TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 29.12.2005 kl. 10.15

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 2000 har tecknats 189 450 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktiekapitalet höjdes med 378 900 euro på grund av teckningarna.

Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A-, B- och C-optionerna från år 2000 kan tecknas sammanlagt 2 500 000 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktier som tecknas med stöd av A-optionerna har nu teckningspriset 13,95 euro, aktier som tecknas med stöd av B- optioner har teckningspriset 14,95 euro och aktier som tecknas med stöd av C-optioner har teckningspriset 15,95 euro per aktie. Eventuella årligen utbetalade dividender avdras från teckningspriset. Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphör 1.4.2007.

Aktiekapitalet är efter ovan nämnda förhöjningar 108 919 384 euro och B- aktiernas totala antal är 29 895 449 st. Aktierna är införda i handelsregistret 29.12.2005. De blir föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 30.12.2005.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka