Sammansättningen av Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 16.9.2022 kl. 16.30 EET

Enligt Stockmanns bolagsstämmas beslut, består aktieägarnas nomineringsutskott av representanter för de fyra aktieägarna som innehar största rösträtt och som är registrerade i Stockmanns aktieägarregister den 1 september 2022 samt styrelseordförande som fungerar som expertmedlem. Nomineringsutskottet förbereder förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden för den ordinarie bolagsstämman år 2023.

Stockmanns fyra största aktieägare den 1 september 2022 var Föreningen Konstsamfundet-gruppen, Denali European Opportunities Designated Activities Company, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma samt Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Följande personer har utnämnts som deras representanter i Stockmanns aktieägares nomineringsutskott:

Stefan Björkman, verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f., som representerar aktieägargruppen: Föreningen Konstsamfundet r.f., Mercator Media Ab, Kari Niemistö, Folkhälsan samfundet i Svenska Finland, Folkhälsans Forskningsstiftelse sr samt Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond

Fabian Chrobog, direktör, placeringar, North Wall Capital LLP

Markus Aho, direktör, placeringar, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Björn Teir, verkställande direktör 1.11.2022–, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Dessutom fungerar styrelseordförande Roland Neuwald som expertmedlem i nomineringsutskottet.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka