STOCKMANNKONCERNENS NYA LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅL

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 14.6.2006 kl. 16.30

STOCKMANNKONCERNENS NYA LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅL

I och med att Stockmanns koncernstruktur har förändrats, har Stockmanns styrelse i dag 14.6.2006 vid sitt strategimöte fastställt koncernens nya ekonomiska mål som sträcker sig fram till år 2011. Enligt målsättningen skall avkastningen på koncernens sysselsatta kapital uppgå till 22 procent och rörelsevinstmarginalen vara 10 procent år 2011. De övriga ekonomiska målen, dvs. en soliditet om minst 50 procent och en snabbare försäljningstillväxt än marknaden är oförändrade. Även dividendpolicyn förblir oförändrad, dvs. målet är att i dividend utdela över 50 procent av det ordinarie rörelseresultatet, dock med beaktande av den finansiering som den växande verksamheten kräver. Styrelsen uppskattar att utlandsverksamhetens andel av både försäljningen och resultatet år 2011 uppgår till ca hälften.

Efter att ha uppskattat att Stockmannkoncernen uppnår styrelsens år 2001 fastställda ekonomiska mål år 2005, fastställde styrelsen 15.6.2005 nya ekonomiska mål som sträcker sig till år 2010, vilka var en avkastning på sysselsatt kapital på minst 20 procent, en rörelsevinstmarginal på minst 8 procent, en snabbare försäljningstillväxt än marknaden och en soliditet om minst 50 procent. År 2005 ökade avkastningen på sysselsatt kapital till 19,6 procent och rörelsevinstmarginalen till 6,7 procent. Försäljningsutvecklingen och solideten var i enlighet med de fastställda målen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka