Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2022

Stockmannkoncernens årsomsättning och resultat förbättrades klart, Lindex omsättning och rörelseresultat var de högsta någonsin

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 24.2.2023 kl. 8.00 EET

 

Oktober–december 2022:

- Stockmannkoncernens omsättning minskade med 1,8 % och var 272,6 miljoner euro (277,5).
- Bruttomarginalen var 57,4 % (57,7).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 26,1 miljoner euro (29,6).
- Rörelseresultatet uppgick till 24,6 miljoner euro (50,6).
- Resultatet per aktie var 0,11 euro (0,23).
- Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 17,6 miljoner euro (35,3).
- Lindex rörelseresultat och omsättning förbättrades i svenska kronor, men rörelseresultatet och omsättningen minskade enligt den rapporterade valutan.
- Stockmanndivisionens omsättning fortsatte att öka, men rörelseresultatet minskade på grund av större avskrivningar och lägre övriga rörelseintäkter.

 

Januari–december 2022:
- Stockmannkoncernens omsättning ökade med 9,2 % och var 981,7 miljoner euro (899,0).
- Bruttomarginalen minskade till 57,9 % (58,6).
- Det justerade rörelseresultatet ökade till 79,8 miljoner euro (68,3).
- Rörelseresultatet ökade till 154,9 miljoner euro (82,1).
- Resultatet per aktie var 0,65 euro (0,42).
- Nettoresultatet för perioden uppgick till 101,6 miljoner euro (47,9).
- Lindexdivisionens omsättning och rörelseresultat var de högsta någonsin.
- Stockmanndivisionens omsättning och rörelseresultat förbättrades.

 

Resultatprognos för 2023:
År 2023 förväntar sig Stockmann att koncernens omsättning kommer att uppgå till 960–1 020 miljoner euro och koncernens justerade rörelseresultat till 60–80 miljoner euro med beaktande av valutakursfluktuationer. Prognosen baserar sig på antagandet att den fortsatta inflationen kommer att öka kostnaderna jämfört med 2022 och påverka konsumenternas efterfrågan negativt. Samtidigt fortsätter Stockmannkoncernen att implementera målmedvetna åtgärder i syfte att minimera kostnadsökningarnas inverkan.
 

Marknadsutsikter för 2023:
De rådande utmaningarna i det geopolitiska läget och den höga inflationsnivån väntas fortsätta. Inflationen förutspås dock avta jämfört med den senare delen av år 2022. Detta, i kombination med höga räntenivåer förväntas ha en negativ inverkan på konsumenternas förtroende och köpkraft. Detaljhandeln kommer sannolikt att präglas av utmaningar på grund av mindre efterfrågan bland konsumenter samt ökande inköpspriser och rörelsekostnader. Risken för potentiella störningar i leveranskedjorna och den internationella logistiken kan inte heller uteslutas.  

 

Verkställande direktör Jari Latvanen:
År 2022 ökade Stockmannkoncernens omsättning med över 9 %, vilket i kombination med den effektiva kostnadskontrollen avsevärt förbättrade det justerade rörelseresultatet för bägge divisionerna. Jag är mycket nöjd med att Lindexdivisionen gjorde sitt bästa rörelseresultat någonsin trots de makroekonomiska utmaningarna. En viktig milstolpe var också att Lindex omsättning var över 7 miljarder svenska kronor. Det goda arbete som utförts inom divisionen bär nu frukt.

 

Stockmanndivisionens omsättningstillväxt var gedigen, och det justerade rörelseresultatet förbättrades avsevärt. Jag är nöjd över att kunderna återvände till både Lindex och Stockmanns butiker efter pandemin. På det stora hela utvecklades omsättningen och rörelseresultatet för året mycket positivt på en tuff marknad, där covid-19 i början av året samt kriget i Ukraina och den kraftigt ökande inflationen under resten av året påverkade affärsmiljön negativt.

 

Stockmannkoncernens omsättning för fjärde kvartalet minskade något på grund av en minskad försäljning inom Lindexdivisionen till följd av en ofördelaktig valutakurs mellan svenska kronan och euron. Samtidigt ökade Stockmandivisionens omsättning tack vare en framgångsrik julförsäljning.

 

Stockmannkoncernens justerade rörelseresultat för fjärde kvartalet minskade. Lindexdivisionen förbättrade lönsamheten kvartalsvis i svenska kronor, vilket kan betraktas som en utmärkt prestation i det rådande marknadsläget. Under år 2022 steg både råvaru- och fraktpriserna kraftigt, vilket i kombination med en historiskt stark US-dollar ledde till stora kostnadsökningar för inköpta varor under fjärde kvartalet och hela året. För att bibehålla ett gott kundvärde, överfördes kostnadsökningen inte helt till kundpriserna. Trots dessa utmaningar påverkades Lindexdivisionens bruttomarginal och rörelseresultat inte under fjärde kvartalet tack vare färre prisnedsättningar och en effektiv kostnadskontroll. Samtidigt gör Stockmanndivisionen allt bättre ifrån sig, och divisionen gjorde vinst för fjärde kvartalet trots högre hyres- och energikostnader.

 

Under år 2022 fortsatte Stockmannkoncernen implementeringen av bägge divisionernas strategier. Vi fortsatte att utveckla såväl våra nätförsäljningsplattformar som de fysiska butikerna, stärkte vår närvaro på valda marknader samt utvecklade sortimentet och tjänsterna. Lindexdivisionen fick en miljon nya registrerade kunder och lanserade Female Engineering-produkterna framgångsrikt. Stockmanndivisionen fick över 82 000 nya stamkunder och gjorde goda framsteg i fråga om kundupplevelserna, eftersom Emotional Value Index (EVI) förbättrades från 49 till 58. Dessutom förbättrar Stockmanndivisionen stegvis sina finansiella resultat. Koncernen hade en solid kassa och välbalanserade lager i slutet av år 2022, vilket ger en bra start inför år 2023.

 

Vi fortsätter att vidareutveckla verksamhetens hållbarhet. I anslutning till vårt ihärdiga hållbarhetsarbete slutförde vi beräkningen av Stockmannkoncernens koldioxidavtryck utifrån vetenskapsbaserade (SBT) krav. Som ett detaljhandelsföretag vill vi också stärka vår position inom cirkulär ekonomi för att göra det lättare för våra kunder att konsumera mer hållbart.

 

Stockmannkoncernens strategier för bägge divisionerna har visat sig vara effektiva, och vi fortsätter att aktivt implementera dem genom att noga lyssna på kunderna och observera den volatila operativa miljön noggrant. Vi förbereder oss inför framtiden genom att undersöka strategiska alternativ och finansiering för perioden efter företagssaneringen. Oavsett utmaningarna under år 2022 visade våra fantastiska team än en gång sitt starka engagemang för våra gemensamma mål. Jag vill därför tacka dem alla för ett utmärkt arbete under år 2022.
 

NYCKELTAL

 

 

10-12/
2022

10-12/
2021

1-12/
2022

1-12/
2021

Omsättning, milj. euro

272,6

277,5

981,7

899,0

Bruttovinst, milj. euro

156,5

160,0

568,3

527,0

Bruttomarginal, %

57,4

57,7

57,9

58,6

Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro

26,1

29,6

79,8

68,3

Rörelseresultat (EBIT), milj. euro

24,6

50,6

154,9

82,1

Periodens resultat, milj. euro

17,6

35,3

101,6

47,9

Justerat resultat/aktie, före och efter utspädning, euro*

0,12

0,14

0,32

0,35

Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro

0,11

0,23

0,65

0,42

Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro

68,7

84,3

55,1

150,4

Investeringar, milj. euro

20,7

8,8

62,5

16,9

Eget kapital/aktie, euro

 

 

2,15

1,74

Soliditet, %

 

 

26,2

18,9

 

* Nettovinst/-förlust för perioden – justeringar efter skattekonsekvenser / genomsnittligt antal aktier justerat med aktieemission

 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER (IAC)

 

Milj. euro

10-12/
2022

10-12/
2021

1-12/
2022

1-12/
2021

Rörelseresultat (EBIT)

24,6

50,6

154,9

82,1

Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)

 

 

 

 

Vinst på försäljning av fastigheter

0,1

-21,7

-95,4

-21,7

Kostnader för bestridda, villkorliga och maximala saneringsskulder

0,7

 

18,1

 

Omstrukturerings- och omvandlingsåtgärder

0,7

3,7

2,0

10,9

Kostnader relaterade till kriget i Ukraina

0,1

 

0,5

 

Återbetalning av personalförsäkring

0,0

-3,0

-0,3

-3,0

Justerat rörelseresultat (EBIT)

26,1

29,6

79,8

68,3

 

STRATEGI

 

Stockmannkoncernen består av två divisioner, modeföretaget Lindex och Stockmann – ett detaljhandelsföretag med flera kanaler och lyxiga varuhus. Bägge företagen har både fysiska butiker och nätbutiker. Stockmannkoncernens strategi utgår från gemensamma starka sidor och möjligheter enligt två divisionsspecifika strategier. Bägge divisionerna erkänner den strategiska betydelsen av en kundorienterad verksamhet, närvaro i flera kanaler och starka varumärken med tanke på framtida tillväxt.

 

Stockmannkoncernens strategiska prioriteringar:
- Erbjuda de bästa kundupplevelserna och uppnå den högsta kundlojaliteten genom en framgångsrik utveckling av den operativa modellen med flera kanaler
- Stärka kundlojaliteten med hjälp av starka varumärken och sortiment
- Upprätthålla och utveckla ett starkt engagemang för rättvisa och hållbara affärsmodeller och rutiner
- Sträva efter tillväxt och effektivitet tillsammans med tredje parter för att expandera utbudet av meningsfulla produkter och tjänster samt nå nya kundgrupper
- Säkerställa en hållbar affärsverksamhet genom att sträva efter försäljningstillväxt, förbättrad kostnadseffektivitet, effektivt kapitalutnyttjande i syfte att förbättra koncernens lönsamhet och finansiella stabilitet.

 

Enligt Lindexdivisionens långsiktiga strategi siktar Lindex på att vara ett globalt, varumärkesorienterat och hållbart modeföretag. Detta innebär tillväxt i digitala intäkter både via Lindex egen nätbutik och genom samarbetet med globala digitala plattformar, förbättrad kostnadseffektivitet och också tillväxt inom nya affärsområden utan att pruta på hållbarhetsmålen.

 

Lindexdivisionens syfte är att stärka och inspirera kvinnor överallt. Lindex gör det genom sitt agerande som företag och sin progressiva kompetens inom mode. Lindex kunder, medarbetare och samarbetspartner är engagerade i denna ambition. Lindex satsar på digitalisering och får sin styrka av människor. För att nå sitt mål och sin vision har Lindex gett ett löfte – att göra en skillnad för framtida generationer. Löftet omfattar alla dimensioner av hållbarhet och är indelat i tre områden: stärka kvinnor, respektera planeten och säkerställa mänskliga rättigheter. En relativt stor andel av Lindex förmånliga sortiment är motståndskraftigt mot avtagande ekonomisk tillväxt.

 

Stockmanndivisionens mål är att göra nya intryck varje dag i alla möten med kunder, partner, medarbetare och andra intressenter. Stockmanndivisionens vision är att skapa en marknadsplats för ett gott liv. Kundfokus, dvs. förmågan att förstå kunderna och bemöta dem enligt deras preferenser samt erbjuda dem unika kundupplevelser, utgör kärnan i strategin. Stockmanndivisionen erbjuder ett utvalt sortiment av varor inom mode, skönhet, inredning och livsmedel samt olika slags relaterade tjänster på sina åtta varuhus och i nätbutiken. Produkter som säljs under Stockmanndivisionens egna varumärken anses också vara motståndskraftiga mot avtagande ekonomisk tillväxt. Stockmanns kundlöfte är att skapa känslor som består med hjälp av sin professionella och serviceorienterade personal.

 

FÖRETAGSSANERINGSPROGRAM

 

Företagssaneringsprocessen framskrider planenligt, vilket innebär att alla Stockmanns varuhusfastigheter har sålts och alla räntebärande skulder återbetalats med undantag för obligationslånet på 67,5 miljoner euro. Varuhusfastigheten i Tallinn såldes i december 2021, och avtalet om försäljning av varuhusfastigheten i Riga slöts i december 2021 och genomfördes i januari 2022. Varuhusfastigheten i Helsingfors centrum såldes i april 2022 och den återstående fastställda saneringsskulden återbetalades.

 

Övriga åtgärder och åtaganden enligt Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram slutfördes redan 2021, och de beskrivs i årsredovisningen 2021.

 

Det finns fortfarande bestridda yrkanden som gäller avslutande av hyreskontrakt och som måste avgöras innan saneringsprocessen kan avslutas. Dessa yrkanden beskrivs i avsnittet Kontinuitet, risker och finansiell situation.

 

COVID-19

 

Covid-19 påverkade Stockmannkoncernens försäljning under år 2020 då antalet besök i de fysiska butikerna minskade dramatiskt. Under år 2020 lyckades bägge divisionerna öka nätförsäljningen, men detta kompenserade inte helt för den minskade försäljningen i de fysiska butikerna. År 2021 återhämtade sig besöken i de fysiska butikerna delvis och i varierande takt på olika marknader. I början av år 2022 fanns det fortfarande restriktioner på vissa marknader, vilket påverkade butikerna. Sedan april 2022 har alla restriktioner upphävts och försäljningen har återhämtat sig. Jämfört med nivåerna före pandemin år 2019, ökade Lindexdivisionens varuförsäljning under hela året 2022 med 15,1 % och Stockmanndivisionens försäljning med 14,1 %.

 

ÅRSRAPPORTERING 2022

 

Stockmanns årsrapport, ekonomiska översikt, ersättningsrapport, förvaltningsrapport och hållbarhetsrapport 2022 kommer att publiceras under vecka 9.

 

Bokslutskommuniké 2022
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2022 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats

stockmanngroup.com.

 

Press- och analytikerträff samt webcast
En engelskspråkig press- och analytikerträff ordnas i dag, den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Stockmann Lounge på våningen 4A i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, ingång från F-trappan vid Norra Esplanaden. Evenemanget kan även följas som en direktsänd webcast via denna länk. Inspelningen och presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

 

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Annelie Forsberg, ekonomidirektör, tel. +46 706 43 00 59

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 Stockmanns bokslutskommuniké 2022.pdf


Tillbaka