STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 8.2.2006 kl. 13.00

STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2005

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 7 procent och uppgick till 1 851,3 Me (1 735,0 Me år 2004). Vinsten före skatter ökade med 23,9 Me och uppgick till 102,8 Me. Övriga rörelseintäkter uppgick till 7,0 Me (2,4 Me). Koncernen, Seppälä och varuhusgruppen uppnådde det bästa resultatet någonsin under sin historia. Hobby Halls resultat förbättrades avsevärt och uppvisade vinst. Stockmann Autos resultat minskade. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade med 4,8 procentenheter och var 19,6 procent. Resultatet per aktie ökade till 1,44 euro, då det året innan var 1,13 euro. Styrelsen föreslår att i dividend utdelas 1,10 euro per aktie. Vidare föreslår styrelsen ett nytt optionsprogram som riktas till bolagets stamkunder och nyckelpersoner.

IFRS-rapportering

Stockmann övergick 1.1.2005 till rapportering enligt internationella bokslutsstandarder (IFRS). Som bokslutets jämförelseinformation har använts IFRS- enliga tal från år 2004, vilka publicerades på årsnivå 15.2.2005 och på kvartalsnivå 18.4.2005.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning uppgick till 1 851,3 miljoner euro, dvs. 116,3 miljoner euro och 6,7 procent större än året innan. Omsättningen uppgick till 1 542,6 miljoner euro, dvs. 97,6 miljoner euro och likadels 6,7 procent större än året innan. Försäljningen i utlandet ökade sin andel av hela koncernens försäljning från 14 procent till 18 procent.

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 53,6 miljoner euro och uppgick till 547,1 miljoner euro. Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag förbättrades fortsättningsvis och var 35,5 procent (34,2 procent). Det relativa försäljningsbidraget förbättrades i Seppälä och Hobby Hall medan det i varuhusgruppen och Stockmann Auto låg på samma nivå som året innan. Koncernen hade garderat sig mot en nedgång av värdet på ryska rubeln. Då rubeln mot förväntningarna blev starkare, försvagade den förverkligade garderingen den starkare rubelns positiva inverkan på resultatet med omkring 6 miljoner euro år 2005. En bidragande orsak till att koncernens relativa försäljningsbidrag förbättrades var även en ändring av försäljningsstrukturen: Stockmann Auto med ett lågt försäljningsbidrag uppvisade en lägre andel av koncernens försäljning jämfört med året innan.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 7,0 miljoner euro (2,4 miljoner euro). De härrörde från försäljningsvinsten för avyttringen av Seppäläs huvudkontorsfastighet. Rörelsekostnaderna ökade med 30,0 miljoner euro. Avskrivningarna ökade med 4,2 miljoner euro.

Koncernens rörelsevinst ökade med 23,9 miljoner euro från året innan och uppgick till 103,7 miljoner euro, dvs. 6,7 procent av omsättningen. Motsvarande siffra året innan var 5,5 procent. Finansnettot låg på samma nivå som året innan, dvs. 0,9 miljoner euro. Vinsten före skatter ökade med 23,9 miljoner euro och uppgick till 102,8 miljoner euro (78,9 miljoner euro).

De direkta skatterna uppgick till 26,0 miljoner euro, dvs. 6,3 miljoner euro mer än året innan. Skatterna året innan minskades för den latenta skatteskuldens del pga. en sänkning av samfundsskattesatsen i Finland från 29 procent till 26 procent fr.o.m. början av år 2005. Sänkningen av skattesatsen ledde till en minskning av den latenta skatteskulden år 2004 med 2,6 miljoner euro.

Vinsten för räkenskapsperioden uppgick till 76,9 miljoner euro då den året innan var 59,3 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 1,44 euro (1,13 euro) och utspätt med inverkan av optioner 1,42 euro (1,11 euro). Den ovannämnda förändringen av den latenta skatteskulden förbättrade resultatet per aktie för 2004 med 0,05 euro. Det egna kapitalet per aktie var 9,34 euro (8,83 euro).

Försäljning och resultatutveckling per enhet

Varuhusgruppens försäljning ökade med 14 procent och uppgick till 1 070,6 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 7 procent och var klart starkare än tillväxten inom branschen. En bidragande orsak till försäljningsökningen i Finland var det nya Stockmannvaruhuset och Zarabutiken som öppnades i köpcentrum Jumbo i Vanda i oktober samt nya Stockmann Beauty-butiker som öppnades under året. Till försäljningsökningen i utlandet bidrog de nya varuhusen som invigdes i Moskva i april och december 2004, de nya Zara- och Bestsellerbutikerna samt den goda jämförbara försäljningstillväxten på alla marknadsområden. Försäljningen för varuhusgruppens utlandsverksamhet ökade med 42 procent, och dess andel av gruppens försäljning steg till 26 procent (21 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 6,6 miljoner euro och uppgick till 70,3 miljoner euro (63,7 miljoner euro). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade såväl i Finland som i utlandet och var den bästa genom tiderna. I rörelsevinsten ingår 1,4 miljoner euro övriga rörelseintäkter. Avkastningen på sysselsatt kapital var 19,7 procent (18,9 procent).

Stockmann Autos försäljning minskade med 5 procent och uppgick till 414,1 miljoner euro. Enhetens rörelsevinst uppgick till 3,1 miljoner euro, dvs. 3,9 miljoner euro mindre än året innan (7,0 miljoner euro). I rörelsevinsten för år 2004 ingår en ersättning om 2,3 miljoner euro för avyttringen av affärsverksamheten i VW-Audi-huset i Hertonäs i Helsingfors. En minskning av både försäljningen och rörelsevinsten berodde på övergången av VW-Audi-huset i Hertonäs till importören fr.o.m. 1.7.2004. Avkastningen på sysselsatt kapital var 4,8 procent (12,4 procent).

Hobby Halls lönsamhet förbättrades avsevärt, och rörelseresultatet ökade med 9,0 miljoner euro. Försäljningen minskade med 2 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 210,5 miljoner euro. Försäljningen i Finland minskade med 4 procent som en följd av ett mindre butiksnät och en avvikande tidtabell för postorderkatalogerna jämfört med året innan. Online-handeln i Finland uppvisade en fortsatt stark tillväxt. Hobby Halls försäljning i Baltikum låg på samma nivå som året innan trots att verksamheten i Litauen lades ned under början av året. Hobby Halls resultat vände och uppvisade vinst. Rörelsevinsten uppgick till 6,1 miljoner euro (-2,9 miljoner euro). Den positiva resultatutvecklingen är en följd av kostnadseffektiv verksamhet och det effektiva förverkligandet av programmet som siktar på ett förbättrat försäljningsbidrag. Avkastningen på sysselsatt kapital var 7,0 procent.

Seppäläs försäljning ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 155,2 miljoner euro. Försäljningen ökade särskilt kraftigt i utlandet där butikerna som öppnades i Baltikum och Ryssland under åren 2004 och 2005 samt en god jämförbar utveckling bidrog till ökningen. I Finland ökade försäljningen med 3 procent. Seppäläs rörelsevinst ökade med 14,0 miljoner euro och uppgick till 31,1 miljoner euro (17,1 miljoner euro). Seppäläs ordinarie rörelsevinst ökade tack vare god försäljningsökning och förbättrat relativt försäljningsbidrag med 8,4 miljoner euro. I rörelsevinsten ingår vidare 5,6 miljoner euro försäljningsvinst från Seppäläs huvudkontorsfastighet som avyttrades i november. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade från 81 procent till 156 procent.

Finansiering och bundet kapital

De likvida medlen uppgick vid utgången av år 2005 till 18,4 miljoner euro, då de i slutet av år 2004 var 41,4 miljoner euro.

Lån amorterades med 36,6 miljoner euro och inga nya långfristiga lån upptogs. Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid årets slut till 47,2 miljoner euro (67,8 miljoner euro), varav 13,7 miljoner euro var långfristigt. Aktieteckningar som gjordes på basis av stamkundsoptioner och optioner från år 2000 inbringade 7,9 miljoner euro eget kapital. Investeringarna uppgick till 57,0 miljoner euro. Nettorörelsekapitalet uppgick till 237,9 miljoner euro, en ökning med 24,7 miljoner euro från utgången av år 2004. Soliditeten var 66,4 procent, då den vid utgången av år 2004 var 62,5 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital ökade som en följd av det förbättrade resultatet och uppgick till 19,6 procent (14,8 procent i slutet av år 2004). Koncernens bundna kapital ökade med 17,0 miljoner euro från utgången av år 2004 och uppgick vid översiktsperiodens slut till 552,5 miljoner euro (535,9 miljoner euro vid utgången av år 2004).

Nya långsiktiga ekonomiska mål

År 2005 uppnådde koncernen de år 2001 fastslagna långsiktiga ekonomiska målen, dvs. en avkastning på 15 procent på sysselsatt kapital och en rörelsevinstmarginal på minst 5 procent. Styrelsen fastställde i juni koncernens nya ekonomiska mål som sträcker sig fram till år 2010. Enligt målen skall avkastningen på koncernens sysselsatta kapital uppgå till 20 procent och rörelsevinstmarginalen vara minst 8 procent år 2010. Målet för koncernens försäljning är att uppnå en tillväxt som är snabbare än tillväxten på marknaden i genomsnitt. Soliditetsmålet är att bibehålla soliditeten på en nivå om minst 50 procent. Dividendpolicyn förblir oförändrad, dvs. målet är att utdela minst 50 procent av det ordinarie rörelseresultatet som dividend, dock med beaktande av finansieringen som den växande verksamheten kräver.

Dividender

Enligt beslut av den ordinarie bolagsstämman utdelades 1,00 euro per aktie som dividend för år 2004, dvs. sammanlagt 53,0 miljoner euro. Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att som dividend för år 2005 utbetalas 1,10 euro per aktie. Den föreslagna dividenden utgör 76,4 procent av resultatet per aktie.

Ändringar i organisationen

Stockmanns styrelse utnämnde 17.6.2005 verkställande direktören för Seppälä Oy, ekonom Heikki Väänänen, till direktör för varuhusgruppen och koncernens vice verkställande direktör fr.o.m. 1.11.2005. Heikki Väänänen verkar även som suppleant för koncernens verkställande direktör Hannu Penttilä. Varuhusgruppens tidigare direktör, Stockmanns vice verkställande direktör Jukka Hienonen, avgick från Stockmanns tjänst och blev verkställande direktör för Finnair.

Till Seppälä Oy:s verkställande direktör och medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp fr.o.m. 1.11.2005 utnämnde Stockmanns styrelse 11.8.2005 försäljningsdirektören för Stockmanns varuhus i Helsingfors, eMBA Terhi Okkonen. Direktören för varuhusgruppens utlandsverksamhet, ekonom Jussi Kuutsa utnämndes till utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet och till medlem av ledningsgruppen fr.o.m. 10.1.2006. Kuutsa svarar för anskaffning av affärsplatser och förverkligandet av projekt i utlandet, för utlandsverksamhetens administrativa funktioner samt för franchisingkedjornas affärsverksamhet. Stockmanns jurist och medlem av ledningsgruppen, juris kandidat Jukka Naulapää, utnämndes till direktör för juridiska ärenden fr.o.m. 8.2.2006.

Investeringar

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 57,0 miljoner euro (59,0 miljoner euro).

Varuhusgruppens viktigaste investering år 2005 var varuhuset som öppnades i hyrda lokaliteter i köpcentrum Jumbos nybyggnad i Vanda i slutet av oktober. Varuhusets försäljningsyta är omkring 11 000 kvadratmeter. Det nya varuhuset har uppvisat en god försäljning. Projektets helhetskostnad för Stockmanns del uppgick till ca 6 miljoner euro.

I Helsingfors påbörjades förverkligandet av ett omfattande projekt för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset. Helsingfors stadsfullmäktige godkände i juni den ändring av stadsplanen som projektets genomförande förutsätter. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för varuhantering och service samt ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår totalt till omkring 125 miljoner euro. Arbetena uppskattas bli slutförda stegvis t.o.m. år 2010.

Nya Stockmann Beauty-butiker öppnades i Jyväskylä samt i Esbo i köpcentrum Iso Omena och i köpcentrum Sello. I oktober öppnades den fjärde Zarabutiken i Finland i köpcentrum Jumbo i Vanda. I början av år 2006 öppnas en Stockmann Beauty-butik i köpcentrum Kampen i Helsingfors.

I Ryssland öppnades år 2005 de första Bestsellerbutikerna som fungerar enligt franchisingprincipen, tre i Moskva och en i S:t Petersburg. I Moskva öppnades i juni Zaras flagship-butik i stadskärnan och ytterligare tre Zarabutiker öppnades i Moskva. Antalet Zarabutiker i Moskva steg till sju före utgången av år 2005.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 47,3 miljoner euro.

Stockmann Autos investeringar uppgick till 2,7 miljoner euro, varav 1,5 miljoner euro bands i anläggningstillgångsbilar. Stockmann Auto utvidgade i oktober sin verksamhet i lokaliteterna i Tammerfors och inledde försäljningen av Fordbilar i dem vid sidan av Skoda som såldes redan tidigare. I Ängskulla i Esbo inkluderades i sin tur Skoda i utbudet vid sidan av Ford. En utvidgning av märkesutbudet i dessa verksamhetsställen blev aktuell då lokaliseringsklausulen i gruppundantagsförordningen som reglerar bilhandeln på EU-nivå avskaffades 1.10.2005.

Hobby Halls investeringar uppgick till 1,3 miljoner euro.

Seppäläs investeringar uppgick till 3,4 miljoner euro. Bolaget utvidgade sin verksamhet till Litauen och öppnade där tre butiker under år 2005. I både Finland och Lettland öppnade Seppälä två nya butiker. I Ryssland öppnades i Moskva en fjärde butik och verksamheten expanderade också till S:t Petersburg där två butiker öppnades.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 2,3 miljoner euro.

Aktuella projekt

Stockmann undertecknade år 2005 ett avtal om att förvärva en 10 000 kvadratmeter stor affärstomt på huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är granne till metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvajärnvägsstationen. Stockmann låter på tomten uppföra ett köpcentrum med en totalyta på omkring 50 000 kvadratmeter. Köpcentret planeras vid sidan av ett fullskaligt Stockmannvaruhus på ca 20 000 kvadratmeter också inrymma övrig detaljhandel, ett hotell samt en parkeringsanläggning under jorden. Investeringen i varuhuset och köpcentret kommer att uppgå till omkring 80-110 miljoner euro beroende på byggnadsytan. Målet är att öppna varuhuset och köpcentret för allmänheten hösten 2008.

Stockmann undertecknade i början av år 2006 ett avtal med IKEA om att hyra lokaliteter i Mega-köpcentret som byggs i sydöstra Moskva. I lokaliteterna inhyses Stockmanns fjärde fullskaliga varuhus i Moskva samt Seppälä- och Bestsellerbutiker. Målet är att inleda affärsverksamheten kring årsskiftet 2006- 2007. Stockmanns totalinvestering i projektet är ca 16 miljoner euro.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock ökade under året med 620,5 miljoner euro och uppgick vid årets slut till 1 761,3 miljoner euro (1 140,8 miljoner euro).

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden bättre än såväl indexet OMX Helsingfors (tidigare HEX-generalindex) som indexet OMX Helsingfors Cap (tidigare HEX-portföljindex). I slutet av året var kursen för A- aktien 32,11 euro, då den i slutet av år 2004 var 21,10 euro. Kursen för B-aktien var 32,53 euro i slutet av året då den i slutet av år 2004 var 21,70 euro.

Helsingfors Börs beslöt att minska börsposten för Stockmanns aktier från 50 stycken till 20 stycken fr.o.m. 1.7.2005.

De 4 900 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck som tecknats med Stockmanns optionsrätter från år 2000 i december 2004 infördes i handelsregistret 16.3.2005, och de blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 17.3.2005.

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 2000 tecknades 690 830 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Av dessa tecknades 279 900 aktier under det sista kvartalet. Aktiekapitalet höjdes med sammanlagt 1 381 660 euro som en följd av teckningarna. Av aktierna som tecknades under det sista kvartalet infördes 90 450 aktier i handelsregistret 18.11.2005 och 189 450 aktier 29.12.2005. De blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 21.11.2005 och 30.12.2005.

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 2000 tecknades i slutet av december ytterligare 23 350 Stockmanns B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktiekapitalet höjdes med 46 700 euro som en följd av teckningarna. Stockmanns styrelse godkände teckningen vid sitt möte 8.2.2006.

Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A-, B- och C-optionerna från år 2000 kan ännu tecknas sammanlagt 1 610 770 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningspriset för aktier som tecknas med stöd av A-optionerna är 12,85 euro efter utbetalning av dividenden för år 2005, teckningspriset för aktier som tecknas med stöd av B-optioner är 13,85 euro och teckningspriset för aktier som tecknas med stöd av C-optioner är 14,85 euro per aktie. Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphör 1.4.2007.

Under teckningstiden 2.5.2005-31.5.2005 tecknades med stöd av Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 343 902 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningsrätten utnyttjades av 12 851 Stockmanns stamkunder. Aktiekapitalet höjdes med 687 804 euro som en följd av teckningarna. Teckningspriset var 8,81 euro per aktie. Aktierna infördes i handelsregistret 29.6.2005. De blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 30.6.2005. Med stöd av stamkundsoptioner tecknades under åren 2001-2005 sammanlagt 950 835 Stockmanns B-aktier. Teckningstiden upphörde 31.5.2005.

Aktiekapitalet är efter ovan nämnda förhöjningar 108 966 084 euro och det totala antalet B-aktier är 29 918 799.

I slutet av år 2005 ägde Stockmann 396 876 egna B-aktier. Aktierna utgör 0,7 procent av hela aktiestocken och representerar 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,0 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Styrelsens förslag till optionsprogram för stamkunder och nyckelpersoner samt förslag till fullmakt att överlåta egna aktier

Styrelsens föreslår för den ordinarie bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, sammanlagt högst 2,5 miljoner optioner emitteras till Stockmanns stamkunder utan vederlag. Avsikten med emitteringen av optionsrätterna är att erbjuda stamkunderna en betydande förmån, som belönar köptrogenhet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning.

Optionsrätterna emitteras till stamkunder vars inköp 1.1.2006-31.12.2007, tillsammans med inköp gjorda med parallellkort på samma konto, sammanlagt uppgår till en summa på minst 6 000 euro. För inköp på minst 6 000 euro ges åt en stamkund 20 optionsrätter utan vederlag. Stamkunden får dessutom två tilläggsoptionsrätter för varje 500 euro som överstiger 6 000 euro. Varje optionsrätt berättigar att teckna en B-aktie i bolaget. Som aktiens teckningspris föreslås B-aktiens medelkurs på Helsingfors Börs under perioden 1.2-28.2.2006 vägt med aktiens omsättning. Teckningspriset på en aktie som tecknas med optionsrätter sänks före aktieteckningen med beslutade dividender vid avstämningsdagen för envar dividendutdelning. Teckningstiden för aktierna är i maj åren 2008-2010. Bolagets aktiekapital kan som en följd av teckningarna stiga med högst 5,0 miljoner euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ett optionsprogram riktas till nyckelpersoner inom ledningen och chefer på mellannivå inom Stockmann och dess dotterbolag, vilket är en del av ledningens belönings- och incitamentsystem. Optionsrätter emitteras sammanlagt högst 1,5 miljoner, och de berättigar att teckna sammanlagt högst 1,5 miljoner B-aktier i bolaget. Av optionsrätterna emitteras 750 000 stycken endast i det fall att de av styrelsen, innan emitteringen av dessa optionsrätter, definierade kriterierna beträffande koncernens fastställda ekonomiska mål har uppnåtts. I annat fall förfaller de. De med optionsrätter tecknade aktiernas teckningspriser är bolagets B-akties medelkurs på Helsingfors Börs 1.2-28.2.2006 vägt med bolagets aktieomsättning tillsatt med 10 procent, samt bolagets B-akties medelkurs på Helsingfors Börs 1.2- 29.2.2008 vägt med bolagets aktieomsättning tillsatt med 10 procent. Teckningspriset på en aktie som tecknas med optionsrätter sänks efter bestämningsperioden på teckningspriset och före aktieteckningen med beslutade dividenders belopp vid avstämningsdagen för envar dividendutdelning. Teckningstiden för aktier som tecknas på basen av optionsrätter infaller stegvis under åren 2008-2013. Bolagets aktiekapital kan som en följd av teckningarna stiga med högst 3,0 miljoner euro.

Dessutom ber styrelsen bolagsstämman om fullmakt att under ett års tid besluta om överlåtning av bolagets egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 10 558, vilket är 967 personer fler än under jämförelseperioden. Ökningen av antalet anställda beror huvudsakligen på de nya varuhusen och butikerna i Moskva samt det nya varuhuset i köpcentrum Jumbo i Vanda. Omräknat till heltidsanställda ökade antalet anställda med 725 och uppgick till 8 537 personer.

Antalet anställda utomlands var 3 737 i slutet av år 2005. I slutet av år 2004 var antalet anställda utomlands 3 391. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda uppgick till 32 procent, dvs. låg på samma nivå som året innan.

Riskfaktorer

Risknivån som är förbunden med affärsverksamheten varierar inom de områden där Stockmannkoncernen är verksam. För de baltiska ländernas del har affärsverksamhetsriskerna minskat betydligt i och med att länderna blev medlemmar i Europeiska Unionen, och riskerna avviker inte till någon väsentlig del från affärsverksamhetsriskerna i Finland.

Affärsverksamhetsriskerna i Ryssland är högre än i Finland och Baltikum och verksamhetsomgivningen pga. outvecklad affärskultur och infrastruktur ostabilare. Den gråa ekonomins andel speciellt inom importen av konsumtionsprodukter är fortfarande stor och förvränger för sin del konkurrensen. Verksamhetsomgivningen och lagstiftningen som gäller affärsverksamhet har dock under de senaste åren snabbt förbättrats. Landets ekonomiska tillväxt har varit speciellt kraftig tack vare de exportinkomster som energisektorns starka tillväxt föranlett. Stockmann har över 16 års erfarenhet av verksamhet på den ryska marknaden och koncernen har under denna tid lyckats upprätthålla sin verksamhet i betydligt svårare verksamhetsförhållanden än i dag. Med anledning av detta uppskattas inte ens stora förändringar i Rysslands affärsverksamhetsomgivning på ett väsentligt sett öka hela Stockmannkoncernens affärsverksamhetsrisk.

Koncernens omsättning och resultat påverkas av valutakursförändringar mellan koncernens rapporteringsvaluta euro och ryska rubel, amerikanska dollar samt vissa andra valutor.

Stockmann Auto avyttrades

Stockmann sålde 19.1.2006 aktiestocken i sitt dotterbolag Stockmann Auto Oy Ab till Veho Group Oy Ab, Ford-affärsverksamheten i Åbo och Esbo till SOK samt Stockmann Autos VW-Audi-affärsverksamhet till Kesko Abp:s dotterbolag Helsingin VV-Auto Oy för en köpesumma på sammanlagt ca 70 miljoner euro. Affären förutsätter konkurrensmyndigheternas godkännande och målet är att den träder i kraft 1.3.2006. Stockmann erbjuder i fortsättningen sina stamkunder Vehos hela märkessortiment och har tillsammans med Veho inlett ett omfattande stamkundssamarbete.

Stockmann Auto Oy Ab:s verkställande direktör och medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp, Klaus Sundström övervakar förverkligandet av bilaffärsverksamhetens företags- och affärsverksamhetsförsäljning. Efter att affärerna förverkligats övergår han till specialuppgifter inom Stockmann Oyj Abp och avgår från bolagets tjänst sex månader efter affärernas förverkligande.

Stockmann avyttrade dotterbolaget som idkar Zara-affärsverksamhet i Ryssland

Stockmann avyttrade sitt dotterbolag som idkar Zara-affärsverksamhet i Ryssland till ägaren av märket, den spanska Inditex-gruppen, och koncentrerar sig särskilt på att utvidga sin egen affärsverksamhet i Ryssland. I Finland fortsätter Stockmann med Zara-affärsverksamheten. Stockmann och Inditex ingick år 2002 ett avtal som gav Stockmann franchisingrättigheterna till Zara-produktmärkets affärsverksamhet i Ryssland ända till år 2010. Stockmann öppnade före utgången av år 2005 sju Zarabutiker, vilkas verksamhet fick en bra start. Försäljningen för Stockmanns Zarabutiker i Ryssland uppgick till ca 46 miljoner euro år 2005. Ryssland har i och med landets starka ekonomiska tillväxt blivit en allt intressantare verksamhetsomgivning för detaljhandeln. Med anledning av detta fattade Inditex och Stockmann i samförstånd beslut om att häva det tidigare avtalet och koncentrera sig på utveckling av sina respektive egna affärsverksamheter i Ryssland. Som en följd av avtalet bedrivs affärsverksamheten i Ryssland för Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006. Det slutgiltiga avtalet ingås senast 31.5.2006 förutsatt att Rysslands antimonopolkommitté godkänner köpet. Köpesumman är ca 41,5 miljoner euro. Försäljningsvinsten som erhålls förbättrar klart koncernens resultat år 2006.

Utsikter för år 2006

Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln uppskattas öka i Finland med omkring 2-3 procent år 2006. Marknaderna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsättningsvis växa snabbare än marknaden i Finland. Stockmannkoncernens försäljning år 2006 minskar som en följd av avyttringen av bilaffärsverksamheten och Zara-affärsverksamheten i Ryssland, och den uppskattas uppgå till drygt 1,6 miljarder euro. Försäljningen exklusive den avyttrade affärsverksamheten uppskattas öka.

Varuhusgruppens och Hobby Halls rörelsevinst kommer enligt uppskattning att fortsättningsvis förbättras jämfört med nivån år 2005. Rörelsevinsten för Seppäläs ordinarie affärsverksamhet uppskattas förbli på samma nivå som år 2005. Försäljningsvinsten för avyttringen av bilaffärsverksamheten och bolaget som bedrev Zara-affärsverksamheten i Ryssland förbättrar avsevärt koncernens resultat år 2006. Målet är att koncernens vinst före skatt år 2006 är klart bättre än år 2005.

Helsingfors den 8 februari 2006

STOCKMANN Oyj Abp

KONCERNBALANSRÄKNING 31.12.2005 31.12.2004 mn euro mn euro TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar

  Immateriella rättigheter7,19,1
  Goodwill0,50,5
  Immateriella tillgångar sammanlagt7,69,6
Materiella anläggningstillgångar
  Mark- och vattenområden21,822,5
  Byggnader och anläggningar145,6143,3
  Maskiner och inventarier63,059,7
  Ändrings- och ombyggnadskostnader för hyrda lokaliteter57,650,0
  Förskott och pågående nyanläggningar15,08,2
  Materiella anläggningstillgångar sammanlagt303,1283,7
  Placeringar som kan säljas6,06,6
  Långfristiga fordningar, räntebärande4,38,5
  Latenta skattefrodringar3,52,0
  LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT324,5310,3
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 212,0 195,0 Kortfristiga fordringar
  Fordningar, räntebärande107,5108,1
  Fordningar, räntefria99,294,1
  Inkomstskattefordringar0,1
  Placeringar som kan säljas0,0
  Kortfristiga fordringar sammanlagt206,6202,4
  Likvida medel18,441,4
  KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT437,0438,7
  TILLGÅNGAR SAMMANLAGT761,5749,0

STOCKMANNKONCERNEN KONCERNBALANSRÄKNING 31.12.2005 31.12.2004 mn euro mn euro EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL

  Aktiekapital109,0106,8
  Överkursfond166,5154,8
  Övriga fonder44,144,6
  Omräkningsdifferenser0,0-0,1
  Balanserade vinstmedel185,7161,9
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare505,3467,8
  Minoritetsintresse0,00,0
  EGET KAPITAL SAMMANLAGT505,3467,9
LÅNGFRISTIGA SKULDER
  Latent skatteskulder28,229,2
  Långfristiga skulder, räntebärande13,715,3
  LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT41,944,5
KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga skulder, räntebärande
  Amorteringar av långfristiga skulder nästa år35,0
  Kortfristiga skulder33,617,7
  Kortfristiga skulder, räntebärande sammanlagt33,652,7
Kortfristiga skulder, räntefria
  Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder175,5175,9
  Inkomstskatteskulder5,28,0
  Kortfristiga skulder, räntefria sammanlagt180,7183,8
  KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT214,3236,6
  SKULDER SAMMANLAGT256,2281,1
  EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT761,5749,0

KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Fond för

Aktie-Överkurs-egnaReserv-Övriga
  Mn eurokapitalfondaktierfondfonder*
  Eget kapital 31.12.2003105,3147,16,20,243,7
Omräkningsdifferenser Latent skatteskuld/skattefordan Avskrivningar på anläggningstillgångar
  Egna aktier-6,2
  Finansiella instrument0,3
  Justerat eget kapital105,3147,10,00,244,1
1.1.2004
  Teckningar med optionsbevis 1,67,9
  Överföring till övriga-0,2
fonder
  Säkring av kassaflöde-0,3
  Finansiella instrument0,6
Dividend Omräkningsdifferenser Räkenskapsperiodens resultat
  Eget kapital 31.12.2004106,8154,80,00,244,4
  Teckningar med optionsbevis 2,111,7
  Aktiearvoden0,1
  Överföring till övriga0,1
fonder
  Emissionskostnader-0,1
  Säkring av kassaflöde-0,6
Finansiella instrument Dividend Omräkningsdifferenser Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital 31.12.2005 109,0 166,5 0,0 0,2 43,9 *minskad med skatteskuld

KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Fond för

Aktie-Överkurs-egnaReserv-Övriga
  Mn eurokapitalfondaktierfond
fonder*
  Eget kapital 31.12.2003-0,1244,7547,10,0547,1
  Omräkningsdifferenser0,1-0,1-0,1-0,1
  Latent-7,5-7,5-7,5
skatteskuld/skattefordan Avskrivningar på -10,8 -10,8 -10,8 anläggningstillgångar
  Egna aktier-6,2-6,2
  Finansiella instrument-0,9-0,6-0,6
  Justerat eget kapital0,0225,4522,00,0522,0
1.1.2004
  Teckningar med optionsbevis9,59,5
  Överföring till övriga0,20,00,0
fonder
  Säkring av kassaflöde0,2-0,1-0,1
  Finansiella instrument0,60,6
  Dividend-123,3-123,3-123,3
  Omräkningsdifferenser-0,1-0,1-0,1
  Räkenskapsperiodens59,359,30,059,3
resultat
  Eget kapital 31.12.2004-0,1161,9467,90,0467,9
  Teckningar med optionsbevis13,913,9
  Aktiearvoden0,10,1
  Överföring till övriga0,20,30,3
fonder
  Emissionskostnader-0,1-0,1
  Säkring av kassaflöde-0,6-0,6
  Finansiella instrument0,00,0
  Dividend-53,0-53,0-53,0
  Omräkningsdifferenser0,2-0,20,00,0
  Räkenskapsperiodens76,976,90,076,9
resultat Eget kapital 31.12.2005 0,0 185,7 505,3 0,0 505,3 *minskad med skatteskuld

OMSÄTTNING 1-12/2005 1-12/2004 förändring förändring

mn euromn euromn euro%
  Varuhusgruppen Finland666,7624,542,26,8
  Varuhusgruppen utlandet232,7164,867,941,2
  Varuhusgruppen totalt899,4789,3110,113,9
  Stockmann Auto338,3358,0-19,6-5,5
  Hobby Hall Finland145,8148,6-2,9-1,9
  Hobby Hall utlandet28,929,3-0,4-1,4
  Hobby Hall totalt174,7177,9-3,3-1,8
  Seppälä Finland108,7105,33,33,1
  Seppälä utlandet19,413,06,449,1
  Seppälä totalt128,1118,49,78,2
  Elimineringar2,11,50,6
  Finland totalt1 261,51 237,923,61,9
  Utlandet totalt281,0207,173,935,7
  Koncernen1 542,61 445,097,56,7

RESULTATRÄKNING 1-12/2005 1-12/2004 OMSÄTTNING 1 542,6 1 445,0

  Övriga rörelseintäkter7,02,4
  Användning av material och förnödenheter sammanlagt995,5951,5
  Kostnader för löner och anställningsförmåner218,0202,2
  Avskrivningar och nedskrivningar35,831,5
  Övriga rörelsekostnader196,7182,5
  RÖRELSEVINST103,779,8
  Finansiella intäkter och kostnader-0,9-0,9
  VINST FÖRE SKATTER102,879,0
  Inkomstskatter26,019,6
  RÄKENSKAPSPERIODENS VINST76,959,3
  Investeringar, brutto57,058,9
  Andel av omsättningen3,74,1

Nyckeltal

20052004
  Soliditet, procent66,462,5
  Skuldsättningsgrad (Gearing)5,75,7
  Affärsverksamhetens kassaflöde/aktie1,51,62
  Räntebärande nettoskuld, mn euro-83,3-89,9
  Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.54 48353 420
Emissionsjusterat antal aktier,
  vägt medeltal53 35052 544
  Antal aktier54 12953 509
  Resultat/aktie1,441,13
  Resultat/aktie1,421,11
  Rörelsevinst av omsättning6,75,5
  Eget kapital/aktie9,348,83
  Avkastning på eget kapital15,812,2
  Avkastning på sysselsatt kapital19,614,8
  Personal i medeltal8 5377 812

Resultaträkning per kvartal, Q4 Q3 Q2 Q1 koncernen, mn euro

2005200520052005
  OMSÄTTNING475,7351,8380,9334,1
  Övriga rörelseintäkter7,00,00,00,0
  Användning av material och-290,2-229,9-247,3-228,1
förnödenheter sammanlagt Kostnader för löner och -64,8 -48,6 -53,6 -51,0 anställningsförmåner Avskrivningar och -10,3 -8,9 -8,0 -8,5 nedskrivningar
  Övriga rörelsekostnader-59,4-45,0-47,3-45,0
  RÖRELSEVINST58,019,524,61,6
  Finansiella intäkter och-1,40,9-0,50,1
kostnader
  VINST FÖRE SKATTER56,620,424,21,7
  Inkomstskatter-14,2-5,0-6,3-0,5
  RÄKENSKAPSPERIODENS VINST42,415,417,91,2
  Minoritetsandel0,00,00,00,0
  RÄKENSKAPSPERIODENS VINST42,415,417,91,2

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten

  Försäljning, mn euro1-12.20051-12/2004
  Varuhusgruppen1 070,6938,814938,8
  Stockmann Auto414,1437,1-5437,1
  Hobby Hall210,5214,4-2214,4
  Seppälä155,2143,78143,7
  Elimineringar + odelat0,90,90,9
  Koncernen1 851,31 735,071 735,0
Omsättning, mn euro
  Varuhusgruppen899,4789,314789,3
  Stockmann Auto338,3358,0-5358,0
  Hobby Hall174,7177,9-2177,9
  Seppälä128,1118,48118,4
  Elimineringar + odelat2,11,51,5
  Koncernen1 542,61 445,071 445,0
Rörelsevinst, mn euro
  Varuhusgruppen70,363,71063,7
  Stockmann Auto3,17,0-557,0
  Hobby Hall6,1-2,9-2,9
  Seppälä31,117,18117,1
  Elimineringar-7,3-1,7-1,7
  Odelat0,3-3,5-3,5
  Koncernen103,779,83079,8
Investeringar, brutto, mn euro
  Varuhusgruppen47,348,8-348,8
  Stockmann Auto2,74,4-384,4
  Hobby Hall1,31,291,2
  Seppälä3,41,21761,2
  Odelat2,33,3-303,3
  Koncernen57,059,0-359,0
  Tillgångar, mn euro31/12/0531/12/04Förändr.
31/12/04 proc.
  Varuhusgruppen486,5443,110443,1
  Stockmann Auto98,2113,1-13113,1
  Hobby Hall106,3102,24102,2
  Seppälä31,229,2729,2
  Odelat39,361,3-3661,3
  Koncernen761,5749,02749,0
  Skulder räntefritt, mn euro31/12/0531/12/04Förändr.
31/12/04 proc.
  Varuhusgruppen113,096,51796,5
  Stockmann Auto36,945,1-1845,1
  Hobby Hall15,317,0-1017,0
  Seppälä10,910,4510,4
  Odelat32,944,1-2544,1
  Koncernen209,0213,1-2213,1
Marknadsområden Försäljning, mn euro 1-12/2005 1-12/2004 Förändr. 1-12/2004 proc.
  Finland 1)1 520,91 492,921 492,9
  Baltikum 2)140,8119,518119,5
  Ryssland 3)189,6122,555122,5
  Koncernen1 851,31 735,071 735,0
  Finland, procent82,286,086,0
  Utlandet, procent17,814,014,0
Omsättning, mn euro
  Finland 1)1 261,51 237,921 237,9
  Baltikum 2)119,7102,017102,0
  Ryssland 3)161,4105,154105,1
  Koncernen1 542,61 445,071 445,0
  Finland, procent81,885,785,7
  Utlandet, procent18,214,314,3
Rörelsevinst, mn euro
  Finland 1)95,476,92476,9
  Baltikum 2)7,40,20,2
  Ryssland 3)1,02,72,7
  Koncernen103,879,83079,8
Investeringar, brutto, mn euro
  Finland 1)34,622,35522,3
  Baltikum 2)1,73,1-463,1
  Ryssland 3)20,733,5-3833,5
  Koncernen57,059,0-359,0
  Finland, procent60,737,837,8
  Utlandet, procent39,362,262,2
  Tillgångar, mn euro31/12/0531/12/04Förändr.
31/12/04 proc.
  Finland 1)587,4602,2-2602,2
  Baltikum 2)72,270,9270,9
  Ryssland 3)101,975,93475,9
  Koncernen761,5749,02749,0
  Finland, procent77,180,480,4
  Utlandet, procent22,919,619,6
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall ja Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä

ANSVARSFÖRBINDELSER mn euro 2005 2004 Säkerheter utfärdade för egen räkning

  Givna inteckningar1,71,7
  Pantsatta värdepapper0,10,2
  Totalt1,71,9
Avgifter för leasingavtal
  Inom ett år1,73,0
  Senare än ett år men inom fem år0,60,8
  Totalt2,33,9
Övriga egna ansvar Återköpsansvar för överförda leasing- och 13,3 20,6 avbetalningsavtal Totalt 13,3 20,6 Ansvar totalt
  Inteckningar1,71,7
  Panter0,10,2
  Övriga ansvar15,524,4
  Totalt17,326,3
Minimihyror som betalas på basis av bindande hyreskontrakt för affärslokaler
  mn euro20052004
  Inom ett år62,859,3
  Senare än ett år men inom fem år189,2201,6
  Senare än fem år146,8195,9
  Totalt398,8456,8
NOMINELLA VÄRDEN FÖR DERIVATKONTRAKTEN mn euro 2005 2004 Nominella värden
  Valutaterminer 1)10,486,9
  Ränteswapavtal0,035,0
  Totalt10,4121,9
1) Det nominella värdet på valutaterminskontrakt som hänförts till säkring av kommande penningflöden uppgick 31.12.2005 till 0,0 mn euro (31.12.2004 68,5 mn euro).

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS STOCKMANNKONCERNEN

20052004
mn euromn
euro KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN Räkenskapsperiodens resultat 76,9 59,3 Justeringar
  Avskrivningar35,831,5
  Övriga rörelseintäkter-7,0
  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader3,74,4
  Ränteintäkter-2,8-3,6
  Skatter28,225,2
Förändring av rörelsekapital
  Förändring av försäljningsfordringar och övriga fordringar -2,6-5,5
  Förändring av omsättningstillgångar-17,1-3,7
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder0,95,9
  Betalda räntor-3,9-4,3
  Erhållna räntor1,21,1
  Betalda skatter31,323,9
  NETTOKASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN81,986,5
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar-58,1-57,1
  Överlåtelseinkomster för materiella tillgångar11,70,5
  Investeringar i övriga placeringar0,00,0
  Överlåtelseinkomster av övriga placeringar1,51,2
  Erhållna dividender0,20,6
  NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR-44,7-54,7
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
  Beviljade lån, ökning (-), minskining (+)0,00,0
  Betalningar erhållna från emission13,99,5
  Upptagna kortfristiga lån15,8
  Amortering av långfristiga lån-36,60,0
  Utbetalda dividender-53,3-123,0
  NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING-60,2-113,5
  Förändring av likvida medel-23,0-79,9
  Likvida medel vid räkenskapsperiodens ingång41,4121,3
  Likvida medel vid räkenskapsperiodens utgång18,441,4

PERSONAL I MEDELTAL, OMRÄKNAT 2001 2002 2003 2004 2005 TILL HELTIDSANSTÄLLDA

  Varuhusgruppen4 2634 4594 7825 6016 401
  Stockmann Auto790741776740690
  Hobby Hall688755704608537
  Seppälä749705709759809
  Företagsledning och919297104100
administration Koncernen 6 581 6 752 7 068 7 812 8 537

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

BILAGA Kallelse till bolagsstämma

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 8.2.2006 klockan 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

BILAGA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 21 mars 2006 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Karamzinsgatan 4. Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig på platsen till mötet och anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30. Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig senast kl. 15.45. Under stämman har deltagarna möjlighet att avgiftsfritt parkera på Finlandiahusets parkeringsområde.

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. De ärenden som enligt § 14 i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma

2. Styrelsens förslag till emission av optionsrätter till Stockmann Oyj Abp:s stamkunder

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, till Stockmanns Oyj Abp:s stamkunder vederlagsfritt emittera totalt högst 2.500.000 stycken optionsrätter. Förslaget innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunderna en sådan fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns Oyj Abp:s konkurrensställning. Optionerna ges åt sådana stamkunder vars uppköp samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto sammanlagt uppgår till minst 6.000 euro under perioden 1.1.2006 - 31.12.2007. För uppköp om minst 6.000 euro ges stamkunderna vederlagsfritt 20 optioner. Därtill ges för varje hel 500 euro med vilken uppköpen överstiger 6.000 euro åt stamkunden 2 tilläggsoptioner. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.-28.2.2006. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestämts efter 21.3.2006 och innan aktieteckningen sker. Teckningsperioderna för aktier är 2.5.2008 - 31.5.2008, 2.5.2009 - 31.5.2009 och 2.5.2010 - 31.5.2010. Bolagets aktiekapital kan till följd av tekningarna öka med högst 5.000.000 euro.

3. Styrelsens förslag till emission av optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmann-koncernen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ge nyckelpersoner i ledningen eller mellanledningen för Stockmann och dess dotterbolag samt Stockmanns helägda dotterbolag 1.500.000 stycken optionsrätter. Förslaget innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom optionsrätterna utgör en del av koncernens incentiv- och engageringssystem för nyckelpersoner inom koncernen och utgör en viktig del av upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden.

Av optionsrätterna märks 375.000 stycken med benämningen 2006A, 375.000 stycken med benämningen 2006B, 375.000 stycken med benämningen 2006C och 375.000 stycken med benämningen 2006D. Teckningstiden för aktier på grundval av optionsrätten 2006A är 1.3.2008 - 31.3.2010, på grundval av optionsrätten 2006B 1.3.2009 - 31.3.2011, på grundval av optionsrätten 2006C 1.3.2010 - 31.3.2012 samt på grundval av optionsrätten 2006D 1.3.2011 - 31.3.2013. Teckningstiden för aktier på grundval av optionsrätterna 2006B och 2006D börjar dock inte löpa innan de av styrelsen före utdelningen av dessa optionsrätter fastställda kriterierna som hänför sig till uppnåendet av ekonomiska målsättningar för koncernen har uppfyllts. De optionsrätter 2006B och 2006D för vilkas del de av styrelsen fastställda kriterierna inte har uppfyllts, förfaller på det sätt styrelsen har beslutat. Med en optionsrätt kan tecknas en av Stockmann Oyj Abp:s aktier i serie B, vilket innebär att på grundval av optionsrätterna kan tecknas sammanlagt totalt 1.500.000 stycken aktier. Aktiens teckningspris är för optionsrätterna 2006A och 2006B den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.-28.2.2006 ökad med 10 procent och för optionsrätterna 2006C och 2006D den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.-29.2.2008 ökad med 10 procent. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de dividender som bestämts efter det att bestämningsperioden för teckningspriset inletts och innan aktieteckningen. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 3.000.000 euro.

4. Förslag om befullmäktigande av styrelsen att fatta beslut om avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att fatta beslut om avyttring av högst 396.876 stycken egna aktier i serie B. Bemyndigandet innefattar rätten att avyttra aktier i en eller flera rater med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna kan avyttras för att användas som vederlag vid eventuella företagsköp eller andra strukturarrangemang, för att användas som del av företagets bonus- och belöningssystem, för att användas vid utbetalningen av styrelsens aktievederlag eller för att säljas i den offentliga handeln. Avyttringen bör ske till det vid var tidpunkt rådande gängse värdet för aktierna i den offentliga handeln. Bemyndigandet är i kraft under ett år fr.o.m. bolagsstämmans beslut.

Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag

Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns till aktieägarnas påseende fr.o.m. 13.3.2006 på bolagets huvudkontor på adressen Alexandersgatan 52 B, 8. våningen, Helsingfors (Christina Harjunpää). Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna.

Deltagande i bolagsstämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 10 mars 2006 har antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare som upprättshålls av Finlands Värdepapperscentral Ab och som har anmält sig till stämman senast onsdagen den 15 mars 2006.

Även aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var registrerad i bolagets aktieregister innan 28.9.1994. I detta fall skall aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har noterats i värdeandelssystemet.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela om deltagande senast onsdagen den 15.3.2006 före kl. 16.00 per telefon på numret (09) 121 4020 eller på bolagets internetsidor www.stockmann.fi. Ifall en deltagare i stämman representerar aktieägare genom fullmakt ombedes deltagaren vänligen inlämna specificerade fullmakter senast 17.3.2006 på adressen Stockmann Oyj Abp, Heini Köpsi, PB 147, 00381 Helsingfors.

Dividendutdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 2005 utdelas 1,10 euro per aktie. Dividenden för år 2005 föreslås utbetalas 31.3.2006 till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 24.3.2006 är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Till de aktieägare som inte har överfört sina aktiebrev till värdeandelssystemet före avstämningsdagen för dividendutdelning, betalas dividend efter det att aktierna överförts till värdeandelssystemet.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott förelår för bolagsstämman att sju medlemmar väljs till styrelsen och att de nuvarande styrelsemedlemmarna verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund enligt samtyckte väljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Revisorer

Styrelsen föreslår att som ordinarie revisorer för år 2006 väljs CGR-revisor Wilhelm Holmberg och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Helsingfors den 8 februari 2006

Styrelsen

Tillbaka