Stockmann har fattat beslut om en riktad emission av 284 337 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram till en borgenär av bekräftade saneringsskulder; Bolaget lämnar in en ansökan om notering

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 23.3.2022 kl. 17.00 EET

Den riktade emissionen av aktier
Stockmann Oyj Abp:s ("Stockmann" eller "Bolaget") ordinarie bolagsstämma beslöt den 7 april 2021, i enlighet med bestämmelserna i saneringsprogrammet som har fastställts av Helsingfors tingsrätt den 9 februari 2021 (inklusive ändringar, "Saneringsprogrammet"), att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om en riktad emission av sammanlagt högst 30 000 000 nya aktier i Bolaget till borgenärer med villkorade eller omtvistade skulder samt borgenärer med saneringsskulder som fastställs senare under Saneringsprogrammet för att erbjuda en möjlighet att konvertera en del av deras fordringar till aktier i Bolaget.

Bolagets styrelse har idag den 23 mars 2022 fattat ett beslut, i enlighet med Saneringsprogrammet och på basis av bemyndigandet givet av den ordinarie bolagstämman, om att emittera 284 337 nya aktier i Bolaget ("Konversionsaktierna"), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier, till en borgenär vars tidigare villkorade eller omtvistade saneringsskulder enligt Saneringsprogrammet har bekräftats till sina slutliga belopp senast den 21 januari 2022 ("Aktieemissionen"), och har godkänt teckningen som gjorts i Aktieemissionen.

Teckningspriset i aktieemissionen var 0,9106 euro per aktie, vilket har betalats genom att kvitta saneringsskulder i enlighet med Saneringsprogrammet. Till följd av Aktieemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget öka med 284 337 aktier till totalt 154 749 420 aktier.

Efter Aktieemissionen kommer Bolaget fortfarande att ha saneringsskulder i enlighet med Saneringsprogrammet som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp eller omtvistade, där beloppet som omfattas av betalningsprogrammet fastställs vid ett senare tillfälle och där borgenärerna till sådana saneringsskulder kommer att ha rätt att konvertera sina saneringsskuldsfordringar då deras respektive fordringar fastställts.

Registrering och notering av aktierna
Konversionsaktierna registreras i handelsregistret uppskattningsvis den 24 mars 2022 och registreras på tecknarnas värdeandelskonton uppskattningsvis den 28 mars 2022. Konversionsaktierna kommer att medföra samma rättigheter som övriga aktier i Bolaget från och med att de har registrerats i handelsregistret och på tecknarnas värdeandelskonton.

Stockmann kommer idag även att lämna in en ansökan gällande upptagande till handel av Konversionsaktierna på Nasdaq Helsinki Oy:s officiella lista. Handel med Konversionsaktierna förväntas inledas uppskattningsvis den 28 mars 2022 med handelssymbolen "STOCKA".

Tilläggsinformation:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala medier

Tillbaka