STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 30.3.2

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 30.3.2004 kl. 18.00

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 30.3.2004

Stockmanns ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 30 mars 2004 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2003 och beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Bolagsstämman beslöt att som grunddividend för fjolåret utdela 0,90 euro, och som tilläggsdividend utdela 0,45 euro, dvs. totalt 1,35 euro per aktie. Styrelsens förslag till bolagsstämman godkändes som sådana.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid Stockmanns bolagsstämma i Helsingfors den 30 mars 2004 konstaterade verkställande direktör Hannu Penttilä att koncernens möjligheter att uppnå en organisk tillväxt på marknaden i Finland är begränsade. Tillväxten hämtas från utlandet, dvs. från Ryssland och Baltikum. I fjol var andelen för försäljningen i utlandet 11 procent. Andelen kommer att växa snabbt detta år, när varuhuset i Riga har sitt första hela verksamhetsår och två nya varuhus samt 2-3 nya Zara-butiker öppnas i Moskva. Även Seppälä fortsätter med att utvidga sin verksamhet i Lettland och öppnar sina första butiker i Ryssland. Penttilä uppskattar att Stockmannkoncernen inte kommer att ha svårigheter med att uppnå sitt strategiska mål, enligt vilket minst en tredejdel av försäljningen och resultatet genereras utomlands före år 2008.

Enligt Penttilä är Stockmannkoncernens utvecklingsutsikter detta år och i närframtiden mycket lovande. Början på detta år har varit mycket god, speciellt för varuhusen och Seppälä. Även försäljningsutvecklingen i mars har varit stark, och resultatet för den ordinarie affärsverksamheten kommer under det första kvartalet att vara klart bättre än året innan. Rörelsevinsten för det första kvartalet kommer dock att bli mindre än året innan, på grund av att försäljningsvinsten för varuhusfastigheten i Hagalund var inkluderad i resultatet för just fjolårets första kvartal.

Stockmannkoncernens försäljningstillväxt i år beräknas vara minst lika stor som år 2003 och överstiga 1,8 miljarder euro. Målet är att koncernens vinst före extraordinära poster för år 2004 är bättre än år 2003.

Dividend 1,35 euro per aktie

Bolagsstämman fastslog att bolaget i dividend för år 2003 utdelar 0,90 euro per aktie samt som tilläggsdividend 0,45 euro per aktie, dvs. totalt 1,35 euro per aktie. Sammanlagt utdelas 70,5 miljoner euro i dividend. Dividenden utbetalas 14.4.2004 till de aktieägare som på avstämningsdagen 2.4.2004 är registrerade i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Ändring i bolagsordningen

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om att bolagsordningens 5:e paragraf angående förordningen om styrelsemedlems mandatperiod ändras så att styrelsemedlemmarna väljs för ett år i taget. Bolagsordningens tidigare och nya 5:e paragraf som bilaga.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt, enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag, att sju medlemmar inväljs i styrelsen, och återvalde av styrelsemedlemmarna verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Eftersom vicehäradshövding Erik Anderson har meddelat att han inte står till förfogande, valdes enligt utskottets förslag som ny styrelsemedlem kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen.

Vid styrelsens konstituerande möte den 30 mars 2004 återvaldes verkställande direktör Lasse Koivu till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Wilhelm Holmberg och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter KPMG Wideri Oy Ab.

Övriga beslut

Bolagsstämman beslöt att ge styrelsen fullmakt att överlåta högst 413 000 av bolaget ägda egna B-aktier i ett eller flera partier. Fullmakten är i kraft i ett år.

På grund av att ett fel har konstaterats i handelsregisteranteckningen för Stockmann Oyj Abp:s optionsrätter från år 2000, beslöt bolagsstämman att för registrering bestyrka sitt beslut från den egentliga bolagsstämman 11.4.2000, om att på tidigare villkor emittera optionsrätter till nyckelpersoner inom ledningen eller chefer på mellannivå i Stockmann och dess dotterbolag.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

BILAGA Ändring av bolagsordningens 5:e paragraf

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

STOCKMANN Oyj Abp BILAGA TILL BÖRSMEDDELANDET 30.3.2004

Den gamla bolagsordningens 5:e paragraf:

5 ² Styrelsen

Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio medlemmar.

Styrelsemedlemmarna väljs för sitt uppdrag för en period om tre år, om möjligt sålunda att en tredjedel av styrelsemedlemmarna är i tur att avgå årligen. För att uppnå denna fördelning kan en del av medlemmarna väljas för ett eller två år.

Styrelsemedlems mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där han valts och utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämma då hans mandatperiod upphör. Om styrelsemedlems uppdrag upphör under mandatperioden, kan en ny medlem väljas vid följande bolagsstämma.

En person som har fyllt 65 år kan inte väljas till styrelsemedlem.

Styrelsen väljer bland medlemmarna en ordförande och en viceordförande för ett år i taget.

Styrelsen är beslutför då mera än hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden omfattat. Vid lika röstetal vid val av styrelseordförande avgörs valet dock genom lottning.

Den nya bolagsordningens 5:e paragraf:

5 ² Styrelsen

Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio medlemmar.

Styrelsemedlems mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där han valts och upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

En person som har fyllt 65 år kan inte väljas till styrelsemedlem.

Styrelsen väljer bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande för ett år i taget.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden omfattat. Vid lika röstetal vid val av styrelseordförande avgörs valet dock genom lottning.





Tillbaka