Stockmann offentliggör ett erbjudande avseende seniora säkerställda obligationer till borgenärer utan säkerhet i enlighet med saneringsprogrammet; prospekt tillgängligt

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 18.5.2021 kl. 20.15 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" eller "Emittenten") offentliggör ett erbjudande avseende seniora säkerställda obligationer ("Erbjudandet") till vissa borgenärer utan säkerhet ("Borgenärer Utan Säkerhet") enligt saneringsprogrammet som har fastställts av Helsingfors tingsrätt den 9 Februari 2021 (med ändringar, "Saneringsprogrammet"). Borgenärerna Utan Säkerhet är i enlighet med Saneringsprogrammet berättigade till att konvertera genom kvittning euro för euro 80 procent av sina respektive fordringar under Saneringsprogrammets betalningsprogram som har upprättats för skulder utan säkerhet till seniora säkerställda obligationer ("Obligationerna"). Stockmann har även idag offentliggjort en aktieemission till Borgenärer Utan Säkerhet, som är berättigade till att konvertera 20 procent av sina respektive fordringar till bolagets aktier. Borgenärerna Utan Säkerhet är berättigade till att välja huruvida de vill konvertera sina fordringar till både obligationer eller aktier, eller endera. Ifall en Borgenär Utan Säkerhet väljer att inte konvertera sina fordringar till Obligationer kommer den borgenären fortsätta att erhålla betalningar i enlighet med Saneringsprogrammets betalningsprogram.

Obligationerna kan endast tecknas genom att konvertera fordringar utan säkerhet enligt Saneringsprogrammet och därmed kan endast Borgenärer Utan Säkerhet delta i Erbjudandet.

Finansinspektionen har idag godkänt prospektet för Erbjudandet ("Prospektet"). Prospektet är tillgängligt på engelska på Emittentens webbplats på adressen http://www.stockmanngroup.com/en/conversions-2021. Se Prospektet och den däri inkluderade sammanfattningen för en detaljerad beskrivning av Erbjudandet och Obligationerna på engelska.

Obligationerna är räntebärande till en fast årlig räntesats på 0.10 procent. Obligationernas förfallodag infaller fem år efter emissionsdagen såvida inte Emittenten betalar Obligationerna före deras förfallodag. Emissionsdagen förväntas vara den, eller omkring den, 5 Juli 2021. Obligationerna är säkrade genom vissa av Emittentens tillgångar. Obligationernas ISIN-kod är FI4000507330.

Teckningsperioden för Erbjudandet ("Teckningsperioden") inleds den 24 Maj 2021 klockan 10.00 finsk tid och avslutas 18 Juni 2021 klockan 16.00 finsk tid såvida inte Teckningsperioden förlängs. Teckning skall göras genom att lämna en fullständigt ifylld teckningsblankett, vilken har levererats idag till respektive Borgenär Utan Säkerhet antigen via e-post eller reguljär post, till Ledande Arrangören (definieras nedan) senast vid utgången av Teckningsperioden. Emittenten skall offentliggöra information om resultaten av Erbjudandet i form av ett börsmeddelande i samband med emissionen av Obligationerna.

Obligationerna som har tecknats och emitterats i samband med Erbjudandet kommer att registreras den, eller omkring den, 5 Juli 2021 på värdeandelskonton som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Obligationerna avvecklas i Euroclear Finland Oy:s avvecklingssystem. Emittenten har för avsikt att lämna en ansökan om notering av obligationer på Nasdaq Helsinki Oy:s officiella lista. Handel med Obligationerna förväntas inledas den, eller omkring den, 7 Juli 2021.

Viktiga datum:

Teckningsperioden inleds 24 Maj 2021 kl. 10.00 EET
Teckningsperioden avslutas 18 Juni 2021 kl. 16.00 EET
Offentliggörandet av resultatet av Erbjudandet Den, eller omkring den, 5 Juli 2021
Avvecklingsdagen för Erbjudandet Den, eller omkring den, 5 Juli 2021
Första handelsdagen Den, eller omkring den, 7 Juli 2021

Evli Bank Abp fungerar i egenskap av ledande arrangör ("Ledande Arrangören").

Vänligen kontakta Ledande Arrangören i frågor som avser Erbjudandet, Obligationerna eller teckningsblanketten.

Ledande Arrangör
Evli Bank Abp

Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki
stockmann@evli.com
Teemu Liukkonen tel. +358 9 4766 9803

Ytterligare information:
Jari Latvanen, VD, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, Ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
Henna Tuominen, Direktör, Kommunikation, CSR och IR.
www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Principal media

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande ska inte anses utgöra ett erbjudande att sälja värdepapper i Förenta Staterna. Värdepappren får inte säljas i Förenta Staterna, ifall de inte registrerats hos Förenta staternas tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaderna (Securities and Exchange Commission) eller i enlighet med de undantag från registreringskrav i Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, inklusive ändringar. Bolaget ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller erbjuda värdepapper till allmänheten i de Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit ska informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Informationen som ingår i detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Förenta Staterna, Australien eller Japan. Överträdelse av dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i ovannämnda länder. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller aktörer som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort, delstat, land eller annan jurisdiktion, där sådan distribution, publicering, tillgång eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller skulle förutsätta registrering eller tillstånd i ifrågavarande jurisdiktion.

I alla andra medlemsländer av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), förutom i Finland, samt i Storbritannien, är detta meddelande endast avsett för personer som är kvalificerade investerare i enlighet med definitionen i artikel 2(e) av Förordning (EU) 2017/1129 (i dess ändrade lydelse, "Prospektförordningen") (i förhållande till Storbritannien i den mån den utgör en del av nationell lagstiftning på basen av förordningen European Union (Withdrawal) Act 2018) eller i enlighet med ett annat undantag i Prospektförordningen från kravet att upprätta ett prospekt för att sälja värdepapper.

Detta meddelande distribueras och är riktat enbart till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) ("FSMA") Föreskrift 2005 (”Föreskriften”) eller i enlighet med artikel 43 i Ordern eller (iii) andra personer som lagligen kan delges in enlighet med ett undantag till artikel 21(1) i FSMA eller annars under omständigheter var den inte tillämpas (personer under (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepappren som hänvisas till i detta meddelande är enbart tillgängliga för relevanta personer, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapper kommer enbart att rikta sig till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera utifrån, eller förlita sig på, detta meddelande eller dess innehåll.

Detta meddelande utgör inte ett sådant prospekt som avses i Prospektförordningen och utgör inte som sådant eller till dels, och ska inte anses utgöra, ett erbjudande att sälja eller ett infordrande av ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna värdepapper eller en uppmaning till att påbörja investeringsverksamhet i anknytning till något värdepapper.

Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som grund eller förlitas på i samband med något avtal, någon förbindelse eller något investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har inte genomgått en oberoende sakgranskning. Inga garantier eller åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte heller ska man förlita sig på desamma. Bolaget, dess dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har inte något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och bedömning av Bolaget, dess dotterbolag, värdepapper och av transaktionen, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.

Den Ledande arrangören fungerar endast för Bolagets och inte någon annans räkning. Den Ledande arrangören uppfattar inte någon annan part som sin kund i samband med Aktieemissionen. Den Ledande arrangören ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för service som erbjudits till dess kunder, råd som givits i anknytning till aktieemissionen eller annat i anknytning till den presenterade transaktionen eller arrangemanget.

Detta meddelande innehåller framåtriktad information. Denna information baserar sig nödvändigtvis inte på historiska fakta, utan den är information om framtida förväntningar. I detta meddelande kan ord som ”antar”, ”borde”, ”får”, ”förutser”, “förväntar sig”, ”kommer”, ”kunde”, ”planerar”, ”skulle”, ”strävar efter”, ”tror”, ”uppskattar”, ”ämnar” och andra liknande uttryck, då de används i samband med Bolaget och transaktionen ses som framåtriktad information. Annan framåtriktad information kan kännas igen i kontexten där informationen framgår. Den framåtriktade informationen är baserad på nuvarande planer, uppskattningar, prognoser och förväntningar och är inte en garanti för framtida prestationer. Den framåtriktade informationen baserar sig på vissa förväntningar som, trots att de i nuläget förefaller rimliga, kan senare visa sig vara felaktiga. Dylik framåtriktad information baserar sig på antaganden och är föremål för diverse risker och osäkerhetsmoment. Läsare bör inte förlita sig på denna framåtriktade information. Otaliga faktorer kan förorsaka att det faktiska resultatet av verksamheten eller den finansiella ställningen av Bolaget avviker väsentligt från det som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Bolaget, dess närstående bolag, rådgivare, representanter eller någon annan person åtar sig inte någon som helst skyldighet att granska, bekräfta eller offentliggöra ändringar till den framåtriktade informationen för att den ska reflektera sådana händelser eller omständigheter som uppkommer efter datumet för detta meddelande.

Tillbaka