Stockmann offentliggör villkoren för den riktade emissionen av sammanlagt högst 100 000 000 nya aktier i Bolaget

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 18.5.2021 kl. 19.00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Stockmann Oyj Abps ("Stockmann" eller "Bolaget") ordinarie bolagsstämma beslöt 7.4.2021 i enlighet med bestämmelserna i det fastställda Saneringsprogrammet (definierat nedan) att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om bland annat en riktad emission av sammanlagt högst 100 000 000 aktier till i Saneringsprogrammet avsedda borgenärer av saneringsskulder utan säkerhet och hybridlånsborgenärer. Bolagets styrelse har på basen av den ordinära bolagsstämmans bemyndigande beslutat 18.5.2021 att emittera högst 100 000 000 nya aktier i Bolaget ("Konversionsaktierna") med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier ("Aktieemissionen"). Utöver denna Aktieemission har Bolagets styrelse bemyndigats att besluta om emission av högst 30 000 000 nya aktier i Bolaget till i Saneringsprogrammet avsedda borgenärer med villkorade och omtvistade fordringar samt borgenärer med fordringar avseende saneringsskulder som fastställs senare under Saneringsprogrammet.

Rätt att teckna Konversionsaktier har, på det sätt som noggrannare fastställts i Aktieemissionens villkor, sådana nedan definierade borgenärer till Konverteringsbara saneringsskulder och hybridlånsborgenärer samt borgenärer till saneringsskulder som per den 24.5.2021 ansetts definitiva och ostridiga, vars fordran (i) konstaterats i enlighet med Saneringsprogrammet eller fastställts av Saneringsprogrammets övervakare, eller (ii) bevisligen och giltigt överflyttats från en i Saneringsprogrammet avsedd borgenär på ett verifierbart sätt ("Konverteringsberättigade borgenärer"). Stockmanns styrelse offentliggör Aktieemissionens villkor idag.

Aktieemissionen i korthet

Stockmanns styrelse beslöt 18.5.2021 om emission av högst 100 000 000 nya aktier i Bolaget till Konverteringsberättigade borgenärer.

  • De Konverteringsberättigade borgenärerna har rätt att teckna Konverteringsaktier.
  • Teckningspriset för konverteringsaktierna är 0,9106 euro per aktie och erläggs genom att kvitta fordran som den Konverteringsberättigade borgenären har gentemot Bolaget.
  • Teckningstiden börjar 24.5.2021 kl. 10.00 finsk tid och upphör 18.6.2021 kl. 16.00, såvida inte teckningstiden förlängs.
  • Evli Bank Abp fungerar i egenskap av ledande arrangör. 

Bakgrund till Aktieemissionen

Stockmann inlämnade 6.4.2020 till Helsingfors tingsrätt en ansökan om inledande av saneringsförfarande ("Saneringsförfarandet") och saneringsprogrammet ("Saneringsprogrammet") fastställdes 9.2.2021, som senare justerats med Helsingfors tingsrätts beslut 17.5.2021. På basen av Saneringsprogrammet har vissa saneringsborgenärer rätt att konvertera sina fordringar till aktier i Bolaget.

Syftet med Aktieemissionen är att genomföra Saneringsprogrammet. Målet med Saneringsprogrammet är att sanera Bolagets affärsverksamhet, bibehålla dess konkurrenskraft inom sin bransch, möjliggöra återfinansiering av Bolaget i sinom tid och reglera Bolagets skulder endast i den utsträckning som krävs för att uppnå Bolagets saneringsmål. Saneringsprogrammet möjliggör också de för Bolagets utveckling nödvändiga investeringar som har planerats att genomföras åren 2021–2028.

I enlighet med Saneringsprogrammet skärs saneringsskulder utan säkerhet ned med 20 procent, dock så att borgenärer före nedskärningen har möjlighet att konvertera denna andel på 20 procent av saneringsskulden till Bolagets aktier ("Konverteringsbar saneringsskuld") och för den återstående andelen på 80 procent fastställs ett betalningsprogram. Enligt Saneringsprogrammet kan borgenärer till saneringsskuld utan säkerhet byta ut sin i betalningsprogrammet avsedda fordran mot ett av Bolaget emitterat nytt masskuldebrevslån med säkerhet. Bolaget offentliggör information om erbjudandet separat idag. I denna Aktieemission avses med Konverteringsbar saneringsskuld inte koncernskulder eller vissa i Saneringsprogrammet avsedda villkorade saneringsskulder utan säkerhet, saneringsskulder till ett maximibelopp utan säkerhet samt oklara och omtvistade saneringsskulder utan säkerhet, såvida dessa inte per den 24.5.2021 till sitt slutliga belopp fastställts som definitiva eller ostridiga.

Bolaget har 17.12.2015 emitterat ett hybridlån, som ursprungligen uppgick till 85 miljoner euro (ISIN:FI4000188776), och vars kapitalbelopp ökade med 21 miljoner i samband med en emittering av nya andelar i november 2019 ("Hybridlånet").

I enlighet med Saneringsprogrammet skärs Hybridlånet (inklusive ränta som upplupit fram till den 8.4.2020) ned med 50 procent medan den återstående delen på 50 procent konverteras till Bolagets aktier. Om en borgenär inte vill konvertera den återstående andelen av sin fordring, skärs även denna andel i sin helhet ned. Den i Saneringsprogrammet förutsatta nedskärningen på 50 procent har förverkligats i värdeandelssystemet som upprätthålls av Euroclear Finland Oy på avstämningsdagen 25.3.2021 och funnits antecknad på hybridlånsborgenärernas konto från och med 26.3.2021. På basen av Saneringsprogrammet har hybridlånsborgenären rätt att konvertera den återstående andelen sitt Hybridlån till Bolagets aktier och att erlägga aktiernas teckningspris genom kvittning av motsvarande andel av Hybridlånet.

Aktieemissionens huvudsakliga villkor

I aktieemissionen emitteras högst 100 000 000 Konversionsaktier. De Konverteringsberättigade borgenärerna har rätt att teckna Konverteringsaktier.

Som emissionens ledande arrangör fungerar Evli Bank Abp ("Ledande Arrangören"). 

Teckningspriset för konverteringsaktierna är 0,9106 euro per aktie och priset erläggs genom att kvitta fordran som den Konverteringsberättigade borgenären har gentemot Bolaget. Teckningspriset baserar sig på aktiens handelsvolym vägda medelkurs under tidsperioden 8.4–27.11.2020. Teckningspriset antecknas på Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

Teckningstiden för Konversionsaktierna börjar 24.5.2021 kl. 10.00 finsk tid och upphör 18.6.2021 kl. 16.00 ("Teckningstiden"), såvida inte Teckningstiden förlängs. Handel med Konversionsaktierna påbörjas på Helsingforsbörsen uppskattningsvis 7.7.2021.

Teckningar emottas av Aktieemissionens Ledande Arrangör. För Hybridlånets del fungerar borgenärernas kontoförande institut, egendomsförvaltare eller den som sköter förvaltarregistrering som teckningsställe. Teckning som emottagits av den Ledande Arrangören efter teckningstiden beaktas inte. För att delta i Aktieemissionen, ska den som tecknar Konversionsaktier teckna alla de Konversionsaktier som denne erbjudits att teckna i Aktieemissionen. Partiell teckning av Konversionsaktier av en enskild borgenär är inte möjlig.

Stockmann offentliggör det slutliga resultatet av Aktieemissionen med ett börsmeddelande uppskattningsvis 5.7.2021.

Aktieemissionens preliminära tidtabell

24.5.2021 Teckningstiden för Aktieemissionen börjar
18.6.2021 Teckningstiden för Aktieemissionen upphör
5.7 2021 Aktieemissionens slutliga resultat offentliggörs
6.7 2021 (uppskattningsvis) Konversionsaktierna som emitterats i Aktieemissionen antecknas på investerarnas värdeandelskonton
7.7.2021 (uppskattningsvis) Handel med Konversionsaktierna påbörjas på Helsingforsbörsen

Bolaget har lämnat in ett finskspråkigt prospekt ("Prospektet") gällande Aktieemissionen till Finansinspektionen för godkännande. Prospektet godkänns uppskattningsvis 18.5.2021. Prospektet samt de dokument som intagits däri genom hänvisning, finns tillgängliga på Bolagets webbplats på adressen www.stockmangroup.com/fi/konversiot-2021 och vid Bolagets registrerade verksamhetsställe vid adressen Alexandersgatan 52B, 00100 Helsingfors, uppskattningsvis från och med 18.5.2021. Prospektet kommer också att finnas tillgängligt på Evli Bank Abps webbplats på adressen www.evli.com/stockmann uppskattningsvis från och med 18.5.2021. Ett engelskspråkigt dokument angående Aktieemissionen samt de dokument som intagits däri genom hänvisning finns tillgängligt på Bolagets webbplats på adressen www.stockmangroup.com/en/conversions-2021 uppskattningsvis 18.5.2021.

Aktieemissionens villkor finns i sin helhet som Bilaga 1 till detta meddelande.

Evli Bank Abp fungerar som Aktieemissionens Ledande Arrangör. Roschier Advokatbyrå Ab fungerar som Bolagets juridiska rådgivare.

Tilläggsinformation:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör tel. 09 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala medier

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande ska inte anses utgöra ett erbjudande att sälja värdepapper i Förenta Staterna. Värdepappren får inte säljas i Förenta Staterna, ifall de inte registrerats hos Förenta staternas tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaderna (Securities and Exchange Commission) eller i enlighet med de undantag från registreringskrav i Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, inklusive ändringar. Bolaget ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller erbjuda värdepapper till allmänheten i de Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit ska informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Informationen som ingår i detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Förenta Staterna, Australien eller Japan. Överträdelse av dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i ovannämnda länder. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller aktörer som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort, delstat, land eller annan jurisdiktion, där sådan distribution, publicering, tillgång eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller skulle förutsätta registrering eller tillstånd i ifrågavarande jurisdiktion.

I alla andra medlemsländer av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), förutom i Finland, samt i Storbritannien, är detta meddelande endast avsett för personer som är kvalificerade investerare i enlighet med definitionen i artikel 2(e) av Förordning (EU) 2017/1129 (i dess ändrade lydelse, "Prospektförordningen") (i förhållande till Storbritannien i den mån den utgör en del av nationell lagstiftning på basen av förordningen European Union (Withdrawal) Act 2018) eller i enlighet med ett annat undantag i Prospektförordningen från kravet att upprätta ett prospekt för att sälja värdepapper.

Detta meddelande distribueras och är riktat enbart till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) ("FSMA") Föreskrift 2005 (”Föreskriften”) eller i enlighet med artikel 43 i Ordern eller (iii) andra personer som lagligen kan delges in enlighet med ett undantag till artikel 21(1) i FSMA eller annars under omständigheter var den inte tillämpas (personer under (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepappren som hänvisas till i detta meddelande är enbart tillgängliga för relevanta personer, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapper kommer enbart att rikta sig till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera utifrån, eller förlita sig på, detta meddelande eller dess innehåll.

Detta meddelande utgör inte ett sådant prospekt som avses i Prospektförordningen och utgör inte som sådant eller till dels, och ska inte anses utgöra, ett erbjudande att sälja eller ett infordrande av ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna värdepapper eller en uppmaning till att påbörja investeringsverksamhet i anknytning till något värdepapper.

Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som grund eller förlitas på i samband med något avtal, någon förbindelse eller något investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har inte genomgått en oberoende sakgranskning. Inga garantier eller åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte heller ska man förlita sig på desamma. Bolaget, dess dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har inte något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och bedömning av Bolaget, dess dotterbolag, värdepapper och av transaktionen, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.

Den Ledande arrangören fungerar endast för Bolagets och inte någon annans räkning. Den Ledande arrangören uppfattar inte någon annan part som sin kund i samband med Aktieemissionen. Den Ledande arrangören ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för service som erbjudits till dess kunder, råd som givits i anknytning till aktieemissionen eller annat i anknytning till den presenterade transaktionen eller arrangemanget.

Detta meddelande innehåller framåtriktad information. Denna information baserar sig nödvändigtvis inte på historiska fakta, utan den är information om framtida förväntningar. I detta meddelande kan ord som ”antar”, ”borde”, ”får”, ”förutser”, “förväntar sig”, ”kommer”, ”kunde”, ”planerar”, ”skulle”, ”strävar efter”, ”tror”, ”uppskattar”, ”ämnar” och andra liknande uttryck, då de används i samband med Bolaget och transaktionen ses som framåtriktad information. Annan framåtriktad information kan kännas igen i kontexten där informationen framgår. Den framåtriktade informationen är baserad på nuvarande planer, uppskattningar, prognoser och förväntningar och är inte en garanti för framtida prestationer. Den framåtriktade informationen baserar sig på vissa förväntningar som, trots att de i nuläget förefaller rimliga, kan senare visa sig vara felaktiga. Dylik framåtriktad information baserar sig på antaganden och är föremål för diverse risker och osäkerhetsmoment. Läsare bör inte förlita sig på denna framåtriktade information. Otaliga faktorer kan förorsaka att det faktiska resultatet av verksamheten eller den finansiella ställningen av Bolaget avviker väsentligt från det som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Bolaget, dess närstående bolag, rådgivare, representanter eller någon annan person åtar sig inte någon som helst skyldighet att granska, bekräfta eller offentliggöra ändringar till den framåtriktade informationen för att den ska reflektera sådana händelser eller omständigheter som uppkommer efter datumet för detta meddelande.

Bilaga 1 : Villkor för aktieemissionen


 Bilaga Villkor fo r aktieemissionen 18 5 2021.5.2021.pdf


Tillbaka