STOCKMANNS STYRELSE KOMPLETTERADE UTNÄMNINGS- OCH BELÖNINGSUTSKOTTET

STOCKMANN Oyj Abp MEDDELANDE 20.12.2005 kl. 15.15

STOCKMANNS STYRELSE KOMPLETTERADE UTNÄMNINGS- OCH BELÖNINGSUTSKOTTET

Stockmanns styrelse har vid sitt möte i dag 20.12.2005 beslutat att komplettera styrelsens utnämnings- och belöningsutskott genom att till ny medlem välja styrelsemedlem, professor Eva Liljeblom. Som utskottets ordförande verkar styrelsens ordförande Lasse Koivu samt som övriga medlmemmar styrelsens vice ordförande Erkki Etola och styrelsemedlem Henry Wiklund.

Utnämnings- och belöningsutskottet har i uppgift att bereda ärenden som hänför sig till utnämning och belöning av verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga medlmemmarna av ledningsgruppen, bereda valet av styrelsemedlemmar och sammanfatta förslaget som presenteras för bolagsstämman samt bereda ärenden som gäller belöning av styrelsemedlemmarna.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka