TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 10.10.2006 kl. 9.45

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 2000 har tecknats 83 200 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktiekapitalet höjdes med 166 400 euro på grund av teckningarna.

Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A-, B- och C-optionerna från år 2000 kan tecknas sammanlagt 2 500 000 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktier som tecknas med stöd av A-optionerna har nu teckningspriset 12,85 euro, aktier som tecknas med stöd av B- optioner har teckningspriset 13,85 euro och aktier som tecknas med stöd av C-optioner har teckningspriset 14,85 euro per aktie. Eventuella årligen utbetalade dividender avdras från teckningspriset. Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphör 1.4.2007.

Aktiekapitalet är efter ovannämnda förhöjningar 109 775 084 euro och B- aktiernas totala antal är 30 323 299 st. Aktierna är införda i handelsregistret 10.10.2006. De blir föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 11.10.2006.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka