Aktierna som emitterats i Stockmann Oyj Abp:s riktade vederlagsfria emission, sammanslagningen av aktieslagen och en minskning av aktiekapitalet har registrerats hos handelsregistret

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 9.4.2021 kl. 19.45 EET

Med anledning av sammanslagningen av Stockmann Oyj Abp:s (”Bolaget”) aktieslag A och B har handelsregistret 9.4.2021 registrerat sammanlagt 3 053 086 nya aktier som emitterats i en riktad vederlagsfria emission till ägarna av A-aktierna, i enlighet med beslutet som fattades av ordinarie bolagsstämman 7.4.2021. Samtidigt har sammanslagningen av Bolagets aktieslag och därtill hänförliga ändringar i bolagsordningen registrerats hos handelsregistret. Den nya bolagsordningen är bifogad till detta börsmeddelande.

De nya aktierna medför aktieägarrättigheter från och med deras registrering. Efter registreringen av de nya aktierna och sammanslagningen av aktieslagen har Bolaget sammanlagt 75 101 769 aktier. Det totala röstetalet som Bolagets aktier medför efter registreringen är 75 101 769 röster.

Handel med de nya aktierna förväntas inledas tillsammans med de nuvarande aktierna under ISIN-koden FI0009000251 och den nya handelssymbolen STOCKA uppskattningsvis 12.4.2021.

Utöver emissionen av aktierna och sammanslagningen av aktieslagen har handelsregistret 9.4.2021 enligt den ordinarie bolagsstämmans beslut 7.4.2021 registrerat en minskning av aktiekapitalet med 66 540 827,74 euro för att täcka uppkomna förluster. Efter minskningen av aktiekapitalet uppgår Bolagets aktiekapital till 77 556 538,26 euro. Bolaget har därtill ansökt om kallelse på borgenärer för att ytterligare minska aktiekapitalet med 67 556 538,26 euro för att överföra dessa medel till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Den sistnämnda minskningen av aktiekapitalet för att överföra medel till fonden för inbetalt fritt eget kapital är villkorat av ett borgenärsskyddsförfarande i enlighet med aktiebolagslagen och den kommer att registreras efter kallelseförfarandet, ifall Bolagets borgenärer inte motsätter sig minskningen.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann Oyj Abp s bolagsordning.pdf


Tillbaka