Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 23.3.2022 kl. 15.00 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen 23.3.2022 kl. 12.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Det var inte möjligt att delta i bolagsstämman på stämmoplatsen. Därtill beslöt bolagsstämman att godkänna den för bolagsstämman framlagda ersättningsrapporten för bolagets ledningsogan i en rådgivande omröstning.

Sammanlagt 24 aktieägare, representerande 59 327 233 miljoner aktier och röster, var representerade på bolagsstämman. Bolagsstämman understödde alla förslag av aktieägarnas nomineringsutskott och styrelsen till bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2021, beviljade ansvarsfrihet för personerna som fungerat som styrelsemedelmmar eller som verkställande direktör under räkenskapsåret och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2021.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att antalet styrelsemedlemmar blir sju (7). I enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag återvaldes Stefan Björkman, Anne Kuittinen, Roland Neuwald, Tracy Stone och Harriet Williams till styrelsemedlemmar. Esa Lager och Leena Niemistö hade tidigare meddelat att de inte längre står till förfogande som medlemmar i bolagets styrelse. I enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag valdes Timo Karppinen och Sari Pohjonen till nya styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att styrelsearvodena bibehålls oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2022 har publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2022 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt bolagsstämmans beslut.

Revisor

Bolagsstämman beslöt i enlighet med rekommendationen av revisionskommittén och styrelsens förslag att revisionssamfundet Ernst & Young Oy omväljs som revisor för bolaget. Ernst & Young Oy har meddelat att CGR-revisor Terhi Mäkinen fungerar som huvudansvarig revisor.

Revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

Ändrad ersättningspolicy för ledande organ

Bolagsstämman beslöt att bifalla den den för bolagsstämman framlagda ändrade ersättningspolicyn i en rådgivande omröstning. Ersättningspolicyn ändrades så att inkomstpotentialen för verkställande direktören i det långsiktiga incitamentsprogrammet ökades och förtydligades.

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om aktieemission

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om en aktieemission. Antalet aktier som kan emitteras på basis av bemyndigandet kan uppgå till högst 2 700 000 aktier.

Aktieemissionen kan utföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till och med 30.6.2025. Bemyndigandet upphäver inga tidigare bemyndiganden av styrelsen att besluta om emission av aktier.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Roland Neuwald till styrelsens ordförande och Stefan Björkman till styrelsens vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i Finsk kod för bolagsstyrning 2020, och enligt bedömningen är samtliga sju styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Sex av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Timo Karppinen, Anne Kuittinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams). Stefan Björkman anses inte vara oberoende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin ställning som verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet r.f.

Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en personal- och belöningskommitté bland sina medlemmar. Timo Karppinen valdes till ordförande för revisionskommittén, medan Stefan Björkman och Sari Pohjonen valdes till kommitténs övriga medlemmar. Roland Neuwald valdes till personal- och belöningskommitténs ordförande och Sari Pohjonen och Harriet Williams till kommitténs övriga medlemmar.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka