STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBER 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.11.2006 kl. 10.45

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBER 2006

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i oktober till 160,5 miljoner euro. Försäljningen, från vilkens jämförelsesiffra eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland som avyttrades 1.1.2006 och Stockmann Autos affärsverksamhet som övergick till nya ägare 1.3.2006, ökade med 4 procent.

Varuhusgruppens försäljning ökade i oktober med 9 procent. Försäljningen i Finland ökade med 3 procent och i utlandet med 27 procent. Den i oktober i samtidigt fyra länder förverkligade Galna Dagar-kampanjen lyckades utomordentligt och gjorde igen alla tiders försäljningsrekord. Bestseller- butikskedjans expansion i Ryssland bidrog dessutom till försäljningsökningen i utlandet.

Seppäläs totalförsäljning minskade med 5 procent. Försäljningen minskade med 14 procent i Finland och ökade med 29 procent i utlandet. Både Seppäläs och varuhusgruppens försäljningsutveckling påverkades av att försäljningen av vinterkläder satte igång först i månadsskiftet oktober-november.

Hobby Halls försäljning i oktober minskade med 16 procent. Totalförsäljningen i Finland minskade med 13 procent, trots att näthandeln fortsatte sin starka tillväxt. Försäljningen i Estland och Lettland minskade med 32 procent. Försäljningsminskningen berodde främst på en jämfört med fjolåret avvikande kampanjtidtabell samt på att prisnivån på dyrare elektronikprodukter sjunkit.

Försäljningen i oktober samt försäljningen från början av året

oktober januari-oktober januari- december

förändföränd
20062005 proc.20062005proc.2005
MeMe 06/05MeMe06/05Me
Varuhusgruppen94,491,53,2655,8622,15,4797,1
Finland Varuhusgruppen 34,7 27,3 27,1 228,9 176,4 29,7 227,0 utlandet* Varuhusgruppen 129,1 118,8 8,7 884,7 798,5 10,8 1 024,1 totalt*
Stockmann Auto*74,864,316,364,3
Hobby Hall Finland16,218,5 -12,9136,1140,3-3,0176,5
Hobby Hall utlandet2,53,6 -31,726,829,0-7,434,0
Hobby Hall totalt18,622,1 -15,9162,9169,2-3,7210,5
Seppälä Finland9,410,9 -13,898,0105,5-7,1132,4
Seppälä utlandet3,42,628,827,618,152,022,9
Seppälä totalt12,813,5-5,4125,5123,61,6155,2
Fastigheter +0,10,1-7,10,80,71,50,9
övrigt
Finland totalt*119,9120,9-0,8965,5932,93,51 171,2
Utlandet totalt*40,633,521,0283,2223,526,7283,9
Stockmann totalt*160,5154,53,91 248,71 156,48,01 455,1
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland som såldes vid årsskiftet, samt utan mars-decemberförsäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars. Om försäljningen för år 2005 från Zara i Ryssland samt från Stockmann Auto presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

oktoberjanuari-oktober
20062006
föränd proc.föränd proc.
Varuhusgruppen utlandet2,57,6
Varuhusgruppen totalt3,06,0
Finland totalt-24,0-20,8
Utlandet totalt1,29,0
Stockmann totalt-18,9-15,6

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka