Stockmann har fattat beslut om en riktad emission av 1 130 786 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 21.7.2022 kl. 13.30 EET

 

Den riktade emissionen av aktier
Stockmann Oyj Abp:s ("Stockmann" eller "Bolaget") ordinarie bolagsstämma beslöt den 7 april 2021, i enlighet med bestämmelserna i saneringsprogrammet som har fastställts av Helsingfors tingsrätt den 9 februari 2021 (inklusive ändringar, "Saneringsprogrammet"), att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om en riktad emission av sammanlagt högst 30 000 000 nya aktier i Bolaget till borgenärer med villkorade eller omtvistade skulder samt borgenärer med saneringsskulder som fastställs senare under Saneringsprogrammet för att erbjuda en möjlighet att konvertera en del av deras fordringar till aktier i Bolaget.

 

Bolagets styrelse har idag den 21 juli 2022 fattat ett beslut, i enlighet med Saneringsprogrammet och på basis av bemyndigandet givet av den ordinarie bolagstämman, om att emittera 1 130 786 nya aktier i Bolaget ("Konversionsaktierna"), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier, till borgenärer vars tidigare villkorade eller omtvistade saneringsskulder enligt Saneringsprogrammet har bekräftats till sina slutliga belopp senast den 14 juli 2022 ("Aktieemissionen"), och har godkänt teckningarna som gjorts i Aktieemissionen.

 

Teckningspriset i aktieemissionen var 0,9106 euro per aktie, vilket har betalats genom att kvitta saneringsskulder i enlighet med Saneringsprogrammet. Till följd av Aktieemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget öka med 1 130 786 aktier till totalt 155 880 206 aktier.

 

Efter Aktieemissionen kommer Bolaget fortfarande att ha saneringsskulder i enlighet med Saneringsprogrammet som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp eller omtvistade, där beloppet som omfattas av betalningsprogrammet fastställs vid ett senare tillfälle och där borgenärerna till sådana saneringsskulder kommer att ha rätt att konvertera sina saneringsskuldsfordringar då deras respektive fordringar fastställts.

 

Registrering och notering av aktierna
Konversionsaktierna registreras i handelsregistret uppskattningsvis den 22 juli 2022 och registreras på tecknarnas värdeandelskonton uppskattningsvis den 26 juli 2022. Konversionsaktierna kommer att medföra samma rättigheter som övriga aktier i Bolaget från och med att de har registrerats i handelsregistret och på tecknarnas värdeandelskonton.

 

Stockmann kommer idag även att lämna in en ansökan gällande upptagande till handel av Konversionsaktierna på Nasdaq Helsinki Oy:s officiella lista. Handel med Konversionsaktierna förväntas inledas uppskattningsvis den 26 juli 2022 med handelssymbolen "STOCKA".

 

Tilläggsinformation:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala medier

 

Tillbaka