STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.9.2003

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 28.10.2003, kl. 12.00

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.9.2003

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 7,8 procent och uppgick till 1 196,1 Me (1 109,6 Me år 2002). Vinsten före extraordinära poster ökade med 5,7 Me och uppgick till 39,4 Me (33,7 Me). Resultatet för koncernens ordinarie affärsverksamhet var en aning mindre än året innan. Resultatet för årets tredje kvartal var bättre än under jämförelseperioden, speciellt varuhusgruppens resultat utvecklades positivt. Resultatprognosen för år 2003 är oförändrad.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning uppgick under de nio första månaderna år 2003 till 1 196,1 miljoner euro, dvs. 86,5 miljoner euro eller 7,8 procent större än försäljningen under jämförelseperioden. Omsättningen uppgick till 994,7 miljoner euro vilket är 7,7 procent större än omsättningen under jämförelseperioden.

Koncernens försäljningsbidrag för affärsverksamheten ökade med 13,8 miljoner euro och uppgick till 310,1 miljoner euro. Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag försvagades något och var 31,2 procent (32,1 procent). Bilgruppens starka försäljningsökning samt en klar försämring av Hobby Halls relativa försäljningsbidrag påverkade utvecklingen av försäljningsbidraget. Verksamhetens kostnader ökade med 16,4 miljoner euro. Avskrivningarna minskade med 0,4 miljoner euro. Rörelsens övriga intäkter uppgick till 15,4 miljoner euro, dvs. 6,6 miljoner euro större än under jämförelseperioden. De bestod till huvuddelen av vinst från försäljningen av varuhusfastigheten i Hagalund i Esbo samt en goodwillersättning för avyttringen av förmedlingsverksamheten av tidningsprenumerationer. Rörelsevinsten ökade med 4,4 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 33,6 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,3 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 5,8 miljoner euro.

Vinsten före extraordinära poster uppgick till 39,4 miljoner euro, dvs. 5,7 miljoner euro större än året innan. De direkta skatterna uppgick till 11,4 miljoner euro, dvs. 1,6 miljoner euro större än året innan. Vinsten för översiktsperioden uppgick till 28,0 miljoner euro, då den året innan var 23,9 miljoner euro. Försäljningen under det tredje kvartalet ökade med 6,8 procent och uppgick till 394,5 miljoner euro (369,3 miljoner euro). Vinsten före extraordinära poster för samma period ökade med 0,4 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan och uppgick till 11,6 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 0,55 euro (0,47 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,90 euro (9,71 euro).

Försäljning och resultatutveckling gruppvis

Varuhusgruppens försäljning ökade med 4 procent och uppgick till 575,0 miljoner euro. De inhemska varuhusen uppvisade en positiv försäljningsutveckling speciellt under det tredje kvartalet. Trots att byggnadsarbetena i Kampen fortsättningsvis inverkade störande på kundtrafiken till Helsingfors centrum, vände försäljningen även i Helsingforsvaruhuset uppåt. Varuhuset i Uleåborg uppvisade en särskilt stark försäljningsökning. Utlandsverksamhetens andel av gruppens försäljning ökade och var 15,3 procent (14,9 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 1,2 miljoner euro och uppgick till 13,3 miljoner euro (12,1 miljoner euro). Resultatet belastades av de etableringskostnader som uppstod i samband med öppnandet av varuhuset i Riga i medlet av oktober samt för de nya Stockmann Beauty- och Zara- butikerna. Såväl försäljningen som rörelsevinsten var större under det tredje kvartalet än under jämförelseperioden.

Den sänkning av bilskatten som trädde i kraft i början av januari inledde en kraftig ökning av bilhandeln, som pågår fortfarande. Bilgruppens försäljning ökade med 24 procent och uppgick till 365,5 miljoner euro. Antalet sålda nya bilar ökade med 31 procent och antalet sålda begagnade bilar med 21 procent i förhållande till jämförelseperioden. Stockmanns marknadsandel av bilhandeln ökade på samtliga verksamhetsorter. Gruppens rörelsevinst ökade med 1,1 miljoner euro och uppgick till 5,5 miljoner euro (4,4 miljoner euro). Såväl försäljningen som rörelsevinsten ökade under det tredje kvartalet i förhållande till jämförelseperioden. Stockmanns representation som återförsäljare av Audi utvidgades fr.o.m. 1.10.2003 till att förutom huvudstadsregionen omfatta även östra och västra Nyland. Likaledes avstod bilgruppen från sin sista Mitsubishi- representantion fr.o.m. 1.10.2003. Försäljningsstället i Tammerfors fortsätter som återförsäljare av Skoda och utvecklar sin serviceverksamhet.

Hobby Hall-gruppens försäljning minskade med 1 procent och uppgick till 165,7 miljoner euro. Antalet sända paket ökade dock med 6 procent som en följd av strukturförändringen i försäljningen. Inom Hobby Hall inleddes vid årsskiftet ett saneringsprogram, vars syfte är en årlig kostnadsinbesparing på 6 miljoner euro. Programmet har haft en positiv inverkan på kostnadsutvecklingen under det andra och tredje kvartalet. Det relativa försäljningsbidraget och försäljningen stannade dock klart under målsättningarna och som en följd var Hobby Halls lönsamhet otillfredsställande. Butiken i Hertonäs stängdes i september och nedläggningskostnaderna belastade resultatet. Gruppens rörelseresultat minskade under översiktsperioden med 3,8 miljoner euro och var -4,3 miljoner euro. Hobby Halls försäljning var under det tredje kvartalet något större än under jämförelseperioden, medan rörelseresultatet, som var negativt, var lägre än under jämförelseperioden. Hobby Hall-gruppen utvecklar sin verksamhet och koncentrerar sig i allt högre grad på distanshandel genom att effektivera logistik och kontroll av sortimentet. Butikerna i Esbo, Tammerfors och i centrum av Tallinn kommer att upphöra med sin verksamhet under den kommande vintersäsongen. Butikerna på Tavastvägen i Helsingfors, Rosendal i Vanda samt Rocca al Mare i Tallinn fortsätter med verksamheten, men får en förändrad roll som stöder distanshandeln. Målet med omställningarna är en förbättring av resultatet med 7,5 - 8,5 miljoner euro på årsnivå. Nedläggningen av butikerna innebär en minskning av personalen i Finland med omkring 80 personer, av vilka en del är deltidsanställda eller visstidsanställda, och i Estland med ca 10 personer.

Seppälägruppens försäljning minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 89,3 miljoner euro. Seppäläs mål har varit att höja lageromsättningen och försäljningsbidraget vilket återspeglades i ökad rörelsevinst under årets tredje kvartal jämfört med året innan. Den klart lägre lagernivån jämfört med fjolåret har dock i viss mån påverkat försäljningsutvecklingen. Därutöver måste Seppäläs största butik i Estland, som är belägen i Virukeskus i Tallinn, stängas under våren till följd av de saneringsarbeten i köpcentret som väntas pågå cirka ett år. I Finland minskade antalet butiker med två; fyra butiker stängdes och två nya butiker öppnades. Försäljningsutvecklingen under det andra kvartalet var en stark bidragande orsak till att rörelsevinsten under översiktsperioden minskade med 1,1 miljoner euro och uppgick till 3,3 miljoner euro (4,4 miljoner euro). Seppälägruppen invigde i augusti- september tre nya butiker i Riga i Lettland och i oktober en fjärde i Stockmannvaruhusets lokaliteter. Försäljningen i Lettland har inletts bättre än väntat.

Finansiering och bundet kapital

De likvida medlen uppgick till 70,8 miljoner euro jämfört med 70,5 miljoner euro i slutet av år 2002.

Under början av året amorterades lån för 1,0 miljon euro. I Lettland upptogs ett byggnadslån om 9,0 miljoner lats (13,9 miljoner euro) i anslutning till varuhusprojektet. De långfristiga lånen uppgick i slutet av september till 49,1 miljoner euro. Soliditeten minskade till 67,6 procent från 69,1 procent under jämförelseperioden. I slutet av år 2002 uppgick soliditeten till 69,7 procent.

Avkastningsprocenten på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna ökade i och med resultatökningen och var 13,1 procent (12,0 procent). Koncernens bundna kapital ökade en aning från jämförelseperioden och uppgick till 573 miljoner euro.

De sammanlagda ansvarsförbindelserna minskade med 2,5 miljoner euro från slutet av år 2002 och uppgick till 65,9 miljoner euro.

Försäljning av fastigheter och affärsverksamhet

I enlighet med sin strategi som avser att frigöra kapital avyttrade Stockmann i slutet av mars varuhusfastigheten i Hagalund i Esbo till ett koncernbolag som ägs i sin helhet av det holländska fastighetsinvesteringsbolaget Wereldhave N.V. för en köpesumma om drygt 36 miljoner euro. Samtidigt tecknade Stockmann långvariga hyresavtal med den nya ägaren för fortsatt varuhusverksamhet i fastigheten.

Stockmann sålde Akademiska Bokhandelns förmedlingsverksamhet av tidningsprenumerationer till Suomalainen Kirjakauppa Oy. Den nya ägaren övertog affärsverksamheten fr.o.m. 1.6.2003. Arrangemanget är i linje med Stockmannkoncernens strategi, som baserar sig på konsumenthandel. Akademiska Bokhandeln fortsätter sin förmedling av tidningsprenumerationer till Stockmanns stamkunder samt leveransförsäljningen av böcker till företag och offentliga samfund.

Investeringar

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 22,3 miljoner euro (22,0 miljoner euro).

Varuhusgruppens investeringar under översiktsperioden uppgick sammanlagt till 10,5 miljoner euro. Gruppens viktigaste investeringsobjekt var fortfarande varuhuset i Riga. Under år 2003 binds sammanlagt cirka 19,0 miljoner euro i projektets byggnads- och inredningsinvesteringar. Stockmanns totalinvestering kommer att uppgå till omkring 24,0 miljoner euro. Varuhuset invigdes den 17 oktober.

Den första Zara-butiken i Moskva öppnades i slutet av februari i köpcentret Mega. I Finland öppnades i april nya Zara-butiker i Östra centrum i Helsingfors och i Hansa-kvarteret i Åbo. Under översiktsperioden har kosmetikkedjan Stockmann Beauty öppnat nya butiker i köpcentret Forum i Helsingfors och i köpcentret Koskikeskus i Tammerfors. I oktober öppnades Stockmann Beauty-butiker i Seinäjoki och Vasa.

Stockmann och IKEA:s ryska dotterbolag, LLC IKEA MOS, tecknade i april ett hyresavtal om ett Stockmannvaruhus med en försäljningsyta på cirka 10 000 kvadratmeter i köpcentret Mega, som är beläget i södra Moskva. Hyresvärden inledde byggnadsarbetena på våren. Byggandet framskrider planenligt och varuhuset öppnar på våren år 2004. Stockmanns investeringar i projektet kommer att uppgå till cirka 20 miljoner euro. Köpcentret Mega, som grundats av IKEA har en sammanlagd yta om 200 000 kvadratmeter och inhyser bl.a. Zaras första butik i Ryssland som verkat i köpcentret sedan februari.

I slutet av sommaren inleddes ombyggnaden och utvidgningen av den byggnad i Finno i Esbo som ägs av Stockmann och utnyttjas av bilgruppen. Ett Audi- bilhus som skall betjäna huvudstadsregionen och de närliggande områdena öppnas våren 2004 i de ombyggda lokaliteterna. Kostnadskalkylen för projektet är omkring 3,4 miljoner euro.

Hobby Hall-gruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 1,2 miljoner euro. Investeringarna hänför sig till utvecklandet av datasystem samt inledning av postorderförsäljning i Litauen. Försäljningen i Litauen har kommit igång planenligt.

Seppäläs investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 1,0 miljoner euro.

Fastighetsinvesteringarna under översiktsperioden uppgick till 7,7 miljoner euro, varav 3,2 miljoner euro gällde varuhuset i Riga. De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 1,9 miljoner euro.

Aktuella projekt

Stockmann har i oktober ingått ett hyreskontrakt om öppnande av ett varuhus med en försäljningsyta på cirka 11 000 kvadratmeter i hyrda utrymmen i den nya delen av köpcentret Jumbo i Vanda. Enligt planerna skall varuhuset stå färdigt år 2006.

Föravtalet med ZAO Znamenskaja om ett varuhus i S:t Petersburg löpte ut då ägaren till fastigheten inte inom utsatt tid lyckades ordna med nödvändig finansiering för uppförande av köpcentret. Stockmann utreder möjligheterna att öppna ett varuhus på en alternativ plats i S:t Petersburg.

I Helsingfors är en omfattande plan för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset aktuell. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom omdisponering och tillbyggnad. Dessutom får varuhuset helt nya utrymmen för produkthantering och underhåll samt förbindelser till ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets totala försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. De uppskattade kostnaderna för projektet uppgår totalt till ca 115 miljoner euro. Arbetena färdigställs stegvis och beräknas vara avslutade före utgången av år 2007. Förverkligandet av projektet förutsätter en ändring av stadsplanen som är under beredning.

IKEA fattade i början av hösten beslut om byggandet av ett Mega 2- köpcentrum om ca 200 000 kvadratmeter i norra Moskva. Stockmann ingick i oktober ett avtal med IKEA om öppnandet av ett Stockmannvaruhus med en försäljningsyta på cirka 10 000 kvadratmeter i hyrda lokaliteter även i detta köpcentrum. Köpcentret öppnar enligt planerna i slutet av år 2004. Varuhuset är Stockmanns tredje fullskaliga varuhus i Moskva. Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 20 miljoner euro.

Aktier och aktieägare

Stockmanns styrelse godkände vid sina möten 20.5.2003 och 12.8.2003, på begäran av aktieägare, att ändra sammanlagt 130 000 av bolagets A-aktier till B-aktier enligt paragraf 3 i bolagsordningen. Konverteringen av 40 000 aktier registrerades i handelsregistret 6.6.2003 och av 90 000 aktier 5.9.2003. Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades under teckningsperioden 2.5.2003 - 31.5.2003 sammanlagt 5 580 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktierna som registrerades i handelsregistret 30.6.2003, blev föremål för handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.7.2003. Aktieteckningen ledde till en höjning av aktiekapitalet med 11 160 euro. Efter översiktsperioden har med Stockmanns 1997 års optionsrätter tecknats sammanlagt 127 904 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktieteckningen ledde till en höjning av aktiekapitalet med 255 808 euro. Aktierna registrerades i handelsregistret 3.10.2003, och de blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 6.10.2003.

Aktiekapitalet uppgår efter höjningarna till 103 035 090 euro. Det totala antalet A-aktier är 24 738 893 och B-aktier 26 778 652.

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock var i slutet av september 832,8 miljoner euro. I slutet av år 2002 var aktiestockens marknadsvärde 710,1 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden bättre än såväl HEX-generalindex som HEX-portfolioindex. I slutet av september var kursen för A-aktien 16,21 euro, då den i slutet av år 2002 var 13,84 euro. Kursen för B-aktien var i slutet av september 16,20 euro, då den i slutet av år 2002 var 13,80 euro.

I slutet av september 2003 ägde Stockmann 163 000 egna A-aktier och 250 000 egna B-aktier. Det sammanlagda nominella värdet av dessa aktier uppgår till 826 000 euro. Aktierna utgör 0,8 procent av hela aktiestocken och representerar 0,7 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,2 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inte giltig fullmakt att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 8 548, vilket är 351 fler än under jämförelseperioden. Ökningen av antalet anställda beror huvudsakligen på varuhusgruppens nya Zara- och Stockmann Beauty-butiker samt varuhuset i Riga. Omräknat till heltidsanställda ökade antalet anställda med 230 och uppgick till 6 882.

Antalet anställda utomlands var 1 822 i slutet av september 2003. I slutet av september året innan var antalet anställda utomlands 1 243 personer.

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning, exklusive bilhandeln, uppskattas fortsättningsvis öka i Finland trots det osäkra ekonomiska läget. Försäljningen av nya personbilar kommer att öka betydligt. Ekonomierna i Ryssland och Baltikum förväntas fortfarande växa snabbare än i Finland. Stockmannkoncernens försäljningstillväxt beräknas vara större än tillväxten på marknaden. Försäljningen år 2003 uppskattas bli drygt 1,7 miljarder euro.

En betydande del av koncernens försäljning och resultat för hela året genereras under det sista kvartalet. Koncernens resultat för det sista kvartalet förväntas bli bättre än i fjol. Kampanjen Galna Dagar, som är av stor betydelse med tanke på varuhusgruppens resultat för årets sista månader, lyckades utmärkt. Varuhusgruppens rörelsevinst för hela året beräknas bli bättre än året innan. Även bilgruppens rörelsevinst för hela året blir bättre än året innan. Seppälägruppens rörelsevinst för hela året beräknas ligga på samma nivå som föregående år. Som en följd av kostnaderna för nedläggning av butiker och den tidigare utvecklingen kommer Hobby Halls rörelseresultat för hela året att visa förlust. Resultatprognosen för koncernen för år 2003 är oförändrad. Målet är fortsättningsvis att vinsten före extraordinära poster blir bättre än år 2002.

Helsingfors den 28 oktober 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Resultaträkning, koncernen, Me

1-9/03 1-9/02 Förändr % 1-12/02

Omsättning994,7923,581,315,3
Övriga rörelseintäkter15,48,8758,8
Material och tjänster684,5627,29876,4
Personalkostnader139,1129,97184,9
Avskrivningar21,221,6-228,9
Övriga rörelsekostnader131,6124,46172,0
Rörelsevinst33,629,21561,9
Finansiella intäkter och kostnader5,84,5286,7
Vinst före extraordinära poster39,433,71768,6
Extraordinära poster0,00,00,0
Vinst före skatter39,433,71768,6
Direkta skatter (motsvarar11,49,81718,9
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,0
Periodens vinst28,023,91749,7
Resultat/aktie, e0,550,47170,97
Resultat/aktie, utspätt, e0,540,47150,97
Eget kapital/aktie, e9,909,71210,21
Avkastning på eget kapital,10,79,09,6
glidande 12 mån. % Avkastning på sysselsatt kapital, 13,1 12,0 12,6 glidande 12 mån. % Personal i medeltal, omräknat till 6 882 6 652 3 6 752 heltidsanställda

Försäljning enligt affärsgrupper, Me

1-9/03 1-9/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen575,0553,24811,1
Bilgruppen365,5295,524398,9
Hobby Hall-gruppen165,7166,9-1237,1
Seppälägruppen89,392,8-4132,7
Fastigheter14,819,2-2323,9
Elimineringar-14,2-17,9-21,3
Koncernen1 196,11 109,681 582,3
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

1-9/03 1-9/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen482,4464,54679,3
Bilgruppen300,2243,223328,3
Hobby Hall-gruppen138,2139,4-1198,1
Seppälägruppen73,576,4-4109,2
Fastigheter15,819,1-1724,2
Elimineringar-15,4-19,1-23,7
Koncernen994,7923,581 315,3
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

1-9/03 1-9/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen13,312,11039,7
Bilgruppen5,54,4245,4
Hobby Hall-gruppen-4,3-0,50,5
Seppälägruppen3,34,4-2410,4
Fastigheter11,212,8-1316,4
Övriga rörelseintäkter15,48,8758,8
Elimineringar-10,8-12,7-19,3
Koncernen33,629,21561,9
Investeringar enligt affärsgrupper, brutto, Me

1-9/03 1-9/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen10,59,41210,1
Bilgruppen1,50,61590,6
Bilgruppens leasing-egendom-0,60,2-469-0,8
Hobby Hall-gruppen1,22,3-463,2
Seppälägruppen1,00,41400,6
Fastigheter7,78,6-1110,9
Övrigt1,00,5731,2
Koncernen22,322,0125,8
Kassaflödesberäkning, koncernen, Me

1-9/03 1-9/02 1-12/02 Affärsverksamhetens kassaflöde 18,7 26,9 70,2 Investeringarnas kassaflöde

   Investeringar-23,6-19,2-27,0
   Överlåtelseinkomster37,135,550,5
Investeringarnas kassaflöde totalt13,516,323,5
Finansieringens kassaflöde
   Teckningar med optionsbevis1,80,00,0
   Erlagda dividender-45,8-30,6-30,6
   Förändringar i långfristiga lån13,1-0,3-7,9
   Förändringar i kortfristiga lån-1,0-10,7-10,3
Finansieringens kassaflöde totalt-32,0-41,6-48,9
Förändring i likvida medel0,31,644,8
Likvida medel vid periodens början70,525,625,6
Likvida medel vid periodens slut70,827,270,5
Balansräkning, koncernen, Me

30.9.03 30.9.02 31.12.02 Bestående aktiva

   Immateriella tillgångar37,137,736,3
   Materiella tillgångar213,0239,0236,4
   Placeringar28,739,528,7
Rörliga aktiva
   Omsättningstillgångar228,3210,6188,9
   Fordringar, räntebärande107,5109,8110,3
   Fordringar, räntefria67,458,881,6
   Likvida medel70,827,270,5
Aktiva752,8722,6752,7
Eget kapital508,7499,1524,8
Minoritetsandel0,00,10,0
Obligatoriska reserveringar0,0
Latent skatteskuld23,325,923,3
Långfristigt främmande kapital49,143,435,8
Kortfristigt främmande kapital, räntebärande17,317,216,9
Kortfristigt främmande kapital, räntefria154,4136,9151,9
Passiva752,8722,6752,7
Soliditet, %67,669,169,7
Skuldsättningsgrad (Gearing),%-0,96,7-3,4
Affärsverksamhetens kassaflöde/aktie, e0,360,521,38
Räntebärande nettoskuld, Me-111,9-76,5-128,1
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.51 39051 38451 384
Emissionsjusterat antal aktier,50 97350 97050 971
vägt medeltal, 1000 st.

Ansvarsförbindelser, koncernen, Me

30.9.03 30.9.02 31.12.02

Inteckningar i jordområden och byggnader1,73,53,4
Panter0,10,10,1
Borgensförbindelser0,5
Övriga förbindelser64,165,764,9
Koncernen65,969,768,4
Hyresansvar för affärslokaliteter redovisas i årsberättelsen.

Derivativavtal, koncernen, Me

30.9.03 30.9.02 31.12.02 Nominellt värde

Valutaderivativavtal11,830,211,4
Räntederivativavtal35,045,045,0
Marknadsvärde
Valutaderivativavtal-0,10,70,0
Räntederivativavtal-1,1-0,6-0,8
Derivativavtal hänför sig till säkring av kommande kassaflöden som härrör från affärsverksamheten.

Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Omsättning327,7348,3318,7391,8
Övriga rörelseintäkter0,02,612,80,0
Material och tjänster221,1237,9225,5249,2
Personalkostnader44,248,946,055,1
Avskrivningar7,07,17,17,3
Övriga rörelsekostnader45,244,042,447,6
Rörelsevinst10,113,110,532,7
Finansiella intäkter och kostnader1,62,22,02,2
Vinst före extraordinära poster11,615,312,534,8
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter11,615,312,534,8
Direkta skatter (motsvarar3,44,43,69,1
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst8,310,88,925,7
Resultat per aktie, euro
Grund0,160,220,170,49
Utspätt0,150,220,170,49
Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q3/02 Q2/02 Q1/02 Q4/01

Omsättning306,7319,2297,6371,6
Övriga rörelseintäkter0,07,11,70,4
Material och tjänster207,6212,1207,5235,1
Personalkostnader40,745,443,753,0
Avskrivningar7,17,37,27,6
Övriga rörelsekostnader41,541,341,647,9
Rörelsevinst9,720,2-0,728,4
Finansiella intäkter och kostnader1,51,02,02,2
Vinst före extraordinära poster11,221,21,430,6
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter11,221,21,430,6
Direkta skatter (motsvarar3,36,10,410,4
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst7,915,01,020,2
Resultat per aktie, euro
Grund0,160,300,020,40
Utspätt0,160,300,020,40
Försäljning enligt affärsgrupper, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Varuhusgruppen192,4198,6184,0258,0
Bilgruppen115,1137,2113,2103,4
Hobby Hall-gruppen54,453,557,870,2
Seppälägruppen32,530,626,239,9
Fastigheter4,74,95,24,7
Elimineringar-4,5-4,7-5,0-3,4
Koncernen394,5420,2381,4472,7
Försäljning enligt affärsgrupper, Me

Q3/02 Q2/02 Q1/02 Q4/01

Varuhusgruppen183,4188,1181,7241,2
Bilgruppen98,5106,490,592,8
Hobby Hall-gruppen53,556,257,166,9
Seppälägruppen33,333,825,740,8
Fastigheter6,06,86,45,9
Elimineringar-5,4-6,2-6,3-5,8
Koncernen369,3385,2355,1441,9
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Varuhusgruppen160,9166,0155,4214,7
Bilgruppen94,5112,693,185,1
Hobby Hall-gruppen45,344,648,358,7
Seppälägruppen26,725,221,632,8
Fastigheter5,05,15,75,1
Elimineringar-4,8-5,2-5,4-4,6
Koncernen327,7348,3318,7391,8
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

Q3/02 Q2/02 Q1/02 Q4/01

Varuhusgruppen153,7157,1153,8201,7
Bilgruppen81,287,474,676,3
Hobby Hall-gruppen44,746,947,859,2
Seppälägruppen27,427,821,133,5
Fastigheter6,36,66,36,1
Elimineringar-6,6-6,4-6,0-5,1
Koncernen306,7319,2297,6371,6
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

Q3/03 Q2/03 Q1/03 Q4/02

Varuhusgruppen7,37,9-1,827,7
Bilgruppen2,01,81,71,0
Hobby Hall-gruppen-2,6-1,0-0,71,0
Seppälägruppen2,62,7-1,96,0
Fastigheter3,33,64,23,6
Övriga rörelseintäkter0,02,612,80,0
Elimineringar-2,5-4,4-3,9-6,6
Koncernen10,013,110,532,7
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

Q3/02 Q2/02 Q1/02 Q4/01

Varuhusgruppen6,07,2-1,121,8
Bilgruppen1,91,41,00,1
Hobby Hall-gruppen-0,70,9-0,76,7
Seppälägruppen2,04,4-2,03,6
Fastigheter4,04,44,53,8
Övriga rörelseintäkter0,07,11,70,4
Elimineringar-3,6-5,2-4,0-8,0
Koncernen9,720,2-0,728,4

Denna delårsrapport är oreviderad.

Helsingfors den 28 oktober 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 28.10.2003 klockan 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka