UTNÄMNINGS- OCH BELÖNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SAMMANSÄTTNING AV STOCKMANNS STYRELSE OCH DESS ARVO

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 3.2.2006 kl. 16.00

UTNÄMNINGS- OCH BELÖNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SAMMANSÄTTNING AV STOCKMANNS STYRELSE OCH DESS ARVODEN

Utnämnings- och belöningsutskottet inom Stockmann Oyj Abp:s styrelse föreslår till den ordinarie bolagsstämman, som sammanträder 21.3.2006, att till styrelsens skulle väljas sju medlemmar och att styrelsens nuvarande medlemmar, verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir- Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund skulle återväljas för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Utskottet föreslår, att styrelsens arvoden fortsättningsvis utbetalas i form av aktiearvoden. Som ordförandens arvode föreslås 70 000 euro per år, som vice ordförandens arvode 45 000 euro per år och som medlemmarnas arvode 35 000 euro per år. Därutöver föreslås ett mötesarvode på 500 euro per möte. Mötesarvodet erläggs även för utskottets möten.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka