KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 13.2.2006 kl. 14.15

KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 21 mars 2006 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Karamzingatan 4. Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig på platsen till mötet och anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30. Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig senast kl. 15.45. Under stämman har deltagarna möjlighet att avgiftsfritt parkera på Finlandiahusets parkeringsområde.

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. De ärenden som enligt paragraf 14 i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma

2. Styrelsens förslag till emission av optionsrätter till Stockmann Oyj Abp:s stamkunder

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, till Stockmann Oyj Abp:s stamkunder vederlagsfritt emittera totalt högst 2.500.000 stycken optionsrätter. Förslaget innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunderna en sådan fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmann Oyj Abp:s konkurrensställning. Optionerna ges åt sådana stamkunder vars uppköp samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto sammanlagt uppgår till minst 6.000 euro under perioden 1.1.2006 - 31.12.2007. För uppköp om minst 6.000 euro ges stamkunderna vederlagsfritt 20 optioner. Därtill ges för varje hel 500 euro med vilken uppköpen överstiger 6.000 euro åt stamkunden 2 tilläggsoptioner. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.- 28.2.2006. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestämts efter 21.3.2006 och innan aktieteckningen sker. Teckningsperioderna för aktier är 2.5.2008 - 31.5.2008, 2.5.2009 - 31.5.2009 och 2.5.2010 - 31.5.2010. Bolagets aktiekapital kan till följd av tekningarna öka med högst 5.000.000 euro.

3. Styrelsens förslag till emission av optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmann-koncernen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ge nyckelpersoner i ledningen eller mellanledningen för Stockmann och dess dotterbolag samt Stockmanns helägda dotterbolag 1.500.000 stycken optionsrätter. Förslaget innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom optionsrätterna utgör en del av koncernens incentiv- och engageringssystem för nyckelpersoner inom koncernen och utgör en viktig del av upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden.

Av optionsrätterna märks 375.000 stycken med benämningen 2006A, 375.000 stycken med benämningen 2006B, 375.000 stycken med benämningen 2006C och 375.000 stycken med benämningen 2006D. Teckningstiden för aktier på grundval av optionsrätten 2006A är 1.3.2008 - 31.3.2010, på grundval av optionsrätten 2006B 1.3.2009 - 31.3.2011, på grundval av optionsrätten 2006C 1.3.2010 - 31.3.2012 samt på grundval av optionsrätten 2006D 1.3.2011 - 31.3.2013. Teckningstiden för aktier på grundval av optionsrätterna 2006B och 2006D börjar dock inte löpa innan de av styrelsen före utdelningen av dessa optionsrätter fastställda kriterierna som hänför sig till uppnåendet av ekonomiska målsättningar för koncernen har uppfyllts. De optionsrätter 2006B och 2006D för vilkas del de av styrelsen fastställda kriterierna inte har uppfyllts, förfaller på det sätt styrelsen har beslutat. Med en optionsrätt kan tecknas en av Stockmann Oyj Abp:s aktier i serie B, vilket innebär att på grundval av optionsrätterna kan tecknas sammanlagt totalt 1.500.000 stycken aktier. Aktiens teckningspris är för optionsrätterna 2006A och 2006B den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.-28.2.2006 ökad med 10 procent och för optionsrätterna 2006C och 2006D den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.-29.2.2008 ökad med 10 procent. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de dividender som bestämts efter det att bestämningsperioden för teckningspriset inletts och innan aktieteckningen. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 3.000.000 euro.

4. Förslag om befullmäktigande av styrelsen att fatta beslut om avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att fatta beslut om avyttring av högst 386.946 stycken egna aktier i serie B. Bemyndigandet innefattar rätten att avyttra aktier i en eller flera rater med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna kan avyttras för att användas som vederlag vid eventuella företagsköp eller andra strukturarrangemang, för att användas som del av företagets bonus- och belöningssystem, för att användas vid utbetalningen av styrelsens aktievederlag eller för att säljas i den offentliga handeln. Avyttringen bör ske till det vid var tidpunkt rådande gängse värdet för aktierna i den offentliga handeln. Bemyndigandet är i kraft under ett år fr.o.m. bolagsstämmans beslut.

Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag

Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns till aktieägarnas påseende fr.o.m. 13.3.2006 på bolagets huvudkontor på adressen Alexandersgatan 52 B, 8. våningen, Helsingfors (Christina Harjunpää). Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna.

Deltagande i bolagsstämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 10 mars 2006 har antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare som upprätthålls av Finlands Värdepappers-central Ab och som har anmält sig till stämman senast onsdagen den 15 mars 2006.

Även aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var registrerad i bolagets aktieregister innan 28.9.1994. I detta fall skall aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har noterats i värdeandelssystemet.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela om deltagande senast onsdagen den 15.3.2006 före kl. 16.00 per telefon på numret (09) 121 4020 eller på bolagets internetsidor www.stockmann.fi. Ifall en deltagare i stämman representerar aktieägare genom fullmakt ombedes deltagaren vänligen inlämna specificerade fullmakter senast 17.3.2006 på adressen Stockmann Oyj Abp, Heini Köpsi, PB 147, 00381 Helsingfors.

Dividendutdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 2005 utdelas 1,10 euro per aktie. Dividenden för år 2005 föreslås utbetalas 31.3.2006 till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 24.3.2006 är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Till de aktieägare som inte har överfört sina aktiebrev till värdeandelssystemet före avstämningsdagen för dividendutdelning, betalas dividend efter det att aktierna överförts till värdeandelssystemet.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman att sju medlemmar väljs till styrelsen och att de nuvarande styrelsemedlemmarna verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir- Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund enligt samtyckte väljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Revisorer

Styrelsen föreslår att som ordinarie revisorer för år 2006 väljs CGR- revisor Wilhelm Holmberg och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Helsingfors den 8 februari 2006

Styrelsen

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka