Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 10.3.2021 kl. 12.00 EET

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott har vid sitt möte beslutat framföra följande förslag för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 7 april 2021:

Nomineringsutskottet föreslår att antalet styrelsemedlemmar blir sju (7).

Styrelsemedlemmarna Lauri Ratia och Dag Wallgren har meddelat att de inte längre står till förfogande som medlemmar i bolagets styrelse.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö och Tracy Stone enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att Anne Kuittinen, Roland Neuwald och Harriet Williams enligt sitt samtycke väljs till nya styrelsemedlemmar för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

“Stockmanns mål är att starkt fortsätta att förnya sig. Den omfattande förnyelsen av strategin som gjordes år 2019 har visat sig vara framgångsrik, vilket syns även i bolagets positiva resultatutveckling innan coronapandemin bröt ut. Från denna situation är det bra att fortsätta mot bolagets följande utvecklingsfas, och det är mycket viktigt, att vi som stöd får ett starkt kunnande från handelsbranschen och nätbutiksaffärsverksamheten”, säger styrelseordförande för Stockmanns aktieägares nomineringsutskott Gunvor Kronman. 

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat bolaget att de, ifall av inval, kommer att välja Roland Neuwald till styrelsens ordförande och Leena Niemistö till styrelsens vice ordförande.

Nomineringsutskottet föreslår att styrelsearvodena bibehålls oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2021 har publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2021 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Nomineringsutskottet föreslår även att styrelsens mötesarvoden bibehålls oförändrade och att i mötesarvode per styrelsemöte utbetalas 1 100 euro till styrelseordförande och 600 euro var till styrelsemedlemmarna. För revisionskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 1 100 euro till revisionskommitténs ordförande och 800 euro var till kommitténs medlemmar. För belöningskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 600 euro var till kommitténs ordförande och medlemmar.

Närmare information om Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor www.stockmanngroup.com. Nomineringsutskottets förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott verkar Gunvor Kronman (utnämnd av Föreningen Konstsamfundet r.f.) och som medlemmar Ole Johansson (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland), Peter Therman (utnämnd av Hartwall Capital Oy Ab, företräder HC Holding Oy Ab), Kari Niemistö samt Stockmanns styrelseordförande Lauri Ratia.

Närmare information:
Gunvor Kronman, Ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott, tel. +358 40 7451 738
Lauri Ratia, Stockmanns styrelseordförande, tel. +358 50 2922

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka