Helsingfors tingsrätt fastställde saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp

STOCKMANN Oyj Abp Insiderinformation 9.2.2021 kl. 13.30 EET

 Helsingfors tingsrätt har enligt sitt beslut den 9 februari 2021 fastställt saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp, och saneringsförfarandet har upphört. Advokat Jyrki Tähtinen utsågs till övervakare av saneringsprogrammet. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och återhyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som en fast del av Stockmannkoncernen.

Saneringsprogrammet hade ett starkt understöd från de största borgenärerna och aktieägarna samt bolagets styrelses och ledningens stöd. Parterna som representerar över 90 % av alla saneringsskulder har innan den 15 januari förordrat ett godkännande av saneringsprogrammet. Bolaget har i enlighet med programmet inlett förberedelser för en försäljning av fastigheterna, en sammanslagning av aktieserierna samt konverteringen av saneringsskulder utan säkerhet och hybridlånet. De bolagsrättsliga åtgärder som saneringsprogrammet förutsätter behandlas i den ordinarie bolagsstämman den 7 april 2021.

Bolaget har saneringsskulder med säkerhet 433,5 miljoner euro, saneringsskulder utan säkerhet ca 200,6 miljoner euro samt efterställda saneringsskulder som baserar sig på hybridlån 108,1 miljoner euro, dvs. sammanlagt 742,3 miljoner euro. Saneringsskulder utan säkerhet är: offentligrättsliga skulder 5,5 miljoner euro, skulder under företagscertifikat 53,5 miljoner euro, köp- och övriga skulder 46,1 miljoner euro, koncerninterna skulder 81,7 miljoner euro samt skadeståndsskulder 13,9 miljoner euro. Med vissa borgenärer kommer separata processer att genomföras där borgenärernas slutliga fordringar fastställs.

Det huvudsakliga innehållet i saneringsprogrammet:

  • Saneringsprogrammet baserar sig på att bolaget fortsätter sin varuhusaffärsverksamhet i sina samtliga nuvarande varuhus och näthandeln i Finland och Baltikum. Programmets varaktighet är åtta år. Bolagets skärpta strategi svarar på förändringarna i verksamhetsomgivningen och konsumentbeteendet genom att satsa på kundrelationer och -lojalitet, förbättra kundupplevelsen i alla kanaler samt utveckla en kundorienterad verksamhetskultur genom att fokusera på en lönsam affärsverksamhet.
  • Lindex affärsverksamhet fortsätter som en fast del av Stockmannkoncernen, och dess kassaflöde bidrar till att uppfylla de betalningsskyldigheter som ingår i saneringsprogrammet.
  • Som en del av saneringsprogrammet säljer bolaget de fastigheter som bolaget äger i Helsingfors centrum, Tallinn och Riga. Realiseringsresultatet för fastighetsegendomen används först och främst till betalning av saneringsskulder med säkerhet.
  • Bolaget har förhandlat nya marknadsmässiga hyresavtal gällande mindre lokaler för sina samtliga varuhus samt för kontorsutrymmena i Sockenbacka i Helsingfors.
  • Saneringsskulder utan säkerhet skärs ned med 20 % och för den återstående andelen på 80 % har upprättats ett betalningsprogram som beskrivs i saneringsprogrammet. Den nedskurna andelen på 20 % konverteras på varje borgenärs önskan till bolagets B-aktier genom en aktieemission som beslutas om på en bolagsstämma som hålls efter fastställandet av saneringsprogrammet. Konverteringskursen är B-aktiens enligt handelsvolym vägda medelkurs under tidsperioden 8.4–27.11.2020, det vill säga 0,9106 euro.
  • Flexibilitet i saneringsprogrammet har eftersträvats genom att konvertera en del av skulderna utan säkerhet till bolagets B-aktier. För återstående delen av skulderna utan säkerhet har det upprättats ett betalningsprogram i enlighet med lagen om företagssanering. En borgenär utan säkerhet kan byta ut sin fordran enligt det upprättade betalningsprogrammet mot ett masskuldebrevslån med säkerhet som bolaget emitterar och vars kapital återbetalas genom en engångsprestation fem (5) år från emissionen. Förutom att masskuldebrevslånet med säkerhet har en annorlunda riskprofil har borgenärer utan säkerhet även möjligheten att sälja detta finansieringsinstrument på marknaden. Den särskilda maturitetsprofil som masskuldebrevslånet med säkerhet har ger bolaget flexibilitet under de första åren av genomförandet av saneringsprogrammet. Saneringsprogrammet innehåller en bestämmelse om att det inte finns någon tilläggsprestationsskyldighet gentemot borgenärerna.
  • Hybridskulder skärs ned med hälften och den återstående andelen på 50 % konverteras enligt borgenärernas samtycke till bolagets B-aktier till konverteringskursen i samma aktieemission som konversionen av skulder utan säkerhet. Om en borgenär inte vill konvertera den återstående andelen av sin fordring, skärs även denna andel i sin helhet ned.
  • Bolagets A- och B-aktieserier sammanslås i den bolagstämma som hålls efter fastställandet av saneringsprogrammet så, att varje A-aktie berättigar till 1,1 B-aktier. Sammanslagningen stöder aktiens likviditet samt bolagets möjligheter att få finansiering från marknaden.
  • Bolagets operativa affärsverksamhet hade vänt och blivit lönsam före coronaviruspandemins utbrott. Bolaget har under saneringsförfarandet förmått klara av alla sina nya betalningsskyldigheter.

Bolaget och utredaren tror att bolaget lyckas i förverkligandet av den skärpta strategin och genomförandet av saneringsprogrammet.

”Vi tackar bolagets borgenärer, utredaren och övriga intressentgrupper för ett gott samarbete i beredningen av saneringsprogrammet, samt för stödet från Stockmanns kunder och personal i denna mycket exceptionella situation som coronapandemin har förorsakat. Genom att systematiskt följa saneringsprogrammet och vår uppdaterade strategi, ser vi att vi kan uppnå bästa möjliga resultat för alla parter, och återigen göra bolagets affärsverksamhet lönsam. Vårt mål är att säkra det ikoniska Stockmanns framtid som en föregångare inom mode, hem och skönhet”, säger Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör Jari Latvanen.

Det finskspråkiga fastställda saneringsprogrammet publiceras senare på bolagets webbplats på adressen http://www.stockmanngroup.com/sv/foretagssaneringsforfarande, och en inofficiell engelskspråkig översättning läggs till direkt när den blir färdig.

Ytterligare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, Stockmann Oyj Abp, tel. +358 50 2922
Jari Latvanen, verkställande direktör, Stockmann Oyj Abp, tel. +358 9 121 5606
Jyrki Tähtinen, advokat, Borenius Advokatbyrå Ab, tel. +358 400 406509

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka