Sammansättningen av Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 7.9.2021 kl. 13.45 EET

Enligt Stockmanns bolagsstämmas beslut, består aktieägarnas nomineringsutskott av representanter för de fyra aktieägarna som innehar största rösträtt och som är registrerade i Stockmanns aktieägarregister den 1 september 2021 samt styrelseordförande som fungerar som expertmedlem.

Nomineringsutskottet förbereder förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden för den ordinarie bolagsstämman år 2022.

Stockmanns fyra största aktieägare var den 1 september 2021:

% av röster
1. Föreningen Konstsamfundet-gruppen 10,46
Föreningen Konstsamfundet r.f. 9,78
Mercator Media Ab 0,68
2. Denali European Opportunities Designated Activities Company 10,25
3. Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 7,95
4. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 7,54

Aktieägarna har utnämnt följande medlemmar till nomineringsutskottet:

Stefan Björkman, verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.
Ville Haussila, Principal, North Wall Capital LLP

Timo Sallinen, placeringsdirektör, aktieplaceringar, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Dag Wallgren, verkställande direktör, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Dessutom fungerar styrelseordförande Roland Neuwald som expertmedlem i nomineringsutskottet.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka