Det aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammet för nyckelpersoner i Stockmann Oyj Abp samt dess dotterbolag

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 26.8.2022 kl. 9.00 EET

 

Stockmann Oyj Abp:s (”Bolaget”) styrelse har beslutat om skapandet av det nya aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammet för ledningen och valda nyckelpersoner i Bolagets och dess dotterbolag (tillsammans "Koncernen"). Incitamentsprogrammet består av ett prestationsbaserat aktiebelöningsprogram (Performance Share Plan, ”PSP”).

 

Målet med det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet är att stöda implementeringen av Bolagets strategi, förenhetliga nyckelpersonernas intressen med Bolagets aktieägares intressen samt för att binda ledningen och nyckelpersoner.

 

Aktiebelöningsprogrammet består av tre årligen påbörjande enskilda prestationsperioder som varar i tre år, samt utbetalning av potentiell belöning efter varje prestationsperiod. Ifrågavarande tre prestationsperioder börjar i början av åren 2022, 2023 och 2024. Påbörjandet av varje prestationsperiod förutsätter dock ett separat beslut av styrelsen.

 

Prestationsperioden PSP 2022–2024 träder i kraft i början av år 2022, medan eventuell aktiebelöning som utbetalas därav betalas under första hälften av år 2025. Utbetalning av belöning förutsätter att de prestationsmål som styrelsen fastställt för prestationsperioden har uppnåtts. Eventuell belöning utbetalas i nyemitterade aktier i Bolaget eller i befintliga, i Bolagets förvar varande, aktier i Bolaget. Styrelsen är dock berättigad att besluta om att belöningen av särskild orsak utbetalas i kontant.

 

Prestationsmålen, på basen av vilka eventuell aktiebelöning utbetalas för prestationsperioden PSP 2022–2024 är aktieägarnas totalavkastning, omsättning, rörelsevinst och klimatneutralitet. Ungefär 40 personer, inklusive medlemmarna i Koncernens ledningsgrupp, är berättigade att delta i prestationsperioden PSP 2022–2024.

 

Ifall samtliga prestationsmål för prestationsperioden PSP 2022–2024 uppnås till fullo, utgör det sammanlagda antalet aktier som utbetalas på basen av ifrågavarande prestationsperiod maximalt ungefär 2,0 miljoner stycken aktier (vilket hänvisar till bruttointäkt, från vilket tillämplig förhandsinnehållning avdras, efter vilket nettobeloppet utbetalas till deltagarna i aktier).

 

På basen av det rådande värdet av Bolagets aktie, uppgår det uppskattade sammanlagda värdet av PSP 2022–2024 till 5,28 miljoner euro. Prestationsperiodens verkliga värde kan avvika från detta estimat till följd av aktiens kursutveckling samt graden uppnådda, för prestationsperioden fastställda, prestationsmål.

 

Bolagets styrelse fattar beslut om prestationskriterierna, de personer som är berättigade att delta i aktiebelöningsprogrammet, samt tröskelvärden, målvärden och maximalbelöning för dessa, för varje prestationsperiod separat. Utbetalning av belöning på basen av aktiebelöningsprogrammet är underkastat styrelsens diskretionära bedömning av framstegen i slutförandet av Bolagets saneringsprogram samt återställandet av Bolagets dividendbetalningsförmåga.              

 

Ifall en nyckelpersons anställningsförhållande, serviceförhållande eller motsvarande avtalsförhållande med Bolaget eller dess dotterbolag upphör innan tidpunkten för utbetalning av belöning, är personen inte enligt huvudregel berättigad till belöning på basen av aktiebelöningsprogrammet.

 

Bolaget tillämpar en aktieägarregel på medlemmarna i Koncernens ledningsgrupp. Enligt regeln förväntas envar medlem i ledningsgruppen behålla i sitt innehav minst hälften av aktierna som denne erhållit ur Bolagets aktiebelöningsprogram, tills värdet av dennes aktieinnehav i Bolaget motsvarar minst summan av dennes fasta bruttoårslön.

 

Tilläggsinformation:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Roland Neuwald
styrelseordförande

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia





Tillbaka