STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 31.3.2004

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 27.4.2004, kl. 11.45

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 31.3.2004

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 5,6 procent och uppgick till 402,9 Me (381,4 Me år 2003). Resultatet för koncernens ordinarie affärsverksamhet förbättrades med 5,1 Me. Rörelsevinsten för varuhusgruppen, bilgruppen och Seppälägruppen ökade och Hobby Hall- gruppens rörelsevinst låg på samma nivå som under jämförelseperioden. Vinsten före extraordinära poster var 4,8 Me. I motsvarande siffra för år 2003, dvs. 12,5 Me, ingick 12,8 Me affärsverksamhetens övriga intäkter. Resultatprognosen för år 2004 är oförändrad.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning uppgick under det första kvartalet år 2004 till 402,9 miljoner euro, dvs. 21,5 miljoner euro eller 5,6 procent större än försäljningen under jämförelseperioden. Omsättningen uppgick till 336,0 miljoner euro, vilket är 5,4 procent större än under jämförelseperioden.

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 9,9 miljoner euro och uppgick till 103,1 miljoner euro. Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag förbättrades i samtliga affärsgrupper och var 30,7 procent (29,2 procent). Kostnaderna för verksamheten ökade med 5,7 miljoner euro, och avskrivningarna ökade med 0,2 miljoner euro. Rörelsevinsten för den ordinarie affärsverksamheten ökade med 4,0 miljoner euro, och därutöver ökade finansnettot med 1,1 miljoner euro. Dessa förbättrade resultatet för den ordinarie affärsverksamheten med totalt 5,1 miljoner euro från jämförelseperioden. Under översiktsperioden förekom inga övriga intäkter från affärsverksamheten. Under jämförelseperioden inbringade försäljningen av Hagalundsvaruhusets fastighet 12,8 miljoner euro som affärsverksamhetens övriga intäkter. Således minskade koncernens rörelsevinst med 8,8 miljoner euro.

En ökning av de likvida medlen samt valutakursvinster föranledde en ökning av finansnettot med 1,1 miljoner euro till 3,1 miljoner euro.

Koncernens vinst före extraordinära poster uppgick till 4,8 miljoner euro, dvs. 7,7 miljoner euro mindre än året innan. De direkta skatterna uppgick till 1,4 miljoner euro, dvs. 2,3 miljoner euro mindre än året innan. Vinsten för översiktsperioden uppgick till 3,4 miljoner euro, då den året innan var 8,9 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 0,06 euro (0,17 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,08 euro (9,45 euro).

Försäljning och resultatutveckling gruppvis

Varuhusgruppens försäljning ökade med 8 procent och uppgick till 199,6 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 5 procent. En bidragande orsak till försäljningsökningen i Finland var den första försäljningsdagen under Galna Dagar-kampanjen som, olikt året innan, inföll den sista dagen i mars. Försäljningen av Akademiska Bokhandelns förmedlingsverksamhet av tidningsprenumerationer till Suomalainen Kirjakauppa Oy i juni 2003 bidrog i sin tur till en minskning av försäljningen. I Ryssland ökade försäljningen såväl räknat i dollar som i euro. I Ryssland avstod Stockmann i januari 2004 från prissättning i dollar och övergick till att använda rubeln. En bidragande orsak till affärsverksamhetens positiva utveckling i Ryssland var en sänkning av mervärdesskatten och avlägsnandet av försäljningsskatt i början av året. Försäljningen ökade även i Estland. Varuhuset som öppnades i Riga i Lettland i oktober 2003 bidrog även till att öka utlandsverksamhetens försäljning. Utlandsverksamhetens försäljning ökade med 26 procent, och dess andel av gruppens försäljning steg till 18 procent (15 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 2,5 miljoner euro och uppgick till 0,7 miljoner euro (-1,8 miljoner euro). Resultatet belastades av kostnaderna som föregick invigningen av varuhuset Mega Söder i Moskva den 17 april 2004 samt startkostnaderna för varuhuset i Riga.

Efter den exceptionellt starka försäljningsökningen som en följd av den sänkta bilskatten år 2003 utjämnades bilförsäljningens tillväxt i Finland under början av år 2004. Bilgruppens försäljning ökade med 4 procent och uppgick till 117,9 miljoner euro. Antalet sålda nya bilar minskade med 8 procent och antalet sålda begagnade bilar ökade med 6 procent. Stockmanns marknadsandel av bilhandeln i huvudstadsregionen minskade något. Gruppens rörelsevinst förbättrades och uppgick till 1,9 miljoner euro (1,7 Me).

Hobby Hall-gruppens försäljning uppgick till 56,6 miljoner euro (57,8 Me). Trots en minskning av distanshandelns totalmarknad ökade Hobby Halls distanshandel i Finland med 5 procent. Särskilt online-handeln uppvisade en stark tillväxt. Försäljningen i Finland blev dock en procent mindre än i fjol eftersom jämförelseåret inkluderar försäljningssiffrorna för de tre nedlagda butikerna. Gruppens försäljning i utlandet blev 7 procent mindre än året innan. Bidragande orsaker till detta var strängare kreditpolitik samt nedläggningen av en butik i Estland i slutet av år 2003. Gruppens rörelseresultat låg på samma nivå som året innan, dvs. -0,7 miljoner euro. Det relativa försäljningsbidraget förbättrades något från jämförelseperioden. De åtgärder som inleddes i slutet av år 2003 och som syftar på en förbättring av lönsamheten har påverkat kostnaderna och försäljningsbidraget planenligt. De förbättrar försäljningsbidraget fortsättningsvis under det andra kvartalet.

Seppälägruppens försäljning ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 28,6 miljoner euro. Seppäläs försäljning ökade såväl i Finland som i Baltikum där butikerna som öppnades i Lettland i slutet av år 2003 bidrog till att öka försäljningen. Seppäläs rörelseresultat ökade tack vare ökad försäljning och förbättrat relativt försäljningsbidrag med 1,1 miljoner euro och var -0,8 miljoner euro (-1,9 miljoner euro). Tack vare god lager- och sortimenthållning var det möjligt att fortsättningsvis förbättra det relativa försäljningsbidraget.

Finansiering och bundet kapital

De likvida medlen uppgick i slutet av översiktsperioden till 88,6 miljoner euro jämfört med 59,6 miljoner euro året innan och 121,3 miljoner euro i slutet av år 2003.

Under översiktsperioden har inga lån amorterats och inga nya långfristiga lån upptagits. De långfristiga lånen uppgick i slutet av mars till 49,2 miljoner euro. Sammanlagt 17,6 miljoner euro kapital investerades. Ökningen av rörelsekapitalet var 27,8 miljoner euro från början av året till utgången av mars. Denna ökning var bunden främst i de nya Riga- och Moskvavaruhusens lager och fordringar. Aktieteckningar gjorda på basen av 1997 års optioner inbringade i januari 0,3 miljoner euro eget kapital. Dividenden för år 2003, 70,5 miljoner euro, som bolagsstämman 30.3.2004 fattade beslut om, utbetalades i medlet av april. Den har upptagits som dividend och skuld till aktieägarna i delårsrapporten. Detta bidrog till att soliditeten sjönk till 59,9 procent jämfört med 68,3 vid utgången av år 2003. Vid utgången av jämförelseperioden uppgick soliditeten till 63,5 procent.

Avkastningsprocenten på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna minskade som en följd av det lägre resultatet och uppgick till 13,0 procent (15,2 procent). Som en följd av kapitalet som är bundet bl.a. i de nya varuhusen i Riga och Moskva ökade koncernens bundna kapital jämfört med mars 2003 och uppgick vid översiktsperiodens slut till 545,9 miljoner euro (538,5 miljoner euro). På det bundna kapitalet inverkade sänkande en ökning av dividendskulden från 45,9 miljoner euro till 70,5 miljoner euro. Ökningen beror på större dividendutdelning än i fjol.

Investeringar

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 17,6 miljoner euro (6,0 miljoner euro).

Varuhusgruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 13,1 miljoner euro. Gruppens viktigaste investeringsobjekt var det nya varuhuset södra Mega som invigdes den 17 april i Moskva i lokaliteter som hyrts av Ikea. Varuhuset har fått en mycket god start. Under översiktsperioden bands 11,4 miljoner euro i objektet. Varuhuset har en försäljningsyta på ca 10 000 kvadratmeter och Stockmanns investering i objektet uppgår till omkring 19,0 miljoner euro. I Moskva pågår på uppdrag av hyresvärden även byggarbetena på ett andra varuhus, norra Mega, med en försäljningsyta på ca 10 000 kvadratmeter. Varuhuset öppnas planenligt i slutet av år 2004 i lokaliteter som ägs av Ikea. Stockmanns andel av denna investering kommer även att uppgå till knappa 20 miljoner euro. I Ryssland pågår vidare arbetet med att inreda en andra Zara-butik. Butiken öppnas i slutet av maj i närheten av Moskvas centrum. I köpcentret norra Mega öppnas en Zara-butik i slutet av året. I Kuopio öppnades i slutet av mars kosmetikkedjan Stockmann Beautys sjunde butik.

Hobby Hall-gruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 0,4 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig i första hand till utveckling av informationssystemen.

Seppäläs investeringar under översiktsperioden uppgick till 0,2 miljoner euro. Seppälä öppnade sin första butik i Ryssland i anslutning till Stockmannvaruhuset i köpcentrumet södra Mega i Moskva den 17 april. Även Seppäläs försäljning i Moskva har inletts mycket bra. I köpcentret norra Mega i Moskva öppnar Seppälä en butik till julmarknaden 2004.

Fastighetsinvesteringarna under översiktsperioden uppgick till 3,6 miljoner euro, varav 2,1 miljoner euro gällde Audi-bilhuset i Finno i Esbo och 0,5 miljoner euro förberedelserna av utbyggandet av Helsingforsvaruhuset. Audi-bilhuset förverkligas genom en utvidgning av den av Stockmann ägda byggnaden som utnyttjas av bilgruppen. Audi-bilhuset som betjänar huvudstaden och de närliggande regionerna skall enligt planerna tas i bruk under sommaren 2004.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 0,4 miljoner euro.

Aktuella projekt

Stockmann har ett avtal om öppnande av ett varuhus omfattande ca 11 000 kvadratmeter försäljningsyta i hyrda lokaliteter i köpcentrum Jumbos nybyggnad i Vanda. Målsättningen är att varuhuset färdigställs till julmarknaden 2005.

I Helsingfors är en omfattande plan för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset aktuell. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter för kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för produkthantering och underhåll samt förbindelser till ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets totala försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår totalt till omkring 115 miljoner euro. Projektets uppfyllelse förutsätter en ändring av stadsplanen som även anhängiggjorts.

Stockmann och det av Kesko Abp ägda VV-Auto Oy har ingått ett avtal om att hyreskontraktet för VW-Audi-bilhuset i Hertonäs avslutas senast 31.12.2004.

Hobby Hall-gruppen koncentrerar verksamheten i Lettland och Litauen till Lettland under hösten 2004.

Förändring i organisationen

Till ny direktör för Stockmanns bilgrupp och medlem av koncernens ledningsgrupp har fr.o.m. 2.4.2004 utnämnts ekonom Klaus Sundström (53). Gruppens tidigare direktör Esa Mäkinen övergår i annan arbetsgivares tjänst.

Bolagsstämma

Stockmanns ordinarie bolagsstämma som hölls den 30 mars beslöt att som grunddividend för räkenskapsperioden 2003 utdela 0,90 euro per aktie, samt som tilläggsdividend utdela 0,45 euro per aktie, dvs. totalt 1,35 euro per aktie. Sammanlagt utdelades 70,5 miljoner euro i dividend.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om att bolagsordningens 5:e paragraf angående förordningen om styrelsemedlems mandatperiod ändras så att styrelsemedlemmarna väljs för ett år i taget.

Bolagsstämman beslöt, enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag, att sju medlemmar inväljs i styrelsen, och återvalde av styrelsemedlemmarna verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Eftersom vicehäradshövding Erik Anderson meddelat att han inte står till förfogande, valdes enligt utskottets förslag som ny styrelsemedlem kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen.

Vid styrelsens konstituerande möte den 30 mars 2004 återvaldes verkställande direktör Lasse Koivu till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande.

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Wilhelm Holmberg och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter KPMG Wideri Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt att ge styrelsen fullmakt att överlåta högst 413 000 av bolaget ägda egna B-aktier i ett eller flera partier. Fullmakten är i kraft i ett år.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av mars till 941,1 miljoner euro (705,2 miljoner euro). I slutet av år 2003 var aktiestockens marknadsvärde 955,6 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden sämre än såväl HEX-generalindex som HEX-portfolioindex. I slutet av mars var kursen för A-aktien 17,79 euro, då den i slutet av år 2003 var 18,00 euro. Kursen för B-aktien var i slutet av mars 17,95 euro, då den i slutet av år 2003 var 18,30 euro.

Med Stockmanns 1997 års optioner tecknades i januari sammanlagt 20 300 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktiekapitalet höjdes med 40 600 euro som en följd av teckningarna. Efter höjningen är aktiekapitalet 105 299 282 euro. Aktierna registrerades i handelsregistret 20.2.2004 och de blev föremål för offentlig handel vid Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 5.4.2004.

Stockmann Oyj Abp:s styrelse godkände vid sitt möte 12.2.2004 aktieägares begäran om omvandling av 163 000 A-aktier i bolaget till B-aktier i enlighet med paragraf 3 av Stockmanns bolagsordning. Konverteringen av aktierna antecknades i handelsregistret 20.2.2004. De konverterade aktierna blev föremål för offentlig handel tillsammans med gamla aktier från och med 23.2.2004. Efter teckningar av optioner och konverteringar av aktier uppgår antalet A-aktier totalt till 24 575 893 och antalet B-aktier till 28 073 748.

I slutet av mars 2004 ägde Stockmann 413 000 egna B-aktier. Det sammanlagda nominella värdet av dessa aktier uppgår till 826 000 euro. Aktierna utgör 0,8 procent av hela aktiestocken och representerar 0,2 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,2 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 8 652, vilket är 462 fler än under jämförelseperioden. Ökningen av antalet anställda beror huvudsakligen på de nya varuhusen i Riga och Moskva. Omräknat till heltidsanställda ökade antalet anställda med 466 och uppgick till 7 092.

Antalet anställda utomlands var 2 073 i slutet av mars 2004. I slutet av mars året innan var antalet anställda utomlands 1 434.

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning inklusive bilhandeln uppskattas fortsättningsvis öka i Finland. Ekonomierna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsätta att växa snabbare än ekonomin i Finland. Stockmannkoncernens försäljningstillväxt beräknas vara större än tillväxten på marknaden. Försäljningen år 2004 uppskattas uppgå till drygt 1,8 miljarder euro.

Koncernens resultat för den ordinarie verksamheten under det andra kvartalet beräknas bli bättre än året innan. Varuhusgruppens, Hobby Hall- gruppens och Seppälägruppens rörelsevinster beräknas öka jämfört med det andra kvartalet 2003 och bilgruppens rörelsevinst förväntas ligga på samma nivå som under jämförelseperioden. Den i årsberättelsen presenterade resultatprognosen för år 2004 är oförändrad. Målet är att vinsten före extraordinära poster år 2004 är bättre än år 2003.

Helsingfors den 27 april 2004

STOCKMANN Oyj Abp

Resultaträkning, koncernen, Me

1-3/04 1-3/03 Förändr % 1-12/03

Omsättning336,0318,751 412,7
Övriga rörelseintäkter0,012,8-10015,4
Material och tjänster232,9225,53955,3
Personalkostnader47,846,04194,9
Avskrivningar7,37,1328,8
Övriga rörelsekostnader46,342,49183,4
Rörelsevinst1,610,5-8465,7
Finansiella intäkter och kostnader3,12,0538,3
Vinst före extraordinära poster4,812,5-6274,0
Extraordinära poster0,00,00,0
Vinst före skatter4,812,5-6274,0
Direkta skatter (motsvarar1,43,6-6222,3
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,0
Periodens vinst3,48,9-6251,7
Resultat/aktie,0,060,17-651,01
emissionsjusterad, e Resultat/aktie, emissionsjusterad, 0,06 0,17 -65 1,00 utspädd, e Eget kapital/aktie, 9,08 9,45 -4 10,36 emissionsjusterad, e Avkastning på eget kapital, 9,5 11,6 9,6 glidande 12 mån. % Avkastning på sysselsatt kapital, 13,0 15,2 13,2 glidande 12 mån. % Personal i medeltal, omräknat till 7 092 6 626 7 7 068 heltidsanställda

Försäljning enligt affärsgrupper, Me

1-3/04 1-3/03 Förändr % 1-12/03

Varuhusgruppen199,6184,08851,3
Bilgruppen117,9113,24480,4
Hobby Hall-gruppen56,657,8-2235,7
Seppälägruppen28,626,29130,3
Fastigheter5,05,2-219,7
Elimineringar-4,8-5,0-18,8
Koncernen402,9381,461 698,6
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

1-3/04 1-3/03 Förändr % 1-12/03

Varuhusgruppen167,8155,48713,2
Bilgruppen96,893,14394,5
Hobby Hall-gruppen47,348,3-2197,3
Seppälägruppen23,621,69107,3
Fastigheter5,45,7-521,0
Elimineringar-5,0-5,4-20,5
Koncernen336,0318,751 412,7
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

1-3/04 1-3/03 Förändr % 1-12/03

Varuhusgruppen0,7-1,839,7
Bilgruppen1,91,7135,6
Hobby Hall-gruppen-0,7-0,7-3,4
Seppälägruppen-0,8-1,910,1
Fastigheter3,84,2-1114,5
Övriga rörelseintäkter0,012,8-10015,4
Elimineringar-3,2-3,9-16,1
Koncernen1,610,5-8465,7
Investeringar enligt affärsgrupper, brutto, Me

1-3/04 1-3/03 Förändr % 1-12/03

Varuhusgruppen13,13,428518,2
Bilgruppen0,30,6-541,8
Bilgruppens leasing-egendom0,0-0,3-87-0,6
Hobby Hall-gruppen0,40,2811,7
Seppälägruppen0,20,2261,2
Fastigheter3,61,612916,8
Övrigt0,10,3-811,2
Koncernen17,66,019440,3
Kassaflödesberäkning, koncernen, Me

1-3/04 1-3/03 1-12/03 Affärsverksamhetens kassaflöde -14,3 -3,9 72,2 Investeringarnas kassaflöde

   Investeringar-18,2-3,0-41,1
   intäkter av investeringar0,0-1,837,3
Investeringarnas kassaflöde totalt-18,1-4,8-3,8
Finansieringens kassaflöde
   Teckningar med optionsbevis0,316,4
   Erlagda dividender0,00,0-45,8
   Förändringar i långfristiga lån-1,012,6
   Förändringar i kortfristiga lån-0,5-1,2-0,8
Finansieringens kassaflöde totalt-0,2-2,2-17,6
Förändring i likvida medel-32,7-10,950,8
Likvida medel vid periodens början121,370,570,5
Likvida medel vid periodens slut88,659,6121,3
Balansräkning, koncernen, Me

31.3.04 31.3.03 31.12.03 Bestående aktiva

   Immateriella tillgångar50,336,140,4
   Materiella tillgångar220,5212,0220,2
   Placeringar28,728,728,7
Rörliga aktiva
   Omsättningstillgångar217,3222,2191,3
   Fordringar, räntebärande109,6111,7111,4
   Fordringar, räntefria86,798,587,7
   Likvida medel88,659,6121,3
Aktiva801,7768,7800,8
Eget kapital480,4487,9547,1
Minoritetsandel0,00,00,0
Latent skatteskuld25,923,326,0
Långfristigt främmande kapital49,235,048,6
Kortfristigt främmande kapital, räntebärande16,315,716,0
Kortfristigt främmande kapital, räntefria229,8206,9163,0
Passiva801,7768,7800,8
Soliditet, %59,963,568,3
Skuldsättningsgrad (Gearing),%-4,8-1,8-10,4
Affärsverksamhetens kassaflöde/aktie, e-0,27-0,081,41
Räntebärande nettoskuld, Me-132,5-120,6-168,0
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.52 65051 38452 629
Emissionsjusterat antal aktier,52 82350 97151 111
vägt medeltal, 1000 st.

Ansvarsförbindelser, koncernen, Me

31.3.04 31.3.03 31.12.03

Inteckningar i jordområden och byggnader1,73,41,7
Panter0,20,10,1
Övriga förbindelser56,763,059,1
Koncernen58,666,560,8
Hyreskontrakt för affärslägen, Me

31.3.04 31.3.03 31.12.03 Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen

Under ett år60,148,754,1
Efter ett år405,6330,9417,0
Totalt465,7379,6471,1
Derivativavtal, koncernen, Me

31.3.04 31.3.03 31.12.03 Nominellt värde

Valutaderivativavtal72,89,911,7
Räntederivativavtal35,035,035,0
Marknadsvärde
Valutaderivativavtal-0,10,0-0,1
Räntederivativavtal-1,0-1,3-0,9
Derivativavtalen har ingåtts i skyddande syfte.

Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03

Omsättning336,0418,1327,7348,3
Övriga rörelseintäkter0,00,00,02,6
Material och tjänster232,9270,7221,1237,9
Personalkostnader47,855,944,248,9
Avskrivningar7,37,57,07,1
Övriga rörelsekostnader46,351,845,244,0
Rörelsevinst1,632,110,113,1
Finansiella intäkter och kostnader3,12,51,62,2
Vinst före extraordinära poster4,834,611,615,3
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter4,834,611,615,3
Direkta skatter (motsvarar1,410,93,44,4
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst3,423,78,310,8
Resultat per aktie, euro
Grund0,060,460,160,22
Utspätt0,060,460,150,22
Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Omsättning318,7391,8306,7319,2
Övriga rörelseintäkter12,80,00,07,1
Material och tjänster225,5249,2207,6212,1
Personalkostnader46,055,140,745,4
Avskrivningar7,17,37,17,3
Övriga rörelsekostnader42,447,641,541,3
Rörelsevinst10,532,79,720,2
Finansiella intäkter och kostnader2,02,21,51,0
Vinst före extraordinära poster12,534,811,221,2
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter12,534,811,221,2
Direkta skatter (motsvarar3,69,13,36,1
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst8,925,77,915,0
Resultat per aktie, euro
Grund0,170,490,160,30
Utspätt0,170,490,160,30
Försäljning enligt affärsgrupper, Me

Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03

Varuhusgruppen199,6276,2192,4198,6
Bilgruppen117,9114,9115,1137,2
Hobby Hall-gruppen56,670,154,453,5
Seppälägruppen28,641,032,530,6
Fastigheter5,05,04,74,9
Elimineringar-4,8-4,7-4,5-4,7
Koncernen402,9502,5394,5420,2
Försäljning enligt affärsgrupper, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Varuhusgruppen184,0258,0183,4188,1
Bilgruppen113,2103,498,5106,4
Hobby Hall-gruppen57,870,253,556,2
Seppälägruppen26,239,933,333,8
Fastigheter5,24,76,06,8
Elimineringar-5,0-3,4-5,4-6,2
Koncernen381,4472,7369,3385,2
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03

Varuhusgruppen167,8230,8160,9166,0
Bilgruppen96,894,394,5112,6
Hobby Hall-gruppen47,359,145,344,6
Seppälägruppen23,633,826,725,2
Fastigheter5,45,25,05,1
Elimineringar-5,0-5,1-4,8-5,2
Koncernen336,0418,0327,7348,3
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Varuhusgruppen155,4214,7153,7157,1
Bilgruppen93,185,181,287,4
Hobby Hall-gruppen48,358,744,746,9
Seppälägruppen21,632,827,427,8
Fastigheter5,75,16,36,6
Elimineringar-5,4-4,6-6,6-6,4
Koncernen318,7391,8306,7319,2
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03

Varuhusgruppen0,726,47,37,9
Bilgruppen1,90,12,01,8
Hobby Hall-gruppen-0,70,9-2,6-1,0
Seppälägruppen-0,86,72,62,7
Fastigheter3,83,33,33,6
Övriga rörelseintäkter0,00,00,02,6
Elimineringar-3,2-5,3-2,5-4,4
Koncernen1,632,110,013,1
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Varuhusgruppen-1,827,76,07,2
Bilgruppen1,71,01,91,4
Hobby Hall-gruppen-0,71,0-0,70,9
Seppälägruppen-1,96,02,04,4
Fastigheter4,23,64,04,4
Övriga rörelseintäkter12,80,00,07,1
Elimineringar-3,9-6,6-3,6-5,2
Koncernen10,532,79,720,2

Denna delårsrapport är oreviderad.

Helsingfors den 27 april 2004

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 27.4.2004 klockan 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka