STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 18.3.2008

Not for release, publication or distribution in Australia, Canada, Japan or the United States.

STOCKMANNKONCERNENS BUTIKSNÄT UTVIDGAS TILL MELLANÖSTERN

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls i Helsingfors den 18 mars 2008, fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2007, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt att som dividend för år 2007 utdela 1,35 euro per aktie. Styrelsens förslag till bolagsstämman godkändes som sådana. Koncernens butiksnät utvidgas genom ett franchisingavtal till Mellanöstern.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt på Stockmanns bolagsstämma i Helsingfors 18.3.2008 konstaterade verkställande direktör Hannu Penttilä att övergången av den svenska modekedjan Lindex i Stockmanns ägo genom ett offentligt uppköpserbjudande i december utgjorde ett mycket betydande företagsköp, det näst största i Finland i fjol.

Stockmann har gjort företagsförvärv senast på 1980-talet då både Hobby Hall och Seppälä blev en del av koncernen. Efter detta har tillväxten skett organiskt, både genom att utöka de existerande verksamheterna på hemmamarknaden och genom att expandera med dessa koncept till nya marknadsområden. Däremot har förgreningar gallrats bort bland annat genom att man avstått från partihandeln, dagligvarukedjan Sesto och senast från bilhandeln år 2006.

Förvärvet av Lindex stärker på många sätt Stockmannkoncernens ställning. Lindex andel av Stockmannkoncernens försäljning uppgår till cirka 30 procent, då varuhusverksamhetens andel är drygt 50 procent och Seppäläs samt Hobby Halls sammanlagda andel knappt 20 procent.

I och med förvärvet av Lindex har Stockmannkoncernen erhållit en betydande ställning på marknaderna i Sverige och Norge där koncernen tidigare inte har varit verksam. Lindex har en mycket stor marknadsandel på marknaderna i Sverige och Norge och verksamheten är mycket lönsam. Samtidigt som förvärvet av Lindex balanserar upp den risk som koncernens expansion österut innebär, för det också med sig nya och snabba möjligheter för expansionen österut. Målet är att inleda Lindex verksamhet på den växande marknaden i Ryssland ännu i år. Detta innebär att finländska Stockmann är den första att lansera en svensk modekedja i Ryssland.

Republiken Tjeckien, där Lindex inledde sin verksamhet förra hösten, är ett annat nytt land för Stockmannkoncernen. Därutöver blev också Kina, Indien, Bangladesh, Pakistan och Turkiet verksamhetsländer för Stockmannkoncernen, eftersom Lindex har egna inköpskontor i dessa länder.

Ett nytt och intressant marknadsområde blir Mellanöstern, dit Lindex- modekedjan planerar att expandera. Enligt ett uppgjort föravtal kommer verksamheten i landet att ledas av ett lokalt företag, Delta International Establishment, inom ramen för ett s.k. franchisingavtal. Företaget står för butiksinvesteringarna, anställer personalen och svarar för detaljförsäljningsverksamheten i sin helhet. Avsikten är att den första butiken öppnas i Saudi-Arabien i september och att ytterligare sex butiker öppnas där under året. Enligt planerna skall sammanlagt 50 butiker öppnas i Saudi-Arabien, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Egypten under en femårsperiod.

Finlands andel av Stockmanns affärsverksamhet har nu minskat till omkring hälften, vilket utgjorde koncernens tidigare uppställda strategiska mål för år 2011. Det är uppenbart att Finlands andel kommer att fortsätta att minska klart, eftersom verksamheten och marknaderna utanför Finland uppvisar en snabbare tillväxt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Stockmannkoncernen genom Lindexförvärvet växte till en arbetsgemenskap med över 16 000 anställda och verksamhet i snart 14 länder. Koncernens butiker sträcker sig över sex tidszoner från Norge till Novosibirsk.

Dividend 1,35 euro per aktie

Bolagsstämman fastslog att i dividend för räkenskapsperioden 2007 utdelas 1,35 euro per aktie. Sammanlagt utdelas 72,1 miljoner euro i dividend. Dividenden utbetalas 2.4.2008 till de aktieägare som på avstämningsdagen 25.3.2008 är registrerade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt, enligt förslag av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott, att sju medlemmar inväljs i styrelsen och återvalde i enlighet med utskottets förslag minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, direktören för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Vid sitt konstituerande möte den 18 mars 2008 återvalde styrelsen minister Christoffer Taxell till ordförande och direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet återvalde styrelsen minister Christoffer Taxell och till övriga medlemmar verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom och kammarrådet Henry Wiklund.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om aktieemission och om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att fatta beslut om aktieemission och om emission av i aktiebolagslagen 10 kap. 1 § avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i en eller flera rater på följande villkor.

Styrelsen bemyndigas besluta om antalet A- och B-aktier som skall emitteras. Med stöd av detta bemyndigande kan dock maximalt 15 000 000 aktier emitteras. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske antingen enligt aktieägarnas företrädesrätt till aktier eller med avvikelse därifrån (riktad emission). Styrelsen bemyndigas fatta beslut om alla villkor för aktieemission eller emission av i aktiebolagslagen 10 kap. 1 § avsedda särskilda rättigheter.

Bemyndigandet är i kraft högst tre år från dagen för bolagsstämman. Bemyndigandet upphäver inte det av bolagsstämman 20.3.2007 givna och 14.5.2007 i handelsregistret registrerade bemyndigandet att besluta om avyttring av egna aktier.

Syftet med aktieemissionen och/eller emissionen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier är att förstärka bolagets kapitalstruktur genom att avkorta det främmande kapital som skaffats för förvärvet av AB Lindex.

Emission av optionsrätter till Stockmanns stamkunder

Bolagsstämman beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, till Stockmann Oyj Abp:s stamkunder vederlagsfritt emittera totalt högst 2 500 000 optionsrätter. Det finns vägande ekonomiska skäl för att emittera optionsrätter, eftersom man på detta sätt erbjuder stamkunderna en sådan förmån som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmann Oyj Abp:s konkurrensställning. Optionerna ges åt sådana stamkunder vars uppköp i bolag som hör till Stockmannkoncernen samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto sammanlagt uppgår till minst 6.000 euro under perioden 1.1.2008-31.12.2009. För uppköp om minst 6.000 euro ges stamkunderna vederlagsfritt 20 optioner. Därtill ges stamkunden två tilläggsoptioner för varje hel 500 euro med vilken uppköpen överstiger 6.000 euro. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-29.2.2008. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestämts innan aktieteckningen sker. Teckningsperioderna för aktierna är maj 2011 och maj 2012.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

BILAGOR Villkoren för stamkundsoptioner

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Stockmann plc has not registered, and does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth com-panies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as "relevant persons"). The securities offered are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

BILAGA

VILLKOREN FÖR STOCKMANN OYJ ABP:S STAMKUNDSOPTIONER

Maximiantal optioner

STOCKMANN Oyj Abp (nedan även "Bolaget" eller "Stockmann") emitterar vederlagsfritt sammanlagt högst 2.500.000 optioner till sina stamkunder.

Varje option berättigar att teckna en (1) aktie i serie B med det nominella värdet om två (2) euro i STOCKMANN Oyj Abp i enlighet med de nedan beskriva teckningsvillkoren för aktierna.

Utdelning av optionerna

Optionsrätterna ges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning till en del av Stockmanns stamkunder samt till Bolagets dotterbolag Suomen Pääomarahoitus Oy - Finlands Kapitalfinansiering Ab för att vidare utdelas till Stockmanns stamkunder i enlighet med dessa villkor. Förslaget innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunder koncentrerar sina uppköp till Bolaget en väsentlig fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning.

Givandet av optioner

Optioner ges till de privatpersoner som önskar optioner, vilka är stamkunder i Stockmann och vars sammanlagda registrerade uppköp från bolagen inom Stockmann koncernen inklusive uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto under tiden 1.1.2008 - 31.12.2009 uppgår till minst 6.000 (sex tusen) euro. Stamkunden erhåller för uppköp om minst 6.000 (sex tusen) euro vederlagsfritt tjugo (20) optioner. Därtill ges åt stamkunden två (2) tilläggsoptioner för varje hel 500 (fem hundra) euro med vilken uppköpen överstiger 6.000 euro.

Bolaget sänder senast i februari 2010 till varje stamkund som är berättigad till optioner ett brev, i vilket man meddelar maximiantalet optioner som han eller hon kan erhålla. I brevet meddelas förutom stamkundskortets innehavare även innehavare av parallellkort som hänför sig till samma konto 31.12.2009 och summan av deras inköp som påverkar det antal optioner som kan erhållas. Optionsrätterna överlåtes när man av stamkunden fått ett skriftligt godkännande gällande det antal optioner som ges på grundval av det av bolaget givna anbudet.

Avsiken är att Bolagets ovan nämnda dotterbolag tecknar optioner endast ifall detta påkallas av praktiska skäl i anknytning till registreringen av optionerna eller i anknytning till andra åtgärder som hänför sig till verkställandet av detta program. Ifall dotterbolaget har tecknat optioner, utdelas optionerna till stamkunderna på de grunder som beskrivits ovan.

Ifall det antal optioner som ges på grundval av uppköp skulle överstiga 2.500.000 (två miljoner femhundra tusen) stycken, har Bolagets styrelse rätt att begränsa det antal optioner som ges åt stamkunderna så att optioner ges till ett antal om sammanlagt högst 2.500.000 (två miljoner femhundra tusen) stycken. I detta fall begränsas det antal optioner som ges till stamkunderna i proportion till de uppköp som påverkar det antal optioner som ges, dock så att envar till optioner berättigad alltid erhåller minst 20 (tjugo) optioner. Ifall detta minimiantal inte kan ges till varje stamkund som är berättigad till optioner, har Bolagets styrelse rätt att ändra dessa villkor för teckningen av optioner och att besluta om övriga villkor i anknyning till utdelningen av optioner i dylikt fall.

I den mån alla optioner i enlighet med ovanstående inte har utdelats, förfaller de 31.12.2010 ifall inte Bolagets styrelse fattar beslut om att förlänga denna tid.

Optioner som innehas av Bolagets dotterbolag berättigar inte till teckning av aktier.

Överlåtelse av optioner

Optionerna är personliga och kan överföras endast på grundval av giftorätt, arv eller testamente. Rätten till optioner kan inte överföras innan optionerna har givits till stamkunden. Stamkunden kan dock överföra sin rätt till optioner helt eller delvis till innehavare av parallellkort som 31.12.2009 hänför sig till samma konto. Rätten till optioner kan överföras endast så att varje mottagare av överföringen erhåller minst 20 (tjugo) optioner, förutom i det fall att stamkunden givits ett mindre antal optioner än detta.

Optionsregister

Bolaget upprättar på basis av stamkundsuppgifterna vid emitteringen av optioner ett register (nedan "optionsregistret"), som innehåller information om den till optioner berättigade personens namn, personsignum, adress och antal optioner. Rätten att teckna aktier bestäms på basis av optionsregistret. Personer som är berättigade till optioner har på begäran rätt att av Bolaget erhålla ett bevis, av vilket rätten att delta i nyteckningen samt nyteckningens villkor framgår.

Villkor för teckning av aktier

Teckning av aktier på grundval av optionerna

På grundval av optionerna kan tecknas sammanlagt högst 2.500.000 nya B- aktier i STOCKMANN Oyj Abp meddet nominella värdet om två (2) euro. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 5.000.000 (fem miljoner) euro och B-aktiernas antal med högst 2.500.000 (två miljoner femhundra tusen) stycken.

Rätten att teckna aktier samt teckningens minimi- och maximimängd Rätt att teckna aktier har stamkunder eller innehavare av parallellkort, till vilka optioner har givits på ovan beskriva sätt eller till vilka rätten till optioner har överförts på grundval av giftorätt, arv eller testamente. Bolaget sänder närmare instruktioner gällande teckningen av aktier till de som äger rätt att teckna aktier innan påbörjan av teckningstiden till den adress, som vid denna tidpunkt antecknats i optionsregistret.

Varje option ger rätt att teckna en (1) B-aktie i STOCKMANN Oyj Abp med det nominella värdet om två (2) euro. Minimiantalet akter som kan tecknas är 20 (tjugo) B-aktier, eller ett mindre på antalet givna optioner baserat antal aktier och maximiantalet det totala antalet optioner som för tecknaren noterats i optionsregistret. Den del av anteckningspriset som överstiger det nominella värdet bokförs i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Teckningstiden för aktier

Stamkunderna har rätt att teckna aktier under teckningstiden alternativt endera 2.5.2011 - 31.5.2011, 2.5.2012 eller 31.5.2012. Den till teckning berättigade skall teckna alla sina aktier på en gång.

Teckningspriset för aktierna och teckning av aktier

Teckningspriset för aktien är den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2. - 28.2.2008. Teckningspriset för aktien sänks med värdet av de STOCKMANN Oyj Abp:s dividender som bestäms efter utgången av bestämningsperioden för teckningspriset från avstämningsdagen för dividendutdelning fram till och med aktieteckningen.

Bolagets styrelse meddelar innan påbörjan av teckningstiden teckningspriset, plats för teckning samt det förfarande genom vilket aktier kan tecknas. Ifall inget annat förfarande meddelats, sker teckningen av aktier på grundval av optionsrätterna på STOCKMANN Oyj Abp:s huvudkontor.

Aktierna skall betalas då de tecknas.

Godkännande av teckningar

Bolagets styrelse godkänner alla teckningar som gjorts i enlighet med optionsregistret och villkoren för teckning.

Notering av aktierna på värdeandelskonto och inledande av handel

Bolagets målsättning är att aktierna överförs på det värdeandelskonto som tecknaren meddelat senast 30.6.2011 och 30.6.2012.

Aktierna blir föremål för handel då ökningen av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

Aktieägarrättigheter

De på grundval av optionerna tecknade aktierna medför rätt till dividend och övriga rättigheter uppkommer då ökningen av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

Aktieemissioner och emissioner av optionsrätter och av särskilda rättigheter som berättigar till aktier innan teckning av aktier Ifall STOCKMANN Oyj Abp innan utgången av teckningstiden ökar sitt aktiekapital eller emitterar optionsrätter eller särskilda rättigheter som berättigar till aktier, skall innehavarna av optioner ha samma eller likvärdig rätt som aktieägarna. Likställigheten förverkligas på av Bolagets styrelse bestämt sätt, så att antalet eller teckningspriset eller bägge ändras.

Optionsinnehavarnas rättigheter i vissa särskilda fall

Ifall STOCKMANN Oyj Abp innan teckningen av aktier nedsätter sitt aktiekapital, ändras teckningsrätten enligt villkoren för optionsrätterna på motsvarande sätt i enlighet med vad som närmare bestäms i beslutet för nedsättningen av aktiekapitalet.

Ifall STOCKMANN Oyj Abp innan teckningen av aktier försätts i likvidation, reserveras ägarna av optionsrätter en möjlighet att använda sin teckningsrätt under en av styrelsen fastslagen tidsfrist innan inledandet av likvidationen. Efter detta finns inte längre någon rätt till teckning. Ifall att STOCKMANN Oyj Abp innan aktieteckning skett, avlägsnas från registret, har innehavare av optionsrätt samma eller likvärdiga rättigheter som aktieägare har.

Ifall STOCKMANN Oyj Abp fattar beslut om att fusioneras som överlåtande bolag i ett annat bolag eller genom kombinationsfusion i ett därav uppkommande bolag eller om att delas, ges ägarna av optionsrätter rätt att teckna aktier under en av styrelsen fastslagen tidsfrist innan fusionen eller delningen. Efter detta finns inte längre någon rätt till teckning.

Ifall STOCKMANN Oyj Abp efter det att teckningstiden för aktierna inletts fattar beslut om att förvärva egna aktier genom anbud till alla aktieägare, skall till ägarna av optionsrätter ges ett motsvarande anbud. I övriga fall föranleder förvärv av egna aktier inga åtgärder vad gäller optionerna.

Ifall innan utgången av teckningstiden för aktier det uppstår en i Finlands aktiebolagslag 18 kap. 1 § avsedd situation, i vilken någon innehar mer än 90 % av aktierna i STOCKMANN Oyj Abp och därmed har inlösningsrätt och -skyldighet gentemot övriga aktieägare eller ifall det uppstår en i STOCKMANN Oyj Abp:s bolagsordning avsedd inlösningsskyldighet, skall ägarna av optionsrätter ges en rätt att använda sin teckningsrätt inom av styrelsen bestämd tidsfrist. Efter detta finns inte längre någon rätt till teckning.

Ifall aktiens nominella värde ändras på så sätt att aktiekapitalet inte ändras, skall villkoren för aktieteckning för optionsrätterna ändras så att det sammanlagda nominella värdet av de aktier som tecknas och det sammanlagda teckningspriset inte ändras.

Övriga omständigheter

STOCKMANN Oyj Abp:s styrelse fattar beslut om övriga frågor som gäller emitterandet av optionsrätter och teckning av aktier och ger närmare instruktioner för sättet för förverkligande av teckningarna. De dokument som gäller optionsrätterna finns till påseende på Bolagets huvudkontor i Helsingfors.

Tillbaka