STOCKMANNS KVARTALSRAPPORT 1.1-31.3.2007

Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 16 procent och uppgick till 371,7 Me (320,9 Me år 2006). Vinsten för den fortlöpande verksamheten före skatt ökade betydligt och uppgick till 8,0 Me (1,1 Me). Koncernens vinst före skatt minskade under översiktsperioden med 0,7 Me som en följd av intäkter av engångsnatur som inföll under jämförelseperioden. Resultatet per aktie var 0,11 e. Resultatprognosen för år 2007 är oförändrad.

Nyckeltal Q1/2007 Q1/2006 2006 Fortlöpande verksamhet

Försäljningmn euro371,7320,91 477,8
Omsättningmn euro311,4269,41 239,6
Rörelsevinstmn euro8,20,899,9
Vinst före skattermn euro8,01,199,4
Resultat/aktieeuro0,110,021,39
Koncernen totalt
Eget kapital/aktieeuro9,148,4010,34
Kassaflöde från rörelsenmn euro-38,6-31,7117,4
Gearingprocent19,718,4-6,3
Soliditetprocent63,064,174,5
Antal aktier i medeltaltusen55 35354 07754 310
Avkastning på sysselsattprocent22,021,622,9
kapital, glidande 12 mån.

Rapportering

Stockmann övergick till rapportering enligt de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) 1.1.2005. Principerna för upprättandet av kvartalsrapporten och beräkningsmetoderna är desamma som i bokslutet för år 2006. Stockmann Auto och Zara-affärsverksamheten i Ryssland behandlas i rapporteringen för år 2006 som avvecklad verksamhet i enlighet med standarden IFRS 5. Siffrorna är oreviderade.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning, från vilken eliminerats Stockmann Autos affärsverksamhet under jämförelseperioden, ökade med 15,8 procent. Utan elimineringen minskade försäljningen med 6,1 procent och uppgick till 371,7 miljoner euro (395,7 miljoner euro). Den exceptionellt starka försäljningsökningen beror på att tidpunkten för varuhusgruppens Galna Dagar-kampanj i varuhusen i Finland i sin helhet inföll i mars. Koncernens försäljning i utlandet ökade med 15 procent och uppgick till 90,3 miljoner euro. Försäljningen för den fortlöpande verksamheten i Finland ökade med 16,0 procent och uppgick till 281,4 miljoner euro. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning ökade från 20 procent till 24 procent. Omsättningen uppgick till 311,4 miljoner euro och under jämförelseperioden till 330,5 miljoner euro.

Övriga rörelseintäkter förekom inte. De övriga rörelseintäkterna under jämförelseperioden uppgick till 7,4 miljoner euro, och de bestod av försäljningsvinst från överlåtelsen av Stockmann Auto.

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 10,5 miljoner euro och uppgick till 119,8 miljoner euro, det relativa försäljningsbidraget var 38,5 procent (33,1 procent).

Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag förbättrades i samtliga affärsenheter. Koncernens relativa försäljningsbidrag förbättrades delvis till följd av att bilförsäljningen, som har låg täckning, uteblev från och med början av mars 2006. Rörelsekostnaderna ökade med 2,6 miljoner euro och avskrivningarna med 0,8 miljoner euro. Till följd av de övriga rörelseintäkterna under jämförelseperioden minskade koncernens rörelsevinst med 0,3 miljoner euro och uppgick till 8,2 miljoner euro. Rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten ökade med 7,4 miljoner euro och uppgick till 8,2 miljoner euro (0,8 miljoner euro). En betydande orsak till ökningen av den fortlöpande verksamhetens rörelsevinst var förläggningen av Galna Dagar-kampanjen i Finland som, i motsats till jämförelseperioden, inföll redan i mars.

Finansnettot minskade med 0,4 miljoner euro och var -0,2 miljoner euro (0,2 miljoner euro).

Vinsten före skatt uppgick till 8,0 miljoner euro, dvs. 0,7 miljoner euro mindre än året innan. Den fortlöpande verksamhetens vinst före skatt ökade med 6,9 miljoner euro. De direkta skatterna uppgick till 1,9 miljoner euro, dvs. 1,6 miljoner euro större än året innan. Under jämförelseperioden ingick i resultatet 7,4 miljoner euro skattefri försäljningsvinst. Vinsten för översiktsperioden uppgick till 6,1 miljoner euro då den året innan var 8,4 miljoner euro. Översiktsperiodens vinst för den fortlöpande verksamheten ökade med 5,3 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 0,11 euro (0,16 euro) och utspätt med inverkan av optioner likaså 0,11 euro (0,15 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,14 euro (8,40 euro).

Försäljning och resultatutveckling per affärssegment

Varuhusgruppens försäljning ökade med 19 procent och uppgick till 281,2 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 22 procent. En betydande orsak till ökningen av försäljningen i Finland var att Galna Dagar- kampanjen i Finland i sin helhet inföll i mars. Utlandsverksamhetens försäljning ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum, det fjärde varuhuset i Moskva som öppnades i medlet av februari samt av de nya Bestsellerbutikerna. I början av översiktsperioden förekom det problem med importen av varor till Ryssland, men de kunde lösas mot slutet av perioden. Problemen gav upphov till en snabbt övergående brist på varor som bromsade försäljningsökningen. Utlandsverksamhetens försäljning ökade dock med 12 procent, och dess andel av gruppens försäljning var 25 procent (26 procent). Utlandsverksamhetens relativa andel av varuhusgruppens försäljning minskade under det första kvartalet eftersom Galna Dagar- kampanjen inföll först i april i varuhusen i utlandet. Varuhusgruppens rörelseresultat förbättrades med 7,9 miljoner euro och var 7,8 miljoner euro (-0,1 miljoner euro). Resultatet för verksamheten i Finland uppvisade en mycket positiv utveckling under översiktsperioden huvudsakligen till följd av tidpunkten för Galna Dagar-kampanjen. Resultatet för utlandsverksamheten belastas av etableringskostnaderna för varuhuset som öppnades i Moskva i februari samt för de nya Bestsellerbutikerna. Däremot utvecklades resultatet och försäljningen i varuhusen i Estland och Lettland positivt.

Hobby Halls försäljning ökade med 6 procent och uppgick till 55,6 miljoner euro (52,6 miljoner euro). Försäljningen ökade såväl i Finland som i Baltikum. Näthandeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt, och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Finland var 53 procent (44 procent). Även i Baltikum ökade näthandeln starkt. Tack vare det ökade relativa försäljningsbidraget och den effektiva kostnadskontrollen, ökade Hobby Halls rörelsevinst med 0,5 miljoner euro och uppgick till 1,5 miljoner euro (1,0 miljoner euro).

Seppäläs försäljning ökade med 7 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 34,6 miljoner euro. Försäljningen ökade starkt i Ryssland och Baltikum till följd av de nya butiker som öppnades i slutet av 2006 och i början av 2007 samt av den goda jämförbara försäljningsutvecklingen. Försäljningen i utlandet ökade med 42 procent och dess andel av Seppäläs försäljning steg till 27 procent (21 procent). Det relativa försäljningsbidraget förbättrades, men även de fasta kostnaderna och avskrivningarna ökade på grund av intensiva nyetableringar. Seppäläs rörelsevinst under översiktsperioden var lika stor som under jämförelseperioden, dvs. 0,8 miljoner euro.

Finansiering och bundet kapital

De likvida medlen uppgick vid översiktsperiodens slut till 23,8 miljoner euro, då de året innan var 14,5 miljoner euro och 59,2 miljoner euro i slutet av år 2006.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av mars till 124,1 miljoner euro (97,9 miljoner euro), av vilket 43,4 miljoner euro (13,4 miljoner euro) var långfristigt. Nytt långfristigt lån om 20,0 miljoner euro upptogs under översiktsperioden. Investeringarna uppgick till 33,2 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av mars till 244,6 miljoner euro, jämfört med 254,9 miljoner euro året innan och 194,5 miljoner euro vid utgången av 2006. Dividenden för år 2006, 72,1 miljoner euro, som bolagsstämman 20.3.2007 fattade beslut om, utbetalades den 30 mars. I eget kapital från teckningar på basis av optioner för år 2000 erhölls 3,1 miljoner euro. Soliditeten var 63,0 procent (64,1 procent) i slutet av mars. I slutet av år 2006 var soliditeten 74,5 procent. Skuldsättningsgraden (gearing) var i slutet av mars 19,7 procent (18,4 procent). Vid utgången av år 2006 var skuldsättningsgraden -6,3 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 22,0 procent (22,9 procent i slutet av år 2006). Koncernens bundna kapital ökade med 81,3 miljoner euro jämfört med mars året innan och uppgick vid översiktsperiodens slut till 633,6 miljoner euro (595,0 miljoner euro i slutet av år 2006).

Investeringar och aktuella projekt

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 33,2 miljoner euro (14,9 miljoner euro).

I Helsingfors fortsätter byggnadsarbetena på det omfattande projektet för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset. Genom projektet byggs varuhusets kommersiella lokaliteter ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår i sin helhet till ca 145 miljoner euro. Arbetena uppskattas slutföras stegvis före utgången av år 2010. Under översiktsperioden band projektet 11,4 miljoner euro.

I februari öppnades en ny Stockmann Beauty-butik i Joensuu. På hösten öppnas Stockmann Beauty-kedjans femtonde butik i Rovaniemi.

Varuhusgruppen öppnade i februari ett fjärde varuhus i Moskva i köpcentret Mega i sydöstra Moskva. Varuhusets försäljningsyta är drygt 10 000 kvadratmeter. Kostnaderna för varuhuset som byggdes i hyrda lokaliteter uppgick för Stockmanns del till 16,5 miljoner euro, varav 5,8 miljoner euro hänför sig till översiktsperioden. Verksamheten har inletts planenligt.

Under översiktsperioden öppnades fyra nya Bestsellerbutiker i Ryssland: i S:t Petersburg, Moskva, Kazan och Samara. Stockmann har nu sammanlagt 15 Bestsellerbutiker i Ryssland. Den sjätte Bestsellerbutiken i S:t Petersburg öppnas i slutet av april. Senare i år öppnas ytterligare en butik i Samara samt butiker i Rostov-na-Donu och Novosibirsk.

De första två Nikebutiker som drivs av Stockmann öppnades i februari i S:t Petersburg. I slutet av året öppnas butiker i Rostov-na-Donu, Nizjnij Novgorod, Novosibirsk och Samara.

Stockmann förvärvade år 2006 en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen. Stockmann låter på tomten uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på ca 100 000 kvadratmeter, varav 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaliteter. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Investeringen i varuhuset och köpcentret uppgår till ca 135 miljoner euro. På tomten för köpcentret Nevsky Centre har de gamla byggnaderna rivits ned och de egentliga byggnadsarbetena pågår. Tidtabellen för färdigställande av byggnaden har preciserats och målet är att öppna varuhuset och affärscentret på våren 2009. Projektet band under översiktsperioden 8,2 miljoner euro.

Stockmann har undertecknat ett föravtal om öppnande av Moskvas femte Stockmannvaruhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis som byggs i närheten av stadens centrum. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till ca 12 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset på hösten 2008.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 30,4 miljoner euro.

Hobby Halls investeringar uppgick till 0,6 miljoner euro. Hobby Hall inledde distanshandel i Litauen i februari 2007 och inleder distanshandel i Ryssland under slutet av 2007. Hobby Hall tog i april i bruk ett nytt datasystem för distanshandeln, som kommer att effektivera bolagets kommersiella och administrativa funktioner.

Seppäläs investeringar uppgick till 2,0 miljoner euro. Under översiktsperioden öppnade Seppälä två butiker i Ryssland. Seppäläs mål är att under år 2007 öppna ännu sammanlagt 10-15 butiker i Lettland, Litauen och Ryssland samt inleda verksamhet i Ukraina. Vid Seppälä pågår en förnyelse av kassasystemet, vilket tas i användning i sin helhet under sommaren.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick sammanlagt till 0,2 miljoner euro.

Bolagsstämman

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2007 beslöt, enligt förslag av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott, att sju medlemmar inväljs i styrelsen. Sedan styrelsens ordförande Lasse Koivu meddelat att han inte längre står till förfogande som medlem av bolagets styrelse, återvalde bolagsstämman verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund samt valde verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh som ny styrelsemedlem för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Vid sitt konstituerande möte den 20 mars 2007 valde styrelsen minister Christoffer Taxell till ordförande och återvalde verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet valde styrelsen minister Christoffer Taxell och till övriga medlemmar fortsättningsvis verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom och kammarrådet Henry Wiklund.

Till ordinarie revisorer valdes CGR-revisor Jari Härmälä ja CGR-revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

I enlighet med den nya aktiebolagslagen saknar aktieägare som inte tillhör värdeandelssystemet rätt att delta i bolagsstämman. På grund av detta fattade bolagsstämman beslut om att bolagsordningens 12 paragraf ändras i enlighet med den nya aktiebolagslagen.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av högst 373 134 egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft fem år.

Aktier och aktiekapital

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av mars till 1 826,7 miljoner euro (1 788,1 miljoner euro). I slutet av år 2006 var aktiestockens marknadsvärde 2 028,6 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden svagare än såväl indexet OMX Helsinki som indexet OMX Helsinki Cap. I slutet av mars var kursen för A-aktien 32,67 euro, då den i slutet av år 2006 var 36,40 euro. Kursen för B-aktien var 32,73 euro i slutet av mars då den i slutet av år 2006 var 36,48 euro.

De 192 865 aktier som tecknats med Stockmanns optionsrätter från år 2000 i december 2006 infördes i handelsregistret 28.2.2007, och de blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.3.2007. Som en följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 385 730 euro. Aktiekapitalet uppgick efter ökningen till 111 709 806 euro. Stockmann hade 24 564 243 aktier i serie A och 31 290 660 aktier i serie B 31.3.2007.

Med optionsrätterna från år 2000 tecknades under perioden 1.1-30.3.2007 sammanlagt 238 709 aktier. Av dem infördes 18 000 aktier i handelsregistret 10.4.2007, och de blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 11.4.2007. Som en följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 36 000 euro. För 220 709 aktiers del godkände styrelsen teckningarna vid sitt möte 26.4.2007. För dessa teckningars del är höjningen av aktiekapitalet 441 418 euro. Aktiekapitalet är efter förhöjningarna 112 187 224 euro, det totala antalet A-aktier är 24 564 243 och B-aktier 31 529 369.

Med stöd av optionsrätterna från år 2000 var det möjligt att teckna sammanlagt 2 500 000 nya B-aktier. Med optionsrätterna tecknades under teckningsperioden sammanlagt 2 499 800 B-aktier. Teckningstiden gick ut 1.4.2007.

I slutet av mars 2007 ägde Stockmann 373 134 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,7 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,6 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen under översiktsperioden uppgick i medeltal till 10 308, vilket är 322 fler än under jämförelseperioden. Antalet anställda ökade på grund av varuhusen och butikerna i Ryssland och Baltikum, medan överlåtelsen av Stockmann Auto i början av mars 2006 minskade antalet anställda. Omräknat till heltidsanställda ökade medelantalet anställda med 149 och uppgick till 8 259.

Antalet anställda utomlands var 3 790 i slutet av mars 2007. I slutet av mars året innan var antalet anställda utomlands 3 064. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 34 procent (32 procent).

Utsikter för resten av året

I verksamhetsomgivningen har inga betydande förändringar skett och risker förknippade med utövningen av affärsverksamheten har inte väsentligt förändrats från det som presenterats i årsberättelsen.

Detaljhandelns försäljning uppskattas öka i Finland med omkring 3 procent år 2007. Marknaderna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsätta växa snabbare än marknaden i Finland. Stockmanns försäljning uppskattas uppgå till drygt 1,6 miljarder euro.

Resultatet för det andra kvartalet 2007 för den fortlöpande verksamheten kommer att vara svagare än året innan på grund av att Galna Dagar- kampanjen i Finland inföll under det första kvartalet. Resultatet för den fortlöpande verksamheten under jämförelseperioden förbättrades även av en försäljningsvinst av engångskaraktär på 4,7 miljoner euro.

Resultatet för år 2006 inkluderade betydande engångsposter till följd av avyttringen av affärsverksamhet. År 2007 blir dessa klart mindre än året innan. Koncernen har flera betydande investeringar pågående. Etableringskostnaderna för investeringarna som tas i bruk under året bidrar till att belasta resultatet för år 2007. Koncernens vinst före skatt blir som en följd av mindre engångsposter mindre än år 2006. Trots detta är målet att rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten skall vara bättre än år 2006.

Balansräkning, koncernen, mn euro 31.3.07 31.3.06 31.12.06 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar5,96,06,3
    Materiella anläggningstillgångar376,4271,5352,2
    Placeringar som kan säljas6,56,06,5
    Latenta skattefordringar2,53,42,5
Långfristiga tillgångar sammanlagt391,4286,9367,5
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar181,3190,3155,0
    Fordringar, räntebärande100,8108,198,9
    Fordringar, räntefria111,385,787,0
    Likvida medel23,814,559,2
Kortfristiga tillgångar sammanlagt417,2398,6400,1
Tillgångar hänförliga till avvecklad22,9
verksamhet Tillgångar sammanlagt 808,6 708,4 767,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital509,5454,4571,6
Minoritetsintresse0,00,00,0
Eget kapital sammanlagt509,5454,4571,6
Långfristiga skulder, räntebärande43,413,423,4
Latenta skatteskulder26,226,926,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande80,784,5
Kortfristigta skulder, räntefria148,8126,5146,4
Kortfristiga skulder sammanlagt229,5211,0146,4
Skulder hänförliga till avvecklad2,6
verksamhet Eget kapital och skulder sammanlagt 808,6 708,4 767,6
Soliditet, procent63,064,174,5
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent19,718,4-6,3
Kassaflöde från rörelsen,euro-0,69-0,582,15
Räntebärande främmande kapital, mn euro-0,5-24,7-134,7
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.55,85554,48355,662
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.55,35354,07754,310
Antal aktier, utspädd 1000 st.55,87954,99555,178
Aktiestockens marknadsvärde, mn euro1 826,71 788,12 028,6
Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Skuldsättningsgrad, procent (Gearing) = 100 x (räntebärande främmande kapital - likvida medel) / eget kapital sammanlagt

Räntebärande nettoskuld = räntebärande nettoskuld - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Kassaflödesanalys, koncernen, mn euro 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat 6,1 8,4 104,7 Justeringar

    Avskrivningar9,18,332,1
    Övriga rörelseintäkter-7,4-34,4
    Räntekostnader och övriga finansiella0,60,42,3
    kostnader
    Ränteintäkter-0,4-0,6-1,8
    Skatter1,90,324,3
    Övriga justeringar0,8-0,21,7
Förändring av rörelsekapital
     Förändring av försäljningsfordringar-22,34,61,7
     och övriga fordringar
     Förändring av omsättningstillgångar-26,3-30,15,2
     Förändring av leverantörsskulder och-2,0-7,911,2
     övriga skulder
Betalda räntor-0,2-0,7-2,5
Erhållna räntor0,40,61,1
Betalda skatter-6,5-7,4-28,2
Nettokassaflöde från rörelsen-38,6-31,7117,4
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-33,1-13,2-112,2
immateriella tillgångar Investeringar i dotterbolag minksad med -12,7 likvida medel vid anskaffningstidpunkten Överlåtelseintäkter från dotterbolag 45,7 105,0 minskad med likvida medel vid överlåtelsetidpunkten
Investeringar i övriga placeringar-0,5
Överlåtelseintäkter från materilla8,4
tillgångar Överlåtelseinkomster av övriga 0,1 0,9 placeringar
Erhållna dividender0,00,00,1
Nettokassaflöde från investeringar-33,132,6-11,0
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission3,80,117,2
Förändring av kortfristiga lån80,751,2-33,3
ökning (+), minskning (-) Förändring av långfristiga lån 20,0 10,0 ökning (+), minskning (-)
Utbetalda dividender-68,2-56,2-59,5
Nettokassaflöde från finansiering36,3-4,8-65,6
Förändring av likvida medel-35,3-3,940,8
Likvida medel vid periodens ingång59,218,418,4
Likvida medel vid periodens utgång23,814,559,2

Resultaträkning1-3/2007
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning311,4311,4
Övriga rörelseintäkter
Användning av material och-191,6-191,6
förnödenheter Kostnader för löner och -50,8 -50,8 anställningsförmåner
Avskrivningar-9,1-9,1
Övriga rörelsekostnader-51,7-51,7
Rörelsevinst8,28,2
Finansiella intäkter och kostnader-0,2-0,2
Vinst före skatter8,08,0
Inkomstskatter-1,9-1,9
Räkenskapsperiondes vinst6,16,1
Resultat/aktie, euro0,110,11
Resultat/aktie, utspädd, euro0,110,11
Rörelsevinst av omsättning, procent2,62,6
Eget kapital/aktie, euro9,14
Avkastning på eget kapital, glidande 1221,2
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 22,0 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 8,259 8,259 heltidsanställda Investeringar 33,2 33,2

Resultaträkning1-3/2006
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning269,461,1330,5
Övriga rörelseintäkter0,07,47,4
Användning av material och-168,7-52,5-221,2
förnödenheter Kostnader för löner och -48,3 -5,4 -53,7 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,0-0,3-8,3
Övriga rörelsekostnader-43,7-2,6-46,2
Rörelsevinst0,87,78,5
Finansiella intäkter och kostnader0,20,00,2
Vinst före skatter1,17,78,7
Inkomstskatter-0,3-0,1-0,3
Räkenskapsperiondes vinst0,87,68,4
Resultat/aktie, euro0,020,140,16
Resultat/aktie, utspädd, euro0,010,140,15
Rörelsevinst av omsättning, procent0,312,62,6
Eget kapital/aktie, euro8,40
Avkastning på eget kapital, glidande 1219,4
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 21,6 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 655 456 8 112 heltidsanställda Investeringar 14,9 14,9

Resultaträkning1-12/2006
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhet verksamhet
Omsättning1 239,661,11 300,7
Övriga rörelseintäkter5,129,334,4
Användning av material och-721,1-52,5-773,6
förnödenheter Kostnader för löner och -199,3 -5,4 -204,7 anställningsförmåner
Avskrivningar-31,8-0,3-32,1
Övriga rörelsekostnader-192,6-2,6-195,1
Rörelsevinst99,929,6129,5
Finansiella intäkter och kostnader-0,50,0-0,6
Vinst före skatter99,429,6128,9
Inkomstskatter-24,2-0,1-24,3
Räkenskapsperiondes vinst75,229,5104,7
Resultat/aktie, euro1,390,541,93
Resultat/aktie, utspädd, euro1,370,531,90
Rörelsevinst av omsättning, procent8,148,410,0
Eget kapital/aktie, euro10,34
Avkastning på eget kapital, glidande 1219,4
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 22,9 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 923 114 8 037 heltidsanställda Investeringar 125,5 125,5

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, mn euro 1-3/2007 1-3/2006 Förändr. 1-12/2006 procent

Varuhusgruppen281,2235,8191 119,0
Hobby Hall55,652,66199,8
Seppälä34,632,47158,1
Ofördelat0,20,220,9
Fortlöpande verksamhet371,7320,9161 477,8
totalt
Avvecklad verksamhet74,874,8
Koncernen371,7395,7-61 552,6
Omsättning, mn euro1-3/20071-3/2006Förändr.1-12/2006
procent
Varuhusgruppen236,3198,519941,3
Hobby Hall46,243,66165,9
Seppälä28,726,87130,8
Ofördelat0,10,5-791,7
Fortlöpande verksamhet311,4269,4161 239,6
totalt
Avvecklad verksamhet61,161,1
Koncernen311,4330,5-61 300,7
Rörelsevinst, mn euro1-3/20071-3/2006Förändr.1-12/2006
procent
Varuhusgruppen7,8-0,179,5
Hobby Hall1,51,0497,1
Seppälä0,80,8121,1
Ofördelat-1,8-1,4-8,0
Elimineringar0,00,60,2
Fortlöpande verksamhet8,20,899,9
totalt
Avvecklad verksamhet7,729,6
Koncernen8,28,5-4129,5
Investeringar,
brutto, mn euro31.3.0731.3.06Förändr.31.12.06
procent
Varuhusgruppen30,412,8138115,3
Hobby Hall0,60,7-243,2
Seppälä2,01,2696,1
Ofördelat0,20,290,9
Fortlöpande verksamhet33,214,9123125,5
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 33,2 14,9 123 125,5 Tillgångar, mn euro 31.3.07 31.3.06 Förändr. 31.12.06 procent
Varuhusgruppen633,2485,031557,9
Hobby Hall111,6111,10104,0
Seppälä36,329,12538,0
Ofördelat27,560,4-5467,7
Fortlöpande verksamhet808,6685,518767,6
totalt
Avvecklad verksamhet22,9
Koncernen808,6708,414767,6
Skulder räntefritt, mn euro31.3.0731.3.06Förändr.31.12.06
procent
Varuhusgruppen116,398,718122,0
Hobby Hall20,018,8613,9
Seppälä5,33,93710,9
Ofördelat33,429,51325,8
Fortlöpande verksamhet175,0150,816172,6
totalt
Avvecklad verksamhet2,6
Koncernen175,0153,514172,6

Marknadsområden1-3/2007
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)281,4281,4
Baltikum 2)43,043,0
Ryssland 3)47,347,3
Koncernen371,7371,7
Finland, procent75,775,7
Utlandet, procent24,324,3
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)234,3234,3
Baltikum 2)36,636,6
Ryssland 3)40,540,5
Koncernen311,4311,4
Finland, procent75,275,2
Utlandet, procent24,824,8
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)10,810,8
Baltikum 2)2,52,5
Ryssland 3)-5,2-5,2
Koncernen8,28,2
Finland, procent132,2132,2
Utlandet, procent-32,2-32,2
Investeringar,31.3.2007
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)14,314,3
Baltikum 2)0,60,6
Ryssland 3)18,318,3
Koncernen33,233,2
Finland, procent43,143,1
Utlandet, procent56,956,9
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)567,3567,3
Baltikum 2)74,174,1
Ryssland 3)167,3167,3
Koncernen808,6808,6
Finland, procent70,270,2
Utlandet, procent29,829,8
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-3/2006
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)242,674,8317,5
Baltikum 2)36,636,6
Ryssland 3)41,741,7
Koncernen320,974,8395,7
Finland, procent75,680,2
Utlandet, procent24,419,8
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)202,661,1263,7
Baltikum 2)31,131,1
Ryssland 3)35,735,7
Koncernen269,461,1330,5
Finland, procent75,279,8
Utlandet, procent24,820,2
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)0,97,78,6
Baltikum 2)1,31,3
Ryssland 3)-1,4-1,4
Koncernen0,87,78,5
Finland, procent114,8101,4
Utlandet, procent-14,8-1,4
Investeringar,31.3.2006
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)9,09,0
Baltikum 2)0,20,2
Ryssland 3)5,75,7
Koncernen14,914,9
Finland, procent60,460,4
Utlandet, procent39,639,6
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)524,0524,0
Baltikum 2)73,873,8
Ryssland 3)87,722,9110,6
Koncernen685,522,9708,4
Finland, procent76,474,0
Utlandet, procent23,626,0
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-12/2006
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)1 123,774,81 198,6
Baltikum 2)165,3165,3
Ryssland 3)188,8188,8
Koncernen1 477,874,81 552,6
Finland, procent76,077,2
Utlandet, procent24,022,8
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)937,561,1998,5
Baltikum 2)140,6140,6
Ryssland 3)161,6161,6
Koncernen1 239,661,11 300,7
Finland, procent75,676,8
Utlandet, procent24,423,2
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)75,27,782,9
Baltikum 2)21,021,0
Ryssland 3)3,821,925,6
Koncernen99,929,6129,5
Finland, procent75,264,0
Utlandet, procent24,836,0
Investeringar,31.12.2006
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)64,064,0
Baltikum 2)1,81,8
Ryssland 3)59,759,7
Koncernen125,5125,5
Finland, procent51,051,0
Utlandet, procent49,049,0
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)594,8594,8
Baltikum 2)69,769,7
Ryssland 3)103,1103,1
Koncernen767,6767,6
Finland, procent77,577,5
Utlandet, procent22,522,5
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalAktie-Överkurs-Reserv-
koncernen mn eurokapital*fondfond
Eget kapital 31.12.2005109,0166,50,2
Aktiearvoden0,1
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 31.3.2006109,0166,60,2
Eget kapital 31.12.2006111,7183,40,2
Teckningar med optionsbevis0,52,6
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder0,0
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 31.3.2007112,2186,20,2
* innehåller aktieemission

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalÖvrigaOmräknings-Ackumulerade
koncernen mn eurofonder**differenservinstmedel
Eget kapital 31.12.200543,90,0185,7
Aktiearvoden0,1
Utdelning-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat8,4
Eget kapital 31.3.200643,90,0134,7
Eget kapital 31.12.200643,90,0232,3
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden0,1
Överföring till övriga fonder
Optionernas kostnadskorrigering0,5
Utdelning-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat6,1
Eget kapital 31.3.200743,90,0167,0
** minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalMinoritets-
koncernen mn euroTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2005505,20,0505,3
Aktiearvoden0,30,3
Utdelning-59,5-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat8,40,08,4
Eget kapital 31.3.2006454,40,0454,4
Eget kapital 31.12.2006571,60,0571,6
Teckningar med optionsbevis3,13,1
Aktiearvoden0,30,3
Överföring till övriga fonder0,00,0
Optionernas kostnadskorrigering0,50,5
Utdelning-72,1-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat6,10,06,1
Eget kapital 31.3.2007509,50,0509,5

Ansvarsförbindelser, 31.3.07 31.3.06 31.12.06 koncernen, mn euro Inteckningar i jordområden 1,7 1,7 1,7 och byggnader

Borgensförbindelser1,51,5
Panter0,10,10,1
Koncernen3,31,73,2
Hyreskontrakt för
affärslägen, mn euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år69,949,769,6
Efter ett år342,9372,4351,5
Koncernen412,8422,1421,1
Avgifter för leasingavtal
Inom ett år1,00,91,1
Efter ett år0,90,80,9
Koncernen1,91,72,0
Derivativavtal, koncernen,
mn euro Nominellt värde Valutaderivativavtal 5,3 Valutakurser Land Valuta 31.3.07 31.3.06 31.12.06
RysslandRUB34,658033,546034,6800
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,70970,69610,6972
LitauenLTL3,45283,45283,4528

Resultaträkning

per kvartal,Q1Q4Q3Q2
koncernen, mn euro2007200620062006
Fortlöpande verksamhet
Omsättning311,4389,6281,1299,5
Övriga rörelseintäkter0,00,40,04,7
Användning av material och-191,6-215,6-166,1-170,8
förnödenheter Kostnader för löner och -50,8 -57,9 -44,2 -48,9 anställningsförmåner
Avskrivningar-9,1-7,9-7,9-8,1
Övriga rörelsekostnader-51,7-58,1-43,0-47,7
Rörelsevinst8,250,519,828,7
Finansiella intäkter och-0,2-0,50,5-0,9
kostnader
Vinst före skatter8,050,120,427,9
Inkomstskatter-1,9-12,3-5,0-6,6
Räkenskapsperiondes vinst6,137,815,421,2
av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 21,9 av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 6,1 37,8 15,4 43,1 Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,110,700,290,39
Utspätt0,110,690,280,39
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund0,00-0,010,41
Utspätt-0,010,000,40
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,110,700,280,80
Utspätt0,110,680,280,79
Q1Q4Q3Q2
Försäljning, mn euro2007200620062006
Varuhusgruppen281,2363,4249,0270,8
Hobby Hall55,655,545,546,2
Seppälä34,645,340,240,2
Ofördelat0,20,20,20,3
Fortlöpande verksamhet371,7464,4334,9357,6
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 371,7 464,4 334,9 357,6 Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen236,3305,5209,8227,4
Hobby Hall46,246,137,838,4
Seppälä28,737,533,233,3
Ofördelat0,10,50,20,4
Fortlöpande verksamhet311,4389,6281,1299,5
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 311,4 389,6 281,1 299,5 Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen7,844,313,122,2
Hobby Hall1,53,42,10,6
Seppälä0,87,35,47,6
Ofördelat-1,8-3,8-0,9-1,9
Elimineringar0,0-0,60,10,2
Fortlöpande verksamhet8,250,619,828,7
totalt
Avvecklad verksamhet21,9
Koncernen8,250,619,850,6

Resultaträkning

per kvartal,Q1Q4Q3Q2
koncernen, mn euro2006200520052005
Fortlöpande verksamhet
Omsättning269,4379,3262,0274,0
Övriga rörelseintäkter0,07,00,00,0
Användning av material och-168,7-214,3-155,7-156,6
förnödenheter Kostnader för löner och -48,3 -56,5 -41,8 -45,6 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,0-8,7-6,7-7,3
Övriga rörelsekostnader-43,7-52,8-40,2-41,7
Rörelsevinst0,853,917,523,1
Finansiella intäkter och0,2-2,00,6-0,5
kostnader
Vinst före skatter1,152,018,222,5
Inkomstskatter-0,3-13,3-4,7-5,6
Räkenskapsperiondes vinst0,838,613,516,9
av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 7,6 3,7 2,0 1,0 av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 8,4 42,4 15,4 17,9 Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,010,720,250,32
Utspätt0,010,710,250,31
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund0,140,070,040,02
Utspätt0,140,070,040,02
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,150,790,290,34
Utspätt0,150,780,290,33
Q1Q4Q3Q2
Försäljning, mn euro2006200520052005
Varuhusgruppen235,8344,3228,4244,4
Hobby Hall52,663,443,942,7
Seppälä32,445,140,139,9
Ofördelat0,20,20,20,2
Fortlöpande verksamhet320,9453,1312,6327,3
totalt
Avvecklad verksamhet74,8117,4109,6130,6
Koncernen395,7570,5422,3457,9
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen198,5289,0191,9204,8
Hobby Hall43,652,636,435,5
Seppälä26,837,333,132,9
Ofördelat0,50,50,60,8
Fortlöpande verksamhet269,4379,3262,0274,0
totalt
Avvecklad verksamhet61,196,489,9106,8
Koncernen330,5475,7351,9380,9
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen-0,137,812,115,2
Hobby Hall1,04,30,90,2
Seppälä0,814,56,98,4
Ofördelat-1,4-3,3-1,4-1,5
Elimineringar0,60,6-0,90,7
Fortlöpande verksamhet0,853,917,523,1
totalt
Avvecklad verksamhet7,74,11,91,5
Koncernen8,558,019,524,6

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 26.4.2007 kl. 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka