Helsingfors hovrätt har förkastat Pirkanmaan Osuuskauppas, ECR Finland Investment I Oy:s och LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:s besvär gällande Stockmanns saneringsprogram

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 4.11.2021 kl. 14.00 EET

Helsingfors hovrätt har gett sitt beslut i rättegången mellan Stockmann och Pirkanmaan Osuuskauppa gällande ett skadestånd för avslutandet av hyresavtalet för en affärslokal i varuhuset i Tammerfors. Helsingfors hovrätt har i sitt beslut i dag förkastat Pirkanmaan Osuuskauppas besvär och beslutat att Pirkanmaan Osuuskauppas eventuella skadeståndsanspråk, grundat på att underhyresavtalet upphört i förtid, är saneringsskuld enligt lagen om företagssanering, vilket även var Helsingfors tingsrätts samt övervakarens, advokat Jyrki Tähtinens åsikt.  

Den tidigare underhyresgästen i Stockmanns varuhus i Tammerfors, Pirkanmaan Osuuskauppa, överklagade Helsingfors tingsrätts beslut den 9 februari 2021 om att fastställa saneringsprogrammet till den del som tingsrätten ansåg att skadeståndet till Pirkanmaan Osuuskauppa är saneringsskuld och inte skuld som uppstått efter att ansökan om saneringsförfarande trädde i kraft med stöd av 32 § i lagen om företagssanering, dvs. så kallad masskuld.

Pirkanmaan Osuuskauppa har även inlett skiljeförfarande mot Stockmann och kräver en ersättning på 5,9 miljoner euro i skadestånd för avslutandet av underhyresavtalet. Stockmann har bestridit kravet. Skiljeförfarandet är fortfarande under process. Hovrättens beslut betyder att skadeståndet som eventuellt åläggs i skiljeförfarandet är saneringsskuld och inte så kallad masskuld.

ECR Finland Investment I Oy meddelade vid Stockmanns saneringsförfarande om en villkorad fordran på 223 800 euro, som grundar sig på ett avtal mellan parterna om fördelning av vissa åtgärder och kostnader. I förslaget till Stockmanns saneringsprogram beaktades ECR Finland Investment I Oy:s fordran som villkorad och maximal saneringsskuld. Enligt ECR Finland Investment I Oy borde fordran ha beaktats som så kallad masskuld som uppstått efter att ansökan om saneringsansökan trädde i kraft, inte som saneringsskuld. Helsingfors tingsrätt konstaterade den 9 februari 2021 i sitt beslut om att godkänna saneringsprogrammet att grunden till ECR Finland Investment I Oy:s fordran hade uppstått innan saneringsansökan trädde i kraft och att frågan således var om en saneringsskuld. ECR Finland Investment I Oy överklagade tingsrättens beslut till hovrätten.

Helsingfors hovrätt har i sitt beslut förkastat även ECR Finland Investment I Oy:s överklagan och ansett att ECR Finland Investment I Oy:s fordran är saneringsskuld i enlighet md lagen om företagssanering, vilket även var Helsingfors tingsrätts samt övervakarens, advokat Jyrki Tähtinens åsikt. 

LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky yrkade i hovrätten att Helsingfors tingsrätts beslut den 9 februari 2021 och den 19 mars 2021 skulle ändras så, att Stockmann AS argument mot LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:s ersättningsyrkande avvisas eller avslås på grund av bl.a. bristande saklegitimitet, rättsmissbruk samt ansvarsgenombrott. Helsingfors hovrätt har i sitt beslut även förkastat LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:s överklagande i sin helhet.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka