Stockmann emitterar ytterligare säkerställda obligationer i enlighet med saneringsprogrammet; ansökan om notering inlämnad

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 21.7.2022 kl. 13.35 EET

 

Emission av ytterligare obligationer
Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" eller "Bolaget") offentliggjorde den 18 maj 2021 ett erbjudande avseende seniora säkerställda obligationer till vissa borgenärer utan säkerhet ("Borgenärer Utan Säkerhet") i enlighet med saneringsprogrammet som har fastställts av Helsingfors tingsrätt den 9 februari 2021 (med senare ändringar, "Saneringsprogrammet"). Enligt Saneringsprogrammet var Borgenärerna Utan Säkerhet berättigade till att genom kvittning euro för euro konvertera 80 procent av sina respektive fordringar under Saneringsprogrammets betalningsprogram, som har upprättats för skulder utan säkerhet, till seniora säkerställda obligationer (ISIN FI4000507330) ("Obligationerna"). Då teckningsperioden för Obligationerna upphörde den 18 juni 2021 uppgick det totala kapitalbeloppet av Obligationerna som giltigt tecknats av Borgenärerna Utan Säkerhet till 66 149 032 euro.

 

Följaktligen meddelade Stockmann den 5 juli 2021 att Obligationer till ett totalt kapitalbelopp om 66 149 032 euro emitteras, och Obligationerna upptogs till handel på Nasdaq Helsinki Oys officiella lista den 7 juli 2021. I samband med detta informerade Stockmann även att Bolaget emellertid enligt Saneringsprogrammet har saneringsskulder som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp och/eller omtvistade, där beloppet som omfattas av betalningsprogrammet fastställs vid ett senare tillfälle och där borgenärerna ("Berättigade Borgenärer") till sådana saneringsskulder kommer att ha rätt att konvertera sina fordringar till Obligationer då deras respektive fordringar har fastställts. Beträffande sådana borgenärer kan Bolaget enligt Saneringsprogrammet och villkoren för Obligationerna emittera ytterligare Obligationer som omfattas av samma avtal och har motsvarande villkor som de ursprungliga Obligationerna ("Tilläggsobligationer").

 

Den 27 januari 2022 emitterade Bolaget Tilläggsobligationer till ett kapitalbelopp om 94 333 euro. Således uppgår det totala utestående kapitalbeloppet av Obligationerna till 66 243 365 euro.

 

Idag meddelar Bolaget att det har tagit emot och bekräftat en teckningsanmälan från en Berättigad Borgenär, vars tidigare villkorade fordring under Saneringsprogrammets betalningsprogram har klargjorts och fastställts till sitt slutliga belopp. Det totala kapitalbeloppet med vilken den Berättigade Borgenären är berättigad att teckna Tilläggsobligationer uppgår till 1 385 878,70 euro. Den Berättigade Borgenärens fordring konverteras till Tilläggsobligationer genom kvittning. Tilläggsobligationerna avvecklas i Euroclear Finland Oys avvecklingssystem och kommer att registreras på värdeandelskontona som upprätthålls av Euroclear Finland Oy så snabbt som praktiskt möjligt.

 

Enligt Saneringsprogrammet har de Berättigade Borgenärerna även rätt att konvertera 20 procent av sina fordringar som har klargjorts och fastställts till sitt belopp senast den 14 juli 2022 till aktier i Bolaget. Stockmann offentliggör resultatet av aktieemissionen med ett separat meddelande.

 

Bolaget har fortfarande saneringsskulder enligt Saneringsprogrammet som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp eller omtvistade, där beloppet som omfattas av betalningsprogrammet fastställs vid ett senare tillfälle och där borgenärerna till sådana saneringsskulder kommer att ha rätt att konvertera sina fordringar till aktier samt obligationer då deras respektive fordringar har fastställts.

 

Ansökan om notering inlämnad
Stockmann har idag lämnat in en ansökan gällande notering av Tilläggsobligationerna på Nasdaq Helsinki Oys officiella lista tillsammans med Obligationerna av samma slag med handelssymbolen "STCJ001026". Handel med Tilläggsobligationerna förväntas inledas den, eller omkring den, 21 juli 2022.

 

Tilläggsinformation:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala medier

 

VIKTIG INFORMATION

 

Detta meddelande ska inte anses utgöra ett erbjudande att sälja värdepapper i Förenta Staterna. Värdepappren får inte säljas i Förenta Staterna, ifall de inte registrerats hos Förenta staternas tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaderna (Securities and Exchange Commission) eller i enlighet med de undantag från registreringskrav i Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, inklusive ändringar. Bolaget ämnar inte registrera någon del av Erbjudandet i Förenta Staterna eller erbjuda värdepapper till allmänheten i de Förenta Staterna.

 

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit ska informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Informationen som ingår i detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Förenta Staterna, Australien eller Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen skulle vara olaglig. Överträdelse av dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i ovannämnda länder. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller aktörer som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort, delstat, land eller annan jurisdiktion, där sådan distribution, publicering, tillgång eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller skulle förutsätta registrering eller tillstånd i ifrågavarande jurisdiktion.

Tillbaka