde 611,6 miljoner euro.

Under översiktsperioden var kursutvecklingen för Stockmannaktierna positivare än både för indexet OMX Helsingfors och för indexet OMX Helsingfors Cap. Vid utgången av mars var kursen för A-aktien 12,00 euro, medan den i slutet av år 2008 var 10,10 euro. Kursen för B-aktien var 10,38 euro, medan den i slutet av år 2008 var 9,77 euro.

Stockmann hade 26 582 049 aktier i serie A och 35 121 287 aktier i serie B 31.3.2009.

Vid utgången av mars 2009 ägde Stockmann 349 755 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,6 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,3 miljoner euro.

Den ordinarie bolagsstämman för år 2007 befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelsen av bolagets egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft fem år. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att förvärva egna aktier.

Personal

Under översiktsperioden har fokus legat på personalplanering och optimal användning av arbetstimmarna. Tack vare detta minskade medelantalet anställda vid koncernen med 744 personer och uppgick till 14 735. Omräknat till heltidsanställda minskade medelantalet anställda med 538 personer och uppgick till 11 108 personer.

Koncernens personalkostnader var 79,7 miljoner euro, jämfört med 85,1 miljoner euro året innan. Personalkostnadernas andel av omsättningen ökade och var 23 procent (21 procent).

Vid utgången av mars 2009 arbetade 7 893 personer i utlandet. I slutet av mars året innan var antalet anställda utomlands 8 247. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 52 procent (51 procent).

RISKFAKTORER

Det har inte skett några förändringar i riskfaktorerna efter styrelsens översikt i verksamhetsberättelsen den 13 februari 2009. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller konjunkturnedgångens inverkan på konsumenternas köpbeteende på Stockmanns marknadsområden samt ofullbordade rättegångsprocesser.

AB Lindex (publ) har en ofullbordad rättegångsprocess i den högsta rättsinstansen som gäller avdragsgillheten för Lindexkoncernens tyska bolags förluster på cirka 70 miljoner euro i den svenska beskattningen. Lindex har betalat de skatter och räntor som är föremål för tvisten, sammanlagt 23,8 miljoner euro, år 2008 och de har bokförts så att de ökar Lindex goodwill. Eventuella skatter och räntor som återbördas som resultat av rättegången bokförs via resultaträkningen.

Vidare har Lindex yrkat på en rättelse av beskattningen enligt prövning som gäller beskattningen i Tyskland åren 2004_2006. Värdet på rättelseyrkandet uppgår till cirka 32 miljoner euro. Skatteinverkan av detta krav har inte bokförts via resultaträkningen.

Stockmann inledde år 2008 en rättsprocess mot hyresvärdarna för Smolenskajavaruhuset i den internationella skiljedomstolen (ICAC) i Moskva. Stockmann krävde cirka 75 miljoner US dollar i skadestånd för den olagliga stängningen av varuhuset. Skiljedomstolen gav med sitt beslut 14.4.2009 Stockmann rätt, men minskade skadeståndsbeloppet till ca 7 miljoner dollar samt påförde hyresvärdarna Stockmanns rättegångskostnader. För att beslutet skall vinna laga kraft, måste det fastställas i allmänn domstol i Ryssland.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET

Konjunkturnedgången har snabbt och häftigt spridit sig till den globala ekonomin. Konsumtionsefterfrågan har försämrats på Stockmanns alla marknadsområden och det är alltjämt mycket svårt att förutspå hur efterfrågan kommer att utvecklas.

Det är sannolikt att alla Stockmanns marknadsområden fortfarande kommer att befinna sig i en recession under året och att tillväxten är negativ. Utvecklingen i Ryssland är till stor del beroende av energipriset.

Även under det andra kvartalet 2009 kommer försäljningssiffrorna att vara mindre än året innan både pga. den fortsatta svaga ekonomiska situationen och för att detaljhandelns försäljningsutveckling var snabb på alla marknader ännu under första halvåret 2008. Under slutet av året förväntas försäljningen relativt sett bli bättre jämfört med året innan eftersom den jämförs med fjolårets siffror som redan hunnit bli svagare. Stängningskostnaderna för Smolenskajavaruhuset i Moskva påverkade resultatet för andra kvartalet år 2008. Rörelsevinsten för det andra kvartalet uppskattas bli något mindre än året innan.

Stockmann har inlett åtgärder för att anpassa koncernen till förhållanden med mindre efterfrågan. Finansieringskostnaderna kommer att vara klart lägre än år 2008. Målet är att ha ett positivt kassaflöde efter nettoinvesteringar samt att bevara en god lönsamhetsnivå också under år 2009.

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTERINGEN

Delårsrapporten har upprättats enligt standarden IAS 34. Principerna för upprättandet av delårsrapporten och beräkningsmetoderna är de samma som i bokslutet för år 2008. Stockmannkoncernen har fr.o.m. 1.1.2009 tillämpat IAS 1 Presentation av bokslutet-standardens ändring och IFRS 8 Rörelsesegment standarden. I delårsrapporten presenteras en rapport över totalresultatet i enlighet med IAS 1 standardens ändring. De i koncernens delårsrapport presenterade verksamhetssegmenten i enlighet med IFRS 8 standarden är desamma som de tidigare presenterade affärssegmenten, vilka är beskrivna i bokslutet för år 2008. Siffrorna är oreviderade.

Balansräkning, koncernen, milj. euro 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 752,4 849,9 758,5 (hänvisning 1) Materiella anläggningstillgångar 614,7 494,2 587,5 (hänvisning 1)

    Placeringar som kan säljas6,66,66,6
    Långfristiga fordringar1,71,71,6
    Latenta skattefordringar4,75,34,5
Långfristiga tillgångar sammanlagt1 380,01 357,81 358,8
Kortfristiga tillgångar
    Omsättningstillgångar271,8286,2220,3
    Fordringar, räntebärande74,095,552,2
    Fordringar, räntefria89,3121,898,4
    Likvida medel23,317,135,2
Kortfristiga tillgångar sammanlagt458,4520,7406,2
Tillgångar sammanlagt1 838,41 878,51 765,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital625,7505,4689,1
Minoritetsintresse0,00,00,0
Eget kapital sammanlagt625,7505,4689,1
Långfristiga skulder, räntebärande834,6865,6755,7
Avsättningar2,22,62,0
Långfristiga skulder sammanlagt836,8868,2757,7
Latenta skatteskulder77,156,278,1
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande65,6149,020,0
Kortfristigta skulder, räntefria233,3299,7220,1
Kortfristiga skulder sammanlagt298,9448,7240,1
Eget kapital och skulder sammanlagt1 838,41 878,51 765,0
Soliditet, procent34,026,939,0
Nettoskuldsättningsgrad procent140,1197,4107,4
Kassaflöde från rörelsen,euro-1,53-1,362,90
Räntebärande främmande kapital, milj.802,9901,9688,2
euro Antal aktier vid periodens slut, 1000 61 703 56 094 61 703 st. Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.61 34655 72458 609
Antal aktier, utspädd 1000 st.61 34655 79858 609
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro683,51 756,5611,6
Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad, procent = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Kassaflödesanalys, koncernen, milj. euro 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008 Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat -23,8 -11,6 39,1 Justeringar

   Avskrivningar14,615,261,4
   Försäljningsvinster och -förluster-3,8-3,5
   från försäljning av bestående aktiva
   Räntekostnader och övriga finansiella6,611,651,7
   kostnader
   Ränteintäkter-1,7-0,3-1,6
   Skatter-3,1-2,232,7
   Övriga justeringar-0,2-2,4-1,4
Förändring av rörelsekapital
   Förändring av försäljningsfordringar-22,37,975,6
   och övriga fordringar
   Förändring av omsättningstillgångar-51,9-41,624,0
   Förändring av leverantörsskulder och-9,8-29,3-12,7
   övriga skulder
Betalda räntor och övriga finansiella-10,9-10,6-47,7
konstnader
Erhållna räntor0,80,20,8
Betalda skatter7,1-9,6-48,3
Nettokassaflöde från rörelsen-94,6-76,4170,1
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-45,6-38,9-181,1
immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från materialla 0,2 6,1 tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med -5,9 -18,9 likvida medel vid anskaffningstidpunkten
Investeringar i övriga placeringar0,0-0,1
Erhållna dividender0,10,00,1
Nettokassaflöde från investeringar-45,3-44,8-193,7
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission135,2
Förändring av kortfristiga lån18,281,4-30,1
ökning (+), minskning (-) Förändring av långfristiga lån 82,5 6,1 11,7 ökning (+), minskning (-)
Utbetalda dividender0,00,0-75,2
Nettokassaflöde från finansiering100,787,541,7
Förändring av likvida medel-39,2-33,718,1
Likvida medel vid periodens ingång35,233,233,2
Omräkningsdifferenser av likvida medel-0,10,1-2,2
Checkräkning med kredit vid periodens-0,7-14,6-14,6
ingång
Likvida medel23,317,135,2
Checkräkning med kredit vid periodens-28,1-32,1-0,7
utgång Likvida medel vid periodens utgång -4,9 -15,0 34,5

Resultaträkning koncernen, milj. euro 1-3/2009 1-3/2008 Förändr.% 1-12/2008

Omsättning353,2413,4-151,878,7
Övriga rörelseintäkter3,8-1004,2
Användning av material och-197,2-231,0-15-971,7
förnödenheter Kostnader för löner och -79,7 -85,1 -6 -350,5 anställningsförmåner
Avskrivningar-14,6-15,2-4-61,4
Övriga rörelsekostnader-83,7-88,5-5-377,4
Rörelsevinst (-förlust)-22,0-2,5777121,9
Finansiella intäkter och-4,8-11,3-57-50,1
kostnader
Vinst (förlust) före skatter-26,9-13,89571,7
Inkomstskatter3,12,2-32,7
Räkenskapsperiondes vinst-23,8-11,610539,1
(förlust)
Rapport över totalresultatet1-3/20091-3/2008Förändr.%1-12/2008
Periodens resultat-23,8-11,610539,1
Övrigt totalresultat
Periodens0,70,144314,4
omräkningsdifferenser Kassaflödesäkringar minskat -2,4 -2,0 18 1,1 med skatt Periodens totalresultat, -1,6 -1,9 -13 15,5 netto Periodens summa -25,4 -13,4 90 54,6 totalresultat Periodens summa totalresultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare-25,4-13,49054,6
Minoritetsdelägare0,00,00,0
Periodens summa-25,4-13,49054,6
totalresultat
Resultat/aktie, euro-0,39-0,210,67
Resultat/aktie, utspädd,-0,39-0,210,67
euro Rörelsevinst av omsättning, -6,2 -0,6 6,5 procent
Eget kapital/aktie, euro10,209,071211,24
Avkastning på eget kapital,4,813,96,1
glidande 12 mån. procent Avkastning på sysselsatt 6,9 10,7 8,3 kapital, glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, 11 108 11 646 -5 11 964 omräknat till heltidsanställda Investeringar 39,6 35,7 11 182,3

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

SEGMENTUPPGIFTER Rörelsesegmenten

Försäljning, milj. euro1-3/20091-3/2008Förändr.%1-12/2008
Varuhusgruppen224,5275,9-191,218,9
Lindex122,6138,3-11672,5
Hobby Hall43,147,4-9191,0
Seppälä34,735,7-3182,6
Ofördelat0,00,2-830,8
Koncernen424,8497,5-152 265,8
Omsättning, milj. euro1-3/20091-3/2008Förändr.%1-12/2008
Varuhusgruppen189,0232,7-191,025,9
Lindex98,6111,0-11540,2
Hobby Hall35,939,7-9159,6
Seppälä28,829,7-3151,9
Ofördelat0,80,41251,1
Koncernen353,2413,4-151 878,7
Rörelsevinst (förlust),1-3/20091-3/2008Förändr.%1-12/2008
milj. euro
Varuhusgruppen-14,51,5-1,06854,0
Lindex0,2-1,211458,7
Hobby Hall-1,7-2,1180,8
Seppälä-2,8-0,6-35914,6
Ofördelat-1,80,2-996-6,1
Elimineringar-1,4-0,3-3250,0
Koncernen-22,0-2,5786121,9
Investeringar,
brutto, milj. euro31.3.200931.3.2008Förändr.%31.12.2008
Varuhusgruppen31,326,120146,0
Lindex5,97,4-2025,2
Hobby Hall0,40,5-193,1
Seppälä1,91,5227,2
Ofördelat0,10,2-590,8
Koncernen39,635,711182,3
Tillgångar, milj. euro31.3.200931.3.2008Förändr.%31.12.2008
Varuhusgruppen766,4693,011704,0
Lindex820,71 000,2-18806,0
Hobby Hall90,2106,1-1590,4
Seppälä116,042,0176116,5
Ofördelat45,137,12248,1
Koncernen1 838,41 878,5-21 765,0

Uppgifter om marknadsområden

Försäljning, milj. euro1-3/20091-3/2008Förändr.%1-12/2008
Finland 1)237,8263,5-101,224,8
Sverige och Norge 2)103,0119,4-14575,2
Baltikum och Tjeckien 1)39,549,7-21211,7
Ryssland 3)44,564,9-31254,1
Koncernen424,8497,5-152,265,8
Finland, procent56,053,054,1
Utlandet, procent44,047,045,9
Omsättning, milj. euro1-3/20091-3/2008Förändr.%1-12/2008
Finland 1)200,1220,3-91,021,8
Sverige och Norge 2)81,995,5-14460,2
Baltikum och Tjeckien 1)33,242,3-21179,8
Ryssland 3)38,055,4-32217,0
Koncernen353,2413,4-151,878,7
Finland, procent56,753,354,4
Utlandet, procent43,346,745,6
Rörelsevinst, (-förlust)1-3/20091-3/2008Förändr.%1-12/2008
milj. euro
Finland 1)-6,82,9-33271,1
Sverige och Norge 2)0,50,6-1657,3
Baltikum och Tjeckien 1)-4,00,2-1 69310,7
Ryssland 3)-11,7-6,388-17,3
Koncernen-22,0-2,5793121,9
Finland, procent30,9-119,258,4
Utlandet, procent69,1219,241,6
1) Varuhusgruppen, Lindex,
Hobby Hall och Seppälä 2) Lindex 3) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall och Seppälä

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalAktie-Överkurs-Övriga
koncernen milj. eurokapital*fondfonder
Eget kapital 31.12.2007112,2186,044,1
Utdelning
Utnyttjade optioner
Periodens summa totalresultat
Eget kapital 31.3.2008112,2186,044,1
Eget kapital 31.12.2008123,4186,144,1
Utdelning
Försäljningsvinst /-förlust av
egna aktier Utnyttjade optioner Periodens summa totalresultat Eget kapital 31.3.2009 123,4 186,1 44,1 * innehåller aktieemission

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalFond förFonden för
säkrings-inbetalt
instru-frittOmräknings-
koncernen milj. euroment**kapitaldifferenser
Eget kapital 31.12.20070,50,00,0
Utdelning
Utnyttjade optioner
Periodens summa totalresultat-2,00,1
Eget kapital 31.3.2008-1,50,00,1
Eget kapital 31.12.20081,4124,1-6,7
Utdelning
Försäljningsvinst /-förlust av
egna aktier Utnyttjade optioner
Periodens summa totalresultat-2,40,7
Eget kapital 31.3.2009-1,0124,1-6,0
** minskad med latent skatteskuld
Kalkyl över ändringar
i eget kapitalMinori-
Ackumuleradetets-
koncernen milj. eurovinstmedelTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2007250,9593,80,0593,8
Utdelning-75,2-75,2-75,2
Utnyttjade optioner0,30,30,3
Periodens summa-11,5-13,40,0-13,4
totalresultat
Eget kapital 31.3.2008164,4505,40,0505,4
Eget kapital 31.12.2008216,8689,10,0689,1
Utdelning-38,0-38,0-38,0
Försäljningsvinst /--0,2-0,2-0,2
förlust av egna aktier
Utnyttjade optioner0,20,20,2
Periodens summa-23,8-25,4-25,4
totalresultat Eget kapital 31.03.2009 155,1 625,7 0,0 625,7

Ansvarsförbindelser, 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 koncernen, milj. euro Inteckningar i jordområden 201,7 1,7 1,7 och byggnader

Panter1,41,0
Ansvar för justering av32,529,2
momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar Koncernen 235,6 1,7 31,9 Hyreskontrakt för 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 affärslägen, milj. euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år144,0124,0143,2
Efter ett år490,0469,5478,9
Koncernen634,0593,4622,1
Avgifter för leasingavtal31.3.200931.3.200831.12.2008
Inom ett år1,11,11,1
Efter ett år1,10,80,9
Koncernen2,21,92,0
Derivativavtal, koncernen,31.3.200931.3.200831.12.2008
milj. euro Nominellt värde
Valutaderivativaten189,753,3204,4
Elderivaten3,52,5
Koncernen193,253,3206,9
Valutakurser
LandValuta31.3.200931.3.200831.12.2008
RysslandRUB45,032037,113041,2830
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,70960,69820,7083
LitauenLTL3,45283,45283,4528
SverigeSEK10,94009,397010,8700

Resultaträkning

per kvartal,Q1Q4Q3Q2
koncernen, milj. euro2009200820082008
Fortlöpande verksamhet
Omsättning353,2541,3440,8483,3
Övriga rörelseintäkter0,10,3-0,1
Användning av material och-197,2-273,5-224,7-242,6
förnödenheter Kostnader för löner och -79,7 -92,9 -82,3 -90,2 anställningsförmåner
Avskrivningar-14,6-14,2-13,2-18,7
Övriga rörelsekostnader-83,7-102,4-86,2-100,3
Rörelsevinst (-förlust)-22,058,434,631,4
Finansiella intäkter och-4,8-12,7-12,8-13,3
kostnader Vinst (förlust) före -26,9 45,7 21,8 18,1 skatter
Inkomstskatter3,1-25,8-6,2-2,9
Räkenskapsperiondes vinst-23,819,915,615,2
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund-0,390,340,270,27
Utspätt-0,390,340,270,27
Q1Q4Q3Q2
Försäljning, milj. euro2009200820082008
Varuhusgruppen224,5371,8264,8306,4
Lindex122,6175,6174,9183,8
Hobby Hall43,153,741,648,3
Seppälä34,751,550,145,2
Ofördelat0,00,20,20,2
Koncernen424,8652,8531,5583,9
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen189,0312,9223,1257,3
Lindex98,6141,0140,6147,6
Hobby Hall35,944,934,740,4
Seppälä28,842,841,737,6
Ofördelat0,8-0,30,60,4
Koncernen353,2541,3440,7483,3
Rörelsevinst, milj. euro
Varuhusgruppen-14,534,913,54,1
Lindex0,220,315,723,8
Hobby Hall-1,71,60,70,7
Seppälä-2,84,25,95,1
Ofördelat-1,8-3,3-0,7-2,2
Elimineringar-1,40,8-0,50,0
Koncernen-22,058,434,631,4

Resultaträkning

per kvartal,Q1Q4Q3Q2
koncernen, milj. euro2008200720072007
Fortlöpande verksamhet
Omsättning413,4483,9308,6294,2
Övriga rörelseintäkter3,80,09,7
Användning av material och-231,0-255,8-179,8-164,0
förnödenheter Kostnader för löner och -85,1 -73,2 -47,6 -52,6 anställningsförmåner
Avskrivningar-15,2-10,5-8,9-8,4
Övriga rörelsekostnader-88,5-73,7-50,0-55,1
Rörelsevinst (-förlust)-2,570,832,114,1
Finansiella intäkter och-11,3-4,3-0,5-0,8
kostnader Vinst (förlust) före -13,8 66,5 31,6 13,3 skatter
Inkomstskatter2,2-17,9-8,1-3,2
Räkenskapsperiondes vinst-11,648,623,510,2
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund-0,210,870,430,18
Utspätt-0,210,870,420,18
Q1Q4Q3Q2
Försäljning, milj. euro2008200720072007
Varuhusgruppen275,9400,4275,5261,0
Lindex138,368,1
Hobby Hall47,458,945,946,0
Seppälä35,751,245,443,5
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen497,5578,8367,0350,7
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen232,7336,9232,2219,6
Lindex111,054,7
Hobby Hall39,749,238,238,1
Seppälä29,742,537,836,1
Ofördelat0,40,70,50,4
Koncernen413,4483,9308,6294,2
Rörelsevinst, milj. euro
Varuhusgruppen1,546,925,711,5
Lindex-1,215,0
Hobby Hall-2,12,72,5-0,9
Seppälä-0,68,65,55,8
Ofördelat0,2-2,4-1,1-2,1
Elimineringar-0,30,0-0,5-0,1
Koncernen-2,570,832,114,1

1. TILLGÅNGAR

milj. euro31.3.200931.3.200831.12.2008
Anskaffningsutgift 1.1945,3813,8813,8
Omräkningsdifferens +/-3,00,7-21,0
Ökningar 1.1-31.1239,635,4181,6
Minskningar 1.1-31.12-0,5-1,8-29,0
Överföringar mellan posterna 1.1-31.30,00,0
Anskaffningsutgift 31.12987,5848,1945,4
Ackumulerade avskrivningar 1.1-245,7212,5212,5
Omräkningsdifferens +/--2,60,0-2,6
Avskrivningar på minskningar0,2-0,1-25,5
Räkenskapsperiodens avskrivning-14,615,261,4
Ackumulerade avskrivningar 31.12-262,7227,6245,7
Bokföringsvärde 1.1699,6601,3912,1
Bokföringsvärde 31.12724,8620,5699,6
Goodwill
milj. euro31.3.200931.3.200831.12.2008
Anskaffningsutgift 1.1646,5720,0720,0
Omräkningsdifferenser +/--4,13,6-94,6
Ökningar 1.1-31.120,223,8
Omräkningsdifferenser +/--0,2-2,8
Anskaffningsutgift 31.12642,3723,6646,5
Bokföringsvärde 1.1646,5720,0720,0
Bokföringsvärde 31.12642,3723,6646,5
Totalt1 367,11 344,11 346,1

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 24.4.2009 kl. 9.15 i Stockmanns kommande parkeringsanläggning, ingång via Helsingforsvaruhusets huvudingång, Alexandersgatan 52, varifrån guidning.

Tillbaka