STOCKMANNS DEL√ÖRSRAPPORT 1.1-31.3.2008

STOCKMANN Oyj Abp Kvartalsrapport 24.4.2008 kl. 12.45

STOCKMANNS DEL√ÖRSRAPPORT 1.1-31.3.2008

RESULTATET FÖR BÖRJAN AV ÅRET MINSKADE ENLIGT FÖRVÄNTNINGARNA

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 34 procent och uppgick till 497,5 Me (371,7 Me år 2007). På grund av Galna Dagar-kampanjen som i sin helhet inföll i april, ett mindre antal försäljningsdagar jämfört med förra året och en IFRS-kostnadsbokföring av engångskaraktär i anslutning till Lindex-affären minskade rörelseresultatet enligt förväntningarna och var -2,5 Me (8,2 Me). Till följd av Lindex-affären ökade nettofinansieringskostnaderna klart, vilket gjorde att periodens resultat blev negativt och uppgick till -11,6 Me. Resultatet per aktie var -0,21 euro. Resultatprognosen för år 2008 är oförändrad.

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-3/2008 1-3/2007 2007

Försäljningmilj. euro497,5371,71 668,3
Omsättningmilj. euro413,4311,41 398,2
Rörelsevinstmilj. euro-2,58,2125,2
Vinst (förlust) före skattmilj. euro-13,88,0119,4
Resultat/aktieeuro-0,210,111,59
Koncernen totalt
Eget kapital/aktieeuro9,079,1410,66
Kassaflöde från rörelsenmilj. euro-76,4-38,6119,9
Gearingprocent197,419,7146,9
Soliditetprocent26,963,032,6
Antal aktier i medeltaltusen55 72455 35355 606
Avkastning på sysselsattprocent10,722,012,1
kapital, glidande 12 mån.

RAPPORTERING

Stockmann övergick till rapportering enligt internationella bokslutsstandarder (IFRS) 1.1.2005. Delårsrapporten har sammanställts i enlighet med standarden IAS 34, och principerna för upprättandet av delårsrapporten och beräkningsmetoderna är desamma som i bokslutet för år 2007. Siffrorna är oreviderade.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 34 procent och uppgick till 497,5 miljoner euro (371,7 miljoner euro). Tillväxten uppkom nästan helt till följd av att Lindex försäljningssiffror sammanslogs med Stockmannkoncernens försäljning. I år inföll varuhusgruppens Galna Dagar- kampanj i Finland i april medan den året innan arrangerades i mars. Detta inverkade negativt på försäljningsutvecklingen under översiktsperioden i Finland. I år inföll påsken i mars och året innan i april. I Finland var det tre försäljningsdagar färre i mars än året innan, vilket också hade en betydande inverkan på periodens försäljningssiffror. På grund av att effekterna av ovannämnda orsaker har en betydande inverkan på försäljningen och resultatet för det första kvartalet har Stockmann beslutat att publicera koncernens preliminära försäljningsökning 1.1 - 23.4.2008. Koncernens försäljning ökade med 48 procent jämfört med samma period år 2007 som en följd av förvärvet av Lindex, en lyckad Galna Dagar- kampanj på alla marknader samt en god försäljningsutveckling i april inom samtliga affärsenheter. Stockmannkoncernen kommer att ungefär fördubbla sin försäljning i april jämfört med året innan.

Under januari-mars minskade försäljningen i Finland med 6,4 procent och uppgick till 263,5 miljoner euro. Koncernens försäljning i utlandet uppgick till 234,0 miljoner euro och ökade med 159 procent. Försäljningsökningen i utlandet exklusive Lindex var 23 procent. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning ökade från 24 procent till 47 procent.

De övriga rörelseintäkterna uppgick till 3,8 miljoner euro och kom från försäljningen av en obebyggd tomt.

Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet ökade med 62,6 miljoner euro och uppgick till 182,4 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 44,1 procent (38,5 procent). Den relativa bruttomarginalen för varuhusgruppen och Seppälä ökade och förbättrades även av att Lindex siffror sammanslogs med koncernens siffror. Rörelsekostnaderna ökade med 71,1 miljoner euro och avskrivningarna ökade med 6,1 miljoner euro. Koncernens rörelseresultat minskade med 10,7 miljoner euro och uppgick till -2,5 miljoner euro. Det minskade rörelseresultatet påverkades betydligt av att Galna Dagar-kampanjen, avvikande från jämförelseperioden, inföll först i april i Finland.

Nettofinansieringskostnaderna ökade med 11,1 miljoner euro och uppgick till 11,3 miljoner euro (0,2 miljoner euro). Finansnettot påverkades väsentligt av kostnaderna för främmande kapital i anknytning till förvärvet av Lindex.

Resultatet före skatt uppgick till -13,8 miljoner euro, dvs. 21,8 miljoner euro mindre än året innan. På basen av det förlustbringande resultatet under översiktsperioden bokfördes en latent skattegottgörelse på 2,2 miljoner euro. Skatternas inverkan på resultatet var 4,1 miljoner euro mindre än året innan. Resultatet per aktie var -0,21 euro (0,11 euro) och utspätt med inverkan av optioner -0,21 euro (0,11 euro). Det egna kapitalet per aktie uppgick till 9,07 euro (9,14 euro).

FÖRSÄLJNING OCH RESULTATUTVECKLING PER AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Varuhusgruppens försäljning minskade med 2 procent och uppgick till 275,9 miljoner euro. Försäljningen i Finland minskade med 12 procent. Försäljningen i Finland minskade betydligt av att Galna Dagar-kampanjen inföll i april. Försäljningen för utlandsverksamheten ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum samt av de nya Bestsellerbutikerna. Försäljningen för utlandsverksamheten ökade med 29 procent, och dess andel av gruppens försäljning var 33 procent (25 procent). Den relativa bruttomarginalen för översiktsperioden var på fjolårets nivå. Varuhusgruppens rörelsevinst minskade med 6,3 miljoner euro och uppgick till 1,5 miljoner euro (7,8 miljoner euro).

Lindex

Under översiktsperioden uppgick Lindex försäljning till 138,3 miljoner euro. Jämfört med pro forma-beräkningen för år 2007, som gjorts upp för motsvarande period, minskade försäljningen med 2 procent. Kalkylerat i lokala valutor var försäljningsminskningen en procent. På grund av den negativa försäljningsutvecklingen i mars till följd av att påsken inföll i mars minskade försäljningen på de viktigaste marknadsområdena, men i Baltikum uppvisade försäljningen en stark ökning. Lindex rörelseresultat var -1,2 miljoner euro. Rörelseresultatet belastades av avskrivningar och en latent IFRS-kostnadsbokföring av engångskaraktär av omsättningstillgångarna i anknytning till förvärvet av Lindex, vilka uppgick till totalt 4,5 miljoner euro. Pro forma-rörelsevinsten för motsvarande period förra året uppgick till 2,2 miljoner euro.

Hobby Hall

Försäljningen för Hobby Hall minskade med 15 procent och uppgick till 47,4 miljoner euro (55,6 miljoner euro). Försäljningen minskade både i Finland och i utlandet och även detn relativa bruttomarginalen för Hobby Hall minskade. Det nya systemet för verksamhetsstyrning, som togs i bruk i april 2007, inverkar fortfarande på översiktsperiodens försäljningssiffror. På grund av systemet bokförs försäljningen senare än förra året. På grund av att påsken inföll i mars uppvisade i synnerhet telefon- och butiksförsäljningen en försvagad utveckling. Rörelseresultatet för Hobby Hall minskade med 3,6 miljoner euro och uppgick till -2,1 miljoner euro (1,5 miljoner euro). Det försvagade rörelseresultatet berodde på den minskade försäljningen och kostnaderna för att inleda den ryska verksamheten.

Seppälä

Seppäläs försäljning ökade med 3 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 35,7 miljoner euro. I Finland minskade försäljningen med 8 procent på grund av den negativa försäljningsutvecklingen till följd av att påsken inföll i mars. Däremot ökade försäljningen kraftigt i Ryssland till följd av de nya butikerna och den goda jämförbara försäljningsökningen. Försäljningen i utlandet ökade med 32 procent och dess andel av Seppäläs försäljning steg till 35 procent (27 procent). Den relativa bruttomarginalen förbättrades, men även de fasta kostnaderna och avskrivningarna ökade på grund av intensiva nyetableringar. Seppäläs rörelseresultat minskade med 1,4 miljoner euro och uppgick till -0,6 miljoner euro (0,8 miljoner euro).

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

Vid utgången av mars uppgick de likvida medlen till 17,1 miljoner euro, medan de året innan uppgick till 23,8 miljoner euro och vid utgången av år 2007 till 33,2 miljoner euro.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid utgången av mars till 1 014,6 miljoner euro (124,1 miljoner euro), varav 865,6 miljoner euro (43,4 miljoner euro) var långfristigt. Vid utgången av år 2007 uppgick det räntebärande främmande kapitalet till 905,6 miljoner euro, varav 855,4 miljoner euro var långfristigt. Under översiktsperioden uppgick investeringarna till 35,7 miljoner euro. Vid utgången av mars uppgick nettodriftskapitalet till 203,8 miljoner euro, medan det året innan var 244,6 miljoner euro och vid utgången av år 2007 193,9 miljoner euro. Dividenden för år 2007, dvs. 75,2 miljoner euro, som bolagsstämman 18.3.2008 fattade beslut om, utbetalades den 2 april. I delårsrapporten har dividenden upptagits som vinstutdelning och skuld till aktieägarna. Soliditeten försvagades sedan jämförelseperioden till följd av förvärvet av Lindex aktier och uppgick till 26,9 procent (63,0 procent) vid utgången av mars. Vid utgången av år 2007 var soliditeten 32,6 procent. Skuldsättningsgraden (gearing) var vid utgången av mars 197,4 procent (19,7 procent). Vid utgången av år 2007 var skuldsättningsgraden 146,9 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 10,7 procent (12,1 procent vid utgången av år 2007). Koncernens sysselsatta kapital ökade med 886,4 miljoner euro jämfört med mars året innan och uppgick vid översiktsperiodens slut till 1 520,0 miljoner euro (1 499,4 miljoner euro vid utgången av år 2007).

ÄNDRINGAR I ORGANISATIONEN

Efter att Hobby Halls verkställande direktör och medlemmen av Stockmannkoncernens ledningsgrupp Raija Saari sade upp sig utsågs Hobby Halls administrativa direktör Tuija Pesonen till Hobby Halls tf. verkställande direktör fr.o.m. 26.3.2008. Stockmann har inlett rekryteringen av en ny verkställande direktör för Hobby Hall.

INVESTERINGAR

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 35,7 miljoner euro (33,2 miljoner euro).

Varuhusgruppen

I Helsingfors fortsätter byggnadsarbetena på det omfattande projektet för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset. Enligt planen byggs varuhusets kommersiella lokaliteter ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för utvidgningen uppgår till omkring 190 miljoner euro. Arbetena uppskattas slutföras stegvis före hösten 2010. Under översiktsperioden var 13,6 miljoner euro bundet i projektet. I och med att arbetena fortgått har varuhusets försäljningsyta redan återställts till samma nivå som före utvidgningsprojektet, och i fortsättningen kommer nya lokaliteter att tas i bruk stegvis. Det omfattande projektet har kunnat genomföras utan att påverka varuhusets lönsamhet.

Stockmann förvärvade år 2006 en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på ca 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaler. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Totalinvesteringarna beräknas uppgå till cirka 170 miljoner euro. Det slutgiltiga byggnadstillståndet beviljades i början av mars. Enligt den målsatta tidsplanen färdigställs byggnaden före slutet av år 2009. Under översiktsperioden var 4,6 miljoner euro bundet i projektet.

I mars öppnade Stockmann en ny Nikebutik i Ryssland. Stockmann har nu sammanlagt sex Nikebutiker i Ryssland.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 26,1 miljoner euro.

Lindex

Lindex investeringar hänförde sig till öppnandet av nya och modernisering av befintliga butiker samt till den nya distributionscentralen i Göteborg, som togs i bruk vid årsskiftet. Dessa investeringar uppgick till sammanlagt 7,4 miljoner euro. Distributionscentralens verksamhet har inletts planenligt.

I mars öppnade Lindex en andra butik i Tjeckien. Dessutom öppnade Lindex en butik i Norge.

Efter översiktsperioden har Lindex öppnat en butik i Litauen.

Hobby Hall

Hobby Halls investeringar uppgick till sammanlagt 0,5 miljoner euro.

Seppälä

Under översiktsperioden öppnade Seppälä i februari en butik i Ryssland och en i Litauen. Dessutom flyttades tre butiker i Finland till bättre affärsplatser.

Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 1,5 miljoner euro.

I april efter översiktsperioden har Seppälä öppnat en butik i Estland och renoverat sin flagship-butik i köpcentret Forum i Helsingfors.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till sammanlagt 0,2 miljoner euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Stockmann har undertecknat ett föravtal om att öppna ett femte Stockmannvaruhus i Moskva i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis som byggs i närheten av stadens centrum. Varuhuset kommer att ha en totalyta på cirka 8 000 kvadratmeter och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 12 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset före utgången av år 2008.

Stockmann har dessutom ingått ett avtal om att öppna ett fullskaligt varuhus i hyrda lokaliteter i ett köpcentrum som för närvarande byggs i Jekaterinburg i Ryssland. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 12 miljoner euro. Enligt planerna kommer varuhuset att öppnas år 2009.

I början av år 2008 ingick Stockmann ett föravtal om att öppna ett sjätte Stockmannvaruhus i Moskva i hyrda lokaliteter. Försäljningsytan på varuhuset, som byggs i köpcentret Rostokino i norra Moskva, kommer att vara cirka 10 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 16 miljoner euro. Enligt de preliminära planerna kommer köpcentret att färdigställas i slutet av år 2009.

I mars ingick Stockmann ett föravtal om att hyra affärslokaler för ett varuhus i ett köpcentrum som ligger i anslutning till det nya allaktivitetscentret i närheten av Litauens huvudstad Vilnius centrum. Köpcentret färdigställs i slutet av år 2010. Stockmannvaruhusets totalyta kommer att vara cirka 13 000 kvadratmeter och varuhuset är en av ankarhyresgästerna i köpcentret.

Varuhusgruppen fortsätter med nyetableringar av Stockmann Beauty-butiker i Finland samt av Nike- och Bestsellerbutiker i Ryssland.

Lindex

Lindex har ingått ett avtal om att öppna sin första ryska butik i S:t Petersburg i augusti 2008. Målet är att öppna fler butiker i Ryssland i slutet av året. Dessutom har Lindex ingått avtal om att öppna ytterligare tre butiker i Norge, två butiker i Finland och en butik i Sverige under året. Målet är att även öppna fler butiker i Baltikum i år.

Lindex mål är att under de följande två åren öppna 20_25 nya butiker per år, varav hälften öppnas i de nordiska länderna och hälften på de nya marknadsområdena i Ryssland, Baltikum och Mellaneuropa.

Lindex har med företaget Delta International Establishment ingått ett föravtal om att utvidga butikskedjan till Mellanöstern inom ramen för ett franchisingavtal. Denna franchisingpartner gör butiksinvesteringar, anställer personal och ansvarar för hela detaljförsäljningsverksamheten. Avsikten är att öppna den första butiken i september 2008 i Saudiarabien och ytterligare sex butiker före utgången av året. Lindex planerar att inom fem år öppna sammanlagt 50 butiker i Saudiarabien, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Egypten.

Hobby Hall

Hobby Halls förnyade nätbutik kommer att testas under sommaren och tas i bruk därefter. Kassasystemen och telefonsystemet förnyas på sommaren för att servicen skall kunna förbättras.

I början av hösten kommer Hobby Halls huvudkontor att flyttas till hyrda lokaliteter i ett nytt kontorshus i Kottby i Helsingfors.

Hobby Hall har beslutat att skjuta fram öppnandet av en nätbutik i Sverige och att år 2008 koncentrera sig på att sträva efter tillväxt och lönsamhet på sina nuvarande marknadsområden. Särskild vikt fästs på de nyaste marknaderna i Litauen och Ryssland.

Seppälä

Seppäläs mål är att i år öppna 10_15 nya butiker i de nuvarande verksamhetsländerna och även den första butiken i Ukraina.

BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

Stockmanns ordinarie bolagsstämma hölls 18.3.2008 i Helsingfors.

Dividend

Bolagsstämman beslöt att utbetala en dividend på 1,35 euro per aktie för räkenskapsperioden 2007 eller totalt 75,2 miljoner euro.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag att sju medlemmar inväljs i styrelsen, och valde i enlighet med utskottets förslag styrelsemedlemmarna minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, direktör för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Vid sitt konstituerande möte 18.3.2008 valde styrelsen minister Christoffer Taxell återigen till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet valde styrelsen återigen minister Christoffer Taxell och till övriga medlemmar verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom och kammarrådet Henry Wiklund.

Val av revisorer

Till ordinarie revisorer valdes återigen CGR-revisor Jari Härmälä och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Fullmakt för styrelsen att besluta om aktieemission och beviljande av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om aktieemission och om beviljande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till att få aktier, som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen, i en eller flera rater, på följande villkor.

Styrelsen befullmäktigades att besluta om antalet A- och B-aktier som skall beviljas. Med stöd av denna fullmakt kan antalet aktier som skall beviljas dock uppgå till högst totalt 15 000 000 stycken. Aktieemission och beviljande av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras antingen med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt till teckning eller med avvikelse från detta (riktad emission). På grundval av fullmakten äger styrelsen rätt att besluta om alla villkor för aktiemission och för beviljande av sådana särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen.

Fullmakten gäller högst tre år från och med datumet för bolagsstämman. Fullmakten upphäver inte fullmakten att besluta om överlåtelsen av de egna aktierna, som bolagsstämman gav styrelsen 20.3.2007 och som infördes i handelsregistret 14.5.2007.

Syftet med aktieemissionen och/eller beviljandet av särskilda rättigheter som berättigar till aktier är att stärka bolagets kapitalstruktur genom att amortera det främmande kapital som skaffades för förvärvet av AB Lindex (publ).

Beviljande av optionsrätter åt Stockmanns stamkunder

Bolagsstämman beslöt att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning ge Stockmanns stamkunder vederlagsfritt högst totalt 2 500 000 optionsrätter. Genom att bevilja optionsrätter erbjuder Stockmann stamkunderna en förmån som belönar deras köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning. Optioner ges åt stamkunder vilkas inköp, inklusive inköp med parallellkort till samma konto, i de bolag som hör till Stockmannkoncernen uppgår till sammanlagt minst 6 000 euro under perioden 1.1.2008_31.12.2009. Åt stamkunder vars inköp är minst 6 000 euro ges vederlagsfritt 20 optioner. Därtill får stamkunden två tilläggsoptioner för varje hel 500 euro med vilken inköpen överstiger 6 000 euro. Varje optionsrätt berättigar att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den med B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-29.2.2008. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks på avstämningsdagen för varje dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestämts före aktieteckningen. Teckningstiden för aktierna är i maj åren 2011 och 2012.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick vid utgången av mars till 1 756,5 miljoner euro (1 826,7 miljoner euro). Vid utgången av år 2007 var aktiestockens marknadsvärde 1 659,8 miljoner euro.

Under översiktsperioden var kursutvecklingen för Stockmannaktierna positivare än både för indexet OMX Helsinki och för indexet OMX Helsinki CAP. Vid utgången av mars var kursen för A-aktien 33,00 euro, medan den i slutet av år 2007 var 29,50 euro. Kursen för B-aktien var 30,00 euro, medan den i slutet av år 2007 var 29,66 euro.

Stockmann hade 24 564 243 aktier i serie A och 31 529 369 aktier i serie B 31.3.2008.

Vid utgången av mars 2008 ägde Stockmann 369 560 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,7 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,6 miljoner euro.

Den ordinarie bolagsstämman för år 2007 befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelsen av bolagets egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft fem år. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att förvärva egna aktier.

ANTALET ANSTÄLLDA

Under översiktsperioden uppgick antalet anställda i koncernen i medeltal till 15 479, vilket är 5 171 personer fler än under jämförelseperioden. Antalet anställda ökade till följd av förvärvet av Lindex i december samt av de nya utländska Bestseller-, Nike- och Seppälä-butikerna. Omräknat till heltidsanställda ökade medelantalet anställda med 3 387 personer och uppgick till 11 646 personer.

Vid utgången av mars 2008 arbetade 8 247 personer i utlandet. Vid utgången av mars året innan arbetade 3 790 personer i utlandet. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 51 procent (34 procent).

RISKFAKTORER

Det har inte skett några förändringar i riskfaktorerna efter styrelsens översikt i verksamhetsberättelsen 7.2.2008. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller ofullbordade rättegångsprocesser.

AB Lindex (publ) har en pågående rättegångsprocess som gäller avdragsgillhet av Lindexkoncernens tyska bolags förluster på cirka 70 miljoner euro i den svenska beskattningen. Åren 2004/2005 och 2005/2006 har bolaget vunnit i de tidigare rättegångarna gällande samma ärende, men de svenska skattemyndigheterna har överklagat besluten och behandlingen av målet fortsätter. Lindex har bokfört ett skatteavdrag på cirka 21 miljoner euro motsvarande förlusterna jämte räntor via resultaträkningen.

Lindex har även yrkat rättelse av beskattningen enligt prövning gällande den tyska beskattningen för åren 2004_2006. Värdet på rättelseyrkandet uppgår till cirka 32 miljoner euro. Skatteinverkan av detta har inte bokförts via resultaträkningen.

Koncernen har ett anhängigt skiljeförfarande gällande hyresförhållandets giltighetstid efter 30.4.2008 för Smolenskajavaruhuset i Moskva centrum. Målet gäller användningen av en fortsatt hyresperiod på tio år som ingår i hyresavtalet.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET

Under den senaste tiden har osäkerheten ökat kraftigt i världsekonomin samt på finans- och aktiemarknaden. På Stockmannkoncernens marknadsområden i de nordiska och baltiska länderna samt i Ryssland har detta dock inte återspeglats i konsumtionsefterfrågan. Ökningen av konsumtionsefterfrågan förväntas fortsätta. Tillväxten kommer att vara kraftigare i Baltikum och Ryssland än i de nordiska länderna.

Lindex är en del av Stockmannkoncernen under hela år 2008. Eftersom försäljningen för alla affärsenheter förväntas uppvisa en positiv utveckling, innebär det en kraftig ökning av koncernens försäljning. Koncernens försäljning beräknas uppgå till 2,4_2,5 miljarder euro år 2008.

Försäljningsminskningen under det första kvartalet på grund av förskjutandet av kampanjen och av att påsken inföll i mars kompenseras av en kraftig försäljningsökning under det andra kvartalet och i synnerhet i april. Rörelsevinsten för det andra kvartalet kommer att vara betydligt bättre än året innan.

Rörelsevinsten för de fortlöpande verksamheterna för hela året förväntas öka och alla affärsenheter förväntas förbättra sin rörelsevinst. Även om koncernens finansiella kostnader i och med förvärvet av Lindex ökar betydligt, är målet att vinsten för år 2008 är bättre än året innan.

Balansräkning, koncernen, milj. euro 31.3.08 31.3.07 31.12.07 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 849,9 5,9 844,5 (hänvisning 1) Materiella anläggningstillgångar 494,2 376,4 476,8 (hänvisning 1)

    Placeringar som kan s√§ljas6,66,56,5
    L√•ngfristiga fordringar1,71,7
    Latenta skattefordringar5,32,55,3
Långfristiga tillgångar sammanlagt1 357,8391,41 334,8
Kortfristiga tillgångar
   Oms√§ttningstillg√•ngar286,2181,3244,4
    Fordringar, r√§nteb√§rande95,5100,898,8
    Fordringar, r√§ntefria121,8111,3112,5
    Likvida medel17,123,833,2
Kortfristiga tillgångar sammanlagt520,7417,2488,9
Tillgångar sammanlagt1 878,5808,61 823,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital505,4509,5593,8
Minoritetsintresse0,00,00,0
Eget kapital sammanlagt505,4509,5593,8
Långfristiga skulder, räntebärande865,643,4855,4
Reserveringar2,65,3
Långfristiga skulder sammanlagt868,243,4860,7
Latenta skatteskulder56,226,257,3
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande149,080,750,1
Kortfristigta skulder, räntefria299,7148,8261,7
Kortfristiga skulder sammanlagt448,7229,5311,8
Eget kapital och skulder sammanlagt1 878,5808,61 823,7
Soliditet, procent26,963,032,6
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent197,419,7146,9
Kassaflöde från rörelsen,euro-1,36-0,692,16
Räntebärande främmande kapital, milj.901,9-0,5773,6
euro Antal aktier vid periodens slut, 1000 st. 56 094 55 855 56 094 Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.55 72455 35355 606
Antal aktier, utspädd 1000 st.55 79855 87955 815
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro1 756,51 826,71 659,8
Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Skuldsättningsgrad, procent (Gearing) = 100 x (räntebärande främmande kapital - likvida medel) / eget kapital sammanlagt

Räntebärande nettoskuld = räntebärande nettoskuld - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Kassaflödesanalys, koncernen, milj. euro 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007 Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat -11,6 6,1 88,4 Justeringar

    Avskrivningar15,29,136,9
    F√∂rs√§ljningsvinster och -f√∂rluster-3,8
    fr√•n f√∂rs√§ljning av best√•ende aktiva
    R√§ntekostnader och √∂vriga finansiella11,60,67,0
    kostnader
    R√§nteint√§kter-0,3-0,4-1,3
    Skatter-2,21,931,1
    √ñvriga justeringar-2,40,81,2
Förändring av rörelsekapital
     F√∂r√§ndring av f√∂rs√§ljningsfordringar7,9-22,3-11,0
     och √∂vriga fordringar
     F√∂r√§ndring av oms√§ttningstillg√•ngar-41,6-26,3-12,5
     F√∂r√§ndring av leverant√∂rsskulder och-29,3-2,08,8
     √∂vriga skulder
Betalda räntor-10,6-0,2-6,5
Erhållna räntor0,20,41,3
Betalda skatter-9,6-6,5-23,5
Nettokassaflöde från rörelsen-76,4-38,6119,9
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-38,9-33,1-113,2
immateriella tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med -5,9 -852,5 likvida medel vid anskaffningstidpunkten
Investeringar i övriga placeringar-0,1
Erhållna dividender0,00,00,1
Nettokassaflöde från investeringar-44,8-33,1-965,6
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission3,85,8
Förändring av kortfristiga lån81,480,735,5
ökning (+), minskning (-) Förändring av långfristiga lån 6,1 20,0 835,6 ökning (+), minskning (-)
Utbetalda dividender0,0-68,2-72,1
Nettokassaflöde från finansiering87,536,3804,8
Förändring av likvida medel-33,7-35,3-40,9
Likvida medel vid periodens ingång33,259,259,2
Omräkningsdifferenser av likvida medel0,10,4
Checkräkning med kredit-14,6
Likvida medel17,159,233,2
Checkräkning med kredit-32,1-14,6
Likvida medel vid periodens utgång-15,023,818,6

ResultaträkningFörändr.
koncernen, milj. euro1-3/20081-3/2007procent1-12/2007
Omsättning413,4311,4331 398,2
Övriga rörelseintäkter3,89,7
Användning av material och-231,0-191,621-791,2
förnödenheter Kostnader för löner och -85,1 -50,8 68 -224,1 anställningsförmåner
Avskrivningar-15,2-9,167-36,9
Övriga rörelsekostnader-88,5-51,771-230,6
Rörelsevinst (-förlust)-2,58,2-131125,2
Finansiella intäkter och-11,3-0,2-5,7
kostnader
Vinst (förlust) före skatter-13,88,0-272119,4
Inkomstskatter2,2-1,9-31,1
Räkenskapsperiondes vinst-11,66,1-28988,4
(förlust)
Resultat/aktie, euro-0,210,111,59
Resultat/aktie, utspädd, euro-0,210,111,58
Rörelsevinst av omsättning,-0,62,69,0
procent
Eget kapital/aktie, euro9,079,14-110,66
Avkastning på eget kapital,13,921,2-3415,2
glidande 12 mån. procent Avkastning på sysselsatt 10,7 22,0 -51 12,1 kapital, glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat 11 646 8 259 41 8 979 till heltidsanställda Investeringar 35,7 33,2 8 977,4

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, milj. euro 1-3/2008 1-3/2007 Förändr. 1-12/2007 procent

Varuhusgruppen275,9281,2-21 218,1
Lindex138,368,1
Hobby Hall47,455,6-15206,5
Seppälä35,734,63174,7
Ofördelat0,20,2-70,8
Koncernen497,5371,7341 668,3
Omsättning, milj. euro1-3/20081-3/2007Förändr.1-12/2007
procent
Varuhusgruppen232,7236,3-21 025,0
Lindex111,054,7
Hobby Hall39,746,2-14171,7
Seppälä29,728,73145,1
Ofördelat0,40,11,7
Koncernen413,4311,4331 398,2
Rörelsevinst, milj. euro1-3/20081-3/2007Förändr.1-12/2007
procent
Varuhusgruppen1,57,8-8191,8
Lindex-1,215,0
Hobby Hall-2,11,5-2445,7
Seppälä-0,60,8-18020,7
Ofördelat0,2-1,8-111-7,5
Elimineringar-0,30,0-0,7
Koncernen-2,58,2-130125,2
Investeringar,
brutto, milj. euro31.3.200831.3.2007Förändr.31.12.2007
procent
Varuhusgruppen26,130,4-14111,5
Lindex7,4853,1
Hobby Hall0,50,6-53,5
Seppälä1,52,0-239,3
Ofördelat0,20,2-2
Koncernen35,733,28977,4
Tillgångar, milj. euro31.3.200831.3.2007Förändr.31.12.2007
procent
Varuhusgruppen693,0633,29652,4
Lindex1 000,2992,9
Hobby Hall106,1111,6-5102,7
Seppälä42,036,31644,7
Ofördelat37,127,53530,9
Koncernen1 878,5808,61321 823,7
Skulder räntefritt, milj.31.3.200831.3.2007Förändr.31.12.2007
europrocent
Varuhusgruppen116,8116,30125,9
Lindex85,9100,8
Hobby Hall16,820,0-1614,5
Seppälä5,15,3-511,5
Ofördelat134,033,430171,7
Koncernen358,5175,0105324,3

Marknadsområden Förändr.

Försäljning, milj. euro1-3/20081-3/2007procent1-12/2007
Finland 1)263,5281,4-61 171,5
Sverige och Norge 2)119,459,5
Baltikum och Tjeckien 1)49,743,016194,1
Ryssland 3)64,947,337243,2
Koncernen497,5371,7341 668,3
Finland, procent53,075,770,2
Utlandet, procent47,024,329,8
Förändr.
Omsättning, milj. euro1-3/20081-3/2007procent1-12/2007
Finland 1)220,3234,3-6977,6
Sverige och Norge 2)95,547,5
Baltikum och Tjeckien 1)42,336,616165,0
Ryssland 3)55,440,537208,0
Koncernen413,4311,4331 398,2
Finland, procent53,375,269,9
Utlandet, procent46,724,830,1
Förändr.
Rörelsevinst, (-förlust)1-3/20081-3/2007procent1-12/2007
milj. euro
Finland 1)2,910,8-7396,3
Sverige och Norge 2)0,614,4
Baltikum och Tjeckien 1)0,22,5-9021,1
Ryssland 3)-6,3-5,221-6,6
Koncernen-2,58,2-130125,2
Förändr.
Investeringar,31.3.200831.3.2007procent 31.12.2007
brutto, milj. euro
Finland 1)21,614,35180,2
Sverige och Norge 2)5,9847,0
Baltikum och Tjeckien 1)1,40,61445,1
Ryssland 3)6,818,3-6345,0
Koncernen35,733,28977,4
Finland, procent60,543,18,2
Utlandet, procent39,556,991,8
Förändr.
Tillgångar, milj. euro31.3.200831.3.2007procent 31.12.2007
Finland 1)630,5567,311585,2
Sverige och Norge 2)981,3975,7
Baltikum och Tjeckien 1)76,774,1475,8
Ryssland 3)190,0167,314187,0
Koncernen1 878,5808,61321 823,7
Finland, procent33,670,232,1
Utlandet, procent66,429,867,9
1) Varuhusgruppen, Lindex,
Hobby Hall och Seppälä 2) Lindex 3) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalAktie-Överkurs-Övriga
koncernen milj. eurokapital*fondfonder
Eget kapital 31.12.2006111,7183,444,1
Teckningar med optionsbevis0,52,6
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder0,0
Emissionskostnader
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 31.3.2007112,2186,244,1
Eget kapital 31.12.2007112,2186,044,1
Säkring av kassaflöde
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 31.3.2008112,2186,044,1
* innehåller aktieemission

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalFond för
verkligtOmräknings-Ackumulerade
koncernen milj. eurovärde**differenservinstmedel
Eget kapital 31.12.20060,0232,3
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden0,1
Överföring till övriga fonder
Emissionskostnader0,5
Utdelning-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat6,1
Eget kapital 31.3.20070,0166,9
Eget kapital 31.12.20070,50,0250,9
Säkring av kassaflöde-2,0
Optionernas kostnadskorrigering0,3
Utdelning-75,2
Omräkningsdifferenser0,00,10,0
Periodens resultat-11,6
Eget kapital 31.3.2008-1,50,1164,4
** minskad med latent skatteskuld
Kalkyl över ändringar
i eget kapitalMinoritets-
koncernen milj. euroTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2006571,60,0571,6
Teckningar med optionsbevis3,13,1
Aktiearvoden0,30,3
Överföring till övriga fonder0,00,0
Emissionskostnader0,50,5
Utdelning-72,1-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat6,10,06,1
Eget kapital 31.3.2007509,50,0509,5
Eget kapital 31.12.2007593,80,0593,8
Säkring av kassaflöde-2,0-2,0
Optionernas kostnadskorrigering0,30,3
Utdelning-75,2-75,2
Omräkningsdifferenser0,10,1
Periodens resultat-11,60,0-11,6
Eget kapital 31.3.2008505,40,0505,4

Ansvarsförbindelser, 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007 koncernen, milj. euro Inteckningar i jordområden 1,7 1,7 1,7 och byggnader

Borgensförbindelser1,5
Panter0,10,1
Koncernen1,73,31,8
Hyreskontrakt för31.3.200831.3.200731.12.2007
affärslägen, milj. euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år124,069,9124,6
Efter ett år469,5342,9449,3
Koncernen593,4412,8573,8
Avgifter för leasingavtal31.3.200831.3.200731.12.2007
Inom ett år1,11,01,4
Efter ett år0,80,91,3
Koncernen1,91,92,8
Derivativavtal, koncernen,31.3.200831.3.200731.12.2007
milj. euro Nominellt värde Valutaderivativavtal 53,3 69,3 Valutakurser Land Valuta 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
RysslandRUB37,113034,658035,9860
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,69820,70970,6964
LitauenLTL3,45283,45283,4528
SverigeSEK9,39709,04049,4415

Resultaträkning

per kvartal,Q1Q4Q3Q2
koncernen, milj. euro2008200720072007
Fortlöpande verksamhet
Omsättning413,4483,9308,6294,2
Övriga rörelseintäkter3,80,09,7
Användning av material och-231,0-255,8-179,8-164,0
förnödenheter Kostnader för löner och -85,1 -73,2 -47,6 -52,6 anställningsförmåner
Avskrivningar-15,2-10,5-8,9-8,4
Övriga rörelsekostnader-88,5-73,7-50,0-55,1
Rörelsevinst (-förlust)-2,570,832,114,1
Finansiella intäkter och-11,3-4,3-0,5-0,8
kostnader Vinst (förlust) före -13,8 66,5 31,6 13,3 skatter
Inkomstskatter2,2-17,9-8,1-3,2
Räkenskapsperiondes vinst-11,648,623,510,2
(förlust) av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst (förlust) av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst -11,6 48,6 23,5 10,2 (förlust) Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund-0,210,870,430,18
Utspätt-0,210,870,420,18
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro Grund Utspätt Resultat/aktie, totalt,euro
Grund-0,210,870,430,18
Utspätt-0,210,870,420,18
Q1Q4Q3Q2
Försäljning, milj. euro2008200720072007
Varuhusgruppen275,9400,4275,5261,0
Lindex138,368,1
Hobby Hall47,458,945,946,0
Seppälä35,751,245,443,5
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen497,5578,8367,0350,7
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen232,7336,9232,2219,6
Lindex111,054,7
Hobby Hall39,749,238,238,1
Seppälä29,742,537,836,1
Ofördelat0,40,70,50,4
Koncernen413,4483,9308,6294,2
Rörelsevinst, milj. euro
Varuhusgruppen1,546,925,711,5
Lindex-1,215,0
Hobby Hall-2,12,72,5-0,9
Seppälä-0,68,65,55,8
Ofördelat0,2-2,4-1,1-2,1
Elimineringar-0,30,0-0,5-0,1
Koncernen-2,570,832,114,1

Resultaträkning

per kvartal,Q1Q4Q3Q2
koncernen, milj. euro2007200620062006
Fortlöpande verksamhet
Omsättning311,4389,6281,1299,5
Övriga rörelseintäkter0,40,04,7
Användning av material och-191,6-215,6-166,1-170,8
förnödenheter Kostnader för löner och -50,8 -57,9 -44,2 -48,9 anställningsförmåner
Avskrivningar-9,1-7,9-7,9-8,1
Övriga rörelsekostnader-51,7-58,1-43,0-47,7
Rörelsevinst (-förlust)8,250,519,828,7
Finansiella intäkter och-0,2-0,50,5-0,9
kostnader Vinst (förlust) före 8,0 50,1 20,4 27,9 skatter
Inkomstskatter-1,9-12,3-5,0-6,6
Räkenskapsperiondes vinst6,137,815,421,2
(förlust) av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 21,9 (förlust) av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 6,1 37,8 15,4 43,1 (förlust) Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,110,700,290,39
Utspätt0,110,690,280,39
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund-0,010,41
Utspätt-0,010,40
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,110,700,280,80
Utspätt0,110,680,280,79
Q1Q4Q3Q2
Försäljning, milj. euro2007200620062006
Varuhusgruppen281,2363,4249,0270,8
Lindex
Hobby Hall55,655,545,546,2
Seppälä34,645,340,240,2
Ofördelat0,20,20,20,3
Koncernen371,7464,4334,9357,6
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen236,3305,5209,8227,4
Lindex
Hobby Hall46,246,137,838,4
Seppälä28,737,533,233,3
Ofördelat0,10,50,20,4
Koncernen311,4389,6281,1299,5
Rörelsevinst, milj. euro
Varuhusgruppen7,844,313,122,2
Lindex
Hobby Hall1,53,42,10,6
Seppälä0,87,35,47,6
Ofördelat-1,8-3,8-0,9-1,9
Elimineringar0,0-0,60,10,2
Koncernen8,250,619,850,6

TILLG√ÖNGAR

milj. euro31.3.200831.3.2007 31.12.2007
Anskaffningsutgift 1.1813,8551,7551,7
Omräkningsdifferens +/-0,70,00,0
Företagsförvärv 1.1-31.3154,7
Omräkningsdifferens +/--0,2
Ökningar 1.1-31.335,433,5125,9
Minskningar 1.1-31.3-1,8-0,4-18,4
Anskaffningsutgift 31.3/31.12848,1584,8813,8
Ackumulerade avskrivningar 1.1212,5193,2193,2
Avskrivningar på minskningar-0,1-17,6
Räkenskapsperiodens avskrivning15,29,136,9
Ackumulerade avskrivningar 31.3/31.12227,6202,4212,5
Bokföringsvärde 1.1601,3358,5358,5
Bokföringsvärde 31.3 och 31.12620,5382,4601,3
Goodwill
milj. euro31.3.200831.3.200731.12.2007
Anskaffningsutgift 1.1720,0
Företagsförvärv 1.1-31.3721,7
Omräkningsdifferenser +/-3,6-1,7
Ökningar 1.1-31.30,2
Anskaffningsutgift 31.3/31.12723,6720,0
Bokföringsvärde 1.1720,0
Bokföringsvärde 31.3 och 31.12723,6720,0
Totalt1 344,1382,41 321,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 24.4.2008 kl. 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka