STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007

TIDPUNKTEN FÖR GALNA DAGAR I FINLAND OCH DEN STARKA SATSNINGEN PÅ TILLVÄXT I RYSSLAND FÖRSVAGADE SOM FÖRVÄNTAT RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET

Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade under perioden januari-juni med 6,5 procent och uppgick till 722,4 Me (678,4 Me år 2006). Vinsten för den fortlöpande verksamheten före skatt uppgick till 21,4 Me (28,9 Me). Den fortlöpande verksamhetens operativa resultat i Finland och Baltikum förbättrades. I Ryssland belastades resultatet av etableringskostnader för nya enheter och förtullningsproblem i början av året. Hobby Halls nya bokföringspraxis förorsakade i april en tydlig försäljningsminskning, vilket även inverkade på resultatet. Koncernens vinst före skatt minskade under översiktsperioden, vilket i första hand berodde på betydande engångsintäkter som inföll under jämförelseperioden. Resultatet per aktie var 0,29 e. Resultatprognosen för år 2007 är oförändrad. Målet är att rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten år 2007 är bättre än år 2006.

Nyckeltal 1-6/2007 1-6/2006 2006 Fortlöpande verksamhet

Försäljningmn euro722,4678,41 477,8
Omsättningmn euro605,6568,91 239,6
Rörelsevinstmn euro22,329,699,9
Vinst före skattermn euro21,428,999,4
Resultat/aktieeuro0,290,401,39
Koncernen totalt
Eget kapital/aktieeuro9,349,2310,34
Kassaflöde från rörelsenmn euro2,223,3117,4
Gearingprocent17,42,1-6,3
Soliditetprocent66,777,374,5
Antal aktier i medeltaltusen55 48654 11154 310
Avkastning på sysselsattprocent
kapital, glidande 12 mån.16,326,222,9

Rapportering

Stockmann övergick till rapportering enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS) 1.1.2005. Delårsrapporten är uppgjord enligt standarden IAS 34 och principerna för upprättandet av kvartalsrapporten och beräkningsmetoderna är desamma som i bokslutet för år 2006. Stockmann Auto och Zara-affärsverksamheten i Ryssland behandlas i rapporteringen för år 2006 som avvecklad verksamhet i enlighet med standarden IFRS 5. Siffrorna är oreviderade.

Försäljning och resultat

Rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten minskade med 7,3 miljoner euro och uppgick till 22,3 miljoner euro (29,6 miljoner euro). Under jämförelseperioden inföll en försäljningsvinst av engångsnatur som uppgick till 4,7 miljoner euro. Resultatet exklusive jämförelseperiodens engångspost förbättrades i Finland och Baltikum. Koncernens resultat belastades av etableringskostnader för det nya varuhuset i Moskva samt intensiva nyetableringar i Ryssland av Bestsellerbutiker och Seppälä. Hobby Halls försäljning och resultat försämrades som en följd av försäljningens ändrade bokföringspraxis, som lett till att en del av försäljningen registreras med ett dröjsmål. Förtullningsproblemen som i början av året försvårade försäljningen i Ryssland ledde i sin tur till ett behov av större rabatter än normalt och försämrade därmed försäljningsbidraget och resultatet för det andra kvartalet. Galna Dagar- kampanjen inföll i Finland i sin helhet redan i mars vilket bidrog till försvagad försäljnings- och resultatutveckling under det andra kvartalet.

Stockmannkoncernens försäljning, från vilken eliminerats Stockmann Autos affärsverksamhet under jämförelseperioden, ökade med 6,5 procent. Utan elimineringen minskade försäljningen med 4 procent och uppgick till 722,4 miljoner euro (753,3 miljoner euro). Koncernens försäljning i utlandet ökade med 19 procent och uppgick till 190,6 miljoner euro. Försäljningen för den fortlöpande verksamheten i Finland ökade med 3 procent och uppgick till 531,8 miljoner euro. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning ökade från 24 procent till 26 procent. Omsättningen uppgick till 605,6 miljoner euro och under jämförelseperioden till 568,9 miljoner euro. Övriga rörelseintäkter förekom inte. De övriga rörelseintäkterna uppgick under jämförelseperioden till 34,0 miljoner euro, och de bestod till merparten av försäljningsvinst från överlåtelsen av avvecklad affärsverksamhet.

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 12,0 miljoner euro och uppgick till 249,9 miljoner euro, det relativa försäljningsbidraget var 41,3 procent (37,8 procent). Det relativa försäljningsbidraget för varuhusgruppens och Seppäläs affärsverksamhet förbättrades. Koncernens relativa försäljningsbidrag förbättrades delvis till följd av att bilförsäljningen, som har låg täckning, uteblev från och med början av mars 2006.

Rörelsekostnaderna ökade med 13,7 miljoner euro och avskrivningarna med 1,2 miljoner euro. Huvudsakligen till följd av de övriga rörelseintäkterna på 34,0 miljoner euro under jämförelseperioden, minskade koncernens rörelsevinst med 36,9 miljoner euro och uppgick till 22,3 miljoner euro.

Finansnettot minskade med 0,3 miljoner euro och var -0,9 miljoner euro (-0,6 miljoner euro).

Vinsten före skatt uppgick till 21,4 miljoner euro, dvs. 37,1 miljoner euro mindre än året innan. De direkta skatterna uppgick till 5,0 miljoner euro, dvs. 2,0 miljoner euro mindre än året innan. Under jämförelseperioden ingick i resultatet 29,3 miljoner euro skattefri försäljningsvinst. Vinsten för koncernens andra kvartal uppgick till 10,2 miljoner euro då den året innan var 43,1 miljoner euro.

Resultatet per aktie var under översiktsperioden 0,29 euro (0,95 euro) och utspätt med inverkan av optioner likaså 0,29 euro (0,94 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,34 euro (9,23 euro).

Försäljning och resultatutveckling per affärssegment

Varuhusgruppens försäljning ökade med 7 procent och uppgick till 542,2 miljoner euro. Det operativa resultatet ökade med 11 procent. Försäljningen i Finland ökade med 4 procent. Utlandsverksamhetens försäljning ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum, det fjärde varuhuset i Moskva som öppnades i medlet av februari samt av de nya Bestsellerbutikerna. Problemen med varuimporten i Ryssland i början av året gav upphov till en tillfällig brist på varor som bromsade försäljningsökningen. Försäljningsutvecklingen i varuhusen i Estland och Lettland var utmärkt. Utlandsverksamhetens försäljning ökade med 16 procent, och dess andel av gruppens försäljning steg till 28 procent (25 procent). Det relativa försäljningsbidraget under jämförelseperioden förbättrades. Varuhusgruppens rörelsevinst under det första halvåret uppgick till 19,3 miljoner euro (22,1 miljoner euro). I jämförelseperiodens resultat ingår en försäljningsvinst av engångskaraktär på 4,7 miljoner euro som hänförts till det andra kvartalet. Resultatet för verksamheten i Finland och Baltikum uppvisade en positiv utveckling under översiktsperioden. Resultatet för utlandsverksamheten belastas av etableringskostnader för varuhuset som öppnades i Moskva i februari, av de nya Bestseller- och Nikebutikerna samt av större rabatter än normalt under det andra kvartalet som en följd av försenade förtullningar i början av året. Försäljnings- och resultatökningen i Finland under det andra kvartalet bromsades upp av att Galna Dagar-kampanjen i sin helhet inföll i mars. Gruppens rörelsevinst uppgick till 11,5 miljoner euro under det andra kvartalet (22,2 miljoner euro).

Hobby Halls försäljning ökade med 3 procent och uppgick till 101,7 miljoner euro (98,8 miljoner euro). Försäljningen ökade i Baltikum och stannade i Finland på samma nivå som året innan. Hobby Halls relativa försäljningsbidrag låg på samma nivå som året innan. Hobby Halls försäljningsutveckling under det andra kvartalet påverkades av det nya datasystemet som togs i bruk i april och som under övergångsperioden sköt upp registreringen av försäljningen. Näthandeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt, och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Finland var 60 procent (45 procent). Även i Baltikum ökade näthandeln starkt och dess andel av Hobby Halls distanshandel var 26 procent (18 procent). Då försäljningen i april blev klart mindre än året innan på grund av den nya bokföringspraxisen, inverkade detta också på resultatet. Hobby Halls rörelsevinst under det första halvåret uppgick till 0,5 miljoner euro (1,6 miljoner euro). Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -0,9 miljoner euro (0,6 miljoner euro).

Seppäläs försäljning ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 78,1 miljoner euro. Försäljningen ökade starkt i Ryssland och Baltikum till följd av nya butiker som öppnades i slutet av 2006 och i början av 2007 samt av den goda jämförbara försäljningsutvecklingen. Försäljningen i utlandet ökade med 42 procent och dess andel av Seppäläs försäljning steg till 27 procent (21 procent). Det relativa försäljningsbidraget förbättrades, men även de fasta kostnaderna och avskrivningarna ökade på grund av intensiva nyetableringar särskilt i Ryssland. Seppäläs rörelsevinst under översiktsperioden uppgick till 6,6 miljoner euro (8,4 miljoner euro). Rörelsevinsten för det andra kvartalet uppgick till 5,8 miljoner euro (7,6 miljoner euro).

Finansiering och bundet kapital

De likvida medlen uppgick vid utgången av juni till 20,2 miljoner euro, då de året innan var 14,8 miljoner euro och 59,2 miljoner euro i slutet av år 2006.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av juni till 110,6 miljoner euro (25,5 miljoner euro), av vilket 30,2 miljoner euro (23,4 miljoner euro) var långfristigt. Nytt långfristigt lån om 20,0 miljoner euro upptogs under översiktsperioden. Investeringarna uppgick till 63,9 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av juni till 224,8 miljoner euro, jämfört med 245,0 miljoner euro året innan och 194,5 miljoner euro vid utgången av år 2006. I dividend utbetalades 72,1 miljoner euro. I eget kapital från teckningar på basis av optioner för år 2000 erhölls 3,1 miljoner euro. Soliditeten var 66,7 procent (77,3 procent) i slutet av juni. I slutet av år 2006 var soliditeten 74,5 procent. Skuldsättningsgraden (gearing) var i slutet av juni 17,4 procent (2,1 procent). Vid utgången av år 2006 var skuldsättningsgraden -6,3 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 16,3 procent (22,9 procent i slutet av år 2006). Koncernens bundna kapital ökade som en följd av det intensiva investeringsprogrammet med 103,6 miljoner euro jämfört med juni året innan och uppgick vid översiktsperiodens slut till 630,9 miljoner euro (595,0 miljoner euro i slutet av år 2006).

Investeringar och aktuella projekt

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 63,9 miljoner euro (32,5 miljoner euro).

I Helsingfors fortsätter byggnadsarbetena på det omfattande projektet för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset. Genom projektet byggs varuhusets kommersiella lokaliteter ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom att ändra lokaliteter till kommersiell användning och nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår i sin helhet till ca 145 miljoner euro. Arbetena uppskattas slutföras stegvis före utgången av år 2010. Under översiktsperioden band projektet 28,6 miljoner euro. Man har klarat av att genomföra det omfattande projektet utan att störa varuhusets lönsamhet. Varuhusets försäljning ökade under översiktsperioden.

I februari öppnades en ny Stockmann Beautybutik i Joensuu. I slutet av året öppnas Stockmann Beautykedjans femtonde butik i Rovaniemi.

Varuhusgruppen öppnade i februari ett fjärde varuhus i Moskva i köpcentret Mega i sydöstra Moskva. Varuhusets försäljningsyta är drygt 10 000 kvadratmeter. Investeringen för varuhuset som byggdes i hyrda lokaliteter uppgick för Stockmanns del till 16,5 miljoner euro, varav 5,8 miljoner euro hänför sig till översiktsperioden. Verksamheten har inletts planenligt.

Under översiktsperioden öppnades fem nya Bestsellerbutiker i Ryssland: två i S:t Petersburg, samt en i Moskva, Kazan respektive Samara. Stockmann har nu sammanlagt 16 Bestsellerbutiker i Ryssland. Senare i år öppnas ytterligare en butik i Samara samt butiker i Rostov vid Don och Novosibirsk.

De första två Nikebutiker som drivs av Stockmann öppnades i februari i S:t Petersburg. I slutet av året öppnas en tredje butik i S:t Petersburg samt butiker i Rostov vid Don, Nizjnij Novgorod, Novosibirsk och Samara.

Stockmann förvärvade år 2006 en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen. Stockmann låter på tomten uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på ca 100 000 kvadratmeter, varav 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaliteter. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. I juni ingicks ett avtal med Technopolis Oyj enligt vilket Technopolis hyr den 4 300 kvadratmeter stora kontorsdelen i köpcentret och hyr ut den vidare till kundföretag. Investeringen i varuhuset och köpcentret uppgår till ca 135 miljoner euro. På tomten för köpcentret Nevsky Centre har de gamla byggnaderna rivits och byggnadsarbetena pågår. Målet är att öppna varuhuset och affärscentret på våren 2009. Projektet band under översiktsperioden 13,3 miljoner euro.

Stockmann har undertecknat ett föravtal om öppnande av Moskvas femte Stockmannvaruhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis som byggs i närheten av stadens centrum. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till ca 12 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset på hösten 2008. Stockmann förhandlar om öppnandet av flera nya varuhus i Ryssland.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 56,6 miljoner euro.

Hobby Halls investeringar uppgick till 1,4 miljoner euro. Hobby Hall inledde distanshandel i Litauen i februari och inleder distanshandel i Ryssland under slutet av året. Hobby Hall planerar även att inleda näthandel i Sverige under år 2008. I April tog Hobby Hall i bruk ett nytt datasystem för distanshandeln, som kommer att effektivera bolagets kommersiella och administrativa funktioner.

Seppäläs investeringar uppgick till 5,6 miljoner euro. Under översiktsperioden öppnade Seppälä en ny butik i Tammerfors, en i Pärnu i Estland och en i Vilnius i Litauen. I Ryssland öppnade Seppälä sex butiker: tre i S:t Petersburg, samt en i Moskva, Samara respektive Jaroslavl. Seppäläs mål är att under år 2007 öppna ännu sammanlagt 7 butiker i Ryssland. Målet är att inleda verksamhet också i Ukraina men på grund av svår tillgång på affärsplatser uppskattas detta ske år 2008. Vid Seppälä pågår en förnyelse av kassasystemet, vilket togs i användning i Finland under våren.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick sammanlagt till 0,3 miljoner euro.

Aktier och aktiekapital

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av juni till 1 776,8 miljoner euro (1 732,4 miljoner euro). I slutet av år 2006 var aktiestockens marknadsvärde 2 028,6 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden svagare än såväl indexet OMX Helsinki som indexet OMX Helsinki Cap. I slutet av juni var kursen för A-aktien 31,90 euro, då den i slutet av år 2006 var 36,40 euro. Kursen för B-aktien var 31,50 euro i slutet av juni då den i slutet av år 2006 var 36,48 euro.

De 192 865 aktier som tecknats med Stockmanns optionsrätter från år 2000 i december 2006 infördes i handelsregistret 28.2.2007, och de blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.3.2007.

Med optionsrätterna från år 2000 tecknades i mars sammanlagt 238 709 aktier. Av dem infördes 18 000 aktier i handelsregistret 10.4.2007 och 220 709 aktier 14.5.2007. Aktierna blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 11.4.2007 och 15.5.2007. Som en följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 477 418 euro. Efter ökningarna uppgår aktiekapitalet till 112 187 224 euro.

Med stöd av optionsrätterna från år 2000 var det möjligt att teckna sammanlagt 2 500 000 nya B-aktier. Med optionsrätterna tecknades under teckningsperioden sammanlagt 2 499 800 B-aktier. Teckningstiden gick ut 1.4.2007.

Stockmann hade 24 564 243 aktier i serie A och 31 529 369 aktier i serie B 30.6.2007.

I slutet av juni 2007 ägde Stockmann 369 560 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,7 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,6 miljoner euro.

Den ordinarie bolagsstämman 2007 befullmäktigade styrelsen att fatta beslut om avyttring av egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft fem år. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen under översiktsperioden uppgick i medeltal till 10 435, vilket är 441 fler än under jämförelseperioden. Antalet anställda ökade på grund av varuhusen och butikerna i Ryssland och Baltikum, medan överlåtelsen av Stockmann Auto i början av mars 2006 minskade antalet anställda. Omräknat till heltidsanställda ökade medelantalet anställda vid Stockmann med 379 och uppgick till 8 367.

Antalet anställda utomlands var 3 976 i slutet av juni 2007. I slutet av juni året innan var antalet anställda utomlands 3 175. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 37 procent (32 procent).

Utsikter för resten av året

I verksamhetsomgivningen har inga betydande förändringar skett och risker förknippade med utövningen av affärsverksamheten har inte väsentligt förändrats från det som presenterats i årsberättelsen.

Detaljhandelns försäljning uppskattas öka i Finland med omkring 3-4 procent år 2007. Marknaderna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsätta växa snabbare än marknaden i Finland. Stockmanns försäljning uppskattas uppgå till drygt 1,6 miljarder euro.

Resultatet för det tredje kvartalet 2007 för den fortlöpande verksamheten beräknas vara på samma nivå som året innan och för det fjärde kvartalet bättre än året innan.

Resultatet för år 2006 inkluderade betydande engångsposter till följd av avyttringen av affärsverksamhet. År 2007 blir dessa klart mindre än året innan. Koncernen har flera betydande investeringar på gång. Etableringskostnaderna för investeringarna som tas i bruk under året bidrar till att belasta resultatet för år 2007. Koncernens vinst före skatt blir som en följd av mindre engångsposter mindre än år 2006. Målet är fortsättningsvis att rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten skall vara bättre än år 2006.

Balansräkning, koncernen, mn euro 30.6.07 30.6.06 31.12.06 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar11,25,96,3
    Materiella anläggningstillgångar392,0278,9352,2
    Placeringar som kan säljas6,56,06,5
    Långfristiga fordringar, räntebärande0,2
    Latenta skattefordringar2,53,42,5
Långfristiga tillgångar sammanlagt412,1294,5367,5
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar156,2145,7155,0
    Fordringar, räntebärande98,5105,098,9
    Fordringar, räntefria93,589,087,0
    Likvida medel20,214,859,2
Kortfristiga tillgångar sammanlagt368,5354,5400,1
Tillgångar sammanlagt780,6649,0767,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital520,3501,8571,6
Minoritetsintresse0,00,00,0
Eget kapital sammanlagt520,3501,8571,6
Långfristiga skulder, räntebärande30,223,423,4
Latenta skatteskulder26,226,926,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande80,42,1
Kortfristigta skulder, räntefria123,594,8146,4
Kortfristiga skulder sammanlagt203,896,8146,4
Eget kapital och skulder sammanlagt780,6649,0767,6
Soliditet, procent66,777,374,5
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent17,42,1-6,3
Kassaflöde från rörelsen,euro0,040,432,15
Räntebärande främmande kapital, mn euro-8,1-94,6-134,7
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.56 09454 76855 662
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.55 48654 11154 310
Antal aktier, utspädd 1000 st.55 75254 86755 178
Aktiestockens marknadsvärde, mn euro1 776,81 732,42 028,6
Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Skuldsättningsgrad, procent (Gearing) = 100 x (räntebärande främmande kapital - likvida medel) / eget kapital sammanlagt

Räntebärande nettoskuld = räntebärande nettoskuld - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Kassaflödesanalys, koncernen, mn euro 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat 16,3 51,5 104,7 Justeringar

    Avskrivningar17,516,432,1
    Övriga rörelseintäkter-34,0-34,4
    Räntekostnader och övriga finansiella1,51,22,3
    kostnader
    Ränteintäkter-0,6-0,6-1,8
    Skatter5,07,024,3
    Övriga justeringar1,30,11,7
Förändring av rörelsekapital
     Förändring av försäljningsfordringar0,419,71,7
     och övriga fordringar
     Förändring av omsättningstillgångar-1,214,65,2
     Förändring av leverantörsskulder och-26,3-35,911,2
     övriga skulder
Betalda räntor-0,8-1,4-2,5
Erhållna räntor0,50,51,1
Betalda skatter-11,6-15,9-28,2
Nettokassaflöde från rörelsen2,223,3117,4
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-62,2-32,2-112,2
immateriella tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med -12,7 likvida medel vid anskaffningstidpunkten Överlåtelseintäkter från dotterbolag 81,6 105,0 minskad med likvida medel vid överlåtelsetidpunkten
Investeringar i övriga placeringar-0,5
Överlåtelseintäkter från materilla8,4
tillgångar Överlåtelseinkomster av övriga 0,1 0,9 placeringar
Erhållna dividender0,10,10,1
Nettokassaflöde från investeringar-62,149,6-11,0
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission5,84,317,2
Förändring av kortfristiga lån67,3-31,5-33,3
ökning (+), minskning (-) Förändring av långfristiga lån 20,0 10,0 10,0 ökning (+), minskning (-)
Utbetalda dividender-72,1-59,3-59,5
Nettokassaflöde från finansiering21,0-76,5-65,6
Förändring av likvida medel-38,9-3,540,8
Likvida medel vid periodens ingång59,218,418,4
Likvida medel vid periodens utgång20,214,859,2

Resultaträkning1-6/2007
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning605,6605,6
Övriga rörelseintäkter
Användning av material och-355,6-355,6
förnödenheter Kostnader för löner och -103,3 -103,3 anställningsförmåner
Avskrivningar-17,5-17,5
Övriga rörelsekostnader-106,9-106,9
Rörelsevinst22,322,3
Finansiella intäkter och kostnader-0,9-0,9
Vinst före skatter21,421,4
Inkomstskatter-5,0-5,0
Räkenskapsperiondes vinst16,316,3
Resultat/aktie, euro0,290,29
Resultat/aktie, utspädd, euro0,290,29
Rörelsevinst av omsättning, procent3,73,7
Eget kapital/aktie, euro9,34
Avkastning på eget kapital, glidande 1213,6
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 16,3 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 8 367 8 367 heltidsanställda Investeringar 63,9 63,9

Resultaträkning1-6/2006
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning568,961,1630,0
Övriga rörelseintäkter4,729,334,0
Användning av material och-339,5-52,5-392,0
förnödenheter Kostnader för löner och -97,1 -5,4 -102,5 anställningsförmåner
Avskrivningar-16,1-0,3-16,4
Övriga rörelsekostnader-91,4-2,6-94,0
Rörelsevinst29,629,659,1
Finansiella intäkter och kostnader-0,60,0-0,6
Vinst före skatter28,929,658,5
Inkomstskatter-6,9-0,1-7,0
Räkenskapsperiondes vinst22,029,551,5
Resultat/aktie, euro0,400,550,95
Resultat/aktie, utspädd, euro0,400,540,94
Rörelsevinst av omsättning, procent5,248,49,4
Eget kapital/aktie, euro9,23
Avkastning på eget kapital, glidande 1223,3
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 26,2 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 760 228 7 988 heltidsanställda Investeringar 32,5 32,5

Resultaträkning1-12/2006
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhet verksamhet
Omsättning1 239,661,11 300,7
Övriga rörelseintäkter5,129,334,4
Användning av material och-721,1-52,5-773,6
förnödenheter Kostnader för löner och -199,3 -5,4 -204,7 anställningsförmåner
Avskrivningar-31,8-0,3-32,1
Övriga rörelsekostnader-192,6-2,6-195,1
Rörelsevinst99,929,6129,5
Finansiella intäkter och kostnader-0,50,0-0,6
Vinst före skatter99,429,6128,9
Inkomstskatter-24,2-0,1-24,3
Räkenskapsperiondes vinst75,229,5104,7
Resultat/aktie, euro1,390,541,93
Resultat/aktie, utspädd, euro1,370,531,90
Rörelsevinst av omsättning, procent8,148,410,0
Eget kapital/aktie, euro10,34
Avkastning på eget kapital, glidande 1219,4
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 22,9 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7,923 114 8,037 heltidsanställda Investeringar 125,5 125,5

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, mn euro 1-6/2007 1-6/2006 Förändr. 1-12/2006 procent

Varuhusgruppen542,2506,671 119,0
Hobby Hall101,798,83199,8
Seppälä78,172,68158,1
Ofördelat0,40,5-100,9
Fortlöpande verksamhet722,4678,461 477,8
totalt
Avvecklad verksamhet74,874,8
Koncernen722,4753,3-41 552,6
Omsättning, mn euro1-6/20071-6/2006Förändr.1-12/2006
procent
Varuhusgruppen455,9425,97941,3
Hobby Hall84,482,03165,9
Seppälä64,860,18130,8
Ofördelat0,50,9-451,7
Fortlöpande verksamhet605,6568,961 239,6
totalt
Avvecklad verksamhet61,161,1
Koncernen605,6630,0-41 300,7
Rörelsevinst, mn euro1-6/20071-6/2006Förändr.1-12/2006
procent
Varuhusgruppen19,322,1-1379,5
Hobby Hall0,51,6-677,1
Seppälä6,68,4-2121,1
Ofördelat-4,0-3,3-8,0
Elimineringar-0,20,80,2
Fortlöpande verksamhet22,329,699,9
totalt
Avvecklad verksamhet29,629,6
Koncernen22,359,1-62129,5
Investeringar,
brutto, mn euro30.6.0730.6.06Förändr.31.12.06
procent
Varuhusgruppen56,628,599115,3
Hobby Hall1,41,6-143,2
Seppälä5,61,82146,1
Ofördelat0,30,6-520,9
Fortlöpande verksamhet63,932,597125,5
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 63,9 32,5 97 125,5 Tillgångar, mn euro 30.6.07 30.6.06 Förändr. 31.12.06 procent
Varuhusgruppen594,6442,734557,9
Hobby Hall107,7102,15104,0
Seppälä40,329,33738,0
Ofördelat38,174,8-4967,7
Fortlöpande verksamhet780,6649,020767,6
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 780,6 649,0 20 767,6 Skulder räntefritt, mn euro 30.6.07 30.6.06 Förändr. 31.12.06 procent
Varuhusgruppen89,980,212122,0
Hobby Hall21,210,79713,9
Seppälä9,36,44510,9
Ofördelat29,324,42025,8
Fortlöpande verksamhet149,7121,723172,6
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 149,7 121,7 23 172,6

Marknadsområden1-6/2007
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)531,8531,8
Baltikum 2)88,588,5
Ryssland 3)102,1102,1
Koncernen722,4722,4
Finland, procent73,673,6
Utlandet, procent26,426,4
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)443,1443,1
Baltikum 2)75,275,2
Ryssland 3)87,387,3
Koncernen605,6605,6
Finland, procent73,273,2
Utlandet, procent26,826,8
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)24,324,3
Baltikum 2)7,07,0
Ryssland 3)-9,0-9,0
Koncernen22,322,3
Finland, procent
Utlandet, procent
Investeringar,30.6.2007
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)33,533,5
Baltikum 2)1,21,2
Ryssland 3)29,229,2
Koncernen63,963,9
Finland, procent52,452,4
Utlandet, procent47,647,6
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)535,6535,6
Baltikum 2)72,972,9
Ryssland 3)172,1172,1
Koncernen780,6780,6
Finland, procent68,668,6
Utlandet, procent31,431,4
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-6/2006
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)518,474,8593,2
Baltikum 2)75,475,4
Ryssland 3)84,684,6
Koncernen678,474,8753,3
Finland, procent76,478,8
Utlandet, procent23,621,2
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)432,361,1493,4
Baltikum 2)64,264,2
Ryssland 3)72,572,5
Koncernen568,961,1630,0
Finland, procent76,078,3
Utlandet, procent24,021,7
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)20,17,727,8
Baltikum 2)9,99,9
Ryssland 3)-0,421,921,5
Koncernen29,629,659,1
Finland, procent68,047,0
Utlandet, procent32,053,0
Investeringar,30.6.2006
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)24,224,2
Baltikum 2)0,50,5
Ryssland 3)7,87,8
Koncernen32,532,5
Finland, procent74,574,5
Utlandet, procent25,525,5
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)493,4493,4
Baltikum 2)74,174,1
Ryssland 3)81,581,5
Koncernen649,0649,0
Finland, procent76,076,0
Utlandet, procent24,024,0
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-12/2006
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)1 123,774,81 198,6
Baltikum 2)165,3165,3
Ryssland 3)188,8188,8
Koncernen1 477,874,81 552,6
Finland, procent76,077,2
Utlandet, procent24,022,8
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)937,561,1998,5
Baltikum 2)140,6140,6
Ryssland 3)161,6161,6
Koncernen1 239,661,11 300,7
Finland, procent75,676,8
Utlandet, procent24,423,2
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)75,27,782,9
Baltikum 2)21,021,0
Ryssland 3)3,821,925,6
Koncernen99,929,6129,5
Finland, procent75,264,0
Utlandet, procent24,836,0
Investeringar,31.12.2006
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)64,064,0
Baltikum 2)1,81,8
Ryssland 3)59,759,7
Koncernen125,5125,5
Finland, procent51,051,0
Utlandet, procent49,049,0
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)594,8594,8
Baltikum 2)69,769,7
Ryssland 3)103,1103,1
Koncernen767,6767,6
Finland, procent77,577,5
Utlandet, procent22,522,5
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalAktie-Överkurs-Reserv-
koncernen mn eurokapital*fondfond
Eget kapital 31.12.2005109,0166,50,2
Teckningar med optionsbevis0,63,5
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 30.6.2006109,5170,20,2
Eget kapital 31.12.2006111,7183,40,2
Teckningar med optionsbevis0,52,6
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder0,0
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 30.6.2007112,2186,20,2
* innehåller aktieemission

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalÖvrigaOmräknings-Ackumulerade
koncernen mn eurofonder**differenservinstmedel
Eget kapital 31.12.200543,90,0185,7
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder0,0
Utdelning-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat51,5
Eget kapital 30.6.200643,90,0177,9
Eget kapital 31.12.200643,90,0232,3
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder
Optionernas kostnadskorrigering0,9
Utdelning-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat16,3
Eget kapital 30.6.200743,90,1177,7
** minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalMinoritets-
koncernen mn euroTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2005505,20,0505,3
Teckningar med optionsbevis4,14,1
Aktiearvoden0,40,4
Överföring till övriga fonder0,00,0
Utdelning-59,5-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat51,50,051,5
Eget kapital 30.6.2006501,80,0501,8
Eget kapital 31.12.2006571,60,0571,6
Teckningar med optionsbevis3,13,1
Aktiearvoden0,40,4
Överföring till övriga fonder0,00,0
Optionernas kostnadskorrigering0,90,9
Utdelning-72,1-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat16,30,016,3
Eget kapital 30.6.2007520,30,0520,3

Ansvarsförbindelser, 31.3.07 31.3.06 31.12.06 koncernen, mn euro Inteckningar i jordområden 1,7 1,7 1,7 och byggnader

Borgensförbindelser1,51,5
Panter0,10,1
Koncernen3,21,73,2
Hyreskontrakt för
affärslägen, mn euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år68,365,369,6
Efter ett år337,8341,0351,5
Koncernen406,1406,3421,1
Avgifter för leasingavtal
Inom ett år1,00,91,1
Efter ett år1,00,80,9
Koncernen2,01,72,0
Derivativavtal, koncernen,
mn euro Nominellt värde Valutaderivativavtal 5,2 Valutakurser Land Valuta 30.6.07 30.6.06 31.12.06
RysslandRUB34,807034,240034,6800
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,69630,69610,6972
LitauenLTL3,45283,45283,4528

Resultaträkning

per kvartal,Q2Q1Q4Q3
koncernen, mn euro2007200720062006
Fortlöpande verksamhet
Omsättning294,2311,4389,6281,1
Övriga rörelseintäkter0,40,0
Användning av material och-164,0-191,6-215,6-166,1
förnödenheter Kostnader för löner och -52,6 -50,8 -57,9 -44,2 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,4-9,1-7,9-7,9
Övriga rörelsekostnader-55,1-51,7-58,1-43,0
Rörelsevinst14,18,250,519,8
Finansiella intäkter och-0,8-0,2-0,50,5
kostnader
Vinst före skatter13,38,050,120,4
Inkomstskatter-3,2-1,9-12,3-5,0
Räkenskapsperiondes vinst10,26,137,815,4
av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 10,2 6,1 37,8 15,4 Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,180,110,700,29
Utspätt0,180,110,690,28
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund0,00-0,01
Utspätt-0,010,00
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,180,110,700,28
Utspätt0,180,110,680,28
Q2Q1Q4Q3
Försäljning, mn euro2007200720062006
Varuhusgruppen261,0281,2363,4249,0
Hobby Hall46,055,655,545,5
Seppälä43,534,645,340,2
Ofördelat0,20,20,20,2
Fortlöpande verksamhet350,7371,7464,4334,9
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 350,7 371,7 464,4 334,9 Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen219,6236,3305,5209,8
Hobby Hall38,146,246,137,8
Seppälä36,128,737,533,2
Ofördelat0,40,10,50,2
Fortlöpande verksamhet294,2311,4389,6281,1
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 294,2 311,4 389,6 281,1 Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen11,57,844,313,1
Hobby Hall-0,91,53,42,1
Seppälä5,80,87,35,4
Ofördelat-2,1-1,8-3,8-0,9
Elimineringar-0,10,0-0,60,1
Fortlöpande verksamhet14,18,250,619,8
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 14,1 8,2 50,6 19,8

Resultaträkning

per kvartal,Q2Q1Q4Q3
koncernen, mn euro2006200620052005
Fortlöpande verksamhet
Omsättning299,5269,4379,3262,0
Övriga rörelseintäkter4,70,07,00,0
Användning av material och-170,8-168,7-214,3-155,7
förnödenheter Kostnader för löner och -48,9 -48,3 -56,5 -41,8 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,1-8,0-8,7-6,7
Övriga rörelsekostnader-47,7-43,7-52,8-40,2
Rörelsevinst28,70,853,917,5
Finansiella intäkter och-0,90,2-2,00,6
kostnader
Vinst före skatter27,91,152,018,2
Inkomstskatter-6,6-0,3-13,3-4,7
Räkenskapsperiondes vinst21,20,838,613,5
av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 21,9 7,6 3,7 2,0 av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 43,1 8,4 42,4 15,4 Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,390,010,720,25
Utspätt0,390,010,710,25
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund0,410,140,070,04
Utspätt0,400,140,070,04
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,800,150,790,29
Utspätt0,790,150,780,29
Q2Q1Q4Q3
Försäljning, mn euro2006200620052005
Varuhusgruppen270,8235,8344,3228,4
Hobby Hall46,252,663,443,9
Seppälä40,232,445,140,1
Ofördelat0,30,20,20,2
Fortlöpande verksamhet357,6320,9453,1312,6
totalt
Avvecklad verksamhet74,8117,4109,6
Koncernen357,6395,7570,5422,3
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen227,4198,5289,0191,9
Hobby Hall38,443,652,636,4
Seppälä33,326,837,333,1
Ofördelat0,40,50,50,6
Fortlöpande verksamhet299,5269,4379,3262,0
totalt
Avvecklad verksamhet61,196,489,9
Koncernen299,5330,5475,7351,9
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen22,2-0,137,812,1
Hobby Hall0,61,04,30,9
Seppälä7,60,814,56,9
Ofördelat-1,9-1,4-3,3-1,4
Elimineringar0,20,60,6-0,9
Fortlöpande verksamhet28,70,853,917,5
totalt
Avvecklad verksamhet21,97,74,11,9
Koncernen50,68,558,019,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 9.8.2007 kl. 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka