STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2007

RESULTATET FÖR DET TREDJE KVARTALET KLART BÄTTRE ÄN ÅRET INNAN

Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 8 procent i januari-september och uppgick till 1 089,5 Me. Den fortlöpande verksamhetens rörelsevinst under det tredje kvartalet var klart bättre än förra året, dvs. 32,1 Me (19,8 Me). Vinsten för den fortlöpande verksamheten före skatt under hela rapporteringsperioden uppgick till 52,9 Me (49,3 Me). Stockmann lägger ett offentligt bud på aktierna i Lindex som är en av Nordeuropas största modekedjor. Resultatet per aktie var 0,72 e. Resultatprognosen för år 2007 är oförändrad. Målet är att rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten år 2007 skall vara bättre än år 2006.

Nyckeltal 1-9/2007 1-9/2006 2006 Fortlöpande verksamhet

Försäljningmn euro1 089,51 013,31 477,8
Omsättningmn euro914,3850,01 239,6
Rörelsevinstmn euro54,349,499,9
Vinst före skattermn euro52,949,399,4
Resultat/aktieeuro0,720,691,39
Koncernen totalt
Eget kapital/aktieeuro9,779,5410,34
Kassaflöde från rörelsenmn euro21,832,8117,4
Gearingprocent17,87,2-6,3
Soliditetprocent65,971,774,5
Antal aktier i medeltaltusen55 56654 20854 310
Avkastning på sysselsattprocent17,224,622,9
kapital, glidande 12 mån.

Rapportering

Stockmann övergick till rapportering enligt internationella bokslutsstandarder (IFRS) 1.1.2005. Delårsrapporten har sammanställts i enlighet med standarden IAS 34, och principerna för upprättandet av delårsrapporten och beräkningsmetoderna är desamma som i bokslutet för år 2006. Stockmann Auto och Zara-affärsverksamheten i Ryssland behandlas i rapporteringen för år 2006 som avvecklad verksamhet i enlighet med standarden IFRS 5. Siffrorna är oreviderade.

Offentligt bud på aktierna i Lindex

Stockmann och AB Lindex (publ), ett svenskt bolag noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm AB, ingick 30.9.2007 ett avtal enligt vilket Stockmann eller dess helägda dotterbolag lägger ett offentligt bud, rekommenderat av Lindex styrelse, på samtliga emitterade aktier i Lindex. Lindex är en av Nordeuropas största modekedjor med god lönsamhet och en stark marknadsposition särskilt i Sverige, Norge och Finland. Lindex befinner sig i en liknande strategisk position som Stockmann, eftersom tillväxt i de båda bolagen eftersträvas utanför hemmamarknaderna. Lindex har över 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien. Lindex produktområden är damunderkläder, damkläder, barnkläder och kosmetik. Under räkenskapsåret som gick ut 31.8.2007 var Lindex omsättning 572,5 miljoner euro och rörelsevinsten 51,5 miljoner euro.

Stockmann erbjuder Lindex aktieägare 116 svenska kronor kontant per aktie i Lindex. Det totala värdet på budet uppgår till ca 866 miljoner euro.

Anmälningsperioden börjar 29.10.2007 och löper ut 30.11.2007. De fullständiga villkoren för erbjudandet ingår i erbjudandehandlingen som Stockmann publicerar i anslutning till uppköpserbjudandet 26.10.2007.

Stockmann har säkrat medel för att finansiera förvärvet i enlighet med låneavtal som har ingåtts med utvalda banker. För att refinansiera delar av lånefinansieringen överväger Stockmanns styrelse att vidta åtgärder för att öka det egna kapitalet och därigenom kunna bibehålla Stockmanns soliditet på en nivå om minst 40-50 procent.

Försäljning och resultat

Rörelsevinsten för koncernens fortlöpande verksamhet under det tredje kvartalet var klart bättre än föregående år, dvs. 32,1 miljoner euro (19,8 miljoner euro). Samtliga affärsenheter förbättrade sin rörelsevinst under det tredje kvartalet.

Under översiktsperioden ökade rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten med 4,9 miljoner euro och uppgick till 54,3 miljoner euro (49,4 miljoner euro). I översiktsperioden ingår försäljningsvinster av engångskaraktär på 9,7 miljoner euro och i jämförelseperioden på 4,7 miljoner euro. Resultatet exklusive engångsposter förbättrades i Finland och i Baltikum. Koncernens resultat belastades av etableringskostnader för det nya varuhuset i Moskva samt av Bestsellerbutikernas och Seppäläs intensiva nyetableringar i Ryssland. Hobby Halls försäljning och resultat försvagades pga. förändrad bokföringspraxis till följd av datasystemförnyelsen, vilket lett till att en del av försäljningen bokförs med fördröjning.

Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet uppgick till 1 089,5 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 8 procent. När man inkluderar under jämförelseperioden avyttrade Stockmann Autos försäljning, låg koncernens försäljning på samma nivå som året innan. Koncernens försäljning i utlandet ökade med 22 procent och uppgick till 295,7 miljoner euro. Försäljningen för den fortlöpande verksamheten i Finland ökade med 3,0 procent och uppgick till 793,8 miljoner euro. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning ökade från 24 procent till 27 procent. Omsättningen uppgick till 914,3 miljoner euro och under jämförelseperioden till 911,0 miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 9,7 miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna under jämförelseperioden uppgick till 34,0 miljoner euro och bestod i huvudsak av försäljningsvinsten från avyttring av affärsverksamhet.

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 25,8 miljoner euro och uppgick till 378,8 miljoner euro. Det relativa försäljningsbidraget var 41,4 procent (38,7 procent). Det relativa försäljningsbidraget för varuhusgruppens och Seppäläs affärsverksamhet förbättrades, medan Hobby Halls relativa försäljningsbidrag låg på samma nivå som förra året. Koncernens relativa försäljningsbidrag förbättrades delvis till följd av att bilförsäljningen, som har låg täckning, uteblev från och med början av mars år 2006. Rörelsekostnaderna ökade med 24,0 miljoner euro och avskrivningarna med 2,2 miljoner euro. I huvudsak till följd av de övriga rörelseintäkterna under jämförelseperioden på 34,0 miljoner euro, minskade koncernens rörelsevinst med 24,7 miljoner euro och uppgick till 54,3 miljoner euro. Nettofinansieringskostnaderna ökade med 1,4 miljoner euro och var 1,5 miljoner euro (0,1 miljon euro).

Vinsten före skatt uppgick till 52,9 miljoner euro, dvs. 26,0 miljoner euro mindre än året innan. De direkta skatterna uppgick till 13,1 miljoner euro och var 1,1 miljoner euro större än året innan. Under jämförelseperioden ingick i resultatet 29,3 miljoner euro skattefri försäljningsvinst. Koncernens vinst under det tredje kvartalet var 23,5 miljoner euro och 15,4 miljoner euro året innan.

Resultatet per aktie var 0,72 euro (1,23 euro) under översiktsperioden och utspätt med inverkan av optioner 0,71 euro (1,22 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,77 euro (9,54 euro).

Försäljning och resultatutveckling per affärssegment

Varuhusgruppens försäljning ökade med 8 procent och uppgick till 817,7 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 4 procent. Utlandsverksamhetens försäljning ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum, det fjärde varuhuset i Moskva som öppnades i mitten av februari samt av de nya Bestsellerbutikerna. Importproblemen i Ryssland under början av året gav upphov till en snabbt övergående brist på varor som bromsade upp försäljningsökningen. Försäljningen i varuhusen i Estland och Lettland utvecklades utmärkt. Försäljningen för utlandsverksamheten ökade med 19 procent, och dess andel av gruppens försäljning ökade till 28 procent (26 procent). Översiktsperiodens relativa försäljningsbidrag förbättrades. Varuhusgruppens rörelsevinst uppgick till 44,9 miljoner euro (35,2 miljoner euro). I periodens resultat ingår försäljningsvinster av engångskaraktär på 9,7 miljoner euro och i jämförelseperiodens resultat på 4,7 miljoner euro. Resultatet för verksamheten i Finland och Baltikum utvecklades positivt under översiktsperioden. Resultatet för utlandsverksamheten belastades av etableringskostnader för både varuhuset som öppnades i Moskva i februari och för Bestseller- och Nikebutikerna samt av större rabatter än normalt under det andra kvartalet, vilka förorsakades av förseningar i tullbehandlingen i början av året. Gruppens rörelsevinst förbättrades betydligt och uppgick under det tredje kvartalet till 25,7 miljoner euro (13,1 miljoner euro). Varuhusgruppens rörelsevinst för hela året uppskattas bli bättre än året innan.

Hobby Halls försäljning ökade med 2 procent och uppgick till 147,5 miljoner euro (144,3 miljoner euro). I Baltikum ökade försäljningen och i Finland förblev den på samma nivå som föregående år. Hobby Halls relativa försäljningsbidrag låg på samma nivå som året innan. Näthandeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt, och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Finland var 60 procent (47 procent). Även i Estland ökade näthandeln och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Estland uppgick till 33 procent (32 procent). I april tog Hobby Hall i bruk ett nytt datasystem. Ibruktagandet belastade översiktsperiodens resultat i form av engångskostnader och delvis i form av fördröjning i bokföringen av försäljningen. Efter startskedet kommer det nya datasystemet att effektivera Hobby Halls verksamhet och rapportering. Hobby Halls rörelsevinst under översiktsperioden uppgick till 3,0 miljoner euro (3,7 miljoner euro). Rörelsevinsten för det tredje kvartalet förbättrades och uppgick till 2,5 miljoner euro (2,1 miljoner euro). Rörelsevinsten för hela året uppskattas pga. etableringskostnader för affärsverksamheten i Ryssland bli något mindre än i fjol.

Seppäläs försäljning ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 123,6 miljoner euro. Försäljningen ökade starkt i Ryssland och Baltikum till följd av de nya butiker som öppnades i slutet av 2006 och i början av 2007 samt av den goda jämförbara försäljningsutvecklingen. Försäljningen i utlandet ökade med 50 procent och dess andel av Seppäläs försäljning steg till 29 procent (21 procent). Det relativa försäljningsbidraget förbättrades, men även de fasta kostnaderna och avskrivningarna ökade på grund av intensiva nyetableringar speciellt i Ryssland. Under översiktsperioden uppgick Seppäläs rörelsevinst till 12,1 miljoner euro (13,8 miljoner euro). Under det tredje kvartalet var rörelsevinsten 5,5 miljoner euro (5,4 miljoner euro). Rörelsevinsten för hela året uppskattas vara på fjolårets nivå.

Finansiering och bundet kapital

De likvida medlen uppgick i slutet av september till 21,2 miljoner euro, jämfört med 17,0 miljoner euro ett år tidigare och 59,2 miljoner euro i slutet av år 2006.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av september till 118,3 miljoner euro (54,1 miljoner euro), varav 30,2 miljoner euro (23,4 miljoner euro) var långfristigt. Ett nytt långfristigt lån om 20,0 miljoner euro upptogs under översiktsperioden. Investeringarna uppgick till 89,1 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av september till 238,0 miljoner euro, medan det ett år tidigare var 239,5 miljoner euro och 194,5 miljoner euro i slutet av år 2006. I dividend utbetalades 72,1 miljoner euro. I eget kapital från teckningarna på basis av optioner för år 2000 erhölls 3,1 miljoner euro. Soliditeten var 65,9 procent (71,7 procent) i slutet av september. Vid utgången av år 2006 var soliditeten 74,5 procent. Skuldsättningsgraden (gearing) var 17,8 procent (7,2 procent) i slutet av september. Vid utgången av år 2006 var skuldsättningsgraden -6,3 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 17,2 procent (22,9 procent i slutet av år 2006). Koncernens bundna kapital ökade med 89,1 miljoner euro jämfört med september förra året och uppgick vid översiktsperiodens slut till 662,4 miljoner euro (595,0 miljoner euro i slutet av år 2006).

Investeringar och aktuella projekt

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 89,1 miljoner euro (90,1 miljoner euro).

I Helsingfors fortsätter byggnadsarbetena på det omfattande projektet för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset. Genom projektet byggs varuhusets kommersiella lokaliteter ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Utvidgningens kostnadskalkyl uppgår till omkring 145 miljoner euro. Arbetena uppskattas slutföras stegvis före utgången av år 2010. Lokaliteterna som tillfälligt varit ur försäljningsbruk under byggarbetet är åter i användning och varuhusets försäljningsyta är nu lika stor som innan projektet inleddes. Härefter kommer ny försäljningsyta stegvis att tas i bruk. Under översiktsperioden band projektet 35,5 miljoner euro. Man har klarat av att genomföra det omfattande projektet utan att störa varuhusets lönsamhet. Varuhusets försäljning ökade under översiktsperioden.

I februari öppnades en ny Stockmann Beautybutik i Joensuu. I slutet av året öppnas butiker i Rovaniemi och Villmanstrand. Efter detta har Stockmann Beautykedjan sexton butiker.

Varuhusgruppen öppnade ett fjärde varuhus i Moskva i köpcentret Mega i sydöstra Moskva i februari. Varuhusets försäljningsyta är drygt 10 000 kvadratmeter. Kostnaderna för varuhuset som byggdes i hyrda lokaliteter uppgick för Stockmanns del till 16,5 miljoner euro, varav 5,8 miljoner euro hänför sig till översiktsperioden. Verksamheten har inletts planenligt.

Under översiktsperioden öppnades fem nya Bestsellerbutiker i Ryssland: två butiker i S:t Petersburg och en butik i Moskva, Kazan och Samara. Stockmann har nu sammanlagt 16 Bestsellerbutiker i Ryssland. Senare i år kommer butiker att öppnas även i Rostov vid Don och Novosibirsk.

I februari öppnades Stockmanns två första Nikebutiker i S:t Petersburg och i början av oktober en butik i Nizjnij Novgorod. I slutet av året öppnas butiker i Novosibirsk och Rostov vid Don.

År 2006 förvärvade Stockmann en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på ca 100 000 kvadratmeter, varav ca 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaliteter. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Investeringen i varuhuset och köpcentret har vuxit till följd av ökningen i byggkostnader, en försening av projektet och strukturförändringar i entreprenörsavtalet. Den totala investeringen uppskattas uppgå till ca 170 miljoner euro. Grundläggningsarbetena för byggnaden pågår. Målet är att öppna varuhuset och köpcentret före utgången av år 2009. Under översiktsperioden band projektet 19,7 miljoner euro.

Stockmann har undertecknat ett föravtal om öppnande av Moskvas femte Stockmannvaruhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis som byggs i närheten av stadens centrum. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till ca 12 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset på hösten 2008.

Stockmann har även ingått ett avtal om att öppna ett fullskaligt varuhus i hyrda lokaliteter i ett köpcentrum som för närvarande byggs i Jekaterinburg i Ryssland. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till ca 12 miljoner euro. Enligt planerna kommer varuhuset att öppnas senast sommaren 2009.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 78,4 miljoner euro.

Hobby Halls investeringar uppgick till 2,0 miljoner euro, vilka hänförde sig i huvudsak till datasystemförnyelsen. Hobby Hall inledde distanshandel i Litauen i februari och inleder distanshandel i Ryssland under slutet av året. Hobby Hall inleder även näthandel i Sverige under år 2008.

Seppäläs investeringar uppgick till 7,6 miljoner euro. Under översiktsperioden öppnade Seppälä en butik i Tammerfors i Finland, en i Pärnu i Estland och en i Vilnius i Litauen. I Ryssland har Seppälä t.o.m. medlet av oktober öppnat nio butiker: fyra i S:t Petersburg samt en i Moskva, Samara, Nizjnij Novgorod, Jaroslavl och Voronezj. Seppäläs mål är att öppna ytterligare en butik i Finland, två i Litauen samt två i Ryssland: en i Rostov vid Don och en i Novosibirsk i slutet av året. I Finland och i Estland förnyades under översiktsperioden sammanlagt 11 butiker, av vilka en del flyttade till nya lokaliteter. År 2007 genomfördes i butikerna i Finland och Estland en förnyelse av kassasystemet, vilken blev klar i oktober. Avsikten är att inleda verksamhet i Ukraina år 2008.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 1,1 miljoner euro.

Stockmann ingick ett avtal med Nordea 27.9.2007 om överflyttning av finansieringen av stamkundskontona till Nordea. Den avtalsenliga överföringsersättningen bidrog till att förbättra Stockmanns resultat för det tredje kvartalet. Överflyttningen av kontona lättar Stockmanns balansräkning år 2008 med i medeltal ca 65 miljoner euro. Tio anställda som sköter stamkundskontona övergår i Nordeas tjänst som gamla arbetstagare. Kreditegenskaperna i Stockmanns stamkundskreditkort ändras i enlighet med de internationella MasterCard-kreditkorten under år 2008 i Finland, Estland samt i Lettland, där Stockmann inte tidigare alls haft stamkundskort med kredit.

För Rysslands del har Stockmann i samarbete med Citibank ingått ett avtal om ett MasterCard-stamkundskreditkort och lanseringen av det på marknaden under våren 2008.

Aktier och aktiekapital

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick till 1 894,5 miljoner euro (1 803,9 miljoner euro) i slutet av september. I slutet av år 2006 var aktiestockens marknadsvärde 2 028,6 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden svagare än såväl indexet OMX Helsinki som indexet OMX Helsinki Cap. I slutet av september var kursen för A-aktien 33,70 euro, medan den i slutet av år 2006 var 36,40 euro. Kursen för B-aktien var 33,83 euro, medan den i slutet av år 2006 var 36,48 euro.

De 192 865 aktier som tecknats med Stockmanns optionsrätter från år 2000 i december 2006 infördes i handelsregistret 28.2.2007, och blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.3.2007.

Med optionsrätter från år 2000 tecknades 238 709 aktier i mars. Av dessa infördes 18 000 aktier i handelsregistret 10.4.2007 och 220 709 aktier 14.5.2007. Aktierna blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 11.4.2007 och 15.5.2007. Till följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 477 418 euro. Aktiekapitalet uppgick till 112 187 224 euro efter höjningen.

Med stöd av optionsrätterna från år 2000 var det möjligt att teckna sammanlagt 2 500 000 nya B-aktier. Med optionsrätterna tecknades under teckningstiden sammanlagt 2 499 800 B-aktier i Stockmann. Teckningstiden gick ut 1.4.2007.

Stockmann hade 24 564 243 aktier i serie A och 31 529 369 aktier i serie B 30.9.2007.

Vid utgången av september 2007 ägde Stockmann 369 560 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,7 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,6 miljoner euro.

Den ordinarie bolagsstämman år 2007 beviljade styrelsen fullmakt att besluta om att avyttra bolagets egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft fem år. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick till 10 525 under översiktsperioden, vilket är 628 fler än under jämförelseperioden. Antalet anställda ökade på grund av varuhusen och butikerna i Ryssland och Baltikum, medan överlåtelsen av Stockmann Auto i början av mars 2006 minskade antalet anställda. Omräknat till heltidsanställda ökade medelantalet anställda med 564 personer och uppgick till 8 519.

Antalet anställda utomlands var 4 004 i slutet av september 2007. I slutet av september året innan var antalet anställda utomlands 3 155. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 38 procent (33 procent).

Utsikter för resten av året

I affärsmiljön har inga betydande förändringar skett och riskerna förknippade med utövandet av affärsverksamheten har inte väsentligt förändrats från det som presenterades i årsberättelsen.

Om det tidigare nämnda budet på Lindex leder till att Stockmann får kontroll över bolaget innan utgången av räkenskapsåret, verkar detta vid tidpunkten för bokslutet sänkande på Stockmanns soliditet. Lindex resultat för tiden under Stockmanns ägande kommer i detta fall att konsolideras i koncernen i förhållande till ägarandelen.

Detaljhandelns försäljning uppskattas öka i Finland med ca 3-4 procent år 2007. Marknaden i Ryssland och Baltikum förväntas fortsätta att växa snabbare än marknaden i Finland. Stockmanns försäljning uppskattas uppgå till drygt 1,6 miljarder euro.

Resultatet för den fortlöpande verksamheten under det sista kvartalet år 2007 beräknas bli bättre än året innan.

Resultatet för år 2006 inkluderade betydande engångsposter till följd av avyttringen av affärsverksamhet. År 2007 blir dessa klart mindre än året innan. Koncernen har flera betydande pågående investeringar. Etableringskostnaderna för de investeringar som tas i bruk under året belastar resultatet för år 2007. Koncernens vinst före skatt blir mindre än år 2006 till följd av mindre engångsposter. Målet är dock att rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten skall vara bättre än år 2006.

Balansräkning, koncernen, mn euro 30.9.07 30.9.06 31.12.06 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar10,75,56,3
    Materiella anläggningstillgångar409,7328,8352,2
    Placeringar som kan säljas6,66,16,5
    Latenta skattefordringar2,53,42,5
Långfristiga tillgångar sammanlagt429,5343,9367,5
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar202,7182,9155,0
    Fordringar, räntebärande97,2104,898,9
    Fordringar, räntefria75,475,687,0
    Likvida medel21,217,059,2
Kortfristiga tillgångar sammanlagt396,5380,3400,1
Tillgångar sammanlagt826,0724,2767,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital544,2519,2571,6
Minoritetsintresse0,00,00,0
Eget kapital sammanlagt544,2519,2571,6
Långfristiga skulder, räntebärande30,223,423,4
Latenta skatteskulder26,227,026,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande88,030,7
Kortfristigta skulder, räntefria137,3123,9146,4
Kortfristiga skulder sammanlagt225,4154,6146,4
Eget kapital och skulder sammanlagt826,0724,2767,6
Soliditet, procent65,971,774,5
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent17,87,2-6,3
Kassaflöde från rörelsen,euro0,390,612,15
Räntebärande främmande kapital, mn euro-0,1-67,7-134,7
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.56 09454 80455 662
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.55 56654 20854 310
Antal aktier, utspädd 1000 st.55 79055 05355 178
Aktiestockens marknadsvärde, mn euro1 894,51 803,92 028,6
Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Skuldsättningsgrad, procent (Gearing) = 100 x (räntebärande främmande kapital - likvida medel) / eget kapital sammanlagt

Räntebärande nettoskuld = räntebärande nettoskuld - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Kassaflödesanalys, koncernen, mn euro 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006 Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat 39,8 66,9 104,7 Justeringar

    Avskrivningar26,424,232,1
    Försäljningsvinster och -förluster-34,0-34,4
    från försäljning av bestående aktiva
    Räntekostnader och övriga finansiella2,51,72,3
    kostnader
    Ränteintäkter-1,0-1,6-1,8
    Skatter13,112,024,3
    Övriga justeringar1,81,7
Förändring av rörelsekapital
     Förändring av försäljningsfordringar17,5-11,21,7
     och övriga fordringar
     Förändring av omsättningstillgångar-47,7-0,15,2
     Förändring av leverantörsskulder och-11,9-4,311,2
     övriga skulder
Betalda räntor-1,7-1,7-2,5
Erhållna räntor0,81,81,1
Betalda skatter-17,8-20,9-28,2
Nettokassaflöde från rörelsen21,832,8117,4
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-88,5-90,7-112,2
immateriella tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med -12,7 likvida medel vid anskaffningstidpunkten Överlåtelseintäkter från dotterbolag 101,7 105,0 minskad med likvida medel vid överlåtelsetidpunkten
Investeringar i övriga placeringar-0,1-0,5
Överlåtelseintäkter från materilla8,4
tillgångar Överlåtelseinkomster av övriga 0,8 0,9 placeringar
Erhållna dividender0,10,10,1
Nettokassaflöde från investeringar-88,411,8-11,0
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission5,85,817,2
Förändring av kortfristiga lån74,9-2,5-33,3
ökning (+), minskning (-) Förändring av långfristiga lån 20,0 10,0 10,0 ökning (+), minskning (-)
Utbetalda dividender-72,1-59,3-59,5
Nettokassaflöde från finansiering28,6-46,0-65,6
Förändring av likvida medel-37,9-1,440,8
Likvida medel vid periodens ingång59,218,418,4
Likvida medel vid periodens utgång21,217,059,2

Resultaträkning1-9/2007
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning914,3914,3
Övriga rörelseintäkter9,79,7
Användning av material och-535,4-535,4
förnödenheter Kostnader för löner och -150,9 -150,9 anställningsförmåner
Avskrivningar-26,4-26,4
Övriga rörelsekostnader-156,9-156,9
Rörelsevinst54,354,3
Finansiella intäkter och kostnader-1,5-1,5
Vinst före skatter52,952,9
Inkomstskatter-13,1-13,1
Räkenskapsperiondes vinst39,839,8
Resultat/aktie, euro0,720,72
Resultat/aktie, utspädd, euro0,710,71
Rörelsevinst av omsättning, procent5,95,9
Eget kapital/aktie, euro9,77
Avkastning på eget kapital, glidande 1214,6
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 17,2 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 8 519 8 519 heltidsanställda Investeringar 89,1 89,1

Resultaträkning1-9/2006
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning850,061,1911,0
Övriga rörelseintäkter4,729,334,0
Användning av material och-505,5-52,5-558,0
förnödenheter Kostnader för löner och -141,4 -5,4 -146,8 anställningsförmåner
Avskrivningar-23,9-0,3-24,2
Övriga rörelsekostnader-134,4-2,6-137,0
Rörelsevinst49,429,679,0
Finansiella intäkter och kostnader-0,10,0-0,1
Vinst före skatter49,329,678,9
Inkomstskatter-11,9-0,1-12,0
Räkenskapsperiondes vinst37,429,566,9
Resultat/aktie, euro0,690,541,23
Resultat/aktie, utspädd, euro0,680,541,22
Rörelsevinst av omsättning, procent5,848,48,7
Eget kapital/aktie, euro9,54
Avkastning på eget kapital, glidande 1222,4
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 24,6 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 803 152 7 955 heltidsanställda Investeringar 90,1 90,1

Resultaträkning1-12/2006
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhet verksamhet
Omsättning1 239,661,11 300,7
Övriga rörelseintäkter5,129,334,4
Användning av material och-721,1-52,5-773,6
förnödenheter Kostnader för löner och -199,3 -5,4 -204,7 anställningsförmåner
Avskrivningar-31,8-0,3-32,1
Övriga rörelsekostnader-192,6-2,6-195,1
Rörelsevinst99,929,6129,5
Finansiella intäkter och kostnader-0,50,0-0,6
Vinst före skatter99,429,6128,9
Inkomstskatter-24,2-0,1-24,3
Räkenskapsperiondes vinst75,229,5104,7
Resultat/aktie, euro1,390,541,93
Resultat/aktie, utspädd, euro1,370,531,90
Rörelsevinst av omsättning, procent8,148,410,0
Eget kapital/aktie, euro10,34
Avkastning på eget kapital, glidande 1219,4
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 22,9 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 923 114 8 037 heltidsanställda Investeringar 125,5 125,5

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, mn euro 1-9/2007 1-9/2006 Förändr. 1-12/2006 procent

Varuhusgruppen817,7755,681 119,0
Hobby Hall147,5144,32199,8
Seppälä123,6112,810158,1
Ofördelat0,60,7-80,9
Fortlöpande verksamhet1 089,51 013,381 477,8
totalt
Avvecklad verksamhet74,874,8
Koncernen1 089,51 088,201 552,6
Omsättning, mn euro1-9/20071-9/2006Förändr.1-12/2006
procent
Varuhusgruppen688,1635,78941,3
Hobby Hall122,5119,82165,9
Seppälä102,693,310130,8
Ofördelat1,01,1-101,7
Fortlöpande verksamhet914,3850,081 239,6
totalt
Avvecklad verksamhet61,161,1
Koncernen914,3911,001 300,7
Rörelsevinst, mn euro1-9/20071-9/2006Förändr.1-12/2006
procent
Varuhusgruppen44,935,22879,5
Hobby Hall3,03,7-187,1
Seppälä12,113,8-1221,1
Ofördelat-5,1-4,222-8,0
Elimineringar-0,60,90,2
Fortlöpande verksamhet54,349,41099,9
totalt
Avvecklad verksamhet29,629,6
Koncernen54,378,9-31129,5
Investeringar,
brutto, mn euro30.9.0730.9.06Förändr.31.12.06
procent
Varuhusgruppen78,484,4-7115,3
Hobby Hall2,02,3-143,2
Seppälä7,62,52076,1
Ofördelat1,10,9220,9
Fortlöpande verksamhet89,190,1-1125,5
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 89,1 90,1 -1 125,5 Tillgångar, mn euro 30.9.07 30.9.06 Förändr. 31.12.06 procent
Varuhusgruppen641,2481,933557,9
Hobby Hall108,1107,01104,0
Seppälä40,031,72638,0
Ofördelat36,8103,6-6467,7
Fortlöpande verksamhet826,0724,214767,6
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 826,0 724,2 14 767,6 Skulder räntefritt, mn euro 30.9.07 30.9.06 Förändr. 31.12.06 procent
Varuhusgruppen105,297,97122,0
Hobby Hall21,817,82213,9
Seppälä7,37,6-410,9
Ofördelat29,327,5625,8
Fortlöpande verksamhet163,6150,98172,6
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 163,6 150,9 8 172,6

Marknadsområden1-9/2007
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)793,8793,8
Baltikum 2)133,5133,5
Ryssland 3)162,2162,2
Koncernen1 089,51 089,5
Finland, procent72,972,9
Utlandet, procent27,127,1
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)662,0662,0
Baltikum 2)113,5113,5
Ryssland 3)138,7138,7
Koncernen914,3914,3
Finland, procent72,472,4
Utlandet, procent27,627,6
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)53,853,8
Baltikum 2)11,811,8
Ryssland 3)-11,3-11,3
Koncernen54,354,3
Finland, procent99,099,0
Utlandet, procent1,01,0
Investeringar,30.9.2007
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)53,353,3
Baltikum 2)1,51,5
Ryssland 3)34,334,3
Koncernen89,189,1
Finland, procent59,859,8
Utlandet, procent40,240,2
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)568,4568,4
Baltikum 2)74,374,3
Ryssland 3)183,3183,3
Koncernen826,0826,0
Finland, procent68,868,8
Utlandet, procent31,231,2
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-9/2006
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)770,774,8845,5
Baltikum 2)114,2114,2
Ryssland 3)128,5128,5
Koncernen1 013,374,81 088,2
Finland, procent76,177,7
Utlandet, procent23,922,3
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)642,861,1703,9
Baltikum 2)97,197,1
Ryssland 3)110,1110,1
Koncernen850,061,1911,0
Finland, procent75,677,3
Utlandet, procent24,422,7
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)35,57,743,2
Baltikum 2)13,413,4
Ryssland 3)0,621,922,5
Koncernen49,429,679,0
Finland, procent71,854,7
Utlandet, procent28,245,3
Investeringar,30.9.2006
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)44,644,6
Baltikum 2)0,80,8
Ryssland 3)44,744,7
Koncernen90,190,1
Finland, procent49,549,5
Utlandet, procent50,550,5
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)561,9561,9
Baltikum 2)71,671,6
Ryssland 3)90,790,7
Koncernen724,2724,2
Finland, procent77,677,6
Utlandet, procent22,422,4
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-12/2006
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)1 123,774,81 198,6
Baltikum 2)165,3165,3
Ryssland 3)188,8188,8
Koncernen1 477,874,81 552,6
Finland, procent76,077,2
Utlandet, procent24,022,8
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)937,561,1998,5
Baltikum 2)140,6140,6
Ryssland 3)161,6161,6
Koncernen1 239,661,11 300,7
Finland, procent75,676,8
Utlandet, procent24,423,2
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)75,27,782,9
Baltikum 2)21,021,0
Ryssland 3)3,821,925,6
Koncernen99,929,6129,5
Finland, procent75,264,0
Utlandet, procent24,836,0
Investeringar,31.12.2006
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)64,064,0
Baltikum 2)1,81,8
Ryssland 3)59,759,7
Koncernen125,5125,5
Finland, procent51,051,0
Utlandet, procent49,049,0
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)594,8594,8
Baltikum 2)69,769,7
Ryssland 3)103,1103,1
Koncernen767,6767,6
Finland, procent77,577,5
Utlandet, procent22,522,5
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalAktie-Överkurs-Reserv-
koncernen mn eurokapital*fondfond
Eget kapital 31.12.2005109,0166,50,2
Teckningar med optionsbevis1,83,9
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 30.9.2006110,8170,60,2
Eget kapital 31.12.2006111,7183,40,2
Teckningar med optionsbevis0,52,6
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder0,0
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 30.9.2007112,2186,20,2
* innehåller aktieemission

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalÖvrigaOmräknings-Ackumulerade
koncernen mn eurofonder**differenservinstmedel
Eget kapital 31.12.200543,90,0185,7
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden0,5
Överföring till övriga fonder0,0
Utdelning-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat66,9
Eget kapital 30.9.200643,90,0193,6
Eget kapital 31.12.200643,90,0232,3
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder
Optionernas kostnadskorrigering1,4
Utdelning-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat39,8
Eget kapital 30.9.200743,90,0201,6
** minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalMinoritets-
koncernen mn euroTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2005505,30,0505,3
Teckningar med optionsbevis5,85,8
Aktiearvoden0,70,7
Överföring till övriga fonder0,00,0
Utdelning-59,5-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat66,90,066,9
Eget kapital 30.9.2006519,20,0519,2
Eget kapital 31.12.2006571,60,0571,6
Teckningar med optionsbevis3,13,1
Aktiearvoden0,40,4
Överföring till övriga fonder0,00,0
Optionernas kostnadskorrigering1,41,4
Utdelning-72,1-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat39,80,039,8
Eget kapital 30.9.2007544,20,0544,2

Ansvarsförbindelser, 30.9.07 30.9.06 31.12.06 koncernen, mn euro Inteckningar i jordområden 1,7 1,7 1,7 och byggnader

Borgensförbindelser0,11,5
Panter0,10,1
Koncernen1,81,73,2
Hyreskontrakt för
affärslägen, mn euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år67,763,969,6
Efter ett år323,4329,2351,5
Koncernen391,1393,0421,1
Avgifter för leasingavtal
Inom ett år1,01,11,1
Efter ett år1,00,90,9
Koncernen2,12,02,0
Derivativavtal, koncernen,
mn euro Nominellt värde Valutaderivativavtal 5,3 Valutakurser Land Valuta 30.9.07 30.9.06 31.12.06
RysslandRUB35,349033,942034,6800
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,70380,69600,6972
LitauenLTL3,45283,45283,4528
SverigeSEK9,21479,27979,0404

Resultaträkning

per kvartal,Q3Q2Q1Q4
koncernen, mn euro2007200720072006
Fortlöpande verksamhet
Omsättning308,6294,2311,4389,6
Övriga rörelseintäkter9,70,4
Användning av material och-179,8-164,0-191,6-215,6
förnödenheter Kostnader för löner och -47,6 -52,6 -50,8 -57,9 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,9-8,4-9,1-7,9
Övriga rörelsekostnader-50,0-55,1-51,7-58,1
Rörelsevinst32,114,18,250,5
Finansiella intäkter och-0,5-0,8-0,2-0,5
kostnader
Vinst före skatter31,513,38,050,1
Inkomstskatter-8,1-3,2-1,9-12,3
Räkenskapsperiondes vinst23,510,26,137,8
av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 23,5 10,2 6,1 37,8 Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,430,180,110,70
Utspätt0,420,180,110,69
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund0,00
Utspätt-0,01
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,430,180,110,70
Utspätt0,420,180,110,68
Q3Q2Q1Q4
Försäljning, mn euro2007200720072006
Varuhusgruppen275,5261,0281,2363,4
Hobby Hall45,946,055,655,5
Seppälä45,443,534,645,3
Ofördelat0,20,20,20,2
Fortlöpande verksamhet367,0350,7371,7464,4
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 367,0 350,7 371,7 464,4 Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen232,2219,6236,3305,5
Hobby Hall38,238,146,246,1
Seppälä37,836,128,737,5
Ofördelat0,50,40,10,5
Fortlöpande verksamhet308,6294,2311,4389,6
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 308,6 294,2 311,4 389,6 Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen25,711,57,844,3
Hobby Hall2,5-0,91,53,4
Seppälä5,55,80,87,3
Ofördelat-1,1-2,1-1,8-3,8
Elimineringar-0,5-0,10,0-0,6
Fortlöpande verksamhet32,114,18,250,6
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 32,1 14,1 8,2 50,6

Resultaträkning

per kvartal,Q3Q2Q1Q4
koncernen, mn euro2006200620062005
Fortlöpande verksamhet
Omsättning281,1299,5269,4379,3
Övriga rörelseintäkter0,04,70,07,0
Användning av material och-166,1-170,8-168,7-214,3
förnödenheter Kostnader för löner och -44,2 -48,9 -48,3 -56,5 anställningsförmåner
Avskrivningar-7,9-8,1-8,0-8,7
Övriga rörelsekostnader-43,0-47,7-43,7-52,8
Rörelsevinst19,828,70,853,9
Finansiella intäkter och0,5-0,90,2-2,0
kostnader
Vinst före skatter20,427,91,152,0
Inkomstskatter-5,0-6,6-0,3-13,3
Räkenskapsperiondes vinst15,421,20,838,6
av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 21,9 7,6 3,7 av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 15,4 43,1 8,4 42,4 Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,290,390,010,72
Utspätt0,280,390,010,71
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund-0,010,410,140,07
Utspätt0,000,400,140,07
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,280,150,79
Utspätt0,280,790,150,78
Q3Q2Q1Q4
Försäljning, mn euro2006200620062005
Varuhusgruppen249,0270,8235,8344,3
Hobby Hall45,546,252,663,4
Seppälä40,240,232,445,1
Ofördelat0,20,30,20,2
Fortlöpande verksamhet334,9357,6320,9453,1
totalt
Avvecklad verksamhet74,8117,4
Koncernen334,9357,6395,7570,5
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen209,8227,4198,5289,0
Hobby Hall37,838,443,652,6
Seppälä33,233,326,837,3
Ofördelat0,20,40,50,5
Fortlöpande verksamhet281,1299,5269,4379,3
totalt
Avvecklad verksamhet61,196,4
Koncernen281,1299,5330,5475,7
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen13,122,2-0,137,8
Hobby Hall2,10,61,04,3
Seppälä5,47,60,814,5
Ofördelat-0,9-1,9-1,4-3,3
Elimineringar0,10,20,60,6
Fortlöpande verksamhet19,828,70,853,9
totalt
Avvecklad verksamhet21,97,74,1
Koncernen19,850,68,558,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 24.10.2007 kl. 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka