STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 20.3.2007

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 20 mars 2007 valde till ny medlem av styrelsen verkställande direktör Kaj- Gustaf Bergh i stället för dipl.ekon. Lasse Koivu som drar sig tillbaka från styrelsearbetet. Vid styrelsens möte efter bolagsstämman valdes minister Christoffer Taxell till ny ordförande.

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2006, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt att som dividend för år 2006 utdela 1,30 euro per aktie. Styrelsens förslag till bolagsstämman godkändes som sådana.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt på Stockmanns bolagsstämma i Helsingfors 20.3.2007 konstaterade verkställande direktör Hannu Penttilä att Stockmannkoncernen åter år 2006 uppnådde det bästa resultatet under bolagets historia. Vinsten före skatt ökade med 25 procent och uppgick till 128,9 miljoner euro.

Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 22,9 procent och rörelsevinstmarginalen till 10,0 procent, vilka båda överskrider de ekonomiska målen som uppställts för år 2011. Enligt Penttilä kommer dessa nyckeltal att minska något under de närmaste åren på grund av de stora investeringarna som pågår som bäst. Målet är dock att denna nivå skall uppnås mer permanent innan utgången av år 2011.

Resultatförbättringen föranleddes av såväl intäkter från omstruktureringar som ett kraftigt förbättrat resultat i utlandet. Enligt verkställande direktör Penttilä kan konstateras att Stockmann, efter en lång period med grundinvesteringar, nu i sin utlandsverksamhet har uppnått en sådan kritisk massa som leder till resultat. 36 procent av koncernens resultat, inklusive engångsposter, genererades i utlandet i fjol.

Verkställande direktör Hannu Penttilä konstaterade att Stockmannkoncernens samtliga resultatenheter, varuhusgruppen, Seppälä och Hobby Hall, för tillfället uppvisar en minst sagt god resultatform. Alla har en trovärdig och realistisk utvidgningsstrategi som riktar sig till samma geografiska områden, Baltikum, Ryssland och i framtiden sannolikt Ukraina.

Dividend 1,30 euro per aktie

Bolagsstämman fastslog att i dividend för räkenskapsperioden 2006 utdelas 1,30 euro per aktie. Sammanlagt utdelas 72,1 miljoner euro i dividend. Dividenden utbetalas 30.3.2007 till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 23.3.2007 är registrerade i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt, enligt förslag av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott, att sju medlemmar inväljs i styrelsen. Sedan styrelsens ordförande Lasse Koivu meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelsemedlem, återvalde bolagsstämman verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund samt som ny medlem av styrelsen verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Vid sitt konstituerande möte den 20 mars 2007 valde styrelsen minister Christoffer Taxell till ordförande och fortsättningsvis verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet valde styrelsen minister Christoffer Taxell och till övriga medlemmar fortsättningsvis verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom och kammarråd Henry Wiklund.

Revisorer

Till ordinarie revisorer valdes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Ändring av bolagsordningen

Enligt den nya aktiebolagslagen saknar en aktieägare som inte tillhör värdeandelssystemet rätt att delta i bolagsstämman. På grund av detta beslöt bolagstämman ändra paragraf 12 i bolagsordningen i överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen.

Befullmäktigande att avyttra egna aktier

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av högst 373 134 egna B-aktier i en eller flera rater. Bemyndigandet är i kraft under fem år.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

BILAGOR Ändring av paragraf 12 i bolagsordningen

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

BILAGA

ÄNDRING AV PARAGRAF 12 I BOLAGSORDNINGEN

NUVARANDE PARAGRAF

Paragraf 12 Rösträtt och anmälan till bolagsstämma

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom ombud.

För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande inom den tid och på det ställe som nämns i kallelsen till bolagsstämman. Anmälningsdatum kan infalla tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

Även en aktieägare, vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet, har rätt att delta i bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren var antecknad i bolagets aktiebok före 28.9.1994. I detta fall skall aktieägaren uppvisa sitt aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har överförts till värdeandelssystemet.

NY PARAGRAF

Paragraf 12 Rösträtt och anmälan till bolagsstämma

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom ombud.

För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande inom den tid och på det ställe som nämns i kallelsen till bolagsstämman. Anmälningsdatum kan infalla tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

Tillbaka