Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; avtal om hur man utövar rösträtt avseende aktier i Stockmann

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 11.1.2023 kl. 22.30 EET

 

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") har den 11 januari 2023 mottagit en anmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen från JC Switzerland Holding AG ("JC"). Enligt anmälan har JC:s röstandel överskridit 15 procents gräns den 11 januari 2023.

 

Enligt anmälan har JC och Föreningen Konstsamfundet r.f. ("Konstsamfundet") ingått ett avtal om hur man utövar rösträtt avseende de aktier i Stockmann Oyj Abp de äger. Enligt avtalet ska JC och Konstsamfundet och deras respektive dotterbolag utöva rösträtt och använda styrningsrättigheter för aktierna i Stockmann Oyj Abp som innehas av var och en av dem endast enligt överenskommelsen mellan JC och Konstsamfundet. Därför ska JC och Konstsamfundet var och en i anmälningar av betydande ägar- och röstandelar inkludera det sammanlagda antalet rösträtter som ges av aktierna som innehas av någon av dem. JC innehar 7 818 466 aktier och har, med stöd av omröstningsavtalet, befogenhet att styra användningen av ytterligare 16 155 098 rösträtter tillsammans med Konstsamfundet.

 

JC Switzerland Holding AG:s andel i enlighet med anmälan:

 

 

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av %-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

5,02 % (aktier);

15,38 % (röster)

 0 %

5,02 % (aktier);

15,38 % (röster)

155 880 206

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

5,02 % 

0 %

5,02 %

 

 

Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

 

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag ISIN-kod

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Direkt

(VPML 9:5)

Indirekt

(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt

(VPML 9:5)

Indirekt

(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009000251

7 818 466 (aktier och röster)

16 155 098 (endast röster)

5,02% (aktier och röster)

10,36% (endast röster)

SUMMA A

7 818 466 (aktier);

23 973 564 (röster)

5,02% (aktier);

15,38% (röster)

 

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka