Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 31.1.2023 kl. 15.30 EET

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott har vid sitt möte beslutat framföra följande förslag för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 22 mars 2023:

Nomineringsutskottet föreslår att antalet styrelsemedlemmar blir sex (6).

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat bolaget att de, ifall av inval, kommer att välja Sari Pohjonen till styrelsens ordförande och Roland Neuwald till vide ordförande.

Styrelsemedlemmen Anne Kuittinen har meddelat att hon inte längre står till förfogande som medlem i bolagets styrelse. ”Vi vill varmt tacka Anne Kuittinen för hennes viktiga arbete för Stockmann. Vi uppskattar hennes stöd i styrelsearbetet”, säger Stockmanns styrelseordförande Roland Neuwald.

Nomineringsutskottet föreslår att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 85 000 euro, viceordföranden 60 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 42 500 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2023 har publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ifall aktierna inte har anskaffats och/eller levererats pga. en orsak hänförlig till bolaget eller styrelseledamoten, utbetalas arvodet i sin helhet i pengar. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2023 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Nomineringsutskottet föreslår ytterligare att ordföranden för revisionskommittén erläggs ett fast arvode på 10 000 euro för kommittéarbetet, och att revisionskommitténs medlemmar erläggs ett årsarvode på 5 000 euro.

Nomineringsutskottet föreslår följande mötesarvoden:
- mötesarvode för styrelseordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för styrelsemedlem 600 euro per möte
- mötesarvode för revisionskommitténs ordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för revisionskommitténs medlem 600 euro per möte
- mötesarvode för personal- och belöningskommitténs ordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för personal- och belöningskommitténs medlem 600 euro per möte

Om ett möte dessutom fysiskt äger rum utanför det land där styrelsekommitténs ordförande eller medlem är bosatt, fördubblas arvodet.

När en medlem deltar i ett distansmöte eller i beslutsfattanden som fastställs utan sammanträdande, är mötesarvodet för varje möte 1 200 euro för ordföranden och 600 euro för en medlem. Styrelsemedlemmarnas resekostnader ersätts i enlighet med bolagets resepolicy.

Närmare information om Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor www.stockmanngroup.com. Nomineringsutskottets förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott verkar Stefan Björkman (utnämnd av Konstsamfundet r.f.) och som medlemmar Fabian Chrobog (utnämnd av North Wall Capital LLP), Björn Teir (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.), Markus Aho (utnämnd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma) samt Stockmanns styrelseordförande Roland Neuwald.

Närmare information:
Stefan Björkman, ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott, tel. +358 50 63219

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka