Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 31.1.2022 kl. 11.00 EET

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott har vid sitt möte beslutat framföra följande förslag för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 23 mars 2022:

Nomineringsutskottet föreslår att antalet styrelsemedlemmar blir sju (7).

Styrelsemedlemmarna Esa Lager och Leena Niemistö har meddelat att de inte längre står till förfogande som medlemmar i bolagets styrelse.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Stefan Björkman, Anne Kuittinen, Roland Neuwald, Tracy Stone och Harriet Williams enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att Timo Karppinen och Sari Pohjonen enligt sitt samtycke väljs till nya styrelsemedlemmar för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

”Timo Karppinen och Sari Pohjonen hämtar med sig en betydande finansiell expertis för att vidare stöda Stockmanns förändring. Såväl Karppinen som Pohjonen har en gedigen erfarenhet av förändringsstyrning i kraftigt föränderliga verksamhetsmiljöer. Vi vill även varmt tacka Esa Lager och Leena Niemistö för deras starka insats för Stockmann”, säger Stockmanns styrelseordförande Roland Neuwald.

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat bolaget att de, ifall av inval, kommer att välja Roland Neuwald till styrelsens ordförande.

Nomineringsutskottet föreslår att styrelsearvodena bibehålls oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2022 har publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2022 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Nomineringsutskottet föreslår även att styrelsens mötesarvoden bibehålls oförändrade och att i mötesarvode per styrelsemöte utbetalas 1 100 euro till styrelseordförande och 600 euro var till styrelsemedlemmarna. För revisionskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 1 100 euro till revisionskommitténs ordförande och 800 euro var till kommitténs medlemmar. För personal- och belöningskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 600 euro var till kommitténs ordförande och medlemmar.

Närmare information om Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor www.stockmanngroup.com. Nomineringsutskottets förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott verkar Fabian Chrobog (utnämnd av North Wall Capital LLP och som medlemmar Stefan Björkman (utnämnd av Konstsamfundet r.f.) Dag Wallgren (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.), Timo Sallinen (utnämnd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma) samt Stockmanns styrelseordförande Roland Neuwald.

Närmare information:
Fabian Chrobog, Ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott, tel. +44 203 848 5330
Roland Neuwald, Stockmanns styrelseordförande, tel. +358 9 121 2014

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka