Anmälan om ändring av röstandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen; avtal om hur man utövar rösträtt avseende aktier i Stockmann

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 11.1.2023 kl. 22.30 EET

 

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") har den 11 januari 2023 mottagit en anmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen från Konstsamfundet r.f. ("Konstsamfundet"). Enligt anmälan har Konstsamfundets röstandel överskridit 15 procents gräns den 11 januari 2023.

 

Enligt anmälan har Konstsamfundet och JC Switzerland Holding AG ("JC") ingått ett avtal om hur man utövar rösträtt avseende de aktier i Stockmann Oyj Abp de äger. Enligt avtalet ska Konstsamfundet och JC och deras respektive dotterbolag utöva rösträtt och använda styrningsrättigheter för aktierna i Stockmann Oyj Abp som innehas av var och en av dem endast enligt överenskommelsen mellan Konstsamfundet och JC. Därför ska Konstsamfundet och JC var och en i anmälningar av betydande ägar- och röstandelar inkludera det sammanlagda antalet rösträtter som ges av aktierna som innehas av någon av dem. Konstsamfundet innehar 15 101 147 aktier, utöver vilka dess helägda dotterbolag Mercator Media Ab äger 1 053 951 aktier. Som ett resultat av avtalet om användning av rösträtt, kommer Konstsamfundet kommer också att kunna styra användningen av ytterligare 7 818 466 rösträtter tillsammans med JC.

 

Konstsamfundets andel i enlighet med anmälan:

 

 

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av %-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

10,36% (aktier); 15,38% (röster)

 0 %

10,36% (aktier); 15,38% (röster)

155 880 206

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

10,46%

0 %

10,46%

 

 

Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

 

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

ISIN-kod

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt

(VPML 9:5)

Indirekt

(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009000251

15 101 147 (aktier och röster)

1 053 951 (aktier och röster), 7 818 466 (endast röster)

9,69% (aktier och röster)

0,68% (aktier och röster), 5,02% (endast röster)

SUMMA A

16 155 098 (aktier);

23 973 564 (röster)

10,36% (aktier);

15,38% (röster)

 

Hela kedjan av bestämmande inflytande (från den fysiska eller juridiska personen som utövar den högsta bestämmanderätten), genom vilken aktier, rösträtter eller finansiella instrument förvaltas:

 

Namn

%-andel av aktier och röster

%-andel av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av aktier, röster och finansiella instrument

Föreningen Konstsamfundet r.f.

9,69% (aktier), 14,70% (röster)

 

9,69% (aktier), 14,70% (röster)

Mercator Media Ab

0,68% (aktier och röster)

 

0,68% (aktier och röster)

 

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka