STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2008

STOCKMANN Oyj Abp Kvartalsrapport 6.8.2008 kl. 12.45

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2008

STOCKMANNS RÖRELSEVINST FÖRBÄTTRADES BETYDLIGT, DE ÖKADE FINANSIERINGSKOSTNADERNA OCH KOSTNADSRESERVEN FÖR EN EVENTUELL STÄNGNING AV SMOLENSKAJAVARUHUSET I MOSKVA MINSKADE VINSTEN

Under andra kvartalet ökade Stockmanns försäljning med 66 procent och uppgick till 583,9 Me. Rörelsevinsten för motsvarande period mer än fördubblades och uppgick till 31,4 Me trots kostnadsreserveringen på 14 Me för en eventuell stängning av Smolenskajavaruhuset i Moskva. I januari-juni ökade Stockmannkoncernens försäljning med 50 procent och uppgick till 1 081,5 Me (722,4 Me år 2007). Koncernens rörelsevinst för januari-juni ökade och var 28,8 Me (22,3 Me). Nettofinansieringskostnaderna ökade på grund av Lindex-affären, och därför blev översiktsperiodens vinst lägre än föregående år och uppgick till 3,6 Me. Resultatet per aktie var 0,06 e (0,29 e). Koncernens resultatprognos för år 2008 är oförändrad trots den ökade osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i Norden och Baltikum. Målet är att vinsten för år 2008 skall vara bättre än året innan.

Nyckeltal4-64-61-61-6
20082007200820072007
Försäljningmilj.583,9350,71 081,5722,41 668,3
euro
Omsättningmilj.483,3294,2896,7605,61 398,2
euro
Rörelsevinstmilj.31,414,128,822,3125,2
euro
Resultat före skattmilj.18,113,34,321,4119,4
euro
Resultat/aktieeuro0,270,180,060,291,59
Eget kapital/aktieeuro--10,739,3410,66
Kassaflöde frånmilj.--26,92,2119,9
rörelseneuro
Nettoskuldsättningsgrad proc.--131,117,4146,9
Soliditetproc.--36,366,732,6
Antal aktier i medeltal tusen--55 85055 48655 606
Avkastning påproc.--12,216,312,1
sysselsatt kapital,
glidande 12 mån
FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 50 procent i januari-juni och uppgick till 1 081,5 miljoner euro (722,4 miljoner euro). Tillväxten uppkom till största delen till följd av att Lindex försäljningssiffror sammanslogs med Stockmannkoncernens försäljning, men också varuhusgruppens och Seppäläs försäljning ökade.

Försäljningen i Finland ökade med 9 procent och uppgick till 578,5 miljoner euro. Koncernens försäljning i utlandet uppgick till 503,0 miljoner euro och ökade med 164 procent. Försäljningsökningen i utlandet exklusive Lindex var 14 procent. Försäljningstillväxten i utlandet minskade på grund av att varuhuset i köpcentret Smolenskij Passage i Moskva stängdes tills vidare i maj till följd av ett olagligt förfarande från hyresvärdens sida. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning ökade från 26 procent till 47 procent.

De övriga rörelseintäkterna uppgick till 3,7 miljoner euro och kom från försäljningen av en obebyggd tomt.

Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet ökade med 173,1 miljoner euro och uppgick till 423,1 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 47,2 procent (41,3 procent). Den relativa bruttomarginalen för Hobby Hall och Seppälä förbättrades, och koncernens relativa bruttomarginal förbättrades även av att Lindex siffror sammanslogs med koncernens siffror. Rörelsekostnaderna ökade med 153,9 miljoner euro och avskrivningarna ökade med 16,5 miljoner euro.

Till översiktsperioden hänför sig kostnader på 1,3 miljoner euro på grund av att Smolenskajavaruhuset stängts, och därtill har av samma orsak en nedvärdering av omsättningstillgångar på 2,5 miljoner euro, en kostnadsreservering på 5,7 miljoner euro och en extra avskrivning på 4,5 miljoner euro gjorts i resultatet för andra kvartalet.

Under översiktsperioden ökade koncernens rörelsevinst med 6,5 miljoner euro och uppgick till 28,8 miljoner euro.

Nettofinansieringskostnaderna ökade med 23,7 miljoner euro och uppgick till 24,6 miljoner euro (0,9 miljoner euro). Nettofinansieringskostnaderna ökade väsentligt av kostnaderna för främmande kapital i anknytning till förvärvet av Lindex.

Översiktsperiodens resultat före skatt uppgick till 4,3 miljoner euro, dvs. 17,1 miljoner euro mindre än året innan. De direkta skatterna var 0,7 miljoner euro, dvs. 4,3 miljoner euro mindre än året innan. Översiktsperiodens vinst uppgick till 3,6 miljoner euro (16,3 Me).

Vinsten för andra kvartalet ökade och var 15,2 miljoner euro (10,2 Me).

Översiktsperiodens resultat per aktie var 0,06 euro (0,29 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,06 euro (0,29 euro). Det egna kapitalet per aktie uppgick till 10,73 euro (9,34 euro).

FÖRSÄLJNING OCH RESULTATUTVECKLING PER AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Under översiktsperioden ökade varuhusgruppens försäljning med 7 procent och uppgick till 582,3 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 4 procent. Försäljningen för utlandsverksamheten ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum samt av de nya Bestsellerbutikerna, men å andra sidan minskade den på grund av att Smolenskajavaruhuset i Moskva stängdes. Försäljningen för utlandsverksamheten ökade med 16 procent, och dess andel av gruppens försäljning var 30 procent (28 procent).

Den relativa bruttomarginalen för översiktsperioden minskade. Stängningen av Smolenskajavaruhuset belastar varuhusgruppens resultat med 14 miljoner euro. Därför minskade varuhusgruppens rörelsevinst som uppgick till 5,6 miljoner euro (19,3 miljoner euro).

Försäljningstillväxten på 17 procent under andra kvartalet jämfört med föregående år påverkades av att Galna Dagar-kampanjen i varuhusen i Finland inföll helt och hållet i april, medan den inföll i mars året innan. Efter avdrag för kostnaderna av stängningen av Smolenskajavaruhuset och den därmed sammanhängande kostnadsreserveringen var rörelsevinsten för andra kvartalet 4,1 miljoner euro (11,5 miljoner euro).

Lindex

Under översiktsperioden uppgick Lindex försäljning till 322,1 miljoner euro. Jämfört med pro forma-beräkningen för år 2007, som gjorts upp för motsvarande period, minskade försäljningen med en procent, vilket berodde på valutakursändringar. Kalkylerat i lokala valutor ökade försäljningen något. Lindex rörelsevinst var 22,6 miljoner euro. Rörelsevinsten belastades av avskrivningar och en kostnadsbokföring av engångskaraktär av omsättningstillgångarna i anknytning till förvärvet av Lindex, vilka uppgick till totalt 5,2 miljoner euro. Lindex rörelsevinst för motsvarande period året innan uppgick till 24,9 miljoner euro.

Rörelsevinsten för andra kvartalet ökade och uppgick till 23,8 miljoner euro, medan Lindex rörelsevinst för föregående år var 22,8 miljoner euro.

Hobby Hall

Hobby Halls försäljning minskade under översiktsperioden med 6 procent och uppgick till 95,8 miljoner euro (101,7 miljoner euro). Försäljningen minskade i både Finland och utlandet, men den relativa bruttomarginalen för Hobby Hall ökade. Hobby Halls rörelseresultat minskade med 1,9 miljoner och uppgick till -1,4 miljoner euro (0,5 miljoner euro). Det försvagade rörelseresultatet berodde på den minskade försäljningen och kostnaderna för att etablera den ryska verksamheten.

Hobby Halls försäljning ökade med fem procent under andra kvartalet och uppgick till 48,3 miljoner euro. Rörelsevinsten var 0,7 miljoner euro, medan rörelseresultatet för motsvarande period året innan var negativt (-0,9 Me).

Seppälä

Seppäläs försäljning ökade med 4 procent under översiktsperioden jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 80,9 miljoner euro. I Finland minskade försäljningen med 5 procent, men den ökade kraftigt i Ryssland till följd av nya butiker och en god jämförbar försäljningsökning. Försäljningen i utlandet ökade med 26 procent, och dess andel av Seppäläs försäljning steg till 33 procent (26 procent). Den relativa bruttomarginalen ökade. På grund av intensiva nyetableringar ökade de fasta kostnaderna och avskrivningarna snabbare än bruttomarginalen. Därför minskade Seppäläs rörelseresultat med 2,1 miljoner euro och uppgick till 4,5 miljoner euro (6,6 miljoner euro).

Under andra kvartalet ökade Seppäläs försäljning med 4 procent och uppgick till 45,2 miljoner euro. Rörelsevinsten var 5,1 miljoner euro, medan den för motsvarande tidpunkt året innan var 5,8 miljoner euro.

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

Vid utgången av juni uppgick de likvida medlen till 23,8 miljoner euro, medan de året innan uppgick till 20,2 miljoner euro och vid utgången av år 2007 till 33,2 miljoner euro.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid utgången av juni till 886,7 miljoner euro (110,6 miljoner euro), varav 759,8 miljoner euro (30,2 miljoner euro) var långfristigt. Vid utgången av år 2007 uppgick det räntebärande främmande kapitalet till 905,6 miljoner euro, varav 855,4 miljoner euro var långfristigt. I juni genomförde Stockmann en aktieemission på 137,4 miljoner euro till institutionella investerare. Med de medel som aktieemissionen gav avkortade Stockmann det långfristiga lån som tagits i anslutning till förvärvet av AB Lindex (publ). Under översiktsperioden uppgick investeringarna till 76,5 miljoner euro. Vid utgången av juni uppgick nettodriftskapitalet till 184,8 miljoner euro, medan det året innan var 224,8 miljoner euro och 193,9 miljoner euro vid utgången av år 2007. Den utbetalda dividenden var 75,2 miljoner euro.

Soliditeten försvagades sedan jämförelseperioden till följd av förvärvet av Lindex aktier och uppgick vid utgången av juni till 36,3 procent (66,7 procent). Vid utgången av år 2007 var soliditeten 32,6 procent. Nettoskuldsättningsgraden var vid utgången av juni 131,1 procent (17,4 procent). Vid utgången av år 2007 var nettoskuldsättningsgraden 146,9 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 12,2 procent (12,1 procent i slutet av år 2007). Koncernens sysselsatta kapital ökade med 913,9 miljoner euro jämfört med juni året innan och uppgick vid översiktsperiodens slut till 1 544,8 miljoner euro (1 499,4 miljoner euro vid utgången av år 2007).

FÖRVÄRVET AV LINDEX

Kammarrätten i Göteborg hävde i maj de positiva beslut som Lindex erhållit från länsrätten gällande avdragsgillheten i Sveriges beskattning under åren 2004/2005 och 2005/2006 för förluster på cirka 70 miljoner euro från Lindex-koncernens bolag i Tyskland. Lindex kommer att överklaga kammarrättens beslut till regeringsrätten. Enligt kammarrättens beslut bör Lindex återbetala 22,3 miljoner euro skatter och räntor till beskattaren. Den år 2007 uppgjorda preliminära anskaffningsutgiftskalkylen för Lindex har preciserats. Till följd av detta ökar skatten inklusive räntor som skall återbetalas koncernens affärsvärde med 22,3 miljoner euro, vilket inte inverkar på koncernens resultat.

NYA LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅL

Vid sitt strategimöte 18.6.2008 fastställde Stockmanns styrelse de strategiska riktlinjerna och de ekonomiska målen för Stockmannkoncernen för de följande fem åren. Under strategiperioden kommer koncernen att fortsätta sin starka lönsamma tillväxt såväl i Finland som på nuvarande och nya marknadsområden utanför Finland. Förvärvet av Lindex i slutet av år 2007 gav koncernen ett nytt starkt marknadsområde i Sverige och Norge och möjliggör samtidigt en snabb expansion av Lindex affärsverksamhet till nya marknadsområden, i synnerhet Ryssland. Integrationen av Lindex med Stockmannkoncernen har framskridit väl. Styrelsen bedömer att skalfördelarna av Lindex-integrationen stiger till cirka 12-15 miljoner euro per år inom 2-3 år. Merparten av detta uppnås genom en förbättrad bruttomarginal inom hela koncernen då Lindex inköpskontorsnätverk i Fjärran östern utnyttjas för hela koncernens behov.

Stockmannkoncernens långsiktiga mål fastställdes senast år 2006, innan förvärvet av Lindex. Den förnyade koncernens mål är att på alla sina marknadsområden uppnå en tillväxt som är snabbare än den genomsnittliga marknadstillväxten samt uppnå en 12 procents rörelsevinstmarginal och en 20 procents avkastning på sysselsatt kapital i slutet av strategiperioden år 2013. På grund av koncernens omfattande investeringsprogram är avkastningen på sysselsatt kapital lägre i början av perioden än under tidigare år.

Förvärvet av Lindex, som i början helt och hållet finansierades med lån, ändrade koncernens finansieringsstruktur betydligt. Det strategiska målet är att soliditeten skall uppgå till minst 40 procent.

Bolagets dividendpolicy är oförändrad trots den kraftiga tillväxten och det omfattande investeringsprogrammet. Målet är att utdela över hälften av den egentliga affärsverksamhetens vinst i dividend.

INVESTERINGAR

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 76,5 miljoner euro (63,9 miljoner euro).

Varuhusgruppen

De första helt nya lokaliteterna på cirka 500 kvadratmeter i anslutning till det omfattande utvidgnings- och ändringsprojektet i varuhuset i Helsingfors togs i bruk i början av maj. Enligt planen byggs varuhusets kommersiella lokaliteter ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till cirka 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för utvidgningen uppgår till omkring 190 miljoner euro. Arbetena uppskattas slutföras stegvis före hösten 2010. Under översiktsperioden var 28,9 miljoner euro bundet i projektet. Varuhusets nuvarande försäljningsyta överstiger redan betydligt nivån före inledandet av utvidgningsprojektet, och i fortsättningen kommer nya lokaliteter att tas i bruk stegvis. Det omfattande projektet har kunnat genomföras utan att påverka varuhusets lönsamhet.

Stockmann förvärvade år 2006 en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på cirka 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaler. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett fullskaligt, cirka 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Totalinvesteringarna beräknas uppgå till cirka 170 miljoner euro. Det slutgiltiga byggnadstillståndet beviljades i början av mars, och de egentliga byggarbetena har inletts. Enligt den målsatta tidsplanen färdigställs byggnaden före slutet av år 2009. Under översiktsperioden var 10,2 miljoner euro bundet i projektet.

I mars öppnade Stockmann en ny Nikebutik i Ryssland. Stockmann har nu sammanlagt sex Nikebutiker i Ryssland.

Stockmanns stamkundskort med kredit förnyades i Finland till ett internationellt MasterCard-kreditkort fr.o.m. april. I Lettland, där Stockmann tidigare inte haft ett stamkundskort med kredit, tas de nya korten i bruk i slutet av år 2008 och i Estland i början av år 2009. Kortreformen bygger på ett avtal mellan Stockmann och Nordea, enligt vilket finansieringen av stamkundskontona övertas av Nordea. Överföringen av kontona stärker Stockmanns balansräkning med cirka 65 miljoner euro i genomsnitt. I Ryssland lanserades i mars Stockmanns MasterCard- stamkundskort med kredit i samarbete med Citibank. Stockmann har sammanlagt cirka 1,5 miljoner stamkunder i Finland, Ryssland och Baltikum. Antalet konton med kredit i Finland och Estland är totalt dryga 600 000.

Varuhusgruppens investeringar var totalt 57,2 miljoner euro.

Lindex

Lindex investeringar uppgick till sammanlagt 14,9 miljoner euro. De hänför sig till öppnandet av nya och modernisering av befintliga butiker samt till den nya distributionscentralen i Göteborg, som togs i bruk vid årsskiftet och som verkat med full effekt sedan våren.

Under översiktsperioden öppnade Lindex två butiker i Sverige och Norge samt en butik i Estland, Litauen och Tjeckien. En butik stängdes i Sverige.

Hobby Hall

Hobby Halls investeringar uppgick till sammanlagt 1,0 miljon euro.

Seppälä

Under översiktsperioden öppnade Seppälä två butiker i Ryssland, två i Finland samt en butik i Litauen och Estland. Dessutom förnyades fem butiker i Finland enligt ett nytt butikskoncept och flyttades till bättre affärsplatser, och flaggskeppsbutiken i Forum i Helsingfors öppnades i moderniserat skick. En butik stängdes i Finland.

Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 2,8 miljoner euro.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till sammanlagt 0,5 miljoner euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Stockmann öppnar sitt femte Stockmannvaruhus i Moskva i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis som byggs i närheten av stadens centrum. Varuhuset kommer att ha en totalyta på cirka 8 000 kvadratmeter och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 12 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset i oktober 2008.

Stockmann har dessutom ingått ett avtal om att öppna ett fullskaligt varuhus i hyrda lokaliteter i ett köpcentrum som för närvarande byggs i Jekaterinburg i Ryssland. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 12 miljoner euro. Enligt planerna kommer varuhuset att öppnas på hösten 2009.

I början av år 2008 ingick Stockmann ett föravtal om att öppna ett sjätte Stockmannvaruhus i Moskva i hyrda lokaliteter. Försäljningsytan på varuhuset, som byggs i köpcentret Rostokino i norra Moskva, kommer att vara cirka 10 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 16 miljoner euro. Enligt de preliminära planerna kommer köpcentret att färdigställas i slutet av år 2009.

I mars ingick Stockmann ett föravtal om att hyra affärslokaler för ett varuhus i ett köpcentrum som ligger i anslutning till det nya allaktivitetscentret nära centrum av Litauens huvudstad Vilnius. Köpcentret färdigställs i slutet av år 2010. Stockmannvaruhusets totalyta kommer att vara cirka 13 000 kvadratmeter, och varuhuset är en av ankarhyresgästerna i köpcentret.

Varuhusgruppen fortsätter med nyetableringar av Stockmann Beauty-butiker i Finland samt av Nike- och Bestsellerbutiker i Ryssland.

Lindex

Lindex öppnar sin första ryska butik i S:t Petersburg i augusti 2008. Målet är att öppna fler butiker i Ryssland i slutet av året. Dessutom har Lindex ingått avtal om att öppna ytterligare tre butiker i Norge, två butiker i Finland och en butik i Sverige under året. Målet är att även öppna fler butiker i Baltikum i år.

Lindex har med företaget Delta International Establishment ingått ett franchisingavtal om att utvidga butikskedjan till Mellanöstern. Denna franchisingpartner gör butiksinvesteringar, anställer personal och ansvarar för hela detaljförsäljningsverksamheten. Avsikten är att öppna den första butiken i september 2008 i Saudiarabien och ytterligare sex butiker före utgången av året. Lindex planerar att inom fem år öppna sammanlagt 50 butiker i Saudiarabien, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Egypten.

Lindex mål är att under åren 2008-2009 öppna 20-25 nya butiker per år, varav hälften öppnas i de nordiska länderna och hälften på de nya marknadsområdena.

Hobby Hall

Det förnyade kassasystemet och telefonsystemet, vilka bidrar till att förbättra Hobby Halls kundservice, tas i bruk på hösten. Hobby Halls förnyade nätbutik testas under sommaren och tas i bruk därefter.

I början av hösten kommer Hobby Halls huvudkontor att flyttas till hyrda lokaliteter i ett nytt kontorshus i Kottby i Helsingfors.

Seppälä

Enligt planerna expanderar Seppäläs och Stockmannkoncernens verksamhet ytterligare till ett nytt land i september då Seppälä öppnar sin första butik i Ukraina. Seppälä öppnar i år ytterligare 11 butiker; fem i Ryssland, tre i Finland, två i Estland och en i Lettland.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick vid utgången av juni till 1 511,4 miljoner euro (1 776,8 miljoner euro). Vid utgången av år 2007 var aktiestockens marknadsvärde 1 659,8 miljoner euro.

Under översiktsperioden var kursutvecklingen för Stockmannaktierna positivare än både för indexet OMX Helsinki och för indexet OMX Helsinki Cap. Vid utgången av juni var kursen för A-aktien 24,42 euro, medan den i slutet av år 2007 var 29,50 euro. Kursen för B-aktien var 24,55 euro, medan den i slutet av år 2007 var 29,66 euro.

Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades i maj sammanlagt 364 B-aktier i Stockmann Oyj Abp. Aktierna registrerades i handelsregistret 26.6.2008, och de blev föremål för offentlig handel på OMX Nordiska Börsen i Helsingfors tillsammans med de gamla aktierna 27.6.2008. På grund av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 728 euro.

Ordinarie bolagsstämman år 2008 befullmäktigade styrelsen att fatta beslut om aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier i en eller flera rater i enlighet med 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen. Styrelsen befullmäktigades att besluta om antalet emitterade A- och B-aktier. Med stöd av denna fullmakt kan det totala antalet emitterade aktier dock vara högst 15 000 000. Aktieemissionen och emissionen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras antingen enligt aktieägarnas företrädesrätt till aktier eller med avvikelse därifrån (riktad emission). Med stöd av fullmakten har styrelsen rätt att besluta om alla villkor för aktieemissionen och emissionen av särskilda rättigheter i enlighet med 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen. Fullmakten är i kraft i högst tre år.

I enlighet med den av bolagsstämman beviljade fullmakten fattade styrelsen beslut om en riktad aktieemission som genomfördes 23.6.2008 och som omfattade 5 609 360 nya aktier. I emissionen tecknades 2 456 424 A-aktier i Stockmann Oyj Abp och 3 152 936 B-aktier i Stockmann Oyj Abp. 438 618 tecknade A-aktier ändrades till B-aktier. Till följd av teckningarna och ändringarna registrerades 2 017 806 A-aktier och 3 591 554 B-aktier i handelsregistret 27.6.2008, och de blev föremål för offentlig handel på OMX Nordiska Börsen i Helsingfors tillsammans med de gamla aktierna 27.6.2008.

Till följd av ovan nämnda registreringar steg Stockmanns aktiekapital till 123 406 672 euro. Den 30.6.2008 hade Stockmann 26 582 049 aktier i serie A och 35 121 287 aktier i serie B.

Vid utgången av juni 2008 ägde Stockmann 364 321 egna B-aktier. De utgjorde 0,6 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Deras anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,5 miljoner euro.

Ordinarie bolagsstämman år 2007 befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelsen av bolagets egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft fem år. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att förvärva egna aktier.

ANTALET ANSTÄLLDA

Under översiktsperioden uppgick antalet anställda i koncernen i medeltal till 15 637, vilket är 5 202 fler än under jämförelseperioden. Antalet anställda ökade i synnerhet till följd av förvärvet av Lindex i december. Därtill ökade antalet anställda i varuhusen och butikerna i Finland och i utlandet stadigt. Omräknat till heltidsanställda ökade medelantalet anställda med 3 444 personer och uppgick till 11 811 personer.

Vid utgången av juni 2008 arbetade 8 313 personer i utlandet. Vid utgången av juni året innan arbetade 3 976 personer i utlandet. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 53 procent (37 procent).

RISKFAKTORER

De i delårsrapporten för tre månader 24.4.2008 presenterade kortsiktiga riskfaktorerna, som gällde tvisten om hyresförhållandets giltighet i fråga om Smolenskajavaruhuset och nuläget för överklagandet av avdragsgillheten för de förluster som Lindex-koncernens tyska bolag gjort, har beskrivits ovan i denna delårsrapport. En ny riskfaktor är höjda byggkostnader och en snabbt ökande inflation. Till övriga delar har inga ändringar inträffat i riskfaktorerna efter den översikt som styrelsen presenterade i sin verksamhetsberättelse 7.2.2008.

Lindex har i Tyskland en pågående rättegång som gäller beskattningen i Tyskland åren 2004-2006. Nettovärdet på Lindex rättelseyrkande gällande beskattningen enligt prövning uppgår till cirka 32 miljoner euro. Skatteinverkan av detta har inte bokförts via resultaträkningen.

Stockmann har inlett en rättsprocess mot hyresvärdarna för Smolenskajavaruhuset i Moskvas internationella skiljedomstol (ICAC). Stockmann kräver cirka 75 miljoner US dollar i skadestånd för den olagliga stängningen av varuhuset.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET

Under den senaste tiden har osäkerheten ökat kraftigt i världsekonomin samt på finans- och aktiemarknaden. Inflationen har ökat främst till följd av högre priser på energi och livsmedel. På Stockmannkoncernens marknadsområden i de nordiska och baltiska länderna har konsumenternas minskade förtroende i viss mån återspeglats i en långsammare konsumtionsefterfrågan. I Ryssland däremot har ekonomin och konsumtionsefterfrågan vuxit som tidigare. Ökningen av konsumtionsefterfrågan förväntas fortsätta, men den blir långsammare i de nordiska och baltiska länderna än i början av året. Tillväxten kommer att vara kraftigare i Ryssland än på dessa marknader.

Lindex är en del av Stockmannkoncernen under hela år 2008. Detta innebär en kraftig ökning av koncernens försäljning. Koncernens försäljning beräknas uppgå till närapå 2,4 miljarder euro år 2008, i fall Smolenskajavaruhuset i Moskva som stängdes på grund av en hyrestvist i maj inte kan öppnas på nytt.

Rörelsevinsten för tredje kvartalet uppskattas bli bättre än året innan. Konsumtionsefterfrågans utveckling under slutet av året inverkar väsentligt på försäljningen och resultatet för hela året. Rörelsevinsten för år 2008 förväntas öka. Även om koncernens finansiella kostnader i och med förvärvet av Lindex ökar betydligt, är målet fortsättningsvis, att vinsten för år 2008 är bättre än året innan.

PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDET AV DELÅRSRAPPORTEN

Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34-standarden. De använda principerna för upprättandet och kalkylmetoderna är de samma som i bokslutet för år 2007. Siffrorna är oreviderade.

Balansräkning, koncernen, milj. euro 30.6.08 30.6.07 31.12.07 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 865,5 11,2 844,5 (hänvisning 1.2) Materiella anläggningstillgångar 516,1 392,0 476,8 (hänvisning 1.2)

    Placeringar som kan säljas6,66,56,5
    Långfristiga fordringar1,71,7
    Latenta skattefordringar5,32,55,3
Långfristiga tillgångar sammanlagt1 395,3412,11 334,8
Kortfristiga tillgångar
    Omsättningstillgångar231,6156,2244,4
    Fordringar, räntebärande63,498,598,8
    Fordringar, räntefria100,693,5112,5
    Likvida medel23,820,233,2
Kortfristiga tillgångar sammanlagt419,4368,5488,9
Tillgångar sammanlagt1 814,6780,61 823,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital658,1520,3593,8
Minoritetsintresse0,00,00,0
Eget kapital sammanlagt658,1520,3593,8
Långfristiga skulder, räntebärande759,830,2855,4
Avsättningar2,55,3
Långfristiga skulder sammanlagt762,330,2860,7
Latenta skatteskulder56,626,257,3
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande126,980,450,1
Kortfristigta skulder, räntefria210,8123,5261,7
Kortfristiga skulder sammanlagt337,7203,8311,8
Eget kapital och skulder sammanlagt1 814,6780,61 823,7
Soliditet, procent36,366,732,6
Nettoskuldsättningsgrad procent131,117,4146,9
Kassaflöde från rörelsen,euro0,480,042,16
Räntebärande främmande kapital, milj.799,5-8,1773,6
euro Antal aktier vid periodens slut, 1000 st. 61 703 56 094 56 094 Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.55 85055 48655 606
Antal aktier, utspädd 1000 st.55 85055 75255 815
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro1 511,41 776,81 659,8
Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad, procent = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital sammanlagt

Räntebärande nettoskuld = räntebärande främmande kapital - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Kassaflödesanalys, koncernen, milj. euro 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007 Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat 3,6 16,3 88,4 Justeringar

    Avskrivningar34,017,536,9
    Försäljningsvinster och -förluster-3,7
    från försäljning av bestående aktiva
    Räntekostnader och övriga finansiella25,11,57,0
    kostnader
    Ränteintäkter-0,5-0,6-1,3
    Skatter0,75,031,1
    Övriga justeringar3,61,31,2
Förändring av rörelsekapital
     Förändring av försäljningsfordringar64,20,4-11,0
     och övriga fordringar
     Förändring av omsättningstillgångar6,1-1,2-12,5
     Förändring av leverantörsskulder och-46,2-26,38,8
     övriga skulder
Betalda räntor-27,3-0,8-6,5
Erhållna räntor0,20,51,3
Betalda skatter-32,9-11,6-23,5
Nettokassaflöde från rörelsen26,92,2119,9
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-80,7-62,2-113,2
immateriella tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med -8,3 -852,5 likvida medel vid anskaffningstidpunkten
Investeringar i övriga placeringar-0,2
Överlåtelseintäkter från materialla5,5
tillgångar
Erhållna dividender0,10,10,1
Nettokassaflöde från investeringar-83,6-62,1-965,6
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission135,55,85,8
Förändring av kortfristiga lån70,567,335,5
ökning (+), minskning (-) Förändring av långfristiga lån -93,0 20,0 835,6 ökning (+), minskning (-)
Utbetalda dividender-75,2-72,1-72,1
Nettokassaflöde från finansiering37,821,0804,8
Förändring av likvida medel-18,8-38,9-40,9
Likvida medel vid periodens ingång33,259,259,2
Omräkningsdifferenser av likvida medel0,10,4
Checkräkning med kredit vid periodens-14,6
ingång
Likvida medel23,859,233,2
Checkräkning med kredit vid periodens-23,7-14,6
utgång Likvida medel vid periodens utgång 0,1 20,2 18,6

ResultaträkningFörändr.
koncernen, milj. euro1-6/20081-6/2007procent1-12/2007
Omsättning896,7605,6481 398,2
Övriga rörelseintäkter3,79,7
Användning av material och-473,6-355,633-791,2
förnödenheter Kostnader för löner och -175,3 -103,3 70 -224,1 anställningsförmåner
Avskrivningar-34,0-17,594-36,9
Övriga rörelsekostnader-188,8-106,977-230,6
Rörelsevinst (-förlust)28,822,329125,2
Finansiella intäkter och-24,6-0,9-5,7
kostnader
Vinst (förlust) före skatter4,321,4-80119,4
Inkomstskatter-0,7-5,0-31,1
Räkenskapsperiondes vinst3,616,3-7888,4
(förlust)
Resultat/aktie, euro0,060,291,59
Resultat/aktie, utspädd, euro0,060,291,58
Rörelsevinst av omsättning,3,23,79,0
procent
Eget kapital/aktie, euro10,739,341510,66
Avkastning på eget kapital,12,913,6-515,2
glidande 12 mån. procent Avkastning på sysselsatt 12,2 16,3 -25 12,1 kapital, glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat 11 811 8 367 41 8 979 till heltidsanställda Investeringar 76,5 63,9 20 977,4

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, milj. euro 1-6/2008 1-6/2007 Förändr. 1-12/2007 procent

Varuhusgruppen582,3542,271 218,1
Lindex322,168,1
Hobby Hall95,8101,7-6206,5
Seppälä80,978,14174,7
Ofördelat0,40,4-60,8
Koncernen1 081,5722,4501 668,3
Omsättning, milj. euro1-6/20081-6/2007Förändr.1-12/2007
procent
Varuhusgruppen490,0455,971 025,0
Lindex258,654,7
Hobby Hall80,084,4-5171,7
Seppälä67,364,84145,1
Ofördelat0,80,51,7
Koncernen896,7605,6481 398,2
Rörelsevinst (förlust),1-6/20081-6/2007Förändr.1-12/2007
milj. europrocent
Varuhusgruppen5,619,3-7191,8
Lindex22,615,0
Hobby Hall-1,40,5-3725,7
Seppälä4,56,6-3220,7
Ofördelat-2,0-4,0-49-7,5
Elimineringar-0,4-0,2-0,7
Koncernen28,822,329125,2
Investeringar,
brutto, milj. euro30.6.200830.6.2007Förändr.31.12.2007
procent
Varuhusgruppen57,256,61111,5
Lindex14,9853,1
Hobby Hall1,01,4-273,5
Seppälä2,85,6-499,3
Ofördelat0,50,387
Koncernen76,563,920977,4
Tillgångar, milj. euro30.6.200830.6.2007Förändr.31.12.2007
procent
Varuhusgruppen623,9594,65652,4
Lindex1 012,6992,9
Hobby Hall94,3107,7-12102,7
Seppälä44,040,3944,7
Ofördelat39,838,1530,9
Koncernen1 814,6780,61321 823,7
Skulder räntefria,30.6.200830.6.2007Förändr.31.12.2007
milj. europrocent
Varuhusgruppen78,189,9-13125,9
Lindex100,0100,8
Hobby Hall15,021,2-2914,5
Seppälä6,99,3-2511,5
Ofördelat69,829,371,7
Koncernen269,9149,780324,3

Marknadsområden Förändr.

Försäljning, milj. euro1-6/20081-6/2007procent1-12/2007
Finland 1)578,5531,891 171,5
Sverige och Norge 2)277,359,5
Baltikum och Tjeckien 1)102,188,515194,1
Ryssland 3)123,6102,121243,2
Koncernen1 081,5722,4501 668,3
Finland, procent53,573,670,2
Utlandet, procent46,526,429,8
Förändr.
Omsättning, milj. euro1-6/20081-6/2007procent1-12/2007
Finland 1)482,6443,19977,6
Sverige och Norge 2)221,847,5
Baltikum och Tjeckien 1)86,875,215165,0
Ryssland 3)105,687,321208,0
Koncernen896,7605,6481 398,2
Finland, procent53,873,269,9
Utlandet, procent46,226,830,1
Förändr.
Rörelsevinst, (-förlust)1-6/20081-6/2007procent1-12/2007
milj. euro
Finland 1)24,624,3196,3
Sverige och Norge 2)22,914,4
Baltikum och Tjeckien 1)3,97,0-4421,1
Ryssland 3)-22,6-9,0150-6,6
Koncernen28,822,329125,2
Finland, procent85,4109,176,9
Utlandet, procent14,6-9,123,1
Förändr.
Investeringar,30.6.200830.6.2007procent31.12.2007
brutto, milj. euro
Finland 1)45,533,53680,2
Sverige och Norge 2)12,2847,0
Baltikum och Tjeckien 1)3,11,21535,1
Ryssland 3)15,729,2-4645,0
Koncernen76,563,920977,4
Finland, procent59,552,48,2
Utlandet, procent40,547,691,8
Förändr.
Tillgångar, milj. euro30.6.200830.6.2007procent31.12.2007
Finland 1)571,4535,67585,2
Sverige och Norge 2)994,0975,7
Baltikum och Tjeckien 1)72,372,9-175,8
Ryssland 3)176,9172,13187,0
Koncernen1 814,6780,61321 823,7
Finland, procent31,568,632,1
Utlandet, procent68,531,467,9
1) Varuhusgruppen, Lindex,
Hobby Hall och Seppälä 2) Lindex 3) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalAktie-Överkurs-Övriga
koncernen milj. eurokapital*fondfonder
Eget kapital 31.12.2006111,7183,444,1
Teckningar med optionsbevis0,52,6
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder0,0
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 30.6.2007112,2186,244,1
Eget kapital 31.12.2007112,2186,044,1
Teckningar med optionsbevis0,0
Nyemission11,2
Aktiearvoden
Säkring av kassaflöde
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser-0,2
Periodens resultat
Eget kapital 30.6.2008123,4186,043,9
* innehåller aktieemission

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalFond förFonden för
verkligtinbetaltOmräknings-
fritt
koncernen milj. eurovärde**kapitaldifferenser
Eget kapital 31.12.20060,00,00,0
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden
Överföring till övriga fonder
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser0,0
Periodens resultat
Eget kapital 30.6.20070,00,00,1
Eget kapital 31.12.20070,50,00,0
Teckningar med optionsbevis
Nyemission124,3
Aktiearvoden
Säkring av kassaflöde-0,2
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser-0,1-0,1
Periodens resultat
Eget kapital 30.6.20080,2124,3-0,1
** minskad med latent skatteskuld
Kalkyl över ändringar
i eget kapitalMinori-
Ackumuleradetets-
koncernen milj. eurovinstmedelTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2006232,3571,60,0571,6
Teckningar med3,13,1
optionsbevis
Aktiearvoden0,20,40,4
Överföring till övriga0,00,0
fonder Optionernas 0,9 0,9 0,9 kostnadskorrigering
Utdelning-72,1-72,1-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,00,0
Periodens resultat16,316,30,016,3
Eget kapital 30.6.2007177,7520,30,0520,3
Eget kapital 31.12.2007250,9593,80,0593,8
Teckningar med0,00,0
optionsbevis
Nyemission135,5135,5
Aktiearvoden0,10,10,1
Säkring av kassaflöde-0,2-0,2
Optionernas0,80,80,8
kostnadskorrigering
Utdelning-75,2-75,2-75,2
Omräkningsdifferenser-0,4-0,4
Periodens resultat3,63,60,03,6
Eget kapital 30.6.2008180,3658,10,0658,1

Ansvarsförbindelser, 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007 koncernen, milj. euro Inteckningar i jordområden 1,7 1,7 1,7 och byggnader

Borgensförbindelser1,5
Panter0,1
Koncernen1,73,21,8
Hyreskontrakt för30.6.200830.6.200731.12.2007
affärslägen, milj. euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år96,768,3124,6
Efter ett år466,8337,8449,3
Koncernen563,5406,1573,8
Avgifter för leasingavtal30.6.200830.6.200731.12.2007
Inom ett år1,31,01,4
Efter ett år1,11,01,3
Koncernen2,42,02,8
Derivativavtal, koncernen,30.6.200830.6.200731.12.2007
milj. euro Nominellt värde
Valutaderivativaten325,567,8
Elderivaten3,21,5
Koncernen328,769,3
Valutakurser
LandValuta30.6.200830.6.200731.12.2007
RysslandRUB36,947734,807035,9860
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,70470,69630,6964
LitauenLTL3,45283,45283,4528
SverigeSEK9,47039,4415

Resultaträkning

per kvartal,Q2Q1Q4Q3
koncernen, milj. euro2008200820072007
Fortlöpande verksamhet
Omsättning483,3413,4483,9308,6
Övriga rörelseintäkter-0,13,80,09,7
Användning av material och-242,6-231,0-255,8-179,8
förnödenheter Kostnader för löner och -90,2 -85,1 -73,2 -47,6 anställningsförmåner
Avskrivningar-18,7-15,2-10,5-8,9
Övriga rörelsekostnader-100,3-88,5-73,7-50,0
Rörelsevinst (-förlust)31,4-2,570,832,1
Finansiella intäkter och-13,3-11,3-4,3-0,5
kostnader Vinst (förlust) före 18,1 -13,8 66,5 31,6 skatter
Inkomstskatter-2,92,2-17,9-8,1
Räkenskapsperiondes vinst15,2-11,648,623,5
(förlust) av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst (förlust) av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 15,2 -11,6 48,6 23,5 (förlust) Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,27-0,210,870,43
Utspätt0,27-0,210,870,42
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro Grund Utspätt Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,27-0,210,870,43
Utspätt0,27-0,210,870,42
Q2Q1Q4Q3
Försäljning, milj. euro2008200820072007
Varuhusgruppen306,4275,9400,4275,5
Lindex183,8138,368,1
Hobby Hall48,347,458,945,9
Seppälä45,235,751,245,4
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen583,9497,5578,8367,0
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen257,3232,7336,9232,2
Lindex147,6111,054,7
Hobby Hall40,439,749,238,2
Seppälä37,629,742,537,8
Ofördelat0,40,40,70,5
Koncernen483,3413,4483,9308,6
Rörelsevinst, milj. euro
Varuhusgruppen4,11,546,925,7
Lindex23,8-1,215,0
Hobby Hall0,7-2,12,72,5
Seppälä5,1-0,68,65,5
Ofördelat-2,20,2-2,4-1,1
Elimineringar0,0-0,30,0-0,5
Koncernen31,4-2,570,832,1

Resultaträkning

per kvartal,Q2Q1Q4Q3
koncernen, milj. euro2007200720062006
Fortlöpande verksamhet
Omsättning294,2311,4389,6281,1
Övriga rörelseintäkter0,40,0
Användning av material och-164,0-191,6-215,6-166,1
förnödenheter Kostnader för löner och -52,6 -50,8 -57,9 -44,2 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,4-9,1-7,9-7,9
Övriga rörelsekostnader-55,1-51,7-58,1-43,0
Rörelsevinst (-förlust)14,18,250,519,8
Finansiella intäkter och-0,8-0,2-0,50,5
kostnader Vinst (förlust) före 13,3 8,0 50,1 20,4 skatter
Inkomstskatter-3,2-1,9-12,3-5,0
Räkenskapsperiondes vinst10,26,137,815,4
(förlust) av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst (förlust) av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 10,2 6,1 37,8 15,4 (förlust) Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,180,110,700,29
Utspätt0,180,110,690,28
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund-0,01
Utspätt-0,01
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,180,110,700,28
Utspätt0,180,110,680,28
Q2Q1Q4Q3
Försäljning, milj. euro2007200720062006
Varuhusgruppen261,0281,2363,4249,0
Lindex
Hobby Hall46,055,655,545,5
Seppälä43,534,645,340,2
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen350,7371,7464,4334,9
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen219,6236,3305,5209,8
Lindex
Hobby Hall38,146,246,137,8
Seppälä36,128,737,533,2
Ofördelat0,40,10,50,2
Koncernen294,2311,4389,6281,1
Rörelsevinst, milj. euro
Varuhusgruppen11,57,844,313,1
Lindex
Hobby Hall-0,91,53,42,1
Seppälä5,80,87,35,4
Ofördelat-2,1-1,8-3,8-0,9
Elimineringar-0,10,0-0,60,1
Koncernen14,18,250,619,8
1. TILLGÅNGAR
milj. euro30.6.200830.6.2007 31.12.2007
Anskaffningsutgift 1.1813,8551,7551,7
Omräkningsdifferens +/--0,8-0,70,0
Företagsförvärv 1.1-30.60,0154,7
Omräkningsdifferens +/--0,2
Ökningar 1.1-30.676,263,9125,9
Minskningar 1.1-30.6-2,3-1,1-18,4
Anskaffningsutgift 30.6/31.12886,9613,9813,8
Ackumulerade avskrivningar 1.1212,5193,2193,2
Omräkningsdifferens +/--0,20,30,0
Avskrivningar på minskningar-0,6-0,3-17,6
Räkenskapsperiodens avskrivning34,017,536,9
Ackumulerade avskrivningar 30.6/31.12245,6210,8212,5
Bokföringsvärde 1.1601,3358,5358,5
Bokföringsvärde 30.6 och 31.12641,3403,1601,3
Goodwill
milj. euro30.6.200830.6.200731.12.2007
Anskaffningsutgift 1.1720,0
Företagsförvärv 1.1-30.6721,7
Omräkningsdifferenser +/--2,2-1,7
Ökningar 1.1-30.622,5
Anskaffningsutgift 30.6/31.12740,3720,0
Bokföringsvärde 1.1720,0
Bokföringsvärde 30.6 och 31.12740,3720,0
Totalt1 381,6403,11 321,3

2. FÖRVÄRVADE AFFÄRSVERKSAMHETER, 2007 Förvärvandet av Lindex, precisering av den preliminära anskaffningsutgiftskalkylen per 30.6.2008 Förvärvade bolag

Milj. euroRedovisadeVerkligaBokförings-
värden förevärdenvärden
förvärvetbokfördaefter
vidförvärvet
förvärvet
Immateriella tillgångar
   Varumärken18,478,296,6
   Hyresrätter0,00,0
   Kundrelationer2,42,4
   Leverantörsrelationer4,34,3
   ADB-program10,310,3
   Goodwill7,6-7,60,0
Materiella anläggningstillgångar41,141,1
Övriga finansiella tillgångar2,62,6
Latent skattefordran3,03,0
Omsättningstillgångar72,64,276,8
Försäljnings och andra fordringar14,614,6
Likvida medel9,09,0
Tillgångar sammanlagt179,281,5260,8
Latent skatteskuld1,725,026,7
Pensionsåtaganden3,43,4
Avsättningar2,52,5
Checkräkning med kreditlimit29,029,0
Övriga skulder69,922,392,2
Skulder sammanlangt106,547,3153,8
Nettotillgångar72,734,2107,0
Anskaffningsutgift851,1
Goodwill744,2744,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 6.8.2008 kl. 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka