Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2020

Ett utmanande år avslutades med ett positivt justerat fjärde kvartal

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 5.3.2021 kl. 8.00 EET

Oktober–december 2020:
- Koncernens omsättning uppgick till 232,0 miljoner euro (285,7), en minskning med 18,1 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 58,0 % (56,6).
- Rörelseresultatet uppgick till -238,4 miljoner euro (25,1).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 14,2 miljoner euro (30,7).
- Resultatet per aktie uppgick till -3,33 euro (0,02).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till 0,26 euro (0,07).
- Förslaget till saneringsprogram lämnades till Helsingfors tingsrätt den 14 december 2020 (börsmeddelande den 14 december 2020).

Januari–december 2020:
- Koncernens omsättning uppgick till 790,7 miljoner euro (960,4), en minskning med 16,9 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 56,1 % (56,3).
- Rörelseresultatet uppgick till -252,4 miljoner euro (24,1).

- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 4,9 miljoner euro (39,8).
- Resultatet per aktie uppgick till -4,05 euro (-0,72).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,48 euro (-0,63).
- Stockmann Oyj Abp beslutade att lämna in en ansökan om företagssanering den 6 april 2020 (börsmeddelande den 6 april 2020).

Styrelsen kommer att föreslå att ingen dividend utbetalas för räkenskapsåret 2020.

Stockmann har bytt från en omvärderingsmodell till anskaffningsutgiftsbaserad redovisning av sina fastighetsinnehav inom balansposten materiella anläggningstillgångar för räkenskapsåret 2020. Förändringen i redovisningsmetoden har retroaktivt implementerats i den ingående balansen för jämförelseperioden fr.o.m. den 1 januari 2019.

Stockmann gjorde en nedskrivning på 250 miljoner euro relaterad till Lindex goodwill. Nedskrivningen är rapporterad som en justering (börsmeddelande den 28 januari 2021).

Resultatprognos för år 2021:
Den utdragna coronaviruspandemin förorsakar oklarheter inom Stockmanns affärsverksamhetsomgivning. Eftersom utsikterna är oklara, kommer Stockmann att publicera en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Trots de utmaningar som coronaviruspandemin orsakade var fjärde kvartalet lönsamt. Kundbeteendet påverkades inte i orimlig grad av pandemin, och julförsäljningen var på en relativt normal nivå. I de rådande förhållandena var Lindex resultat utmärkt och även Stockmanns prestationer var nära förväntningarna.

Stockmann uppdaterade sin strategi för att bemöta förändringarna i den operativa miljön, och samtidigt integrerades corporate social responsibility-strategin i affärsstrategin och verksamheten. Koncernen fortsatte att satsa på utvecklingen av både fysiska butiker och näthandel med fokus på flerkanaliga kundupplevelser. Lindex expanderade sin digitala globala närvaro på tredje parters plattformar och lanserade sitt sortiment av babykläder på kinesiska T-mall, en av de största nätbutikerna i världen. Näthandelns andel av den totala omsättningen ökade från 6,3 % till 16,0 %.

Koncernens omsättning 2020 uppgick till 790,7 miljoner euro och det justerade rörelseresultatet till 4,9 miljoner euro. Bägge enheterna förbättrade sin operativa effektivitet genom att utveckla processer och genomföra omfattande sparåtgärder som kommer att fortsätta 2021. Förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram lämnades in och offentliggjordes den 14 december 2020

År 2021 kommer Lindex att fortsätta utveckla sitt starka globala varumärkeserbjudande, sin transformation till en hållbar affärsmodell och till en global, digitalprioriterande flerkanalig affärsverksamhet.

År 2021 kommer Stockmann att fokusera på uppnåendet av målen för saneringsprogrammet som Helsingfors tingsrätt godkände den 9 februari 2021. Vi är tacksamma för det stöd som våra borgenärer och intressenter visade för den reviderade strategin och saneringsprogrammet. Det ger oss en mycket stabil grund från vilken vi kan påbörja det åttaåriga saneringsprogrammet.

Stockmann kommer att fortsätta att implementera sin kundorienterade strategi och erbjuda överlägsna kundupplevelser inom sina verksamma kategorier mode, skönhet, hem och livsmedel, och kommer att bli en sann flerkanalig aktör.

NYCKELTAL

10–12/
2020

10–12/
2019
1–12/
2020
1–12/
2019
Omsättning, milj. euro. 232,0 285,7 790,7 960,4
Bruttomarginal, % 58,0 56,6 56,1 56,3
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro -238,4 25,1 -252,4 24,1
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 14,2 30,7 4,9 39,8
Periodens resultat, milj. euro -246,8 4,0 -291,6 -45,6
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro -3,33 0,02 -4,05 -0,72
Personal, medeltal 5 651 6 924 5 991 7 002
Kassaflöde från den löpande verksamheten, milj. euro 38,2 69,9 147,4 102,3
Investeringar, milj. euro 4,8 9,6 19,4 33,8
Eget kapital/aktie, euro 2,90 6,52
Nettoskuldsättningsgrad, % 336,1 191,7
Soliditet, % 14,6 27,8

Där det är applicerbart, har siffrorna justerats för att motsvara förändringen i redovisningsprincipen.

POSTER SOM INVERKAR PÅ JÄMFÖRBARHETEN

Miljoner euro

10–12/
2020
10–12/
2019
1–12/
2020
1–12/
2019
Rörelseresultat (EBIT) -238,4 25,1 -252,4 24,1
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning av goodwill, Lindex 250,0 250,0
  Omstrukturering och transformationsarrangemang 2,7 5,8 7,3 15,2
  Vinst eller förlust från försäljning av fastigheter -0,3 0,4
Justeringar totalt 252,7 5,5 257,3 15,6
Justerat rörelseresultat (EBIT) 14,2 30,7 4,9 39,8

STRATEGI

Stockmannkoncernen består av divisionerna Lindex och Stockmann sedan juli 2019.

Lindex mål är att stärka och inspirera kvinnor i hela världen. Vi gör det genom vårt agerande som företag baserat på en progressiv erfarenhet av mode. Våra kunder, medarbetare och partner utgör en del av denna ambition. Vi prioriterar digital verksamhet och får vår styrka av människor. Vi utlovar våra kunder mode som känns bra på alla sätt. För att uppnå vårt mål och vår vision har vi gett ett löfte – att skapa skillnad för framtida generationer. Målet omfattar alla aspekter av hållbarhet och är indelat i tre områden: att stärka kvinnor, att respektera jorden och att garantera mänskliga rättigheter.

Lindex långsiktiga strategi är att vara ett globalt, modestyrt och hållbart modeföretag. Detta innebär digital tillväxt såväl inom vår egen näthandel och i samarbete med globala digitala plattformar som en förbättrad kostnadseffektivitet och nya affärsmöjligheter utan att pruta på våra hållbarhetsmål.

Stockmanns mål är att göra nya intryck varje dag i alla möten med kunder, partner, medarbetare och andra intressenter! Vår vision är att skapa en marknadsplats för ett gott liv. Vi vill vara ett ställe för daglig inspiration och glädje inom mode, skönhet, hem och livsmedel genom att följa den gamla idén med torg: den centrala platsen i staden som alltid har varit och alltid kommer att vara där men som förändras hela tiden. Stockmanns kundlöfte är att skapa känslor som består! Detta gör oss meningsfulla för kunder och får oss att sticka ut i konkurrensen.

Kundfokus, dvs. förmågan att förstå kunderna och bemöta dem enligt deras preferenser samt erbjuda dem unika kundupplevelser utgör kärnan i vår strategi. Vägen till detta fokuserar på att inhämta en bättre förståelse av kundernas behov och deras varierande livssituation samt att anpassa Stockmanns sortiment till detta. Dessutom fokuserar vi på att erbjuda sömlösa digitala och fysiska upplevelser, en relevant och personlig dialog, ett genomtänkt sortiment och ett inspirerande ställe samt relevanta premiumtjänster med högklassig kundservice.

Vårt mål under strategiperioden är att förbättra lönsamheten och resultaten. Stockmanns finansiella prioriteringar under strategiperioden är: Omsättningstillväxt, förbättrad lönsamhet och avkastning på investeringar, kostnads- och kapitalallokeringsdisciplin.

OMSTRUKTURERINGSÅTGÄRDER

Coronaviruspandemin, som bröt ut i Europa efter den första veckan i mars, orsakade betydande förändringar i Stockmannkoncernens operativa miljö då kundvolymerna minskade plötsligt. Trots Stockmanndivisionens och Lindex fortsatt starka tillväxt inom näthandel, bidrog den inte tillräckligt för att kompensera för de minskade kundvolymerna i de exceptionella förhållandena.

Stockmanns styrelse beslutade med beaktande av företagets finansiella struktur att ansöka om företagssanering av moderbolaget Stockmann Oyj Abp den 6 april 2020.

Koncernens dotterbolag, inklusive Stockmanns varuhus i Baltikum och Lindex, omfattades inte av saneringsåtgärderna.

Den 8 april 2020 började Helsingfors tingsrätt att behandla företagssaneringen av Stockmann Oyj Abp enligt lagen om företagssanering. Tingsrätten förordnade advokat Jyrki Tähtinen från Borenius Advokatbyrå Ab till utredare av företagssaneringen.

Den 17 augusti 2020 lämnade utredaren av företagssaneringen av Stockmann Oyj Abp, advokat Jyrki Tähtinen, i enlighet med lagen om företagssanering en rapport om Stockmann Oyj Abp:s tillgångar, skulder och andra åtaganden (per den 8 april 2020) samt om omständigheter som påverkar företagets finansiella position och dess förväntade utveckling till alla involverade parter. Utredaren konstaterade att det finns förutsättningar för livskraftig företagsverksamhet och att ett saneringsprogram kan etableras.

Den 14 december 2020 lämnade utredaren av företagssaneringen av Stockmann Oyj Abp, advokat Jyrki Tähtinen, ett förslag till saneringsprogram till Helsingfors tingsrätt.

Tingsrätten godkände programmet den 9 februari 2021. Saneringsprogrammet utgår från att Stockmanns varuhusverksamhet fortsätter, att varuhusfastigheterna i Helsingfors, Tallinn och Riga säljs och hyrs tillbaka samt att Lindex affärsverksamhet fortsätter som en fast del av Stockmannkoncernen.

CORONAVIRUSPANDEMIN

Coronaviruspandemin, som bröt ut i Europa efter den första veckan i mars, orsakade betydande förändringar i Stockmannkoncernens operativa miljö då kundvolymerna minskade plötsligt. De negativa konsekvenserna av pandemin för den operativa miljön fortsatte under andra kvartalet. De nationella restriktionerna avvecklades delvis i maj, vilket resulterade i en positiv utveckling av kundflödena på Stockmanns varuhus och i Lindex butiker. Under tredje kvartalet normaliserades Stockmanns affärsverksamhet gradvis. Kundbesöken på de fysiska enheterna började återhämta sig till normala nivåer tills förändringarna i pandemin återigen började påverka affärsverksamheten i slutet av perioden.

Stockmanns och Lindex nätbutiker presterade mycket bra, och försäljningen ökade under tredje kvartalet. Lindex näthandel kompenserade nästan helt nedgången i försäljningen i de fysiska butikerna. Under fjärde kvartalet fortsatte pandemin att belasta affärsverksamheten. Detta gällde framför allt de fysiska butikernas kundvolymer. Näthandeln lyckades inte helt kompensera för nedgången trots att den ökade kraftigt.

Under fjärde kvartalet landade övriga rörelseintäkter på 1,6 miljoner euro till följd av offentligt stöd relaterat till pandemin. Det var främst Lindex som beviljades stöd av myndigheter och andra offentliga organ i olika länder. Övriga rörelseintäkter för hela året uppgick till 9,7 miljoner euro.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2021

Den utdragna coronaviruspandemin förorsakar oklarheter inom Stockmanns affärsverksamhetsomgivning. Eftersom utsikterna är oklara, kommer Stockmann att publicera en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.

UTSIKTER FÖR ÅR 2021

Vi förväntar oss att osäkerheten i den globala ekonomin kommer att fortsätta under år 2021 och att coronaviruspandemin kommer att påverka världsekonomin avsevärt tills den är under bättre kontroll. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara en utmaning pga. förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende, som även påverkas av coronaviruspandemin.

Stockmannenheten börjar genomföra saneringsprogrammet år 2021. Lindex kommer att fortsätta att öka effektiviteten och undersöka nya tillväxtmöjligheter.

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

Stockmann publicerar en separat utredning om förvaltnings- och styrningssystemet (Corporate Governance Statement) för år 2020 i enlighet med rekommendationen i Finsk kod för bolagsstyrning. Utredningen kommer att publiceras vecka 11.

Bokslutskommuniké 2020
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2020 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Webcast
Press- och analytikerträffen ordnas i dag den 5 mars 2021 kl. 10.00 som en direktsänd engelskspråkig webcast som kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.


Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns bokslutskommunike 2020.pdf


Tillbaka